CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 239.201/305/19.05.2017

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 16 mai 2017, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează motivat consilierii locali: Rareș Petru Ferdean, Molhem Mohammad-Bashar și Ioan Pop.

Secretarul municipiului - supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 84a, 84b, 84c, 84d, 84e, 84f, 84g, 84h, 84i, 84j, 84k, 84l, 84m, 84n, 84o și 84p.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca.

 • 5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

 • 6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 18.05.2017, ora 14.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. 5-8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, aprobat prin Hotărârea nr. 343/2016, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 389/2016 și prin Hotărârea nr. 417/2016.

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 402/2016 (constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuințelor fond de stat), modificată prin Hotărârile nr. 609/2016, 751/2016 și 245/2017.

5                               s

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 403/2016 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia socială de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuințe realizate din fonduri A.N.L., destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere), modificată prin Hotărârea nr. 752/2016.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 406/2016 (constituirea Comisiei de vânzare a terenurilor-curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii de locuințe cumpărate în condițiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 și ale Legii nr. 85/1992, respectiv a terenurilor-curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii spațiilor cu altă destinație dobândite în baza Hotărârii nr. 505/1998, a Legii nr. 133/1999, a O.U.G. nr. 68/2008, respectiv a Legii nr. 550/2002, moștenitorilor acestora/cumpărătorilor subsecvenți), modificată prin Hotărârea nr. 749/2016.

 • 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuințe de necesitate.

 • 12. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, Universității „Babeș-Bolyai”, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Academician David Prodan (fosta stradă Mică) nr. 1, ap. 7.

 • 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu cu destinația de sediu birou parlamentar, în favoarea domnului Ungureanu Emanuel-Dumitru, parlamentar.

 • 14. Proiect de hotărâre privind extinderea suprafeței locative, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Scorțarilor nr. 6 ap. 3.

 • 15. Proiect de hotărâre privind includerea doamnei Moldoveanu Luiza Mădălina, medic specialist medicină de familie, persoană fizică autorizată, în Contractul de închiriere nr. 1775/1999, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării nr. 52, ap. 29, în locul doamnei dr. Peter Anna -Cabinet Medical de Medicină de familie.

 • 16. Proiect de hotărâre privind includerea în Contractul de închiriere nr. 105301/21.05.2009, încheiat cu doamna Berchi Ileana, a suprafeței de 3,72 mp., reprezentând boxa aferentă apartamentului 6 din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații, construcții și terenuri, situate în municipiul Cluj-Napoca, incluse în baza materială a unităților de învățământ preuniversitar de stat.

 • 18. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect spațiile cu altă destinație decât cea de locuință în care funcționează cabinete medicale.

 • 19. Proiect de hotărâre privind atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cuza Vodă nr. 18-20, ap. 46, în favoarea domnului Cadar Beniamin.

 • 20. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a modulelor din cadrul chioșcurilor de comercializare flori amplasate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1-3.

 • 21. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui teren în suprafață de 12.300 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oltului nr. 83 și darea în administrare, Școlii Gimnaziale „Alexandru Vaida Voevod”, a imobilului compus din teren și construcție, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oltului nr. 83.

 • 22. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 10, ap. 3 și darea acestuia, în administrare, Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca.

 • 23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Jean Jaures nr. 14, ap. 24 și darea acestuia, în administrare, Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.

 • 24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca și darea în folosință gratuită, Cantinei de Ajutor Social și Pensiune, a cotei de 1/2 parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 8, ap. 20.

 • 25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 2, ap. 3 și darea în folosință gratuită, a unei părți din imobil, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unui teren în suprafață de 1.382 mp., identificat ca parte din nr. cadastral 273007, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății și al Familiei, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

 • 27. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Căii Ferate nr. 6A, înscris în C.F. nr. 267659 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 108745), cu nr. topo. 9662/2.

 • 28. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei de 96,16%, reprezentând suprafața de 96,80 mp. din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 20, ap. 2, în favoarea domnului Bagiu Sorin-Marian-Nicolae.

 • 29. Proiect de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 16028 din 28.06.1994, modificat prin Actul adițional nr. 19446 din 23.05.1996 și Actul adițional nr. 27599 din 30.06.1998, atribuit în favoarea S.C. Salf Com S.R.L., în vederea realizării unei stații de transport în comun multifuncțională.

 • 30. Proiect de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 15842 din 27.06.1994, atribuit în favoarea S.C. Do-Re-Do S.R.L., în vederea realizării unei stații de transport în comun multifuncțională.

 • 31. Proiect de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 15843 din 27.06.1994, atribuit în favoarea S.C. Do-Re-Do S.R.L., în vederea realizării unei stații de transport în comun multifuncțională.

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Spicului nr. 34, identificat prin nr. cad. 322342.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oradiei nr. 1-3-5-7, identificat prin nr. cad. 322317.

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 279, identificat prin nr. cad. 323376.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpina nr. 51-53, identificate prin nr. cad. 321241, 323305 și 323304.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 192, identificat prin nr. cad. 324585.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Făget nr. 9, identificat prin nr. cad. 322911.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 318512.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 211, identificat prin nr. cad. 325074.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 294, identificat prin nr. cad. 324524.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322871.

 • 42. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 8-10, identificat prin nr. cad. 324296.

 • 43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 209/2016 (acceptarea ofertei de donație a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 10, identificate prin nr. cad. 318950 și 320038).

 • 44. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în muncipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10 și Calea Florești nr. 58B.

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe A.N.L., având ca beneficiar pe doamna Olaru-Zăinescu Sorana.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe A.N.L., între titularii Contractelor de închiriere nr. 269971/3.09.2012 și nr. 57366/14.08.2003.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt P+3E+R, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 80; beneficiare: Intra Muros Properties S.R.L. și S.C. Beta Media Grup S.R.L.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire cabinete medicină dentară D+P+2E+R, str. Republicii nr. 102; beneficiari: Culic Bogdan și Culic Carina.

 • 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială - str. Colonia Sopor nr. 29A; beneficiari: Macarie Radu Alexandru și Macarie Dennisa.

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de birouri, P+2E, str. Răvașului nr. 22; beneficiară: NV Construct S.R.L.

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - instituire subzonă de instituții și servicii publice sau interes public în zonă cu caracter rezidențial, str. Arțarului nr. 7-11; beneficiară: Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului.

 • 53. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată la punctul 11 din Anexa la Hotărârea nr. 775/2007 (atribuirea unor denumiri de străzi din municipiul Cluj-Napoca).

 • 54. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca.

 • 55. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca.

 • 56. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 672/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 11 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31, proprietatea doamnei Lugigan Ana).

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare, demolare parțială, reconstruire, reparații capitale, compartimentare și mansardare imobil birouri B-dul Eroilor nr. 21-str. Iuliu Maniu nr. 16”.

 • 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare pasaj superior DN 1 F km. 1+500 str. Locomotivei (pasaj Gară).

 • 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru

obiectivul de investiții Reabilitare pasaj denivelat DN 1 km. 480+900 (nod N).

 • 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor  tehnico-economici pentru

obiectivul de investiții „Consolidare zonă supusă alunecărilor de teren - aferentă obiectivului de investiții: Acces din str. Oașului la Cartier Lomb din municipiul Cluj-Napoca - între km.: 1+450 - 1+660”.

 • 61. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

 • 62. Proiect de hotărâre privind numirea administratorilor în Consiliul de Administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

 • 63. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale a Asociației pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Județului Cluj, Înființarea Sistemelor de Transport și Distribuție a Gazelor Naturale.

 • 64. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 18.05.2017, ora 15 (prima convocare) și, respectiv, 19.05.2017, ora 15, a doua convocare.

 • 65. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 alin. 2 din Anexa la Hotărârea nr. 488/2016.

 • 66. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 269/2017 (unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

 • 67. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Music Camp International, în vederea organizării Taberelor Music Camp Incluzive la Cluj-Napoca.

 • 68. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Fundației „Csemete”, pentru proiectul „Clubul de incluziune pentru copii cu nevoi speciale”.

 • 69. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Fundației CSEMETE, pentru proiectul Clubul Părinților.

 • 70. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Fundației Creștine Diakonia, pentru proiectul Îngrijirea paliativă - o lumină în clipele întunecate.

 • 71. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Societății de Medicină de Urgență și Catastrofă din România - Filiala Cluj, în vederea organizării Congresului Interdisciplinar de Medicină de Urgență.

 • 72. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • 73. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 5.447,22 lei, reprezentând cote de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, a sumei de 265 lei, reprezentând fond de rulment, a sumei de 4.203,58 lei, reprezentând penalități de întârziere și a sumei 1.600 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către Asociația de proprietari str. Dâmboviței nr. 79, bl. D15.

 • 74. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 672/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită, pentru ap. nr. 1, prorietatea domnului Văcăraș Sergiu și a doamnei Văcăraș Vera.

 • 75. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de Anisiu Valeriu împotriva Hotărârii nr. 690/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Frederic Joliot Curie nr. 2, ap. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

 • 76. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Ceghezi Daniel și Coman Flaviu, înregistrată sub nr. 151781/3 din 4.04.2016.

 • 77. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Papp Ruxandra, înregistrată sub nr. 210579/43 din 13.05.2016.

 • 78. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Oprea Ioan, înregistrată sub nr. 218990/43 din 19.05.2016.

 • 79. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Ghiran Ioan pentru S.C. Gilia Com S.R.L., înregistrată sub nr. 220796/43 din 19.05.2016.

 • 80. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Bumbar Cristina, înregistrată sub nr. 220813/43 din 19.05.2016.

