Proces verbal din 26.10.2017

Ședința din 26 octombrie 2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 490.732/305/27.10.2017

Încheiat cu ocazia convocării de îndată a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în data de 26 octombrie 2017, de către primar.

La aceasta, doamna Jr. Aurora Roșca, secretarul municipiului, fiind în concediu de odihnă, este înlocuită de doamna Jr. Alina Rus, director executiv Direcția Juridică.

La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali: Rareș Petru Ferdean, Horvath Anna, Nistor Daniel, Ioan Sabin Sărmaș și Mihaela Rodica Suciu.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate; dă cuvântul președintelui de vârstă, în vederea solicitării de propuneri pentru funcția de președinte de ședință.

Dl. cons. Ioan Pop - președintele de vârstă - solicită propuneri pentru funcția de președinte de ședință.

Dl. cons. Moisin - îl propune pe domnul consilier Tarcea - viceprimar.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Moisin și se obține unanimitate.

Dl. Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar, este ales, astfel, în funcția de președinte de ședință.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Dl. primar - prezintă motivul convocării de îndată a Consiliulului local al municipiului Cluj-Napoca, și anume incendiul care a avut loc acum șase zile pe str. Cantonului, precum și măsurile luate în regim de urgență pentru sprijinirea persoanelor afectate; arată că, astfel, este propusă alocarea unor locuințe de necesitate; precizează că mai există două cazuri pentru care este propusă alocarea unor locuințe de necesitate, fiind vorba de chiriașii a două apartamente deținute de primărie pe str. Iuliu Maniu, care trebuie evacuați pentru realizarea lucrărilor de consolidare și refațadizare, existând pericolul prăbușirii tavanului.

Secretarul municipiului - anunță că cvorumul de ședință este de 22.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

  • 1. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârile nr. 282/2014 și 141/2017.

  • 2. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei locuințe de necesitate.

  • 3. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei locuințe de necesitate.

  • 4. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuințe de necesitate persoanelor afectate de incendiul de pe str. Cantonului f.n., din data de 20.10.2017.

Se supune la vot ordinea de zi și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

  • 1. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea fondului locuințelor de necesitate al Municipiului Cluj-Napoca), completată prin Hotărârile nr. 282/2014 și 141/2017.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

  • 2. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei locuințe de necesitate.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

  • 3. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei locuințe de necesitate.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

  • 4. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuințe de necesitate persoanelor afectate de incendiul de pe str. Cantonului f.n., din data de 20.10.2017.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea

9


Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roșca


Prezentul Proces-verbal nr. 490.732/305/27.10.2017 a fost întocmit de către Raul Pușcaș, Consilier.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultat/consultat la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, el fiind mai apoi arhivat în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.