Hotărârea nr. 101/2019

Hotărârea 101/2019 - Însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Depoului și imobilului strada Badea Cârțan din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Depoului și imobilului strada Badea Cârțan din municipiul Cluj-Napoca

în sistemul integrat de cadastru și carte funciară

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Depoului și imobilului strada Badea Cârțan din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 131840 din 12.03.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea imobilului strada Depoului și imobilului strada Badea Cârțan din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară;

Reținând prevederile Ordinului nr. 700/2014 al Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d), art. 39 alin. (2) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezlipirea imobilului-teren identificat cu nr. topo. 8292/52, în suprafață de 4178 mp., înscris în CF nr. 307239, astfel:

- imobil cu nr. topo. nou 8292/52/1, teren în suprafață de 2096 mp., care se va transcrie în CF nou, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Depoului;

imobil cu nr. topo. nou 8292/52/2, teren în suprafață de 2082 mp., care se va transcrie în CF nou, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, cu destinație drum, strada Badea Cârțan.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Depoului, cu suprafața măsurată de 2096 mp, provenind din CF nr. 307239 Cluj-Napoca, nr. topo. 8292/52/1, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în Cartea funciară nouă, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului strada Badea Cârțan, cu suprafața măsurată de 2285 mp., provenind din CF nr. 307239 Cluj-Napoca, nr. topo. 8292/52/2, cu destinație drum, domeniul public, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 4. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Depoului din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexa I care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se însușește Documentația tehnică de înscriere în Cartea funciară nouă, a imobilului strada Badea Cârțan din municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. Damar Consult S.R.L., ce se constituie în Anexa II care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția Economică.

Nr. 101 din 22 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:

Anexa I Ia Hotărârea nr. 101/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

5

AMPLASAMENT:

Strada „DEPOULUI”, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

'                     3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:.

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

5


CLUJ-NAPOCA -MARTIE 2019 -

Inventar de coordonate

Sistem de proiecție Stereografîc 1970 strada Depoului, niunicipiul Cluj- Napoca, intravilan, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984

Nr. Pct.

X

[m]

fini

1

588060.994C

391041.4480

2

588060.8286

391041.4953

3 f

588066.2890

-391065.-73 90

4

588069.8660

391080.2380

5"

38807673830

391077.8390

6

588074.1490

391068.5750

7

588073.1350

391063.7410

8

588072.1300

391059.3230

9

588071.3290

391054.9730

10

588071.0789

391053.8006

11

588068.8680

391044.3250

---12—

—588068.1730

-391040.1390

13

588066.9110

391034.0250

14

588065.4640

391027.1980

15

588065.1910

391026.0930

16

588064.6080

391022.9220

17

588063.4990

391017.7290

18

588061.2540

391006.8420

19

588060.9440

391005.3790

20

588060.7310

391004.2960

21

588059.2900

390997.5560

22

588059.0510

390996.5300

23

588058.2150

390992.3420

24

588055.4140

390978.8980

25

588054.2330

390972.1610

26

588050.3530

390954.7180

27

588048.7100

390946.6490

28

588047.4900

390941.0150

29

588046.1670

390935.1460

30

588045.4300

390930.1280

31

588043.6170

390921.6290

32

588041.5060

390911.3730

33

588039.7840

390903.5250

34

588038.8150

390899.2890

35

588037.9790

390895.3370

36

588035.5470

390883.7800

37

588033.9340

390875.2480

38

588033.1600

390871.1280

39

588031.0080

390861.9110

40

588030.0760

390857.8380

41

588028.5900

390850.9850

42

588026.3150

390840.7060

43

588024.5290

390833.0650

44

588021.8530

390820.3370

45

588011.3920

390826.1640

46

588016.7810

390833.2950

47

588018.5110

390842.1420

48

588022.1470

390859.5060

49

588026.4050

390880.4010

50

588031.5430

390904.9730

51

588035.8400

390925.3830

52

588037.9630

390935.8470

53

588042.5760

390956.5820

54

588046.0620

390973.8620

55

588047.6970

390981.5880

56

588050.3790

390993.7620

57

588053.5870

391008.0880

58

588054.3730

391011.7010

59

588055.4670

391016.8230

60

588057.0960

391024.3190


Sistem de proiecție Ștereografic 1970           <

strada Depoului, municipiul Cluj- Napoca, intravilan, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