 • 81. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Șuteu Mircea, înregistrată sub nr. 226574/43 din 24.05.2016.

 • 82. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Braninvest S.R.L., înregistrată sub nr. 233711/43 din 27.05.2016.

 • 83. Informare privind Plângerile prealabile formulate de Chicinaș Daniela-Lucia, înregistrată sub nr. 331354/3 din 8.09.2015, Toșa Georgeta-Aurora, înregistrată sub nr. 273977/43 din 21.06.2016, Naghi Sandor, înregistrată sub nr. 276672/43 din 21.06.2016 și Ghiuruțan Daniela-Marta, înregistrată sub nr. 276678/43 din 21.06.2016.

 • 84. Diverse.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, propusă de către primar, și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată, și se obține unanimitate.

84 a - Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe colective, S+P+2E+R, str. Turturicii nr. 7; beneficiară: Corniș Doinița-Carmen.

84 b - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 324061.

84 c - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 325072.

84 d - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 15 provizoriu, identificat prin nr. cad. 324513.

84 e - Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Constantin Brâncuși nr. 73-79A, identificat prin nr. cad. 324091.

84 f - Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 14-16, ap. 6 și darea acestuia, în administrare, Direcției Naționale de Probațiune, pentru Serviciul de Probațiune Cluj.

84 g - Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a lipsei de folosință a terenului și aprobarea înscrierii unui drept de trecere asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Răvașului.

84 h - Proiect de hotărâre privind aprobarea destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 9-11, aflat în proprietatea Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

84 i - Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2017.

84 j - Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Colaborare între Municipiul Cluj-Napoca, din România și Municipalitatea Braga, din Portugalia.

84 k - Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj pentru anul 2017.

84 l - Proiect de hotărâre privind aprobarea diferențierii tipului de suport alimentar pe niveluri de învățământ la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, pentru anul școlar 2016-2017.

84 m - Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire un imobil mixt S+P+2E+R și un imobil de locuințe S+P+2E+R, str. Parcul Feroviarilor nr. 12; beneficiară: S.C. Tekton Real Estate S.R.L.

84 n - Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Cluster Turism Transilvania” și aprobarea actului constitutiv și a statutului asociației.

84 o - Proiect de hotărâre privind „Lucrări de reabilitare imobil situat pe str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32, pentru amenajarea Arhivei Generale a Primăriei”.

84 p - Informare privind plângerea prealabilă formulată de către S.C. Garden Center Grup S.R.L. împotriva Hotărârii nr. 181/2017 (atribuirea contractului „Întreținere, amenajare a spațiilor verzi în municipiul Cluj-Napoca”, către Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016), precum și a Hotărârii nr. 182/2017 (aprobarea prețurilor practicate de Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca, pentru întreținerea și amenajarea zonelor verzi de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Dl. primar - prezintă câteva elemente legate de dezvoltarea orașului Cluj-Napoca.

Dl. cons. Morar - întreabă care este termenul de finalizare pentru proiectul Piața Unirii.

Dl. primar - „20 mai”.

Dl. cons. Morar - „și nu o să-l respectăm”.

Dl. primar - „ba da”.

Dl. cons. Morar - „în totalitate?”.

Dl. primar - „în totalitate”.

Dl. cons. Morar - „tocmai spuneați că nu va fi gata”.

Dl. primar - „va fi gata în 20 mai, inclusiv șantierul arheologic”.

Dl. cons. Morar - îl întreabă pe domnul primar, când a avut o ultimă discuție referitoare la centura metropolitană, cu un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Dl. primar - „Ministerului Transporturilor, că este la Ministerul Transporturilor”.

Dl. cons. Morar - ”Transporturilor”.

Dl. primar - „acum o lună, unde am primit o reconfirmare a faptului că se regândește ideea de a avea ambele tronsoane pregătite pentru studiul de fezabilitate”.

Dl. cons. Morar - „iar pentru susținerea proiectului și un termen?”.

Dl. primar - „banii există, ce să mai susținem, că banii există”.

Dl. cons. Morar - „deci este o discuție avansată a dumneavoastră, de la nivel de ...”.

Dl. primar - „primărie, inclusiv prin scrisori oficiale cu ministrul Transporturilor; sperăm să se apese butonul, asta este dorința noastră”.

Dl. cons. Morar - „vă întreb în cazul în care aveți nevoie să intervenim și noi foarte transparent”.

Dl. primar - „avem nevoie de sprijin politic la Ministerul Transporturilor, pentru a se demara procedura”.

Dl. cons. Morar - „să știm de unde să preluăm problema”.

Dl. primar - „să spuneți că toate documentele există, banii sunt aprobați, Uniunea Europeană ne așteaptă ...”.

Dl. cons. Morar - „există bani cheltuiți pentru tot pachetul, nu doar pentru ...”.

Dl. primar - „nu, nu este expres”.

Dl. cons. Morar - „este inclus”.

Dl. primar - „în Masterplanul de Trasporturi, cu obiectiv, cu subiect și predicat, cu nume și prenume”.

Dl. cons. Morar - „în sensul că este inclus și ne dorim să fie tratat cu prioritate”.

Dl. primar - „nici măcar cu prioritate, ci că este scadent deja”.

Dl. cons. Morar - „calendarul este abrogat, ok, bun; Podul Traian când va fi gata?”.

Dl. primar - „luna iunie va fi gata Podul Traian”.

Dl. cons. Morar - „în totalitate și se vor putea desena cu cretă pe asfalt”.

Dl. primar - „se va putea desena și la întâi iunie, numai că nu va fi circulabil”.

Dl. cons. Morar - „bun, cred că ne interesează mai mult să fie și circulabil”.

Dl. primar - precizează că este o „lucrare de amploare” și că „probabil că în a doua parte a lunii iunie va fi finalizat”.

Dl. cons. Morar - „iar în cazul în care nu va fi finalizat?”.

Dl. primar - „se vor aplica sancțiunile contractuale”.

Dl. cons. Morar - „dar, pe care ar fi trebuit să le aplicăm din luna ...?”

Dl. primar - „nu, nu, pentru că există în contract acele prevederi, când din cauza vremii nu se poate lucra, acele perioade de timp nu sunt supuse penalității”.

Dl. cons. Morar - „perioade care expiră în iunie la finalul lui iulie”.

Dl. primar - „dacă în iulie nu vor fi gata vor intra sacțiunile aferente prevăzute din contract”.

Dl. cons. Morar - „mulțumesc!”.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Tomoș - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Tothfalusi - îl întreabă pe domnul Emil Miron, directorul Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca, dacă informația prin care „la 91 de angajați revine un salariu mediu de 5000 lei” este reală.

Dl. Emil Miron - director Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca -precizează că în urma procesului de automatizare și de modernizare de la nivelul regiei, numărul salariaților a fost redus la „aproximativ 100”; menționează că fiecare dintre muncitorii angajați are câte „două sau trei calificări”, iar corpul de ingineri participă la realizarea lucrărilor de service al sistemului de termoficare și că lucrează în ture „24 de ore din 24”; afirmă că „există o criză a forței de muncă care se manifestă în ultimii ani, pregnant, în activitatea noastră”; conchide că nivelul adoptat de salarizare este unul corelat cu piața muncii actuale, în domeniul termoficării.

Dl. cons. Gliga - spune că bugetul tuturor regiilor, pe anul 2017, a fost aprobat în urmă cu două luni și că acest subiect al cuantumului salariilor a fost dezbătut în detaliu.

Președintele de ședință - anunță cvorumul de ședință de 23.

9                                    9              9                         5                                            i             »

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru și patru abțineri (consilierul local Constantin Ioan Tomoș nu participă la vot).

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale S.C.

Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Drăgoescu - prezintă un punct de vedere raportat la „situațiile financiare ale Cluj Innovation Park”.

Președintele de ședință - răspunde că acest subiect a mai fost dezbătut „într-una din ședințele precedente”.

Dl. cons. Gliga - precizează că la momentul dezbaterii și aprobării „bugetului pe anul 2017” au existat discuții și analize pe această temă, inclusiv explicații aferente „execuției bugetului de pe anul 2016”.

Dl. cons. Drăgoescu - „erau alte promisiuni pentru anul acela”.

Dl. cons. Gliga - „poftiți?”.

Dl. cons. Morar - „ce explicații au fost?”.

Dl. cons. Drăgoescu - „pe cele de anul trecut nu le știu, nu am fost”.

Dl. cons. Gliga - „a fost preliminatul la buget, l-am avut și s-a aprobat ca atare, pentru că este formularul de buget ca atare”.

Președintele de ședință - îi solicită domnului consilier local Dan Morar să se înscrie 9                                    9              9

la cuvânt.

Dl. cons. Morar - „de la Cluj Innovation este astăzi, cineva, în sală?”.

Președintele de ședință - „da, este”.

9        9   9***

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă societatea Cluj Innovation Park S.A. își va începe activitatea „din luna următoare final”, ținând cont de faptul că „în urmă cu o lună s-a aprobat bugetul pe anul acesta, cu un grad de ocupare pe șase luni, de 72 la sută”.

Dl. cons. Gliga - „dar, de ce de luna următoare, domnule consilier?”.

Dl. cons. Morar - „de la final de iunie”.

Dl. cons. Gliga - „72 la sută nu înseamnă neapărat ...”.

Dl. cons. Morar - „de la final de iunie; suntem în mai și au trecut șase luni”.

**                                                     *                                               9                                9

Dl. cons. Gliga - „dar nu înseamnă o distribuție liniară”.

Dl. cons. Morar - „dar, scrie: șase luni”.

Dl. cons. Gliga - „mă rog”.

