Hotărârea nr. 100/2019

Hotărârea 100/2019 - Acceptarea ofertei de donație a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 332349, înscris în C.F. nr. 332349 Cluj-Napoca, situat în Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 1.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind acceptarea ofertei de donație a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 332349, înscris în CF nr. 332349 Cluj-Napoca, situat în Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 332349, înscris în CF nr. 332349 Cluj-Napoca, situat în Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 1 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 138199 din 15.03.2019 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune acceptarea ofertei de donație a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 332349, înscris în CF nr. 332349 Cluj-Napoca, situat în Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 1;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 863, 985, 1011 și următoarele din Codul civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 39 alin. (2) și art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. (1) Se acceptă oferta de donație, autentificată sub nr. 853 din 11.03.2019, notar public Popa Ionuț-Florin, având ca obiect imobilul-teren intravilan, identificat cu nr. cadastral 332349, înscris în CF nr. 332349 Cluj-Napoca, în suprafață de 538 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Stadionului nr. 1, proprietatea S.C. HOTEL SPORT CLUJ S.A., în cota de 1/1 parte, suprafață de teren necesară regularizării acesteia, conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 648/2018, cu destinație drum.

(2) Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donator.

Art. 2. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren în suprafață de 538 mp., identificat cu nr. cadastral 332349, înscris în CF nr. 332970 Cluj-Napoca.

Art. 3. (1) Se aprobă trecerea imobilului-teren, identificat la art. 2, din proprietatea privată, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca.

(2) Imobilul va fi inclus în Anexa 4, „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca”, la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 4. Se mandatează d-na. Olâh Emese, viceprimar, să semneze actul de donație în formă autentică.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează persoana mandatată la art. 4, Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția Economică.

Președinte de ședință, c. E an Ștefan TarceaSecretarul wmnicipiuhX^^^ț^c^' o

Jr. Auror:


a. au vjl. Gt ZljLxJOUCt

Nr. 100 din 22 martie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)