1 Dr                                                                              <

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

588060.9940

391041.4480

0.172

-^2

588060.8286

391041.4953

24;85I

3

588066.2890

391065.7390

14.934

4

588069.8660

391080.2380

6.945

5

588076.3830

391077.8390

9.530

6

588074.1490

391068.5750

4.939

7

588073.1350

391063.7410

4.531

8

588072.1300

391059.3230

4.423

9

588071.3290

391054.9730

1.199

10

588071.0789

391053.8006

9.730

11

588068.8680

391044.3250

4r243

12

588068.1730

391040.1390

6.243

13

588066.9110

391034.0250

6.979

14

588065.4640

391027.1980

1.138

15

588065.1910

391026.0930

3.224

16

588064.6080

391022.9220

5.310

17

588063.4990

391017.7290

11.116

18

588061.2540

391006.8420

1.495

19

588060.9440

391005.3790

1.104

20

588060.7310

391004.2960

6.892

21

588059.2900

390997.5560

1.053

22

588059.0510

390996.5300

4.271

23

588058.2150

390992.3420

13.733

24

588055.4140

390978.8980

6.840

25

588054.2330

390972.1610

17.869

26

588050.3530

390954.7180

8.235

27

588048.7100

390946.6490

5.765

28

588047.4900

390941.0150

6.016

29

588046.1670

390935.1460

5.072

30

588045.4300

390930.1280

8.690

31

588043.6170

390921.6290

10.471

32

588041.5060

390911.3730

8.035

33

588039.7840

390903.5250

4.345

34

588038.8150

390899.2890

4.039

35

588037.9790

390895.3370

11.810

36

588035.5470

390883.7800

8.683

37

588033.9340

390875.2480

4.192

38

588033.1600

390871.1280

9.465

39

588031.0080

390861.91 10

4.178

40

588030.0760

390857.8380

7.012

41

588028.5900

390850.9850

10.528

42

588026.3150

390840.7060

7.847

43

588024.5290

390833.0650

13.006

44

588021.8530

390820.3370

11.974

45

588011.3920

390826.1640

8.938

46

588016.7810

390833.2950

9.015

47

588018.5110

390842.1420

17.741

48

588022.1470

390859.5060

21.324

49

588026.4050

390880.4010

25.103

50

588031.5430

390904.9730

20.857

51

588035.8400

390925.3830

10.677

52

588037.9630

390935.8470

21.242

53

588042.5760

390956.5820

17.628

54

588046.0620

390973.8620

7.897

55

588047.6970

390981.5880

12.466

56

588050.3790

390993.7620

14.681

57

588053.5870

391008.0880

3.698

58

588054.3730

391011.7010

5.238

59

588055.4670

391016.8230

7.671

60

588057.0960

391024.3190

17.567

S = 2096 mp P=543.871m

TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Depoului, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

307239

(Nr. CF. vechi 139437)

A+l

8292/52

Drumuri de acces la clădire și blocuri, trotuare, parcări

4178

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

4178

B.SITUAȚ1A PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

8292/52/1

Drumuri de acces la clădire și blocuri, trotuare, parcări

2096

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

8292/52/2

Drumuri de acces la clădire și blocuri, trotuare, parcări

2082

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

8292/52/1

Nou

Strada Depoului

2096

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 2096 mp           nkp

Ae A N C P /

Data: Martie 2019Mut. RO&J,0998


de cadaifi• 19.413342


IH


W

$

'câMmr

țt.Ss’pwr.V c.