Dna. Lenuța Lazarciuc - director economic S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca - „cheltuielile cu salariile pe anul trecut, cele cuprinse în balanță sunt de 80.556, raportate la cele douăsprezece luni și numărul mediu de personal care a ieșit la sfârșitul anului de două persoane, iese pe lună un salariu mediu de vreo 3100 per persoană; în bilanț la capitolul cheltuieli cu personalul acolo sunt cuprinse și cheltuielile directorilor care au mandat și cheltuielile consiliului de administrație, deci nu putem împărți toată suma la numărul de salariați”.

Dl. cons. Drăgoescu - nu vorbește la microfon.

Dna. Lenuța Lazarciuc - director economic S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca - „da, da”.

Președintele de ședință - „în regulă”.

Dl. cons. Morar - „dați-mi un răspuns și la întrebarea mea: dacă de luna ce vine, de la final de luna iunie, se va începe activitatea la Cluj Innovation Park”.

Dna. Lenuța Lazarciuc - director economic S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-

Napoca - „în buget am previzionat veniturile și cheltuielile începând cu întâi august”.

Dl. cons. Morar - „ok, atunci peste trei luni se va începe activitatea? eu am văzut cu final de iunie cu întâi iulie și cred că am văzut bine”.

Dl. cons. Gliga - precizează că răspunsul a fost dat în ședința trecută.

Președintele de ședință - menționează că „investițiile sunt într-un anumit grafic”.

Dl. cons. Morar - „și nu s-au făcut”.

Președintele de ședință - confirmă că aceste discuții referitoare la stadiul investițiilor

9                                    9              9                                                                                  »                                                                                     »

au existat și în ședința anterioară, domnul Gheorghe Șurubaru, city managerul Cluj-Napoca, precizând detaliile aferente.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă de la întâi august se va începe activitatea.

Dna. Lenuța Lazarciuc - director economic S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca - „noi sperăm că vom începe, acum nu știu peste trei luni ce se va întâmpla”.

Dl. cons. Morar - „ați venit cu proiecție de buget, sperați sau se va întâmpla?”.

Dna. Lenuța Lazarciuc - director economic S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca - „conform proiecției de buget, sperăm să începem la întâi august”.

Dl. cons. Morar - „eu nu cred și mai am o întrebare: ce înseamnă suma de 46435 ca datorii față de consiliu de administrație și directori?”.

Dna. Lenuța Lazarciuc - director economic S.C. Cluj Innovation Park S.A. Cluj-Napoca - „este soldul la sfârșit de decembrie aferent salariilor, salariile pe decembrie ... da, da, consiliul de administrație și personal, rămas neachitat”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru și cinci împotrivă (consilierul local Radu Moisin nu partticipă la vot).

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil. Se supune la vot proiectul și se obțin 23 voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare pe anul 2016 ale Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 18.05.2017, ora 14.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - propune „pentru participare la Adunarea Generală, domnul Tomoș, cu mandat de vot pentru”.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă este cineva reprezentativ de la Societatea Sala Polivalentă S.A.

Dl. Zoltan Kinizsi - director adjunct Societatea Sala Polivalentă S.A. - se prezintă.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă domnul Zoltan Kinizsi poate confirma că este o eroare ceea ce scrie în „formularul F30, la rândul 201 unde este trecut un capital social de 3.5 milioane lei deținut de persoane fizice”; spune că acest subiect ar fi trebuit văzut și în comisia de specialitate, acolo unde proiectul de hotărâre a fost repartizat.

Președintele de ședință - răspunde că și „colegii de la P.S.D. ar fi putut să sesizeze în comisie”.

Dl. cons. Morar - „bun, sigur, sunt de acord”.

Dl. cons. Gliga - „nu mi-am propus să verific bilanțul la chestiuni care erau de regulă implicite, mă iertați”.

Dl. cons. Morar - „n-am venit să văd să se facă corecție; deci este într-adevăr o eroare, domnule director?”.

Dl. Zoltan Kinizsi - director adjunct Societatea Sala Polivalentă S.A. - „da, este o eroare, domnule consilier; ne cerem scuze!”.

Dl. cons. Morar - „și veți îndrepta această eroare?”.

Dl. Zoltan Kinizsi - director adjunct Societatea Sala Polivalentă S.A. - „în mod sigur”.

Dl. cons. Morar - felicită activitatea Consiliului de administrație al Societății Sala Polivalentă S.A.; îl întreabă pe domnul primar dacă informația cu privire la organizarea concursului de numire în funcție al directorului Sălii Polivalente, este reală.

Dl. primar - „da, este legal”.

Dl. cons. Morar - admite legalitatea acestui fapt.

Dl. primar - „este exact ceea ce ați votat dumneavoastră, aici, în ședința de consiliul, nimic altceva”.

Dl. cons. Morar - „poftiți?”.

Dl. primar - „este exact ce ați votat dumneavoastră, aici, în ședință de consiliul, ca proceduri, cum să se deruleze, cine să le facă, în ce etape, aici s-au votat etapele procedurale”.

Dl. cons. Morar - „este foarte amical, spun că puteați să mă opriți în decembrie să nu mă lasați să bat câmpii cu interimatul”.

Dl. primar - „dar bateți frumos, de ce?”.

Dl. cons. Morar - „mulțumesc pentru aprecieri, dar, puteați să-mi fi spus: opriți-vă! l-am numit, este votat, ales, nu putem să-l schimbăm”.

Dl. primar - „bateți așa de frumos, încât este o plăcere pentru toți colegii”.

Dl. cons. Morar - „băteam câmpii raportat la interimatul domnului Rusu și organizați un concurs atât de frumos”.

Dl. primar - „dacă v-ați fi amintit ce ați votat era ...”.

Dl. cons. Morar - „eu îmi amintesc ce votez de fiecare dată”.

Dl. primar - „bun”.

Dl. cons. Morar - „este concursul făcut și domnul Rusu este cu, contract de mandat, conform legii, corect?”.

Președintele de ședință - îl întreabă pe domnul consilier Morar dacă are o problemă personală cu domnul director.

Dl. cons. Morar - „în niciun caz”.

Președintele de ședință - „sau aveți o problemă instituțională cu Sala Polivalentă? eu vâd că de foarte multe ori ați adus în discuție, persoana nu instituția”.

Dl. cons. Morar - „nici; cu, concursul aveam, cum nimeni nu știa că s-a făcut concursul”.

Dl. primar - „după cum știți, Sala Polivalentă se află în subordinea Consiliului local, nu al primarului, așa că este bine să știți asta”.

Dl. cons. Morar - „bun, dar nu consiliul local a făcut concursul și domnul Rusu nu este simpatizant al lui Dan Morar”.

Președintele de ședință - „ați rămâne surprins”.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Gliga - președintele Comisiei I, privind mandatarea domnului Constantin Ioan Tomoș, și se obține unanimitate.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Gliga - președintele Comisiei I, ca votul să fie „pentru”, și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate, și se obțin 18 voturi pentru și cinci împotrivă.

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489 alin. 5-8 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, aprobat prin

Hotărârea nr. 343/2016, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 389/2016 și prin Hotărârea nr. 417/2016.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - „avem câteva amendamente pentru o mai bună claritate a textului din regulament și anume, la art. 1, punctul 2 din proiect vom avea următorul conținut: proprietarul clădirii sau terenului va fi somat în scris, prin poștă cu aviz de primire sau afișare la domiciliul sau sediul acestuia și pe site-ul primăriei, astfel, prima situație: persoanele fizice la domiciliul lor, iar în cazul neîndeplinirii procedurii de comunicare a somației, aceasta se va face la reședința declarată la Direcția de Evidență a persoanelor, iar în caz contrar, prin afișare la domiciliu sau reședință; a doua situație: persoanele juridice la sediul principal, iar în cazul neîndeplinirii procedurii de comunicare a somației, aceasta se va face la sediul secundar, în caz contrar prin afișare la sediul principal sau secundar și ultima situație: persoanele care nu sunt cetățeni români sau nu au reședința permanentă în România, la reședința declarată la Direcția de Taxe și impozite locale, în caz contrar, prin afișare la imobilul somat; deci aceste amendamente vin să faciliteze activitatea Poliției locale pentru că aproape toate plângerile prealabile admise anul trecut și anul acesta la deciziile acelea de majorare aveau ca și argument principal neîndeplinirea procedurii de somare; aceste amendamente sunt în concordanță cu Codul de procedură fiscală și Codul de procedură civilă și instituie o procedură secvențială, prin care un proprietar presupus să fie somat la domiciliu sau sediul principal, dar, dacă nu se poate face acolo această somare, fie că refuză, fie că-i plecat se va face la reședință sau sediul secundar, dacă nici așa nu se poate face procedura de somare, rămâne ultima variantă, cea a afișării; mulțumesc”.

Dl. Eugen Farcaș - reprezentant al unei societăți care deține un spațiu pe B-dul Eroilor - prezintă starea tehnică a imobilului situat pe Bulevardul Eroilor, respectiv particularitatea cazului - doi dintre proprietari sunt plecați în străinătate, unul dintre aceștia nu poate fi contactat - și invocă necesitatea acordului tuturor proprietarilor în vederea obținerii autorizației de contrucție; solicită un punct de sprijin în accelerarea obținerii documentelor necesare, tocmai pentru a nu se ajunge la majorarea impozitului pe clădire; detaliază lucrările de întreținere și de îngrijire, pe care le-a demarat la imobil de-a lungul anilor și spune că „nu putem fi noi sancționați pentru că nu vor alții sau nu-i găsim, ar trebui să ne dați o soluție, să vă gândiți la acest aspect”.

