Hotărârea nr. 1/2019

Hotărârea 1/2019 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană: reabilitare și extindere zonă pietonală Piața Lucian Blaga, strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior, strada Emil Isac și amenajare piste de biciclete”.

CONSILIUL LOCAL AL

MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană: reabilitare și extindere zona pietonală piața Lucian Blaga, strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior, strada Emil Isac și amenajare piste de biciclete

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană: reabilitare și extindere zona pietonală piața Lucian Blaga, strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior, strada Emil Isac și amenajare piste de biciclete - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 2266/03.01.2019 al Serviciului Strategie și dezvoltare locală, management proiecte prin care se propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană: reabilitare și extindere zona pietonală piața Lucian Blaga, strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior, strada Emil Isac și amenajare piste de biciclete;

Reținând prevederile Ordinului comun nr. 112/2017 al viceprim-ministrului și ministru al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene, respectiv al ministrului delegat pentru Fonduri Europene privind aprobarea Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării Urbane Durabile - Axa 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile în cadrul POR 2014-2020;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte cunr. POR/2018/4/4.1/1;

în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 399/2015, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014-2020;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 alin. (1) și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană: reabilitare și extindere zona pietonală piața Lucian Blaga, strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior, strada Emil Isac și amenajare piste de biciclete, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Prioritatea de investiții 4e: Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Ari. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană: reabilitare și extindere zona pietonală piața Lucian Blaga, strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior, strada Emil Isac și amenajare piste de biciclete, în cuantum de 27.643.253,80 lei (inclusiv TVA pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică).

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Cluj-Napoca în cadrul proiectului în valoare totală de 2.678.625,83 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică), reprezentând suma cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 2.169.143,57 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică) și cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 509.482,26 lei (inclusiv T.V.A. pentru categoriile de cheltuieli la care se aplică).

Art. 4. Sumele, reprezentând cheltuieli care ar putea fi declarate neeligibile, ulterior semnării contractului de finanțare și cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Creșterea și îmbunătățirea spațiului pietonal în zona urbană: reabilitare și extindere zona pietonală piața Lucian Blaga, strada Republicii (primul tronson), strada Napoca, strada Petru Maior, strada Emil Isac și amenajare piste de biciclete, pentru implementarea proiectului în condiții optime, vor fi asigurate din bugetul propriu.

Art. 5. Vor fi asigurate toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil BOC, să semeneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele și pe seama Municipiului Cluj-Napoca.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Comunicare, dezvoltare locală și managent proiecte, Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Nr. 1 din 15 ianuarie 2019

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)