«Hisricm r-I j=.!sișjfA'i


Carte Funciară Nr. 3'07239 Comuna/Oraș/Mț


EXTRAS D:E CARTE FUNCIARA

PENTRU ^FORMARE :0ficîuide':Ciâ’dăstFu‘șiWb¥clfât^tab1Kffi^r:ă''CL‘Uj>'''i'

Biroul de Cadastrâ șl Publicitate Imobiliară CluJ-Mapoca _   -_______. r_____._______


Nr.

■79772

Ziua

11

E.uns

os

Ana!

201'7


•R,


A. Partea L Descrierea imobilului

TEREN Necunoscut


•.     '    '                                        ’ Nr. CF vechi: 139437

Nr.

Cri

Nr cadastral Nr.

■sk„A.                 . -.„. ..

S uprafața* { m p}

-< -- .....- - . -

’            ' '■ “               7 " 7'                                              .._______

. Observați! / Referințe

A1

Top: 8232/52

4.178 -

□rumuri de acces Ia. clădire șl blocuri, trotuare, parcări

./


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii■ B. Partea II. Proprietară șl acte

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

1168647 26/09/2008

Act nr. 0;

B2?

1

se notează respingerea cererii înaintată de CN CF GFR SA Suc. Cluj pt. jschlmbarea proprietarului .                  ■

Al

OBSERVAI li: (provenita din conversia CF 139437}

116864/07/11/2008

Act

ir. 0; ■

B3

se notează plângerea împotriva încheierii de respingere cu numărul de mai sus

Al

OBSERVAȚII:-(provenita din conversia CF 139437) '                    .               ,

79772/11/05/2017'     "".........■..... •■•......■  •• • ■      ■ . ..............

Act Normativ nr. HOTĂRÂRE NR 202, din 05/04/2017 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Act Administrativ nr. PROCES VERBAL DE PREDARE -PRIMIRE NR 46/C/216. din 25/04/2017 'emis de CFR SA: '•

B4

Intabufare, drept de PROPRIETATE, dobândit arin Lege, cota actuala vi. ' •      ■           ‘

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA, ap;4305857, domeniul public

Tereri


* Carte Funciară Nr. 30/239 Comuna/Oraș/Municipiu: Cl^j-Napoca a    ~

' c


Anexa Nr. 1 La Partea E

, - *


*

Nr cadastral ^Suprafața (mp)*

<           Observații / Referințe

k.lup; «292^52.. 1^4478. ..

^nțțs^ftâc^s. Ja:dădiiș                                            3-:

■Li W

r.; • t

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.


îl-


I               ț          pentm faabil nu s fost găsită.


4

Date referitoare la fcaren

J


<

Crt

Categorie folosință

intra

vllari

Suprafața

Âmp)

Tarla J' Parcelă .

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

4.178

8292/52


Certific ca prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cârtea funciară originală, păstrată de acest birou.                                                     ■                             ■         •     -                                   ‘                               .

Prezentul extras'de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a acteldr juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, Iar informațiile prezentate sunt susceptiblfejde__once modificare, in condițiile legii. V. •   '               .           “. . .

S-a achitat tariful de 60 ROM, -Chitanța interna nr.20995/11-05-2017 in suma de 60, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 231.     ,              '    .               ......Data soluționării,

22-05-2017

Data eliberării,

-y—w-,.'


■ Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii         Pagina 2 din 2

Kirilyhsgo

MEMORIU TEHNIC

» <

  • 1.  Adresa imobil: Strada Depoului, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

  • 2.  Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

< ' <

  • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul(este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 44 până în punctul nr. 42 de gard din metal și beton; din punctul nr. 42 până în punctai nr. 41 de gard din metal; din punctai nr. 41 până în punctul nr. 39 de gard de lemn; din punctul nr. 39 până în punctul nr. 34 de gard din plasă de sârmă; din punctai nr. 34 până în punctul nr. 30 de gard din metal; din punctul nr. 30 până în punctul nr. 29 de aliniamentul construcției; din punctul nr. 29 până în punctul nr. 28 de gard din metal; din punctul nr. 28 până în punctul nr. 26 de gard din lemn; din punctul nr. 26 până în punctai nr. 25 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 25 până în punctul nr. 24 de strada Badea Cârțan; din punctul nr. 24 până în punctul nr. 19 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 19 până în punctul nr. 11 de gard de metal; din punctul nr. 11 până în punctul nr. 5 de gard din plasă de sârmă;

-In latura de Est: ; din punctul nr. 5 până în punctul nr. 4 de gard de metal;

-în latura de Sud: din punctul nr. 4 până în punctul nr. 45 de gard din beton;

-In latura de Vest: din punctul nr. 45 până în punctul nr. 44 de strada Badea Cârțan.

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în Hotărârea de Guvern nr. 969/05.09.2002 suprafața imobilului este de 4200 m2.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat ca parte din numărul topografic 8292/52 înscris în Cartea Funciară numărul 307239 a Municipiului Cluj- Napoca cu suprafața de 4178 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 2096 m2.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 2096 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

  • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2CC - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTIC ROMPOS au fost determinate 2 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii :

Martie 2019


PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:1000Nr. cadastral

Suprafafa măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

2096

Municipiul Cluj- Napoca, intravilan, strada Depoului, judc|ul Cluj

Nr. Cartea Funciară

Unitatea Administrativ Teritorial ă (UAT)

» Cluj-Napoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

l

DR

2096

Total

2096

B. Date referitoare la construc|ii

Cod

Destina(ia

Suprafața construită la sol (mp)

.               Men|iuni

CI

Total

Suprafa|a totală măsurată a imobilului = 2096 mp

Supratâfa din

ct = 2096 mp

Executant: SC DAMAR CONSULT SRL        |                    Inspector

:orectitudinca Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și indcnța acesteia                 atribuirea numărului cadastral


Anexa II la Hotărârea nr. 101/2019

DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ

9

AMPLASAMENT:

Strada „BADEA CÂRȚAN”, domeniul public

MUNICIPIUL CLUJ- NAPOCA, JUDEȚUL CLUJ

9                     3

BENEFICIAR:

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

EXECUTANT:

SC DAMAR CONSULT SRL

Autorizația: Seria RO-B-JNr. 0998/2016

9

CLUJ-NAPOCA -MARTIE 2019-


Inventar de coordonate

<

Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Badea Cârlan, municipiul Cluj- Napoca, intravilan, județul Cluj U.A.T CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


Nr. Pct.

X

[m]

Y [in]