Președintele de ședință - precizează că ”Legea 50 spune că trebuie acordul tuturor proprietarilor sau coproprietarilor; nu avem altceva de făcut decât să ne aliniem acestei legi”; menționează că o altă soluție ar fi „calea instanței, să mergeți în instanță și să-l obligați la consimțământ pentru acord în cazul în care nu-l găsiți și cu hotărâre judecătorească, dumneavoastră, cei cinci plus hotărârea judecătorească, atunci puteți să veniți la noi și vă putem elibera autorizația de construire”.

Dl. Eugen Farcaș - reprezentant al unei societăți care deține un spațiu pe B-dul Eroilor - spune că o astfel de acțiune în instanță poate dura „până la anul”, în consecință va fi pus în situația de a plăti impozitul pe clădire majorat.

Președintele de ședință - „vă înțeleg perfect, dar dumneavoastră ne cereți să încălcăm o lege; nu avem cum să facem lucrul acesta”.

Dl. Eugen Farcaș - reprezentant al unei societăți care deține un spațiu pe B-dul Eroilor - „eu nu vă cer să încălcați o lege”; solicită ridicarea problemei la nivel politic și modificarea acestor aspecte în „legislație”; precizează faptul că imobilul în cauză este catalogat monument istoric iar în acest caz, pentru lucrările de renovare și întreținere este nevoie doar de „avizul de la Monumente”.

Dl. Florin-Dumitru Șandor - șef Serviciul Control urbanism și disciplina în construcții - „Legea 50 spune foarte clar, că, în cazul monumentelor istorice, cum este cazul imobilului dumneavoastră este necesară obținerea autorizației de construire, respectiv avizul Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice; prin urmare nu se poate face o derogare, respectiv la imobilul dumneavoastră decât cu respectarea legislației; prin urmare, ați făcut deja primii pași în sensul că ați obținut acel certificat de urbanism, ați obținut, din spusele dumneavoastră, avizul de la Comisia Zonală a Monumentelor Istorice, cu atât mai mult faptul că imobilul este monument istoric, nu poate să fie reparat decât dacă obțineți autorizație de contruire”.

Dl. primar - menționează că va discuta despre problema reabilitării clădirilor, în cadrul Asociației Municipiilor din România, din care face parte, și îi invită pe consilierii locali să ridice subiectul la rândul lor, la nivel politic; spune că „modificarea legislativă este de bun simț”; propune reflectare la această speță, la „palierul de modificare legislativă”, pentru ca până la data de 30 noiembrie curent, imobilul să poată obțină autorizație de construcție sau în cazul în care se optează pentru acțiunea în judecată, în vederea obținerii obligației la consimțământ „nu-i moral să-i punem să plătească aceeași taxă ca și la unul care nu face nimic”.

Dl. Eugen Farcaș - reprezentant al unei societăți care deține un spațiu pe B-dul Eroilor - spune că alături de alți proprietari au realizat lucrări de întreținere ale imobilului.

Dl. primar - confirmă că există un „cadru legal” pe fondurile europene raportat la reabilitarea clădirilor.

Președintele de ședință - „este un act normativ special pe fondurile europene”.

Dl. primar - consideră că „așa cum a fost un act special normativ pentru 500 la sută, tot act normativ special trebuie pentru reabilitarea clădirilor care sunt supuse impozitării, să le dai posibilitatea oamenilor să facă, dacă sunt de bună credință”.

Președintele de ședință - spune că „Ordonanța 100”, care viza obținerea autorizației de construire, a fost respinsă printr-o lege, de către actuala majoritate parlamentară.

Dl. primar - solicită executivului primăriei „să rețină această ipoteză”, iar în luna decembrie curent, atunci când vor fi aplicate sancțiuni, să identifice „o unitate de măsură mai naturală și umană”, pentru proprietarul activ în comparație cu cel „care nu iese din pasivitate”.

Dl. Eugen Farcaș - reprezentant al unei societăți care deține un spațiu pe B-dul Eroilor - solicită modificarea „legislației” cu privire la principiul majorității, în caz contrar „se blochează activitatea” în diverse domenii.

Președintele de ședință - îi mulțumește domnului Farcaș pentru intervenție.

Dna. cons. Horvath - propune introducerea în Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, a unei excepții de la plata penalităților, astfel: „dacă prezintă proprietarii prezenți, dovada că au început demersurile în instanță pentru obținerea prin instanța acordului proprietarilor lipsă și prezintă acest document până în luna noiembrie, până când se aplică sancțiunile, atunci să nu se aplice pentru că acest acord s-ar putea obține practic până în anul viitor”.

Dl. primar - consideră „dacă culpa dânsului nu există, el ar vrea să facă, dar legea îi cere unanimitate nu este moral să-i spui plătește 350 de milioane din start” și este de părere că „acțiunea depusă în instanță, pentru obligare la consimțământ și sentință care să țină loc de consimțământ” eprezintă o dovadă a unor oameni de bună-credință în reabilitarea imobilelor.

Dl. cons. Mureșan - întreabă care este modul în care o să acționeze Poliția locală cu privire la procedura de somare a cetățenilor în cauză.

Președintele de ședință - „repetați vă rog întrebarea? ce să facă poliția?”.

Dl. cons. Mureșan - „să treacă Poliția locală în revistă modul în care vor acționa cu aceste somații”.

Președintele de ședință - „conform legislației în vigoare și conform regulamentelor în vigoare”.

Dl. cons. Mureșan - „este vorba de partea de persoane fizice unde, din câte am înțeles, li se va trimite această somație”.

Președintele de ședință - „persoane fizice, juridice, la fel cum a fost procedura anterioară”.

Dl. cons. Mureșan - întreabă care sunt locațiile, unde vor fi trimise somațiile atât pentru persoanele fizice, cât și pentru persoanele juridice.

Dl. cons. Moisin - răspunde că Poliția locală nu poate oferi acest răspuns, ci în cadrul Comisiei II s-a dezbătut îmbunătățirea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca și detaliază încă o dată procedura de transmitere a somației.

Dl. cons. Morar - „ca și o concluzie: să înțeleg că în următoarele luni, vom găsi un mod de lucru prin care să amendăm actualul regulament unde să ajutăm oamenii care dovedesc că au început măsuri concrete ca să intre în legalitate cu autorizarea, corect? ne asumăm azi un termen pentru aceste acțiuni”.

Dl. primar - „am luat această ipoteză, în care factor obiectiv extern, extern cetățeanului, îl împiedică propriu-zis să ducă la îndeplinire obligația legală, în acea situație să avem înțelegerea necesară pentru a nu aplica sancțiuni, dar sub rezerva evidentă eliminării oricărui pericol”.

Dl. cons. Morar - „evident, deci ne asumăm noi”.

Dl. primar - „da, v-am propus executivului să gândim în termen de o lună de zile, o soluție pentru această ipoteză externă cetățeanului și care ține de cadrul legal existent de a fi în imposibilitatea de a obține prin instanță acordul și consimțământul, date fiind termenele de acolo”.

Dl. cons. Morar - „dar, juridic este ok, de luna ce vine să înceapă somațiile și noi să intervenim ulterior”.

Președintele de ședință - „somațiile au început deja”.

Dl. primar - „somațiile există deja, de la începutul anului sunt date, multe dintre somații”.

Dl. cons. Morar - „trebuie spus domnului Farcaș, să știe că poate să înceapă demersurile de acțiune în instanță”.

Dl. primar - spune că „și noi să începem demersurile legale de modificare legislativă”.

Dl. cons. Morar - întreabă dacă și chiriașii primăriei sau ai alte societăți sunt trași la răspundere în ceea ce privește reabilitarea clădirilor.

Dl. primar - „există cadrul legal decât cu proprietarii, nu avem cadru legal...”.

Dl. cons. Morar - „sunt contracte de închiriere, unde chiriașul își asumă și raport cu primăria, să facă aceste lucrări”.

Dl. primar - „nu contează, proprietarul este acela care este subiect juridic în raport cu primăria, exclusiv proprietarul, nu avem alte raporturi, din nefericire, juridice”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II, și se obțin 23 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 402/2016 (constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuințelor fond de stat), modificată prin Hotărârile nr. 609/2016, 751/2016 și 245/2017.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 403/2016 (desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Comisia socială de analiză a dosarelor depuse în vederea repartizării unor locuințe realizate din fonduri A.N.L., destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere), modificată prin Hotărârea nr. 752/2016.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 406/2016 (constituirea Comisiei de vânzare a terenurilor-curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii de locuințe cumpărate în condițiile Legii nr. 112/1995, ale Decretului-Lege nr. 61/1990 și ale Legii nr. 85/1992, respectiv a terenurilor-curți deținute cu contracte de închiriere de către proprietarii spațiilor cu altă destinație dobândite în baza Hotărârii nr. 505/1998, a Legii nr. 133/1999, a O.U.G. nr. 68/2008, respectiv a Legii nr. 550/2002, moștenitorilor acestora/cumpărătorilor subsecvenți), modificată prin Hotărârea nr. 749/2016.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor locuințe de necesitate.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, Universității „Babeș-Bolyai”, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Academician David Prodan (fosta stradă Mică) nr. 1, ap. 7.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dna. cons. Croitoru - anunță că nu participă la vot.

Dna. cons. Horvath - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierii locali Racz Levente, Corina Croitoru și Horvath Anna nu participă la vot).

