CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 294.375/305/23.06.2017

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 22 iunie 2017, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali: Mihai Drăgoescu (absent motivat) și Ovidiu Vasile Vișan.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Dl. primar - retrage punctul 31 de pe ordinea de zi, urmând să solicite puncte de vedere și altor instituții ale statului, în funcție de acestea urmând să decidă dacă va mai propune consiliului local respectivul proiect de hotărâre; propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 57a, 57b, 57c, 57d, 57e, 57f și 57g, puncte care au fost transmise comisiilor de specialitate.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, administrării și exploatării pajiștilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca.

 • 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Zambilei nr. 21, ap. 17, domnului Michi Radu.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Porțelanului nr. 2, identificat prin nr. cad. 324736.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 243, identificat prin nr. cad. 323213.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 312, identificat prin nr. cad. 325143.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 36, identificat prin nr. cad. 325383.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 181-183, identificat prin nr. cad. 325313.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 13, identificat prin nr. cad. 325348.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 157, identificat prin nr. cad. 324139.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unui spațiu în suprafață de un mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Peana nr. 16, în incinta Școlii Gimnaziale „Octavian Goga”.

 • 15. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul cu nr. cadastral 313322-C2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 15.

 • 16. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare date și dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 94, ap. 1.

 • 17. Proiect de hotărâre privind vânzarea suprafeței de teren de 198 mp., cu destinația de curte, înscris în C.F. nr. 312721 Cluj-Napoca, nr. cadastral 312721, provenit din transcrierea imobilului cu nr. topografic 7572/2, din C.F. nr. 310771 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 7.

 • 18. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 33/1.640-a parte din terenul în suprafață de 1.640 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 7, înscris în C.F. 264131 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 107546), sub nr. cad. 18150 (nr. topo. 14104).

 • 19. Proiect de hotărâre privind acordul Municipiului Cluj-Napoca pentru alipirea imobilelor cu nr. cadastral 292953 și 290952, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 106.

 • 20. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat.

 • 21. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației imobilului ce face obiectul Contractului de vânzare-cumpărare nr. 232/21.04.2008, încheiat cu S.C. Moara Albă S.R.L., în baza Legii nr. 550/2002.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E, str. Tractoriștilor nr. 19 prov. - beneficiari: Anton Sebastian Romeo și Ștefănescu Oana Laura.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere, consolidare, recondiționare șarpantă și învelitoare la locuință unifamilială, str. Câmpului nr. 108 - beneficiară: Bader Anna.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă S+P+E, str. Grigore Antipa nr. 24A provizoriu - beneficiare: S.C. Doriandri Cosntruct S.R.L. și S.C. Gero Star Impex S.R.L.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt (S)/D parțial+P+2E+R, str. Sălajului nr. 1 - beneficiari: Ghembitci Francisc și soția, Ghembitci Domnița.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 73-79A - beneficiară: S.C. Transilvania Construct Invest S.R.L.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere casă parter - str. Breaza nr. 34 - beneficiari: Balint Francisc și Balint Sandor.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință familială cu două apartamente S+P+E, str. Livezii nr. 18 - beneficiari: Vință Ștefan-Mihai, Vință Iosif-Emeric și Vință Ana-Maria.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe colective 2S+P+3E, str. Romul Ladea nr. 19 - beneficiari: Rus Călin și Rus Ana-Roxana.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de birouri S+P+3E, str. Tăietura Turcului nr. 47 - beneficiară: S.C. Luca Prest S.R.L.

 • 31. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca.

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 741/2016 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca [R.O.F.]).

 • 33. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Casei de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Soluții acces pasaj subteran existent în P-ța Gării din municipiul Cluj-Napoca - lifturi și scări”.

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 251/2015 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca”).

 • 36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 252/2015 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca”).

 • 37. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 69/2016, în sensul numirii Societății Cluj Innovation Park S.A. drept administrator al Parcului Industrial Cluj Innovation Park, astfel cum este definit acesta prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

 • 38. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 23 iunie 2017, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 26 iunie 2017, ora 10 (a doua convocare).

 • 39. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Sala Polivalentă S.A., convocată pentru data de 27 iunie 2017, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 28 iunie 2017, ora 14 (a doua convocare).

 • 40. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150 000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, cu destinația „Modernizare cabinete, zonă ,,BAZĂ DE TRATAMENT” din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj”.