1

588162.9380

390955.7830

2

588183.2520

390951.5980

3

588182.3050

390946.8380

4

588161.9600

390950.9530

5

588160.5690

390950.4250

6

588156.5950

390951.1070

7

588153.9630

390951.9550

8

588148.8890

390952.9240

9

588147.7900

390953.2010

10

588147.3041

390950.5052

11

588140.3076

390951.8602

12

588094.3937

390961.1234

13

588093.0371

390961.4100

14

588086.7780

390933.7070

15

588083.0230

390916.8930

16

588079.2740

390902.0770

17

588076.5180

390889.1690

18

588077.2130

390888.9200

19

588076.7220

390886.2810

20

588075.7110

390881.8320

21

588073.3800

390871.1860

22

588071.0770

390860.1350

23

588070.3220

390856.4860

24

588068.5690

390848.9470

25

588067.7020

390844.6270

26

588063.5130

390825.3560

27

588060.7980

390811.4980

28

588069.6360

390809.4050

29

588074.9020

390808.2620

30

588085.6180

390805.7230

31

588088.5080

390805.0880

32

588091.8570

390804.3510

33

588099.9783

390802.8999

34

588097.9810

390796.8480

35

588091.9500

390798.7110

36

588089.3490

390799.7070

37

588084.6400

390800.9550

38

588079.5540

390802.1720

39

588076.1140

390802.9950

40

588073.9190

390803.5300

41

588059.9460

390806.7070

42

588053.0650

390808.3870

43

588042.2130

390810.9580

44

588031.5990

390813.3600

45

588027.7220

390814.2870

46

588025.5820

390814.8850

47

588021.7840

390815.8310

48

588015.7680

390817.3370

49

588009.8910

390818.5410

50

588008.9080

390818.7400

51

588011.3920

390826.1640

52

588021.8530

390820.3370

53

588029.1990

390818.6270

54

588033.3720

390817.6950

55

588043.2640

390815.3660

56

588047.1620

390814.5030

57

588054.5630

390812.9600

58

588057.0520

390823.3750

59

588060.5730

390839.0430

60

588062.5850

390849.0880

61

588064.2970

390856.6860

62

588065.4940

390862.1920

63

588067.7250

390872.1880

64

588069.3700

390879.8840

65

588070.7190

390886.3990


66

588071.6160

390890.8790

67

588073.3020

390898.5060

68

588074.3200

390903.4400

69

588076.6670

390914.2580

70

588076.8860

390915.5180

71

588078.2470

390921.7710

72

588078.9380

390924.7490

73

588079.2690

390926.2280

74

588080.4080

390931.4150

75

588082.2940

390940.3860

76

588083.6770

390946.6730

77

588086.9310

390960.7690

78

588087.8440

390965.2380

79

588080.2820

390966.9540

80

588077.5610

390967.5490

81

588072.0420

390968.5780

82

588069.7720

390969.0780

83

588066.1650

390969.8540

84

588063.6540

390970.2930

85

588054.2330

390972.1610

86

588055.4140

390978.8980

87

588064.3360

390976.7490

88

588067.3460

390976.0110

89

588073.3340

390974.6660

90

588074.6150

390974.4020

91

588090.2630

390972.1350

92

588096.2030

390969.9580

93

588127.2515

390963.3163

94

588136.3950

390961.5040

95

588140.9511

390959.9612

96

588148.5930

390958.9720Sistem de proiecție Stereografic 1970

strada Badea Cârțan, municipiul Cluj- Napoca, intravilan, județul Cluj

U.A.T'CLUJ-NAPOCA Cod SIRUTA 54984


1 Dr

Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

588162.9380

390955.7830

20.741

2

588183.2520

390951.5980

4.853

3

588182.3050

390946.8380

20.757

4

588161.9600

390950.9530

1.488

5

588160.5690

390950.4250

4.032

6

588156.5950

390951.1070

2.765

7

588153.9630

390951.9550

5.166

8

588148.8890

390952.9240

1.133

9

588147.7900

390953.2010

2.739

10

588147.3041

390950.5052

7.127

11

588140.3076

390951.8602

46.839

12

588094.3937

390961.1234

1.387

13

588093.0371

390961.4100

28.401

14

588086.7780

390933.7070

17.228

15

588083.0230

390916.8930

15.283

16

588079.2740

390902.0770

13.199

17

588076.5180

390889.1690

0.738

18

588077.2130

390888.9200

2.684

19

588076.7220

390886.2810