 • 13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spațiu cu destinația de sediu birou parlamentar, în favoarea domnului Ungureanu Emanuel-Dumitru, parlamentar.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind extinderea suprafeței locative, situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Scorțarilor nr. 6 ap. 3.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 15. Proiect de hotărâre privind includerea doamnei Moldoveanu Luiz.a Mădălina, medic specialist medicină de familie, persoană fizică autorizată, în Contractul de închiriere nr. 1775/1999, având ca obiect spațiul cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dunării nr. 52, ap. 29, în locul doamnei dr. Peter Anna — Cabinet Medical de Medicină de familie.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 16. Proiect de hotărâre privind includerea în Contractul de închiriere nr. 105301/21.05.2009, încheiat cu doamna Berchi Ileana, a suprafeței de 3,72 mp., reprezentând boxa aferentă apartamentului 6 din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 21.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații, construcții și terenuri, situate în municipiul Cluj-Napoca, incluse în baz.a materială a unităților de învățământpreuniversitar de stat.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dna. cons. Croitoru - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Corina Croitoru nu participă la vot).

 • 18. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect spațiile cu altă destinație decât cea de locuință în care funcționează cabinete medicale.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 19. Proiect de hotărâre privind atribuirea în regim de închiriere a spațiului cu altă destinație decât cea de locuință situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cuza Vodă nr. 18-20, ap. 46, în favoarea domnului Cadar Beniamin.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 20. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a modulelor din cadrul chioșcurilor de comercializare flori amplasate în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga nr. 1-3.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 21. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca a unui teren în suprafață de 12.300 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oltului nr. 83 și darea în administrare, Școlii Gimnaziale „Alexandru Vaida Voevod”, a imobilului compus din teren și construcție, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oltului nr. 83.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 22. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș nr. 10, ap. 3 și darea acestuia, în administrare, Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Clu j-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - „se propune 50 la sută pentru consiliul local”.

Președintele de ședință - „50-50”.

9          9    9**

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - „da”.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Gliga - președintele Comisiei I, și se obțin 23 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Clu j-Napoca, a imobilului situat în municipiul Clu j-Napoca, str. Jean Jaures nr. 14, ap. 24 și darea acestuia, în administrare, Spitalului Clinic Județean de Urgență Clu j-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil. Comisiai V - aviz favorabil.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - „aceleași procente: 50 la sută”.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Gliga - președintele Comisiei I, și se obțin 23 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 24. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Clu j-Napoca și darea în folosință gratuită, Cantinei de A jutor Social și Pensiune, a cotei de 1/2 parte din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 8, ap. 20.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 2, ap. 3 și darea în folosință gratuită, a unei părți din imobil, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de transmitere a unui teren în suprafață de 1.382 mp., identificat ca parte din nr. cadastral 273007, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății și al Familiei, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 27. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Căii Ferate nr. 6A, înscris în C.F. nr. 267659 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 108745), cu nr. topo. 9662/2.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 28. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei de 96,16%, reprezentând suprafața de 96,80 mp. din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Racoviță nr. 20, ap. 2, în favoarea domnului Bagiu Sorin-Marian-Nicolae.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - întreabă „care este motivația pentru care vindem acest imobil?”.

Dl. primar - „o parte din imobil”.

Dl. cons. Morar - „o parte; de ce suntem noi obligați să vindem acest imobil?”.

Dna. Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - „legiuitorul dă posibilitatea autorității locale să vândă aceste imobile; la nivelul cererii inițiale raportat la faptul că se înregistrau debite din plata chiriei, acest solicitant nu a fost eligibil; în considerarea acestor circumstanțe, ulterior, instanța de judecată s-a pronunțat în sensul că rămâne la opțiunea și latitudinea de a hotărâ a consiliului local cu privire la vânzarea acestor imobile; în cursul timpului respectiv de la apariția Legii 112 cu privire la posibilitatea vânzării locuinței, opțiunea autorității locale a fost peste tot de a vinde atunci când solicitanții au întrunit condițiile legale pentru vinderea locuințelor construite din Fondul Statului și pentru care ei aveau proiectul de cumpărare”.

Dl. cons. Morar - „ei au dreptul de a cumpăra, iar noi nu suntem obligați să vindem, asta să înțeleg, că era o dispută la noi, pe această argumentație”.

Dna. Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - „tocmai de aceea vă pronunțați printr-o hotărâre”.

Dl. cons. Morar - „să vindem sau să nu vindem și prețul este: nu se face un raport de evaluare, ci este conform legii”.

Dna. Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - „legea stabilește modul de calcuție a prețului prin raportare la anumiți indici, respectiv la evoluția venitului mediu pe economie și cu niște calculații date prin decret de lege raportat la caracteristicile tehnice ale construcției”.

Dl. cons. Morar - „cum o să putem noi să întervenim, să amendăm?”.

Dna. Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - „nu avem nicio opțiune; consiliul local nu are nicio putere în a hotărâ cu privire la modul de calculare al prețului, el este stabilit prin lege”.

Dl. cons. Morar - „perfect, mulțumesc!”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 29. Proiect de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a

Contractului de concesiune nr. 16028 din 28.06.1994, modificat prin Actul adițional

nr. 19446 din 23.05.1996 și Actul adițional nr. 27599 din 30.06.1998, atribuit în favoarea S.C. Salf Com S.R.L., în vederea realizării unei stații de transport în comun multifuncțională.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 30. Proiect de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 15842 din 27.06.1994, atribuit în favoarea S.C. Do-Re-Do S.R.L., în vederea realizării unei stații de transport în comun multifuncțională.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dna. cons. Pop - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Loredana Pop nu participă la vot).

 • 31. Proiect de hotărâre privind încetarea la termen, fără posibilitatea de prelungire, a Contractului de concesiune nr. 15843 din 27.06.1994, atribuit în favoarea S.C. Do-Re-Do S.R.L., în vederea realizării unei stații de transport în comun multifuncțională.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dna. cons. Pop - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Drăgoescu - „întrebarea era, nu știu nu am citit: din 2019 se încetează, că am crezut că au fost pe 25 de ani au fost spațiile acestea date”.

Dl. primar - „da, dar trebuie notificați cu un an înainte sau cu un an jumătate înainte, de aceea...”.

Președintele de ședință - „ca să se respecte, doi ani, doi ani”.

Dl. cons. Drăgoescu - „am înțeles, deci, până în 2019 ...”.

Dl. primar - „își continuă, numai scrie în contract, că dacă nu se continuă, trebuie notificat cu un an jumătate înainte sau doi ani înainte”.

Dl. cons. Drăgoescu - „întrebarea era că: am crezut că vor rămâne la fel de urâte”.

Dl. primar - „nu, nu; tocmai ca să nu mai rămână la fel de urâte, facem acum demersul, pentru că dacă nu facem acum, după 2019 se pot prevala docontinuitatea”.

Dl. cons. Drăgoescu - „am înțeles, mulțumesc!”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Loredana Pop nu participă la vot).

 • 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Spicului nr. 34, identificat prin nr. cad. 322342.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oradiei nr. 1-3-5-7, identificat prin nr. cad. 322317.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Dna. cons. Horvath - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierii locali Gergely Balazs și Horvath Anna nu participă la vot).

 • 34. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 279, identi ficat prin nr. cad. 323376.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpina nr. 51-53, identi ficate prin nr. cad. 321241, 323305 și 323304.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Radu Moisin nu participă la vot).

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 192, identi ficat prin nr. cad. 324585.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Făget nr. 9, identi ficat prin nr. cad. 322911.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 318512.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 39. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 211, identificat prin nr. cad. 325074.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 294, identificat prin nr. cad. 324524.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 41. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 322871.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 42. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 8-10, identificat prin nr. cad. 324296.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Dna. cons. Pop - secretarul Comisiei II - „o propunem pe doamna viceprimar Olah Emese, pentru a semna act în formă autentică”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 43. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 209/2016 (acceptarea ofertei de donație a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 10, identificate prin nr. cad. 318950 și 320038).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dna. cons. Pop - secretarul Comisiei II - „o propunem pe doamna viceprimar Olah Emese, pentru a semna act în formă autentică”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

 • 44. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în muncipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10 și Calea Florești nr. 58B.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dna. cons. Pop - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Loredana Pop nu participă la vot).

 • 45. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe A.N.L., având ca bene ficiar pe doamna Olaru-Zăinescu Sorana.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 46. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe A.N.L., între titularii Contractelor de închiriere nr. 269971/3.09.2012 și nr. 57366/14.08.2003.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuințele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt P+3E+R, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 80; beneficiare: Intra Muros Properties S.R.L. și S.C. Beta Media Grup S.R.L.

Președintele de ședință - anunță că formularele privind motivația votului nu mai necesită a fi completate.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 49. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire cabinete medicină dentară D+P+2E+R, str. Republicii nr. 102; beneficiari: Culic Bogdan și Culic Carina.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 50. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială — str. Colonia Sopor nr. 29A; beneficiari: Macarie Radu Alexandru și Macarie Dennisa.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 51. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de birouri, P+2E, str. Răvașului nr. 22; beneficiară: NV Construct S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 52. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. — instituire subzonă de instituții și servicii publice sau interes public în zonă cu caracter rezidențial, str. Arțarului nr. 7-11; beneficiară: Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 53. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale strecurată la punctul 11 din Anexa la Hotărârea nr. 775/2007 (atribuirea unor denumiri de străzi din municipiul Cluj-Napoca).

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 54. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru și cinci abțineri.

 • 55. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Cluj-Napoca.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 56. Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 672/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. 11 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31, proprietatea doamnei Lugigan Ana).

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și trei împotrivă.

 • 57. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Reabilitare, demolare parțială, reconstruire, reparații capitale, compartimentare și mansardare imobil birouri B-dul Eroilor nr. 21-str. Iuliu Maniu nr. 16”.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - solicită ca imobilul care face obiectul proiectului de hotărâre, monument istoric categoria B, să fie inclus într-un proiect european.