 • 41. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 539.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj, cu destinația „Achiziționare aparatură medicală - sistem chirurgie laparoscopică pediatrică”.

 • 42. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, cu destinația „Achiziționare aparat medical tip ,,DIAPULSE” - generator de câmp electromagnetic cu pulsații de înaltă frecvență”.

 • 43. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca, cu destinația ,,Continuare lucrări de reabilitare, modernizare și extindere Corp Farmacie”.

 • 44. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, cu destinația „Lucrări de montare și achiziții de instalații de ridicat - Ascensor persoane imobil Chirurgie III-NOU”.

 • 45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 260.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”, cu destinația „Reparație Capitală la două lifturi din cadrul Institutului: 1) Liftul principal folosit pentru transport pacienți - Clădire Clinică de Cardiologie 2) Liftul principal folosit pentru transport pacienți - Clădire Clinică de Chirurgie Cardiovasculară”.

 • 46. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-SMURD, cu destinația „Asigurarea necesarului de combustibil, piese auto, reparații și întreținere pentru autospecialele SMURD Cluj și aparatura din dotarea acestora”.

 • 47. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 340.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454) cu destinația „Bloc operator Secția Ortopedie - Dotare cu aparatură medicală”.

 • 48. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, cu destinația „Achiziție ecograf de înaltă performanță”.

 • 49. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 450.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal, cu destinația „Cheltuieli de administrare și funcționare”.

 • 50. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.485.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 51. Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2017 a cultelor religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013.

 • 52. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • 53. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Tripon Monica, referitoare la revocarea art. 7 din Hotărârea nr. 649/2016 și la Hotărârea nr. 674/2016.

 • 54. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al

S.C. Cluj Innovation Park S.A. - Semestrul II 2016.

 • 55. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca - Semestrul II 2016.

 • 56. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca - Semestrul II 2016.

 • 57. Diverse.

Ordine de zi suplimentară:

57 a - Informare privind solicitarea de revocare a Hotărârii nr. 150/2017 prin care sa aprobat Planul Urbanistic de Detaliu pentru Construire imobil cu funcțiuni mixte, P+5E+R, str. Anton Pann nr. 28-30.

57 b - Proiect de hotărâre privind valoarea chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L., situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad 10, începând cu data de 12.05.2017.

57 c - Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții, a Organigramei și a Regulamentului de Organizare și funcționare a Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

57 d - Proiect de hotărâre privind plata sumei de 285.983,68 lei, reprezentând contravaloare servicii prestate, a sumei 8.487,54 lei, reprezentând dobânda legală și a sumei de 14.185,10 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către S.C. Wind Technologies S.R.L.

57 e - Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11.

57 f - Proiect de hotărâre privind includerea imobilului „strada Teo Peter” în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a acestuia.

57 g - Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire creșă și spații administrative S+P+E+R - str. Gr. Alexandrescu nr. 47A; beneficiar: Centrul Bugetar de Administrare Creșe.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, propusă de către primar, și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată, și se obțin 25 de voturi pentru.

Dl. primar - prezintă procedura emiterii în format electronic, online, pe platforma edirect.e-guvernare.ro, a acordurilor de funcționare pentru agenții economici din municipiul Cluj-Napoca; precizează că, în continuare, procedura-standard, prin depunere la ghișeu, rămâne valabilă; arată că toate informațiile pot fi găsite pe siteul primăriei sau pe pagina de facebook a acesteia.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Municipiului Cluj-

Napoca pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Comisia I - aviz favorabil, cu următorul amendament: „se modifică, în cadrul Anexei 5G.2, între alineate, cu suma..., deci se modifică sumele, modifică suma de 7.000 de lei, respectiv se ia de la..., deci se modifică cu suma de 7.000 de lei, respectiv se ia, de la punctul 20.30.30, 7.000 de lei și se suplimentează, la 20.01.02, cu suma de 7.000 de lei”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obțin 25 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării, administrării și exploatării pajiștilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - atrage atenția că există o întârziere în ceea ce privește acest regulament, deoarece 15 mai era termenul final pentru depunerea solicitării de sprijin către A.P.I.A.; propune ca, începând de anul viitor, consultările pe această temă să fie începute mai devreme; susține că, potrivit „Ordonanței 34”, contractele de închiriere ar trebui să poată fi încheiate pe o perioadă cuprinsă între șapte și zece ani, un viitor regulament trebuind să țină cont și de acest aspect; întreabă de ce Primăria municipiului Cluj-Napoca este singura sau una dintre puținele care emit adeverințe către A.P.I.A. doar pe baza titlului de proprietate.