4.562

20

588075.7110

390881.8320

10.898

21

588073.3800

390871.1860

11.288

22

588071.0770

390860.1350

3.726

23

588070.3220

390856.4860

7.740

24

588068.5690

390848.9470

4.406

25

588067.7020

390844.6270

19.721

26

588063.5130

390825.3560

14.121

27

588060.7980

390811.4980

9.082

28

588069.6360

390809.4050

5.389

29

588074.9020

390808.2620

11.013

30

588085.6180

390805.7230

2.959

31

588088.5080

390805.0880

3.429

32

588091.8570

390804.3510

8.250

33

588099.9783

390802.8999

6.373

34

588097.9810

390796.8480

6.312

35

588091.9500

390798.7110

2.785

36

588089.3490

390799.7070

4.872

37

588084.6400

390800.9550

5.230

38

588079.5540

390802.1720

3.537

39

588076.1140

390802.9950

2.259

40

588073.9190

390803.5300

14.330

41

588059.9460

390806.7070

7.083

42

588053.0650

390808.3870

11.152

43

588042.2130

390810.9580

10.882

44

588031.5990

390813.3600

3.986

45

588027.7220

390814.2870

2.222

46

588025.5820

390814.8850

3.914

47

588021.7840

390815.8310

6.202

48

588015.7680

390817.3370

5.999

49

588009.8910

390818.5410

1.003

50

588008.9080

390818.7400

7.829

51

588011.3920

390826.1640

11.974

52

588021.8530

390820.3370

7.542

53

588029.1990

390818.6270

4.276

54

588033.3720

390817.6950

10.162

55

588043.2640

390815.3660

3.992

56

588047.1620

390814.5030

7.560

57

588054.5630

390812.9600

10.708

58

588057.0520

390823.3750

16.059

59

588060.5730

390839.0430

10.245

60

588062.5850

390849.0880

7.788

61

588064.2970

390856.6860

5.635

62

588065.4940

390862.1920

10.242

63

588067.7250

390872.1880

7.870

64

588069.3700

390879.8840

6.653

65 1

588070.7190

390886.3990 |

4.569 |


66

588071.6160

390890.8790

7.811

67

588073.3020

390898.5060

5.038

68

588074.3200

390903.4400

11.070

69

588076.6670

390914.2580

1.279

70

588076.8860

390915.5180

6.399

71

588078.2470

390921.7710

3.057

72

588078.9380

390924.7490

1.516

73

588079.2690

390926.2280

5.311

74

588080.4080

390931.4150

9.167

75

588082.2940

390940.3860

6.437

76

588083.6770

390946.6730

14.467

77

588086.9310

390960.7690

4.561

78

588087.8440

390965.2380

7.754

79

588080.2820

390966.9540

2.785

80

588077.5610

390967.5490

5.614

81

588072.0420

390968.5780

2.324

82

588069.7720

390969.0780

3.690

83

588066.1650

390969.8540

2.549

84

588063.6540

390970.2930

9.604

85

588054.2330

390972.1610

6.840

86

588055.4140

390978.8980

9.177

87

588064.3360

390976.7490

3.099

88

588067.3460

390976.0110

6.137

89

588073.3340

390974.6660

1.308

90

588074.6150

390974.4020

15.811

91

588090.2630

390972.1350

6.326

92

588096.2030

390969.9580

31.751

93

588127.2515

390963.3163

9.321

94

588136.3950

390961.5040

4.810

95

588140.9511

390959.9612

7.706

96

588148.5930

390958.9720

14.695 |

S = 2285 mp P=771.808m                  1T'


‘ ■ 194133421

**/ (EXTRAS DE CARTE F^NGARA

PENTRU INFORMAREComuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca


Qflclisî-de Wrf^tnIșl>WSFclfâlGrtoâ®Fn^fă’'CE.iUF7''’"■

Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Cluj-Nâpoca4

TEREW Necunoscut


fc*r.

79772

Ziua

11

Luna

G5

Anul

201'7


1

A. Partea I. Descrierea imobilului

• .                                               ' Nr. CF vechl:139437


Adresa: Jud. Cluj

Nr. Cri

Nr cadastral Nr.

Suprafața* ,(mp}

. Observația / Referințe

...AI

Top: 8292/52

4.176 .

Drumuri de acces Ia. Clădire si blocuri, trotuare, parcări

7


B. Partea O. Proprietari, și aste


,/

înscrieri privitoare ta drepții! de proprietate și alte drepturi reala

Referințe

1163647 26709/2008

Act nr. 0,                                                                • .

B2?