Președintele de ședință - „bun, am luat act de solicitarea dumneavoastră; vă

999***          *

mulțumesc”.

Dl. cons. Morar - arată că aprobarea indicatorilor tehnico-economici nu elimină posibilitatea realizării proiectului cu fonduri europene.

Președintele de ședință - susține că, oricum, interesul municipalității este să atragă cât mai multe fonduri europene.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 58. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare pasaj superior DN1 F km. 1+500 str. Locomotivei (pasaj Gară).

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 59. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Reabilitare pasaj denivelat DN 1 km. 480+900 (nod N).

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 60. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Consolidare zonă supusă alunecărilor de teren — aferentă obiectivului de investiții: Acces din str. Oașului la Cartier Lomb din municipiul Cluj-Napoca — între km.: 1+450 —1+660”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 61. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

Președintele de ședință - anunță că la acest punct de pe ordinea de zi este necesară procedura votului secret; propune ca punctele 61, 62 și 64, care necesită vot secret, să fie amânate pentru finalul ședinței.

 • 62. Proiect de hotărâre privind numirea administratorilor în Consiliul de Administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

Amânat pentru finalul ședinței.

 • 63. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local, pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în cadrul Adunării Generale a Asociației pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a Județului Cluj, Înființarea Sistemelor de Transport și Distribuție a Gazelor Naturale.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „aviz favorabil, și avem și o propunere pentru a reprezenta interesele consiliului local, respectiv doamna Mihaela Suciu”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 23 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 64. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 18.05.2017, ora 15 (prima convocare) și, respectiv, 19.05.2017, ora 15, a doua convocare.

Amânat pentru finalul ședinței.

 • 65. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 alin. 2 din Anexa la Hotărârea nr. 488/2016.

Comisia VII - aviz favorabil.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierii locali Radu Mihai Constantea și Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 66. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 269/2017 (unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției de Asistență Socială și Medicală organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

D -na cons. Croitoru - întreabă dacă nu cumva s-a strecurat o eroare materială în proiectul de hotărâre, deoarece a observat că sunt specificate 878 de posturi, ca număr total, la Spitalul Clinic Municipal, iar în Hotărârea nr. 269/2017 totalul era de 759 de posturi, existând o diferență de 119 posturi, în condițiile în care Direcția de Asistență Socială și Medicală a solicitat 85 de posturi.

Dl. Aurel Mocan - director Direcția de Asistență Socială și Medicală - răspunde că numărul posturilor care sunt înființate este de 85, care sunt adăugate celor existente, conform hotărârii anterioare.

Președintele de ședință - întreabă de unde rezultă atunci diferența de posturi.

Dl. Aurel Mocan - director Direcția de Asistență Socială și Medicală - răspunde că cei 134 de rezidenți nu sunt cuprinși în structura organigramei; „pe organigrama veche aveam 100 de rezidenți și, cu noua organigramă, se propune să mai adăugăm încă 34 de rezidenți”.

Președintele de ședință - îl întreabă pe domnul Aurel Mocan dacă propune ca la numărul de posturi deja votate să fie adăugate 119 posturi, dintre care 85 de posturi sunt noi, iar diferența este reprezentată de rezidenți.

Dl. Aurel Mocan - director Direcția de Asistență Socială și Medicală - răspunde că este vorba despre 34 de rezidenți.

D-na cons. Croitoru - „am înțeles; bine, mulțumesc”.

Dl. cons. Moisin - „aș propune, totuși, să reluăm discuția câteva proiecte mai încolo, să verificăm neconcordanța asta”.

Președintele de ședință - „bun, domnule Mocan, o să vă rog să faceți verificările necesare, să nu se strecoare o greșeală, să nu fie nevoie să revenim; vă mulțumesc pentru observație, doamna consilier”.

D-na cons. Croitoru - „n-aș vrea să fiu greșit înțeleasă, n-am o problemă că dânșii au nevoie de 119, dar să nu se strecoare o greșeală din aceasta, materială, și să trebuiască să votăm din nou”.

 • 67. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Asociației Music Camp International, în vederea organizării Taberelor Music Camp Incluzive la Cluj-Napoca.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 68. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Fundației „Csemete”, pentru proiectul „Clubul de incluziune pentru copii cu nevoi speciale”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierii locali Racz Levente Zsolt și Nistor Daniel nu participă la vot).

 • 69. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Fundației CSEMETE, pentru proiectul Clubul Părinților.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierii locali Racz Levente Zsolt și Nistor Daniel nu participă la vot).

 • 70. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Fundației Creștine Diakonia, pentru proiectul Îngrijirea paliativă — o lumină în clipele întunecate.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

D-na cons. Horvath - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gergely - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierii locali Horvath Anna, Nistor Daniel, Racz Levente Zsolt și Gergely Balazs nu participă la vot).

 • 71. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2017, Societății de Medicină de Urgență și Catastrofă din România — Filiala Cluj, în vederea organizării Congresului Interdisciplinar de Medicină de Urgență.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

Președintele de ședință anunță că plenul consiliului local va lua o pauză de cinci minute.

Se reiau lucrările ședinței, după pauza de cinci minute.

 • 72. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

 • 73. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 5.447,22 lei, reprezentând cote de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, a sumei de 265 lei, reprezentând fond de rulment, a sumei de 4.203,58 lei, reprezentând penalități de întârziere și a sumei 1.600 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, către Asociația de proprietari str. Dâmboviței nr. 79, bl. D15.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

Președintele de ședință - anunță că cvorumul de ședință este de 22.

9                                    9              9                         5                                                    i             »

 • 74. Informare cu privire la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii nr. 672/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 31, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită, pentru ap. nr. 1, prorietatea domnului Văcăraș Sergiu și a doamnei Văcăraș Vera.

Comisia I - „aviz favorabil”.

Comisia II - „propune respingerea plângerii ca neîntemeiată și menținerea hotărârii de consiliu local”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și se obțin 19 voturi pentru și trei împotrivă.

 • 75. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de Anisiu Valeriu împotriva Hotărârii nr. 690/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Frederic Joliot Curie nr. 2, ap. 24, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II - „propune respingerea plângerii ca fiind neîntemeiată și menținerea hotărârii de consiliu local”.

Comisia I - susține punctul de vedere al Comisiei II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și se obțin 19 voturi pentru și trei împotrivă.

 • 76. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Ceghezi Daniel și Coman Fluviu, înregistrată sub nr. 151781/3 din 4.04.2016.

Comisia III - „propune admiterea plângerii prealabile, în sensul modificării încadrării parcelelor din str. Movilei nr. 1 și 3, înscrise în C.F. nr. 254625 și 254775, din U.T.R. ZCP_Is_A în U.T.R. Liu, această admitere urmând să producă efecte odată cu aprobarea Actualizare P.U.G.”.

Se supune la vot admiterea plângerii prealabile și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 77. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Papp Ruxandra, înregistrată sub nr. 210579/43 din 13.05.2016.

Comisia III - „propune admiterea plângerii prealabile, în sensul încadrării întregii parcele din str. Deva nr. 14, înscrisă în C.F. nr. 291782, în U.T.R. ZCP_Liu, această admitere urmând să producă efecte odată cu Actualizare P.U.G.”.

Se supune la vot admiterea plângerii prealabile și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 78. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Oprea Ioan, înregistrată sub

nr. 218990/43 din 19.05.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 79. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Ghiran Ioan pentru S.C. Gilia Com S.R.L., înregistrată sub nr. 220796/43 din 19.05.2016.

Comisia III - „propune admiterea plângerii prealabile, în sensul menținerii profilului drumului privat de acces așa cum este prevăzut în P.U.D., aprobat prin H.C.L. nr. 144/2015, aceasta urmând să producă efecte odată cu Actualizarea P.U.G.”.

Se supune la vot admiterea plângerii prealabile și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 80. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Bumbar Cristina, înregistrată sub nr. 220813/43 din 19.05.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 81. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Șuteu Mircea, înregistrată sub nr. 226574/43 din 24.05.2016.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 82. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Braninvest S.R.L., înregistrată sub nr. 233711/43 din 27.05.2016.

Comisia III - „propune admiterea plângerii prealabile, similar cu cele admise deja, în sensul acordării posibilității de a construi, prin modificarea reglementărilor de construire în U.T.R. A, astfel încât zonele cu destinație agricolă să poată fi urbanizate (prin P.U.Z., avizat și aprobat conform prevederilor legale)”.

Se supune la vot admiterea plângerii prealabile și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 83. Informare privind Plângerile prealabile formulate de Chicinaș Daniela-Lucia, înregistrată sub nr. 331354/3 din 8.09.2015, Toșa Georgeta-Aurora, înregistrată sub nr. 273977/43 din 21.06.2016, Naghi Sandor, înregistrată sub nr. 276672/43 din 21.06.2016 și Ghiuruțan Daniela-Marta, înregistrată sub nr. 276678/43 din 21.06.2016.

Comisia III - „propune admiterea plângerii prealabile, în sensul modificării limitei intravilanului, astfel încât să includă terenul înscris în Titlul de proprietate nr. 27608/2590 din 15.12.1997 și stabilirea încadrării U.T.R. ULiu pentru acest teren, această admitere urmând să producă efecte juridice odată cu Actualizare P.U.G.”.

Se supune la vot admiterea plângerii prealabile și se obțin 22 de voturi pentru.

 • 84. a. Poiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe colective, S+P+2E+R, str. Turturicii nr. 7; beneficiară: Corniș Doinița-Carmen.

Comisia III - aviz favorabil.

