Hotărârea nr. 104/2019

Hotărârea 104/2019 - Reducerea capitalului social deținut de către Municipiul Cluj-Napoca la Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și ratificarea Hotărârii nr. 1/14.03.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind reducerea capitalului social deținut de către Municipiul Cluj-Napoca la Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și ratificarea Hotărârii nr.

1/14.03.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind reducerea capitalului social deținut de către Municipiul Cluj-Napoca la Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și ratificarea Hotărârii nr. 1/14.03.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 149.575/44.10, din 18.03.2019, al Direcției tehnice, prin care se propune reducerea capitalului social deținut de către Municipiul Cluj-Napoca la Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. și ratificarea Hotărârii nr. 1/14.03.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.;

Reținând prevederile art. 113 lit. g și art. 207 alin. 2 lit. b din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă reducerea capitalului social deținut de către Municipiul Cluj-Napoca la Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. de la suma de 152.212.000 lei, la suma de 144.686.000 lei, prin restituirea către acționarul unic a unei cote părți din aporturi, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în valoare de 7.526.000 lei și micșorarea numărului de acțiuni cu 7.526 acțiuni, la valoarea nominală a unei acțiuni de 1000 lei.

Art. 2. Se aprobă preluarea în proprietatea municipiului Cluj-Napoca a imobilelor prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă ratificarea Hotărârii nr. 1/14.03.2019 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., Direcția economică și Direcția tehnic^-Preș&țlinte de ședințăyZ^ Â JVy Ștefan Tari


N

1

Contrase

minează:

nicipi OȘCA

Jr. Auro


Nr. 104 din 22 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexă la Hotărârea nr. 104/2019


Nr. crt.

Denumire

Suprafață construită

Număr inventar

Valoare inventar

(lei)

An

P.I.F.

Valoare neamortizat ăla 28.02.19 (lei)

Număr cadastral

1.

ȘOPRON DEPOZITARE Sc = 226 mp

11002140

31.858

1988

26.246

327226-C2

2.

HALA ÎNTREȚINERE

TRAMVAIE Sc = 3.438 mp

11002120

4.016.011

1988

3.725.273

327226- C4

3.

REMIZA UTILAJE INTERVENȚIE        Sc =

272 mp

11003270

116.849

1992

106.403

327226-C6

4.

STAȚIE SPĂLARE-VOPSIRE Sc - 468 mp

DECANTOR RECIRCULARE APE UZATE Sc=127mp STAȚIE POMPARE Sc = 21 mp PLATFORMĂ NĂMOL

Sc ~ 47 mp

11002110

461.841

1988

419.545

327226-C7

327226-C11

327226-C12

327226-C13

5.

ÎMPREJMUIRE Șl PORȚI

L = 612 ml

12002520

161.761

1988

138.785

6.

REȚEA APĂ INCINTĂ

L- 697 ml

12003190

126.363

1988

114.905

7.

REȚEA CANAL INCINTĂ

L- 155 ml

12003200

157.909

1988

143.741

8.

REȚELE ELECTRICE Șl DE

ILUMINAT INCINTĂ L = 730

ml

12003210

97.863

1988

88.961

9.

PLATFORMĂ TEHNOLOGICĂ INCINTĂ

S = 1.388 mp

12003710

159.038

1988

144.856

10.

REȚEA CONTACT INCINTĂ cu stâlpi susținere L = 4.107 ml fir cupru

12003180

551.277

1988

472.969

11.

LINIE TRAMVAI INCINTĂ pe traverse

L = 4.107 ml cale simplă

12003170

2.324.430

1988

2.050.776

/£**£

12.

REȚEA TERMICĂ INCINTĂ

L = 160ml

12003230

108.897

1988

93.235

/ °