Dl. cons. Tarcea - viceprimar - referitor la primul aspect sesizat de către domnul consilier Morar, răspunde că primăria nu este în întârziere și îl roagă pe domnul Gheorghe Șurubaru, administrator public, să ofere detalii suplimentare, deoarece este direct implicat; în ceea ce privește ultima întrebare a domnului consilier Morar, precizează că primăria emite adeverințe în baza titlului de proprietate, însă nu emite adeverințe în baza adeverințelor, care nu atestă dreptul de proprietate.

Dl. cons. Morar - solicită să-i fie precizat paragraful de lege care împiedică primăria să emită adeverințe altfel decât în baza titlului de proprietate.

Dl. cons. Tarcea - viceprimar - reiterează că o adeverință nu atestă dreptul de proprietate, însă, oricum, domnul consilier Morar o să primească un răspuns în scris referitor la acest subiect.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - arată că, în ceea ce privește prima întrebare a domnului consilier Morar, primăria în acest an este, într-adevăr, în întârziere, din cauza unor proceduri administrative, dar precizează că, începând de anul viitor, procedura va fi demarată începând cu luna septembrie, „astfel încât la sfârșitul anului să fim pregătiți, și modalitatea pe care o vom propune consiliului local va fi cea de concesiune pe șapte ani de zile, astfel încât să nu mai avem astfel de probleme pe viitor”.

Dl. cons. Morar - mulțumește pentru răspuns.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe de serviciu.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 6. Proiect de hotărâre privind atribuirea locuinței de necesitate situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Zambilei nr. 21, ap. 17, domnului Michi Radu.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Porțelanului nr. 2, identificat prin nr. cad. 324736.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Câmpului nr. 243, identificat prin nr. cad. 323213.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Câmpului nr. 312, identificat prin nr. cad. 325143.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Clui-Napoca a imobilului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Oașului nr. 36, identificat prin nr. cad. 325383.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 181-183, identi ficat prin nr. cad. 325313.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 13, identi ficat prin nr. cad. 325348.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 157, identi ficat prin nr. cad. 324139.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unui spațiu în suprafață de un mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Peana nr. 16, în incinta Școlii Gimnaziale „Octavian Goga”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 15. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare a datelor de carte funciară pentru imobilul cu nr. cadastral 313322-C2, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Daicoviciu nr. 15.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 16. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare date și dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 94, ap. 1.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind vânzarea suprafeței de teren de 198 mp., cu destinația de curte, înscris în C.F. nr. 312721 Cluj-Napoca, nr. cadastral 312721, provenit din transcrierea imobilului cu nr. topografic 7572/2, din C.F. nr. 310771 Cluj-Napoca, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 7.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 18. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale de 33/1.640-a parte din terenul în suprafață de 1.640 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Pascaly nr. 7, înscris în C.F. 264131 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 107546), sub nr. cad. 18150 (nr. topo. 14104).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind acordul Municipiului Cluj-Napoca pentru alipirea imobilelor cu nr. cadastral 292953 și 290952, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 106.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 20. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației imobilului ce face obiectul Contractului de vânz.are-cumpărare nr. 232/21.04.2008, încheiat cu S.C. Moara Albă S.R.L., în baza Legii nr. 550/2002.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E, str. Tractoriștilor nr. 19 prov. — beneficiari: Anton Sebastian Romeo și Ștefănescu Oana Laura.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere, consolidare, recondiționare șarpantă și învelitoare la locuință unifamilială, str. Câmpului nr. 108 — beneficiară: Bader Anna.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă S+P+E, str. Grigore Antipa nr. 24A provizoriu — beneficiare: S.C. Doriandri Cosntruct S.R.L. și S.C. Gero Star Impex S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt (S)/D parțial+P+2E+R, str. Sălajului nr. 1 — beneficiari: Ghembitci Francisc și soția, Ghembitci Domnița.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt S+P+5E+R, str. Constantin Brâncuși nr. 73-79A — beneficiară: S.C. Transilvania Construct Invest S.R.L.