D-na cons. Olah - viceprimar - afirmă că, prin plângerile prealabile formulate, spitalul situat în vecinătatea parcelei unde va fi realizată investiția sesizează că aceasta va încălca rețeaua de conducte electrice și de canalizare care deservește spitalul; întreabă dacă realizarea acestei construcții afectează în vreun fel activitatea spitalului.

Președintele de ședință - propune ca discuțiile la acest punct să fie amânate, până când va sosi un reprezentant al Direcției Generale de Urbanism, care să-i poată răspunde doamnei consilier Olah - viceprimar.

84 b. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 324061.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi - reclamă că nici la acest punct, nici la precedentul, nu sunt specificate adresa și zona.

Președintele de ședință - arată că această problemă a mai fost discutată și într-o altă ședință de consiliu, cu rugămintea de a trece în proiectele de hotărâre adresa, pentru a putea fi identificate, deoarece unii consilieri s-ar putea afla într-o situație de incompatibilitate; solicită ca în fiecare astfel de proiect de hotărâre să fie trecută adresa completă sau, dacă nu există adresă poștală, să fie trecute străzile din zonă și să fie anexată o hartă.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

84 c. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 325072.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

84 d. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 15 provizoriu, identificat prin nr. cad. 324513.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

84 e. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Constantin Brâncuși nr. 73-79A, identificat prin nr. cad. 324091.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

84 f. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 14-16, ap. 6 și darea acestuia, în administrare, Direcției Naționale de Probațiune, pentru Serviciul de Probațiune Cluj.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - propune o cotă de 50% pentru consiliul local și o cotă de 50% pentru Direcția Națională de Probațiune, Serviciul de Probațiune Cluj.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Gliga, președintele Comisiei I, și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 22 de voturi pentru.

84 g. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a lipsei de folosință a terenului și aprobarea înscrierii unui drept de trecere asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, zona str. Răvașului.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

84 h. Proiect de hotărâre privind aprobarea destinației imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 9-11, aflat în proprietatea Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

Comisia II - aviz favorabil.

D-na cons. Horvath - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Racz - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierii locali Horvath Anna, Racz Levente Zsolt și Nistor Daniel nu participă la vot).

84 i. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca la data de 31.03.2017.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

84 j. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Colaborare între Municipiul Cluj-Napoca, din România și Municipalitatea Braga, din Portugalia.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

84 k. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj pentru anul 2017.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

84 l. Proiect de hotărâre privind aprobarea diferențierii tipului de suport alimentar pe niveluri de învățământ la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr”, pentru anul școlar 2016-2017.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

84 m. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire un imobil mixt S+P+2E+R și un imobil de locuințe S+P+2E+R, str. Parcul Feroviarilor nr. 12; beneficiară: S.C. Tekton Real Estate S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

84 n. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației „Cluster Turism Transilvania” și aprobarea actului constitutiv și a statutului asociației.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Moisin - solicită să fie specificat, la redactarea hotărârii, dacă societățile membre cuprinse în actul constitutiv sunt S.R.L. sau S.A.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul local Nistor Daniel nu participă la vot).

84 o. Proiect de hotărâre privind „Lucrări de reabilitare imobil situat pe str. Avram Iancu nr. 5, ap. 32, pentru amenajarea Arhivei Generale a Primăriei”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

84 p. Informare privind plângerea prealabilă formulată de către S.C. Garden Center Grup S.R.L. împotriva Hotărârii nr. 181/2017 (atribuirea contractului „Întreținere, amenajare a spațiilor verzi în municipiul Clui-Napoca”, către Regia Autonomă a Domeniului Public Clui-Napoca, în temeiul prevăzut de art 31 din Legea nr. 98/2016), precum și a Hotărârii nr. 182/2017 (aprobarea prețurilor practicate de Regia Autonomă a Domeniului Public Clui-Napoca, pentru întreținerea și amenajarea zonelor verzi de pe raza municipiului Clui-Napoca).

D-na Bianca Racolța - reprezentanta S.C. Garden Center Grup S.R.L. -consideră că Hotărârile nr. 181/2017 și 182/2017, prin care au fost atribuite R.A.D.P. contractele de întreținere a spațiilor verzi, „în baza art. 31 din Legea achizițiilor - atribuire directă”, sunt nelegale; afirmă că elementul de noutate față de momentul în care au fost adoptate cele două hotărâri îl constituie decizia Curții de Apel, care a casat în întregime sentința primei instanțe; astfel, dacă în momentul în care consiliul local a decis atribuirea în gestiune directă a serviciilor către R.A.D.P. exista o sentință, „despre care unii susțineau că e titlu executoriu”, în acest moment nu mai există acea sentință, care să justifice atribuirea contractelor, în gestiune directă, către R.A.D.P.; susține că, în acest moment, între societatea pe care o reprezintă și municipalitate există două acorduri-cadru perfect valabile, în baza cărora fiecare parte are drepturi și obligații; consideră că, din păcate, serviciile continuă să fie prestate de către R.A.D.P., în mod nelegal; arată că în plângerea prealabilă anexată informării sunt enumerate toate articolele de lege „pe noi care le considerăm încălcate”; afirmă că în informarea prin care se propune respingerea plângerii prealabile este invocat în continuare caracterul de titlu executoriu al sentinței ori efectele casării sunt stabilite clar prin Codul de procedură civilă; consideră că nu mai poate fi vorba de titlu executoriu, deoarece inclusiv în considerentele deciziei Curții de Apel se face referire la faptul că, în momentul introducerii acțiunii, acordurile-cadru erau valabile, „așadar efectele casării ne repun în acea situație în care suntem acum - acordurile-cadru trebuie executate; ori, din această perspectivă, H.C.L.-urile de atribuire către R.A.D.P. sunt nelegale”; arată că, mai mult, în plângerea prealabilă au fost indicate și aspectele de inoportunitate; „credem că această stare de fapt, complicată, credem noi, de ambele părți, poate să fie soluționată, la acest moment, doar prin revocarea acestor hotărâri și prin încheierea unor contracte subsecvente cu noi, evident, cel puțin până la soluționatrea definitivă a litigiului în care suntem încă parte; cam asta am avut de spus, sens în care noi vă solicităm să admiteți plângerea, să votați în sensul admiterii plângerii”.

D-na Alina Rus - director Direcția Juridică - arată că, în informarea prezentată consiliului local, au fost invocate argumente de fapt și de drept, potrivit cărora soluția nu poate fi decât respingerea plângerii prealabile ca fiind neîntemeiată; în ceea ce privește dosarul aflat pe rolul instanțelor judecătorești, este adevărat că, din momentul adoptării hotărârii de consiliu până în acest moment, a fost pronunțată decizia Curții de Apel Cluj, decizie care casează în întregime sentința pronunțată de instanța de fond, fixând și limitele în care instanța de rejudecare va soluționa litigiul, în fond, respectiv a fost avut în vedere art. 58, referitor la cazurile de nulitate; precizează că în informare a fost propusă soluția de respingere a plângerii prealabile, urmând să fie analizată, ulterior, posibilitatea de a menține acordurile-cadru încheiate cu S.C. Garden Center Grup S.R.L.

D-na Bianca Racolța - reprezentanta S.C. Garden Center Grup S.R.L. - susține că din cuprinsul deciziei, din considerente și din dispozitiv, nu reiese că ar exista limite pentru casare, făcându-se referire la obligația instanței de fond de a reanaliza maniera în care aplică normele de drept material.

D-na Alina Rus - director Direcția Juridică - „da, și face trimitere la art. 58 din legea specială”.

D-na Bianca Racolța - reprezentanta S.C. Garden Center Grup S.R.L. -„spunând că n-au fost corect aplicate de către instanța de fond; în fine, acesta a fost punctul nostru de vedere, pe care vă rugăm să-l luați în considerare; mulțumesc”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârilor și se obțin 21 de voturi pentru și o abținere.

Se reiau discuțiile la punctul 84a.

Dl. Daniel Pop - arhitect șef - afirmă că, din câte a înțeles, ar fi o problemă cu rețelele care traversează acest teren.

Dl. primar - arată că este vorba despre răspunsul la solicitările spitalului de recuperare, despre temerile că proiectul ar putea afecta, într-o formă sau alta, spitalul; întreabă dacă mai există vreo temere că spitalul de recuperare ar avea o problemă în urma realizării acestui proiect sau nu.

Dl. Daniel Pop - arhitect șef - răspunde că, din câte știe, nu, pentru că documentația are avize favorabile de la Electrica și Compania de Apă Someș S.A. pentru acest amplasament, iar bypass-ul conductelor este realizat înaintea începerii construirii; arată că aceste conducte, aceste rețele pot fi deviate.

Președintele de ședință - „vor avea obligativitatea să le devieze?”.

Dl. Daniel Pop - arhitect șef - „absolut”.

Președintele de ședință - întreabă care este momentul în care municipalitate va trebui să-și exprime avizul.

Dl. Daniel Pop - arhitect șef - răspunde că la emiterea autorizației de construire.

Dl. cons. Gliga - arată că, întâmplător, cunoaște amplasamentul și situația din zonă, fiind vorba despre o rețea de canalizare care trece pe terenul respectiv - „rețeaua spitalului, pe proprietatea persoanelor în cauză”; afirmă că acea rețea este o simplă deviere, până în drum, trebuind făcut un bypass care să ocolească terenul respectiv, care nu este mare.

Președintele de ședință - consideră că este important de stabilit care este etapa în care trebuie făcut acest lucru: în faza de P.U.D. sau în faza de autorizare?

Dl. cons. Gliga - crede că în ambele situații, dacă solicită proprietarul, instituția, oricare ar fi ea, e obligată să-și devieze pe proprietatea ei acele rețele, într-un final.

