Hotărârea nr. 102/2019

Hotărârea 102/2019 - Punerea în executare a Sentinței Civile nr. 1679/2018, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 11813/211/2017, definitivă.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 1679/2018, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 11813/211/2017, definitivă

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 1679/2018, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 11813/211/2017, definitivă - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Constantin Ioan Tomoș și Radu Florin Rațiu;

Analizând Referatul nr. 148001/451/15.03.2019 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune punerea în executare a Sentinței Civile nr. 1679/2018, pronunțată de Judecătoria Cluj -Napoca în dosar nr. 11813/211 /2017, definitivă;

Reținând Sentința Civilă nr. 1679/2018, pronunțată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 11813/211/2017, definitivă prin Decizia Civilă nr. 21/A/2019 a Tribunalului Cluj, prevederile Legii nr. 112/1995, actualizată, Procesul-verbal al Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat din data de 12.03.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea către domnul Vârza Emestin, având C.N.P. 1510314120682, a suprafețelor locative cu destinația de locuință, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. General Traian Moșoiu nr. 16, ap. 9, în suprafață de 48,05 mp., înscrisă în C.F. colectivă nr. 123091 Cluj-Napoca și C. F. individuală nr. 266201-C1-U12 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 123092), cu nr. topo 3593/1/IX și a ap. 10, în suprafață de 45,41 mp., înscrisă în C.F. colectivă nr. 123091 Cluj-Napoca și C. F. individuală nr. 266201-C1-U10 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 123092), cu nr. topo 3593/1/X.

Art. 2. (1) Se însușesc procesele-verbale de evaluare a apartamentelor, conform Anexelor 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prețul de vânzare a apartamentelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. General Traian Moșoiu nr. 16, ap. 9 și 10, stabilit de către Comisia tehnică mixtă de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat, la data de 12.03.2019, este de 45.176 lei pentru ap. 9, respectiv 44.963 lei pentru ap. 10, la care va fi aplicat coeficientul de actualizare prevăzut de lege, valabil la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 3. (1) La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul va prezenta următoarele documente:

 • a) adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari sau orice document care atestă faptul că nu înregistrează restanțe rezultate din neachitarea cheltuielilor comune;

 • b) certificat fiscal eliberat de autoritatea locală privind obligațiile față de bugetul local;

 • c) declarație notarială din care să rezulte că atât titularul cât și membrii familiei sale (soț, soție, copii minori) nu au dobândit sau nu au înstrăinat o locuință proprietate personală, după data de 1 ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu.

(2) în cazul nedepunerii acestor documente, contractul de vânzare-cumpărare nu va fi încheiat.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Nr. 102 din 22 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

România                 ,        ,

Județul Cluj                             Anexa nr.l la Hotărârea nr. 102/2019

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca

Nr./J&>......din..^.Zr^......\.20/T

PROCES-VERBAL

încheiat azi....................... -          '

PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE . situat in Cluj-Napoca,...... ............ nr.46>...apZZ.. nivelul .........

înscris în c.f. nr.^<^.^5^.7.^1.r^H.2-cu nr.topo                    ....... cota indiviză 4? 47/,

teren atrib......... cof. normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, aprobate p

H.G.nr. 20 din 17.01.1996.  '            z                       (

Titular contract de închiriere.........64.466..                      .......................

Număr contract de închiriere ....'................................................. .......................

Modul de preluare a imobilului de către Statul Român............................;...................


Valoar in preturi ian. 1990

(lei)

Coeficient de actualizare

Valoarea Actualizată

Coeficient de actualizare

Valoarea

Actualizata

7/.03.JoW

LOCUINȚA Su =

-43.^9?

W (207/254

BOXA- PIVNIȚA Su =

—//—

46

r /

Trn-

împrejmuire Magazie Șopron

7

63:740

/ootâfy

TOTAL

VALOARE (Locuința       s

anexe)

Valabila la data de............