Comisia III - „aviz favorabil; avem și un amendament: la art. 1, respectiv în formă definitivă până la recepția investiției și nu se acceptă recepții pe stadii fizice ale construcției, până la realizarea sensului giratoriu”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obțin 25 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere casă parter — str. Breaza nr. 34 — beneficiari: Balint Francisc și Balint Sandor.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință familială cu două apartamente S+P+E, str. Livezii nr. 18 — beneficiari: Vință Ștefan-Mihai, Vință Iosif-Emeric și Vință Ana-Maria.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe colective 2S+P+3E, str. Romul Ladea nr. 19 — beneficiari: Rus Călin și Rus Ana-Roxana.

Comisia III - aviz negativ.

Președintele de ședință - „propun retrimiterea acestui punct și a acestui obiectiv pentru a fi corelat cu celelalte studii de trafic, care sunt în zona Borhanci, respectiv în zona str. Romul Ladea și Borhanciului”.

Se supune la vot propunerea președintelui de ședință, de amânare a proiectului, urmând ca acesta să revină în consiliul local după ce este corelat cu toate studiile de trafic, și se obține unanimitate. Proiectul a fost amânat.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de birouri S+P+3E, str. Tăietura Turcului nr. 47 — bene ficiară: S.C. Luca Prest S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 31. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca.

Retras.

 • 32. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 741/2016 (aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Primăriei municipiului Cluj-Napoca [R.O.F. ]).

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 33. Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare ale Casei de Cultură a Municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Soluții acces pasaj subteran existent în P-ța Gării din municipiul Cluj-Napoca — lifturi și scări”.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - reclamă mizeria din pasajul gării, pe culoarul de la Dedeman până la stația de tramvai; întreabă cine se ocupă de curățenie în zona respectivă.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - răspunde că pasajul la care a făcut referire domnul consilier Tothfalusi este în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate, iar celelalte pasaje de legătură, inclusiv cel de sub întreaga Piață a Gării, sunt în administrarea primăriei; arată că primăria a început demersurile pentru preluarea în administrare a pasajului despre care a vorbit domnul consilier Tothfalusi, astfel încât să poată asigura ordinea și curățenia; precizează că acest proiect de hotărâre reprezintă continuarea proiectului de unificare a celor două pasaje.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 35. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 251/2015 (aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea termică a unităților de învățământ preuniversitar din Cluj-Napoca”).

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 36. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 252/2015 (aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Reabilitarea termică a unităților de învățământpreuniversitar din Cluj-Napoca”).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 37. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 69/2016, în sensul numirii Societății Cluj Innovation Park S.A. drept administrator al Parcului Industrial Cluj Innovation Park, astfel cum este definit acesta prin Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 38. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății Cluj Innovation Park S.A., convocată pentru data de 23 iunie 2017, ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 26 iunie 2017, ora 10 (a doua convocare).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil; îl propune pe domnul consilier Gliga, cu mandatul de a vota pentru.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 39. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Sala Polivalentă S.A., convocată pentru data de 27 iunie 2017, ora 14 (prima convocare) și, respectiv, 28 iunie 2017, ora 14 (a doua convocare).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil; îl propune pe domnul consilier Tomoș, cu mandatul de a vota pentru.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 25 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 40. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150 000 lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, cu destinația „Modernizare cabinete, zonă ,,BAZĂ DE TRATAMENT” din cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj”.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Racz Levente Zsolt nu participă la vot).

 • 41. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 539.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj, cu destinația „Achiziționare aparatură medicală - sistem chirurgie laparoscopicăpediatrică”.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 42. Poiect de hotărâre privind alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, cu destinația „Achiziționare aparat medical tip ..DIAPULSE” - generator de câmp electromagnetic cu pulsații de înaltă frecvență”.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 43. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017. pentru Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” Cluj-Napoca, cu destinația ..Continuare lucrări de reabilitare, modernizare și extindere Corp Farmacie”.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 44. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” Cluj-Napoca, cu destinația „Lucrări de montare și achiziții de instalații de ridicat — Ascensor persoane imobil Chirurgie III-NOU”.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 260.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”, cu destinația „Reparație Capitală la două lifturi din cadrul Institutului: 1) Liftul principal folosit pentru transport pacienți — Clădire Clinică de Cardiologie 2) Liftul principal folosit pentru transport pacienți — Clădire Clinică de Chirurgie Cardiovasculară”.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 46. Poiect de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-SMURD, cu destinația „Asigurarea necesarului de combustibil, piese auto, reparații și întreținere pentru autospecialele SMURD Cluj și aparatura din dotarea acestora”.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 47. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 340.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Militar de Urgență „Dr. Constantin Papilian” Cluj-Napoca (U.M. 02454) cu destinația „Bloc operator Secția Ortopedie - Dotare cu aparatură medicală”.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 48. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, cu destinația „Achiziție ecograf de înaltă performanță”.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 49. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 450.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal, cu destinația „Cheltuieli de administrare și funcționare”.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - reclamă că, spre deosebire de celelalte alocări, unde, în proiect, pe lângă sumă, este trecută și destinația, la acest proiect de hotărâre sunt specificate doar cheltuieli de funcționare și administrare; întreabă care este destinația sumei, precum și ce înseamnă cheltuieli de administrare și funcționare.

