Proces verbal din 29.09.2017

Ședința din 29 septembrie 2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 443858/305/29.09.2017

Încheiat azi, 29 septembrie 2017 cu ocazia convocării de îndată a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali: Radu Mihai Constantea, Mihai Drăgoescu, Rareș Petru Ferdean, Horvath Anna, Adrian Mureșan, Nistor Daniel, Mihaela-Rodica Suciu și Dan Ștefan Tarcea (absent motivat).

Secretarul municipiului - constată că absentează opt consilieri locali, consiliul local fiind legal întrunit; supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și acesta este aprobat în unanimitate; îi dă cuvântul președintelui de vârstă, în vederea solicitării de propuneri pentru desemnarea președintelui de ședință.

Dl. cons. Pop - președintele de vârstă - solicită propuneri pentru desemnarea președintelui de ședință.

Dl. cons. Moisin - o propune, pentru această ședință de consiliu, pe doamna consilier Olah Emese.

Dl. cons. Pop - președintele de vârstă - întreabă dacă mai sunt și alte propuneri.

Nu mai sunt.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Moisin și se obțin 18 voturi pentru și o abținere.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Dl. primar - le mulțumește consilierilor locali că au dat curs invitației la această ședință și prezintă argumentele care au stat la baza convocării de îndată a consiliului local; menționează că, la Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, „echipa managerială, coordonată de prof. Constantea și de doamna Nicorici, managerul spitalului, începând din această săptămână, asigură, la compartimentul de primiri urgențe, asistență medicală 24 de ore, șapte zile din șapte; sunt cinci medici angajați ai instituției, doi medici externi suplimentari pentru gărzi, asistenți medicali - 15, infirmieri - opt, registratori medicali - trei”; precizează că Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca propune Primăriei municipiului Cluj-Napoca „de a avea, în anul viitor, o extindere a corpului de clădire, printr-o construcție nouă - destinată compartimentului de primiri urgențe” și solicită Direcției Tehnice să aibă în vedere pregătirea documentelor în acest sens.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

 • 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 63/2014 pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în municipiul Cluj-Napoca”.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor, care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în municipiul Cluj-Napoca”, cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Traian în municipiul Cluj-Napoca (Podul Traian)”.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor, care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Traian în municipiul Cluj-Napoca (Podul Traian)”, cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)”.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor, care nu se finanțează prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)”, cuprins la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării prestării serviciului public de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca de către S.C. Rosal Grup S.A., în temeiul art. 50 lit. a), art. 51 și art. 52 din H.G. nr. 745/2007, până la preluarea acestuia de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, în aceleași condiții stipulate prin Contractul nr. 72564/2005.

 • 9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca” în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice.

Cvorumul este de 19.

Se supune la vot ordinea de zi și se obține unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Comisia I - aviz favorabil.

Cvorumul este de 20 (a intrat în sală domnul consilier Adrian Mureșan).

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea nr. 63/2014pentru obiectivul de investiții „Podpeste Râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - întreabă, atât pentru punctul doi, cât și pentru punctul șapte de pe ordinea de zi, care este stadiul dosarului și când va începe execuția pentru aceste două lucrări.

Dl. primar - îi răspunde domnului consilier Morar că lucrarea poate fi executată integral, atunci când „și stăvilarul și podul vor avea același proprietar”; spune că pentru moment mai este nevoie doar de definitivarea procedurii de trecere a stăvilarului din proprietatea „Apelor Române” în proprietatea primăriei.

Dl. cons. Morar - „alte formalități și avize....;sunt parcurși pașii”.

Dl. primar - „da, ceilalți pași sunt pregătiți pentru a putea merge mai departe”.

Dl. cons. Morar - „bine, mulțumesc”.

Dl. primar - „și eu vă mulțumesc”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor, care nu se finanțează prin P.N.D.L., pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Giuseppe Garibaldi (Pod Garibaldi) în municipiul Cluj-Napoca”, cuprins la finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Traian în municipiul Cluj-Napoca (Podul Traian)”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor, care nu se finanțează prin P.N.D.L., pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic pe strada Traian în municipiul Cluj-Napoca (Podul Traian)”, cuprins la finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați la obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (PodulPorțelanului)”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a cheltuielilor, care nu se finanțează prin P.N.D.L., pentru obiectivul de investiții „Pod peste Râul Someșul Mic situat pe strada Porțelanului în municipiul Cluj-Napoca (Podul Porțelanului)”, cuprins la finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală 2017-2020.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea continuării prestării serviciului public de salubrizare a municipiului Cluj-Napoca de către S.C. Rosal Grup S.A., în temeiul art.

50 lit. a), art. 51 și art. 52 din H.G. nr. 745/2007, până la preluarea acestuia de către un nou operator, dar nu mai mult de 90 de zile, în aceleași condiții stipulate prin Contractul nr. 72564/2005.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca” în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional Regional, Axa prioritară 3 — Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 — Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - le mulțumește pentru implicare domnului consilier Florin Gliga, domnului consilier Adrian Mureșan și presei locale „pentru mediatizarea intensivă a anunțurilor de concurs pentru medicii de urgență”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 voturi pentru.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                     Secretarul municipiului,

Jr. Olah Emese                                     Jr. Aurora Roșca

Acest proces-verbal a fost întocmit de către Dipl. în adm. Ramona Nistor, Inspector de specialitate.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultat/consultat la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, el fiind mai apoi arhivat în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.