45.400

44 0666.64 feoo = 4^. 6/6 t

/oo^

VALOARE

ACTUALIZATA

Valabila la data

de.............

pentru 1$ =

Valoare GARAJ .. valabila la data de


Comisia tehnică mixtă de specialitate:

1. PREȘEDINTE


DAN ȘTEFAN ȚARC EA

•w

Constantin loan Tomoș

Radu Florin Rațiu

Molhen Mohammad- Bachar

Adrian Mureșan

Gergely Balăzs

Director, Direcția Patrimoniul municipiului și Evidenta Pm

Sef serviciu, Serviciul Juridic, Legislație, Contracte-

Sef serviciu, Serviciul Administrare, Spații, Terenuri- RĂLI

Sef serviciu, Serviciul Evidentă Patrimoniu și Cadstru-MIHAELA MIRON...

Sef serviciu, Serrviciul Rate, Chirii, Tarife și Preturi- MIHAELA TODORUȚ.

HențAdrianV.                       -consilier S.E.P.C?:

Cristina Popovici              9 \ ~ cons'l'er S.E.P

Mircea T. Todor               ^4-' - consilier S.E.

Steliana Turde

Ștefania Cucerea

Cristina Vajas


2. MEMBRI:


 • - consilier local.

 • - consilier local.

 • - consilier local

 • - consilier local.

 • - consilier local.

^ietgț^lULIAARDEUȘ ,../7

UCA FEREZAN....România

Județul Cluj

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca ......din          ............ 20/$?

PROCES-VERBAL

încheiat azi..................


Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 102/2019


VIND EVALUAREA APARTAMENTULUI Si ANEXELOR AFERENTE

..........,      nr .56... ..ap'TQ. nivelul ..f?.PRIVIND EVALU,

situat in Cluj-Napoca,                                     ..................

înscris în c.f. nr.2^^6.%.QA.7zSA,<2S?AP cu nr.topo              ................ cota indiviză

teren atrib......... cof. normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, aprobate p

H.G.nr. 20 din 17.01.1996.                                    z

Titular contract de închiriere ...                                   ..................................

Număr contract de închiriere.............................................................................

Modul de preluare a imobilului de către Statul Român................................................


Valoar in preturi ian. 1990

(lei)

Coeficient de actualizare

Valoarea Actualizată

Coeficient de actualizare

Valoarea Actualizata

LOCUINȚA .Su =

3Q. 63c>

7)6o- 858.4)^

3 f. «Z

BOXA- PIVNIȚA

Su =

—// —

^7- Bo^-^2

1

________________________________________'_____________

împrejmuire Magazie Șopron

7

—//—

^740

lootâ/fy

'A

_

TOTAL

VALOARE (Locuința       s

anexe)

Valabila la data de............

^4-.88V •

—--

40872-7407

F6O-40-873 tfc

_

44.

VALOARE

ACTUALIZATA

Valabila la data

de.............

pentru 1 $ =


Valoare GARAJ ..

/■- valabila la data de

L,.x

Comisia tehnică mixtă de specialitate:

1. PREȘEDINTE
DAN ȘTEFAN TARCEA

Constantin loan Tomoș

Radu Florin Rațiu

Molhen Mohammad- Bachar Adrian Mureșan

Gergely Balâzs


 • - consilier local

 • - consilier local

 • - consilier local

 • - consilier local

 • - consilier local

Director, Direcția Patrimoniul municipiului și Evidența Praofletății-IULIAARDEUȘ ./f Sef serviciu, Serviciul Juridic, Legislație, Contracte-.-.                .....

Sef serviciu, Serviciul Administrare, Spații, Terenuri- RALUCA FEREZA Sef serviciu, Serviciul Evidență Patrimoniu și Cadstru-MIHAELAMIRON Sef serviciu, Serrviciul Rate, Chirii, Tarife și Prețuri- MIHAELATODORUȚ.

Henț Adrian V. Cristina Popovici Mircea T. Todoran Steliana Turdean Ștefania Cucere; ânu Cristina Vajas


2. MEMBRI:


-consilier S.E.P.Srr:

-consilier S.E.P.C....I

& ■'V?\- consilier S.E.P.C.... consilier S.E.P.C. onsilier S.E.P.C