Hotărârea nr. 105/2019

Hotărârea 105/2019 - Aprobarea bugetului Municipiului Cluj-Napoca în cadrul proiectului „Innovato-R” — Faza II.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

H O T ĂR Â R E

privind aprobarea bugetului Municipiului Cluj-Napoca în cadrul proiectului „Innovato-R”

Faza II

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Cluj-Napoca în cadrul proiectului „Innovato-R” Faza II - proiect din inițiativa primarului;

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013, Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 și Ordonanța Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană”, în perioada 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;

Reținând prevederile Programului Operațional URBACT III, Axa prioritară 1: Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile, Obiectivul specific 3: îmbunătățirea implementării planurilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă;

Analizând Referatul nr. 148145 din 15.03.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte, prin care se propune aprobarea bugetului Municipiului Cluj-Napoca în cadrul proiectului „Innovato-R” Faza II;

Reținând dispozițiile Hotărârii nr. 555/2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor ari. 36, 39 alin. 2 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă valoarea totală a bugetului propus pentru Municipiul Cluj-Napoca în sumă de 60.360,00 euro, pentru implementarea fazei II a proiectului „Innovato-R”, defalcat pe surse de finanțare, după cum urmează:

  • - contribuția FEDR (asistență financiară nerambursabilă) în proporție de 85%, reprezentând 51.306,00 euro;

  • - cofinanțare națională prin Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în proporție de 13%, reprezentând 7.846,80 euro;

  • - contribuția proprie din bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca în proporție de 2%, reprezentând 1.207,2 euro.

Art. 2 Municipiul Cluj-Napoca se obligă să asigure resursele financiare, costuri eligibile, neeligibile, inclusiv costurile conexe proiectului, necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale și bugetul de stat.

Art. 3 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Echipa de Implementare desemnată prin Dispoziție a Primarului municipiului Cluj-Napoca, Serviciul Strategie și dezvoltare locală, management proiecte și Direcția economică.

Nr. 105 din 22 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)