Hotărârea nr. 103/2019

Hotărârea 103/2019 - Vânzarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Goldiș nr. 1, ap. 8, în favoarea Sigma Societate Cooperativa Meșteșugărească.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Goldiș nr. 1, ap.8, în favoarea SIGMA SOCIETATE COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Goldiș nr. 1, ap. 8, în favoarea SIGMA SOCIETATE COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Constantin Ioan Tomoș și Emese Olăh;

Analizând Referatul nr. 144113/451/14.03.2019 al Direcției patrimoniul municipiul și evidența proprietății prin care se propune vânzarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Goldiș nr. 1, ap. 8, în favoarea SIGMA SOCIETATE COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ;

Reținând prevederile Legii nr. 550/2002, actualizată, Hotărârea nr. 694/2004 modificată și completată prin Hotărârile nr. 40/2005, 791/2005, 442/2006, 748/2007, 835/2007, 213/2008, 903/2018 și Procesul-verbal al Comisiei din data de 13.03.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Se aprobă vânzarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Vasile Goldiș nr. 1, ap. 8, înscris în C.F. nr. 254464-C1-U10 (provenită din CF vechi nr. 123302), nr. topo 275/2/VIII, amplasat la parter, compus dintr-o cameră, cu suprafața utilă de 21,81 m.p și cote părți comune de 3,77/100, înscrise în CF colectiv 254464 (CF vechi 123301), în favoarea SIGMA SOCIETATE COOPERATIVA MEȘTEȘUGĂREASCĂ, la prețul de 28.700 Euro, preț care nu conține T.V.A.

(2) Prețul va fi achitat integral în lei la cursul Băncii Naționale a României valabil la data efectuării plății, în termen de 60 de zile de la data comunicării prezentei.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și


evidența proprietății și Direcția Economică.


inte de ședință, Ștefan Tarcea

Nr. 103 din 22 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)