?• . i

se notează respingerea cererii înaintată de CN CF GFR'SA Suc. Cluj pt. schlmbar^Droprletarului. .              .........

Al .

OSSERVATH: (provenita din conversia CF 139437) .            •

116864/07/11/2008                                     .     ■

Act nr. 0; ■               '

B3

se notează plângerea împotriva încheierii de respingere cu numărul de mal sus

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 139437) '             ...

79772/1'1/05/2017' ■■-1 ...........■..... ■■■......■■.....■ - ■    ■ ■■ ............

‘Act Normativ nr.HOTARARE NR 202, din 05/04/2017 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; Act Administrativ rin PROCES VERBAL DE-PREDARE -PRIMIRE NR 46/C/216, din 25/04/2017 emis de CER SA; '

B4

Intabulare, drept de PROPRIETAiE, dobândit prin Lege, cota actuaîa lfl

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCÂ, CIF.-4305857, domeniul public


C. Partea HI. SARCINI.

înscrieri privind dezmembramtatele dreptuWde proprietate, * drepturi reale de garanție șl sarcini

. •_ Referințe

| NU SUNTDocument care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii


Pagina 1 din 2Teren

Nr cadastral__!Su prefața (mp)*|

417.8. .?țDGJr7iwWAAccesJa.dă.dirg sLhlpcurUtaîuaf&.PâGări.;


M.


Observații / Referințe


* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

o           7 TTZTZZRZjîZZZ ZmZLD TZTZĂ tZZ’ZîCti ZZT «,. TT Z"TT7ZF


Date referitoare Ha teren *

/

|crt

Categoria folosință

Intra vilan

' Suprafața

(mp)

Tarla

' Parcelă .

Nr. topo

Observații / Referințe

1

1

drum

-

4.178

-

8292/52

__________________________________________________________________________1

Certific că prezentu! extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cârtea funciară originală, păstrată de acest birou.                                            •                                 •    -                            ’

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea'de către notarul public a acteidr juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, Iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, In condițiile legii. T -   '

S-a achitat tariful de 60 RON, -Chitanța interna nr.20995/11-05-2017 in suma de 60, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 231.

Data soluționării,

22-05-2017......

... Date eliberării,

-z—2W.
' Document csre conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii'Pagina 2 din 2


TABEL DE MIȘCARE PARCELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , strada Badea Cârțan, Județul Cluj

A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

307239

(Nr. CF. vechi 139437)

A+l

8292/52

Drumuri de acces la clădire și blocuri, trotuare, parcări

4178

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Tota

suprafață

4178

B.SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr. CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

8292/52/1

Drumuri de acces la clădire și blocuri, trotuare, parcări

2096

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Nou

8292/52/2

Drumuri de acces la clădire și blocuri, trotuare, parcări

2082

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

C.SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr. CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

8292/52/2

Nou

Strada Badea

Cârțan

2285

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață măsurată = 2285 mp

Data: Martie 2019


întocmit: SC DAMAR CONSULT SRL

Aut. RO-B-J, Nr. 0998

MEMORIU TEHNIC

  • 1.  Adresa imobil: Strada Badea Cărțan, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

  • 2.  Tipul lutrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

  • 3.  Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este arteră de circulație, cu categoria de folosință „drum” situat în intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Raportarea în sistemul de proiecție stereografic 1970 pe nomenclatura specifică scării 1: 5000 identifică imobilul pe indicativele L-34-48-C-a-4-I.