Dl. Ovidiu Cîmpean - director Direcția Evenimente publice și informare cetățeni

 • - răspunde că este vorba despre cheltuielile de administrare și funcționare pentru anul acesta, nu despre arierate sau datorii din anii trecuți, regulamentul și legea permițând alocarea sumei.

Dl. cons. Morar - întreabă care sunt aceste cheltuieli: bani pentru utilități, pentru salarii?

Dl. Ovidiu Cîmpean - director Direcția Evenimente publice și informare cetățeni

 • - răspunde că, în principiu, sunt bani pentru utilități.

Dl. cons. Morar - consideră că destinația sumei este foarte generală.

Dl. Ovidiu Cîmpean - director Direcția Evenimente publice și informare cetățeni

 • - afirmă că, din moment ce institutul a solicitat bani pentru cheltuieli de administrare, înseamnă că nu le ajunge bugetul.

Dl. cons. Morar - întreabă care este destinația banilor.

Dl. Ovidiu Cîmpean - director Direcția Evenimente publice și informare cetățeni

 • - răspunde că sunt trecute utilități în cererea de finațare, însă va exista un decont, în cadrul căruia vor fi verificate toate cheltuielile.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - precizează că „cheltuielile de funcționare ale unui institut medical sunt cheltuieli de funcționare - înseamnă tot ce înseamnă funcționare, domnul consilier, și dacă au cerut la noi cheltuieli de funcționare, înseamnă că Ministerul Sănătății nu le dă bani de funcționare - punct, pentru că este institut național, nota bene”.

Dl. cons. Morar - „celorlalte li se dă, asta întrebam”.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - „O.K., nu știu, asta deja ne depășește; deci, pentru cheltuieli de funcționare, înseamnă tot ce înseamnă cheltuieli de funcționare, domnule director și domnule consilier, ca și la celelalte spitale, de altminteri”.

Președintele de ședință - arată că, la decont, institutul va trebui să prezinte facturile doveditoare cu privire la modul în care au fost cheltuiți banii.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - precizează, ca regulă bugetară, că veniturile nu urmăresc o cheltuială anume, precum și că orice buget este construit pornind de la constituirea surselor pentru acoperirea cheltuielilor; susține că nu sunt făcute niciodată, decât în situații speciale și prin legi speciale, legături directe între o anumită categorie de venituri și o anumită categorie de cheltuieli; „asta se învață din primul an de facultate”.

Dl. cons. Morar - arată că în cazul celorlalte alocări este trecută exact destinația banilor.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - afirmă că acolo unde este vorba despre investiții, sumele sunt direcționare în mod clar.

Dl. cons. Moisin - precizează că mai există un caz similar celui al Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal, și anume S.M.U.R.D., unde sunt acoperite cheltuieli de funcționare, în speță combustibili și piese de schimb.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 50. Poiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.485.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 51. Proiect de hotărâre privind finanțarea nerambursabilă de la bugetul local pe anul 2017 a cultelor religioase, în temeiul Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobat prin Hotărârea nr. 606/2013.

Comisia IV - aviz favorabil.

D-na cons. Horvath - anunță că nu participă la vot.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Horvath Anna).

 • 52. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

 • 53. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Tripon Monica, referitoare la revocarea art. 7 din Hotărârea nr. 649/2016 și la Hotărârea nr. 674/2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 21 de voturi pentru și patru abțineri.

 • 54. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație alS.C. Cluj Innovation Park S.A. — SemestrulII2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Informarea a fost luată la cunoștință.

 • 55. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca — Semestrul II 2016.

Informarea a fost luată la cunoștință.

 • 56. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca — Semestrul II 2016.