Imobilul este delimitat astfel:

-în latura de Nord: din punctul nr. 2 până în punctul nr. 3 de strada Septimiu Mureșan;( din punctul nr. 3 până în punctul nr, 4 de pârâul Nadăș; din punctul nr. 5 până în punctul nr. 11 neîmprejmuit; din punctul nr. 11 până în punctul nr. 24 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 24 până în punctul nr. 32 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 32 până în punctul nr. 33 neîmprejmuit-drum; din punctul nr. 33 până în punctul nr. 34 neîmprejmuit;

-în latura de Vest: ; din punctul nr. 34 până în punctul nr. 37 neîmprejmuit-drum; din punctul nr. 37 până în punctul nr. 44 de gard din lemn; din punctul nr. 44 până în punctul nr. 50 de gard din plasă de sârmă;

-în latura de Sud: din punctul nr. 50 până în punctul nr. 51 neîmprejmuit-drum; din punctul nr. 51 până în punctul nr. 52 de strada Depoului; din punctul nr. 52 până în punctul nr. 55 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 55 până în punctul nr. 58 de gard de metal; din punctul nr. 58 până în punctul nr. 60 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 60 până în punctul nr. 74 de gard din lemn; din punctul nr. 74 până în punctul nr. 80 de gard metalic; din punctul nr. 80 până în punctul nr. 85 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 85 până în punctul nr. 86 de strada Depoului;

-în latura de Est: din punctul nr. 86 până în punctul nr. 91 de gard din plasă de sârmă; din punctul nr. 91 până în punctul nr. 92 neîmprejmuit; din punctul nr. 92 până în punctul nr. 93 de aliniamentul exterior al trotuarului; din punctul nr. 93 până în punctul nr. 1 neîmprejmuit; punctul nr. 1 până în punctul nr. 2 de pârâul Nadăș;

Imobilul este proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat în inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 969/05.09.2002.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat ca parte din numărul topografic 8292/52 înscris în Cartea Funciară numărul 307239 a Municipiului Cluj- Napoca cu suprafața de 4178 m2.

în urma efectuării măsurătorilor de specialitate și calculului analitic al suprafețelor a rezultat suprafața de 2285 m‘.

Propunem înscrierea în cartea funciară a suprafeței de 2285 m2 conform situaței actuale și reale din teren.

Conform Art. 35, alin. 2, din Ord. 700/2014 (actualizat si modificat) au fost verificate punctele de pe limita comună a imobilului pentru care s-a întocmit documentația cadastrală cu imobilele limitrofe.

S-a constatat corectitudinea de determinare a acestora respectiv în urma consultării bazei de date electronice a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Cluj s-a constatat raportarea imobilului față de vecinătățile înregistrate deja în sistemul de cadastru.

Concluzii: s-a constatat că imobilul care face obiectul prezentei documentații nu se suprapune cu imobilele înregistrate deja în sistemul de cadastru.

  • 4. Operațiuni topo-cculastrale efectuate:

Punctele de contur ale imobilului studiat au fost determinate prin ridicare planimetrică cu stația totală Leica TS 06 Plus cu precizia de 2“ - prin metoda drumuirii planimetrice combinată cu metoda radierii.

Prin tehnologia GNSS-RTK. ROMPOS au fost determinate 2 puncte de stație cu GPS cu dublă frecvența STONEX S9 materializate cu picheți metalici.

Măsurătorile s-au executat astfel încât erorile reziduale obținute să se încadreze în toleranțele admise de instrucțiunile tehnice. Astfel eroarea de determinare a punctelor de sprijin variază pe X între 0.009-0.031 m, pe Y între 0.004-0.026 m și pe Z între 0.015-0.094 m . Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat în Sistem de proiecție Stereografic 1970.


Data întocmirii:

Martie 2019

PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:1000

Nr. cadastral

Suprafa|a măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

2285

Municipiul Cluj- Napoca, intravilan, strada Badea Căr (an. judeful Cluj

Unitatea Administrativ Teritorial â (UAT)

Nr. Cartea Funciară

Cluj-Nnpoca


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosin|ă

Suprafața (ntp)

Men{iuni

1

DR

2285

Total

2285

B. Date referitoare ia construcții

Cod

Destina|ia

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C 1

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 2235 mp

Suprafa|a din

ct = 2285 mp


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrată ți atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data:_______________

Ștampila BCPI