Informarea a fost luată la cunoștință.

 • 57. a. Informare privind solicitarea de revocare a Hotărârii nr. 150/2017prin care s-a aprobat Planul Urbanistic de Detaliu pentru Construire imobil cu funcțiuni mixte, P+5E+R, str. Anton Pann nr. 28-30.

Comisia III - „propune menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 25 de voturi pentru.

57 b. Proiect de hotărâre privind valoarea chiriilor lunare pentru folosința locuințelor A.N.L., situate în municipiul Clui-Napoca, str. Mehedinți nr. 41, Calea Florești nr. 58B și str. Taberei nr. 2-Tășnad 10, începând cu data de 12.05.2017.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

D-na cons. Loredana Pop - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Loredana Pop nu participă la vot).

57 c. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții, a Organigramei și a Regulamentului de Organizare și funcționare a Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

57 d. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 285.983,68 lei, reprezentând contravaloare servicii prestate, a sumei 8.487,54 lei, reprezentând dobânda legală și a sumei de 14.185,10 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către S.C. Wind Technologies S.R.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

57 e. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Clui-Napoca, str. Tăbăcarilor nr. 11.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

57 f. Proiect de hotărâre privind includerea imobilului „strada Teo Peter” în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a acestuia.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

57 g. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire creșă și spații administrative S+P+E+R — str. Gr. Alexandrescu nr. 47A; beneficiar: Centrul Bugetar de Administrare Creșe.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

57. Diverse.

Dl. Zamfir Dejeu - cercetător științific al Academiei Române, Institutul de Folclor - arată că el este cel care a introdus în patrimoniul U.N.E.S.C.O. jocul fecioresc din România; precizează că Asociația Folclorică „Someșul” Napoca, al cărei președinte este, a depus, în luna ianuarie, un proiect, însă, din păcate, au confundat Anexa 8 cu Anexa 5, astfel dosarul fiind incomplet; are rugămintea să fie analizat acest aspect, deoarece ansamblul folcloric al asociației a fost invitat la trei festivaluri din Statele Unite ale Americii.

Președintele de ședință - îl felicită pe domnul Zamfir Dejeu pentru tot ceea ce face pentru comunitatea clujeană.

Dl. primar - reamintește că la propunerea sa a fost suplimentată suma alocată de către consiliul local pentru intrarea în patrimoniul U.N.E.S.C.O. a jocului fecioresc din România; „toți dorim, de la această masă, să vă sprijinim, dar nu mai avem cadrul legal, din nefericire, astăzi”; arată că primăria și consiliul local nu pot aloca fonduri decât pentru cererile depuse până în data de 31 ianuarie și care au fost validate, din punctul de vedere al corectitudinii, de către comisiile de specialitate; precizează că orice altă alocare este ilegală, în acest moment, atrăgând sancțiunile prevăzute de lege; afirmă că există posibilitatea ca, în toamnă, în situația în care există bani necheltuiți, nedecontați, să fie deschisă o nouă sesiune de proiecte.

D-na Megyeri Maria - cetățean - arată că este, din anul 2000, proprietara imobilului situat pe str. Traian nr. 24, deținut în coproprietate cu Primăria municipiului Cluj-Napoca; afirmă că, în corpul de clădire aparținând primăriei, până în 2014, au locuit trei familii de romi; afirmă că, începând cu anul 2000, a demarat procedurile pentru ieșirea din indiviziune, plătind două expertize, una judiciară și alta, extrajudiciară, însă ieșirea din indiviziune nu a fost aprobată, pentru că nu poate intra mașina pompierilor în curte; reclamă că, de când a devenit proprietară, nu a putut folosi curtea, cu toate că a înființat o școală postliceală; afirmă că imobilul deținut de primărie se află într-o stare avansată de degradare, precum și că deține două adrese, din 2014 și din februarie 2017, potrivit cărora clădirea respectivă va fi demolată, lucru care nu s-a întâmplat până în prezent; solicită demolarea în regim de urgență a clădirii, care a devenit un focar de infecție.

Dl. primar - precizează că hotărârea privind demolarea a fost adoptată, iar în acest moment se desfășoară procedura licitației pentru selectarea firmei care va realiza demolarea; afirmă că, cel mai târziu în iulie-august, clădirea va fi demolată; până atunci, solicită Direcției Generale Poliția locală să facă un control la fața locului; îi roagă pe domnul Gheorghe Șurubaru, administrator public și pe domnul Marcel Bonțidean, director general al Direcției Generale Poliția locală, să asigure, până când va fi demolată clădirea, tot ceea ce ține de salubritate.

Dl. Gheorghe Alexandru Feurdean - cetățean - sesizează traficul greu de pe str. Grigore Ignat și afirmă că a solicitat, prin două adrese, realizarea unor treceri de pietoni, montarea unor praguri pentru reducerea vitezei, instituirea unei limite de viteză de 30 de km./h., stoparea traficului greu și repararea carosabilului.

Dl. primar - îi transmite domnului Gheorghe Alexandru Feurdean că problema pe care a ridicat-o este de competența Comisiei de circulație, precum și că o primă analiză a fost făcută, urmând ca, în ședința programată în partea finală a lunii iunie, să fie luate în discuție măsurile suplimentare pe care le agreează poliția rutieră; arată că această problemă va fi pe ordinea de zi a ședinței Comisiei de circulație, care va avea loc între 25 și 30 iunie, „și am să 55                        5  *                             5           * 11 S vă informez cu privire la ce s-a decis cu privire la solicitările dumneavoastră, permise de lege”.

Dl. Gheorghe Alexandru Feurdean - cetățean - nu vorbește la microfon.

Dl. primar - arată că poliția locală se prezintă la fața locului în urma sesizărilor, însă nu poate fi înființat un post fix acolo, din cauza personalului insuficient.

Dl. Gheorghe Alexandru Feurdean - cetățean - reclamă că cetățenii care dețin terenuri în zonă aruncă moloz pe terenurile deținute de cei care locuiesc pe str. Grigore Ignat.

Dl. primar - precizează că au fost acordate foarte multe amenzi pentru aceste rampe clandestine, inclusiv în zona str. Grigore Ignat; îi recomandă domnului Gheorghe Alexandru Feurdean să sesizeze poliția locală, care reacționează cu promptitudine.

Dl. Gheorghe Alexandru Feurdean - cetățean - susține că a sesizat poliția locală.

Dl. primar - asigură că rampele clandestine sunt în permanență în atenția municipalității.

Dl. cons. Adrian Mureșan - mulțumește pentru alocările aprobate spitalelor, mai ales Spitalului de Copii; întreabă în ce stadiu se află lucrările la Podul Traian și la piața și parkingul din Piața Mihai Viteazu.

Dl. primar - răspunde că, potrivit graficului predat primăriei de firma care construiește Podul Traian, 30 iunie este termenul de finalizare, dată după care vor fi percepute penalități de întârziere; în ceea ce privește parkingul din Piața Mihai Viteazu, arată că a dispus reabilitarea statuii și a părții de suprafață a piațetei, aflată în analiză la Comisia de Monumente, pentru a avea avizul final, deoarece se apropie anul 1918, „în rest, suntem încă în procedură în instanță; firma care trebuia să facă nu achiesează, nu dorește să accepte propunerea noastră, deocamdată, suntem încă în instanță, de a primi oferta suplimentară pe care am făcut-o, de extindere a parkingului înspre Piața Mihai Viteazu, de a permite construcția până la o distanță în carosabil, care să ducă la realizarea numărului de locuri de parcare, atât cât permite cadrul normativ de acolo; deocamdată, după părerea mea, firma încearcă să caute cât mai multe argumente să nu facă parkingul, pentru a solicita despăgubiri; ori acest lucru credem noi că nu este posibil, întrucât primăria, în mod obiectiv, întotdeauna a pus și pune la dispoziție spațiu pentru construcția parkingului; realitatea este că, în acest moment, nu au surse de finanțare și, atunci, caută soluții prin instanță, de a amâna realizarea; noi nu putem începe un alt demers, cu altcineva, până când nu ne dezlegăm juridic de acest contract de concesiune, pe care încă îl avem în faza de judecată”.

Mapa președintelui de ședință

1. Adresa domnului Mircea Crișan, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 276.100/1, în data de 13 iunie 2017, prin care solicită să-i fie aprobată demisia din funcția de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Adresa a fost luată la cunoștință și repartizată Direcției tehnice.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea

9


Secretarul municipiului,

Jr. Aurora Roșca


Acest proces-verbal a fost întocmit de către Consilier Raul Pușcaș.

Notă. Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultat/consultat la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, el fiind mai apoi arhivat în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.