D-na cons. Olah - viceprimar - arată că a solicitat aceste lămuriri pentru că din raportul anexat proiectului de hotărâre nu rezultă toate aceste aspecte.

Dl. primar - precizează că își amintește discuțiile din comisie, când reprezentanții spitalului au ridicat aceste probleme, urmând ca, după aceea, proiectantul să vină cu răspunsurile punctuale, care trebuiau incluse în raport, alături de cele ale beneficiarului; „și altădată să aveți grijă, că, altfel, pe bună dreptate, oamenii ne întreabă: dar care-i răspunsul? ... este prins?... eu nu mai îmi amintesc, după aceea, răspunsul pe care l-au precizat, tehnic, într-o altă ședință sau l-au precizat numai la Direcția de Urbanism, nu mai îmi amintesc; știu de discuția din comisie, eu mi-o amintesc, într-adevăr, pe această temă, dar răspunsul nici eu nu mi-l amintesc, că a mers direct la departamentul de urbansim, nemaifiind prezentat în comisie sau a mai fost vreo discuție în comisie; nu mai știu”.

Dl. cons. Rațiu - „pot să confirm: în pauză ne-am uitat peste dosarul mare al acestei documentații și există avizul favorabil, atât de la Electrica, cât și de la Apă-Canal” (Compania de Apă Someș S.A., n.n.).

Dl. cons. Nistor - „și avizele sunt cu condiții, deci condiționate, scrie în aviz că trebuie deviat”.

Președintele de ședință - „bun, deci dacă avizele sunt cu condiții, nu văd un motiv pentru care nu am putea să aprobăm, să validăm astăzi P.U.D.-ul”.

Se supune la vot proiectul nr. 84a și se obțin 22 de voturi pentru.

Se reiau discuțiile la punctul 61.

Președintele de ședință - o roagă pe doamna Aurora Roșca, scretarul municipiului, să prezinte procedura de vot.

Secretarul municipiului - „deci alegerea în baza selecției efectuate de către comisie se face din lista scurtă de către autoritatea publică tutelară; avem o listă scurtă cu doi candidați propuși, primul cu un punctaj de 52,24 și al doilea cu un punctaj de 42,32; alegerea se face, și numirea, prin vot secret, de către autoritatea publică tutelară; având în vedere că există un punctaj maxim pentru primul, urmează să decideți dacă pe acesta îl supunem la vot, prin vot secret”.

Președintele de ședință - „bun, o să vă rog să împărțiți buletinele de vot”.

Comisia II - aviz favorabil.

Se procedează la vot secret.

Dl. cons. Tothfalusi - „n-am înțeles, aici a fost un interviu?, că nu-i cunosc, nu-i știu”.

Președintele de ședință - „da, a fost o selecție care a fost făcută, a fost o companie externă care se ocupa de această selecție, în urma depunerii dosarelor, care a stabilit un punctaj”.

Dl. cons. Morar - „a fost un concurs, cu o comisie, cu o selecție, cu un punctaj, și noi votăm astăzi pe cel cu punctajul... de ce nu votăm doar unul, adică rolul comisiei...”.

Președintele de ședință - „cel cu punctaj mare se votează”.

Dl. cons. Morar - „a, O.K., bine”.

Președintele de ședință - „rog Comisia de validare, după ce s-a votat, să se retragă pentru...”.

Dl. cons. Morar - propune un mandat pentru actualul consiliu de administrație de șase luni, „să putem să controlăm mai bine, să vedem ce se întâmplă, pe termene mai scurte sau ce fac membrii consiliilor de administrație, și pentru că în acest caz este un supleant”.

Dl. cons. Gliga - susține că mandatul este deja stabilit.

Dl. primar - referitor la propunerea domnului consilier Morar, arată că în acest caz nu poate fi implementată, deoarece este vorba despre un mandat parțial.

Dl. cons. Morar - „o să mă întorc cu amendamentul la celelalte două puncte”.

Președintele de ședință - „retrageți amendamentul, să înțeleg?”.

Dl. cons. Morar - „da”.

Președintele de ședință - „o.k., vă mulțumesc, vă mulțumesc”; roagă Comisia de validare să se retragă pentru a număra voturile.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei de validare - dă citire procesului-verbal al Comisiei de validare, anunțând următoarele rezultate: din totalul de 22 de voturi valabil exprimate, au fost înregistrate 22 de voturi pentru Daniel Vaman, niciun vot împotrivă și niciun vot nul.

Se reiau discuțiile la punctul 62.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - „o să mă întorc cu amendamentul meu: nu știm ce se întâmplă aici, nu știm când va fi gata dealul, dacă în acest an se va putea funcționa - nu o să mai reiau ceea ce am spus mai devreme - și nu văd nici rolul unui mandat mai mare de șase luni; atunci ce propun eu este un madat pe șase luni pentru actualul consiliu de administrație”.

Președintele de ședință - „bun, pentru acest lucru trebuie să modificăm statutul, așa că aș vrea să dăm un vot la acest amendament, urmând ca în ședința următoare să facem și modificarea statutului”.

Dl. cons. Gliga - „în cazul acestui vot, dacă se dă votul pentru reprezentare în Adunarea Generală, că se prelungește un mandat în Adunarea Generală, da?”.

Președintele de ședință - „se dă mandat”.

9          9    9**

Dl. cons. Gliga - „se dă mandat - ăla se înscrie; modificarea statutului deci nu se poate înscrie pe șase... se poate înscrie pe șase luni?; dacă statutul se modifică, nu trebuie să modifice înainte statutul?; deci atunci Adunarea Generală nu poate să aibă loc deocamdată; deci se dă mandatul, dar Adunarea Generală pentru care-i convocat, pentru care se cere acest...”.

Președintele de ședință - „se operează după ce va fi modificat și statutul; deci se va opera după ce va fi modificat și statutul”.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Morar și se obține unanimitate.

Președintele de ședință - solicită să fie împărțite buletinele de vot; „aici avem șapte nominalizați pe cele șapte poziții; vă rog să împărțiți și buletinele de vot”.

Se procedează la vot secret.

Președintele de ședință - roagă Comisia de validare să comunice rezultatele votului.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei de validare - dă citire procesului-verbal al Comisiei de validare, anunțând următoarele rezultate: din totalul de 22 de voturi valabil exprimate, au fost înregistrate: pentru domnul Cadiș Mihai - 21 de voturi pentru și un vot împotrivă, pentru domnul Szelyes Levente - 21 de voturi pentru și unul împotrivă, pentru domnul Vincze Tamas - 20 de voturi pentru și două împotrivă, pentru domnul Haiduc Ioan Cristian - 22 de voturi pentru, pentru domnul Daniel Arpad Zoltan - 19 voturi pentru și trei împotrivă, pentru domnul Pop Gheorghe - 20 de voturi pentru și două împotrivă, precum și pentru doamna Brehar Raluca Luminița - 20 de voturi pentru și două împotrivă.

Se supune la vot proiectul nr. 62, cu amendamentul aprobat și cu rezultatele votului secret, și se obțin 22 de voturi pentru.

Se reiau discuțiile la punctul 64.

Comisia II - „aviz favorabil, și avem și o propunere pentru reprezentarea intereselor consiliului local în A.G.A., respectiv pe domnul Florin Gliga, iar mandatul este pentru”.

Președintele de ședință - „mandatul îl vom stabili după vot; vom mai da încă un vot pentru mandat”.

Dl. cons. Morar - „același amendament - mandat pe șase luni; în șase luni se va finaliza și investiția, vom avea un start nou, cu indicatori de asumare de performanță și așa mai departe”.

Se supune la vot mandatarea domnului consilier Gliga și se obțin 22 de voturi pentru.

Se supune la vot mandatul de șase luni și se obțin 21 de voturi pentru și unul împotrivă.

Președintele de ședință - solicită propuneri „pentru un definitiv pentru șase luni și doi provizorii - patru luni plus maxim încă două luni”.

Dl. cons. Moisin - „ca să poată funcționa legal consiliul de administrație, evident, trebuie modificat și statutul, ca urmare a amendamentului domnului Morar și, atunci, pentru că au fost văzute deja niște persoane de către firma asta de specialitate și i-a evaluat, și nu știu pe ce ne-am putea baza noi să propunem persoane care n-au fost evaluate în procedura aceasta, eu aș avea o propunere: să votăm membru definitiv, pe șase luni, pe candidatul cu punctajul cel mai mare evaluat de comisie și ceilalți doi, care și ei au punctaj de trecere, dar mai mic, i-aș propune administratori provizorii pe patru luni, cu posibilitate de prelungire cel mult încă două luni; mulțumesc”.

Președintele de ședință - „bun, vă mulțumesc pentru amendament; o să vă rog să..., va trebui să punem pe buletinul de vot și pe buletinul de vot se va da și votul; propun, până când vin buletinele de vot, să trecem la punctul 66, ca să câștigăm puțin timp”.

Se reiau discuțiile la punctul 66.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Președintele de ședință - îi solicită domnului Aurel Mocan, director al Direcției de Asistență Socială și Medicală, să dea detalii referitoare la eroarea materială identificată.

Dl. Aurel Mocan - director Direcția de Asistență Socială și Medicală - susține că însumarea trecută în proiectul de hotărâre este corectă; arată că sunt adăugați 34 de medici rezidenți și 85 de salariați ai spitalului.

Se supune la vot proiectul nr. 66 și se obțin 22 de voturi pentru.

Președintele de ședință - având în vedere că buletinele de vot încă nu sunt gata, propune să se treacă la „Diverse”.

84. Diverse.

Dl. Octavian Baciu - arhitect, reprezentant al S.C. RTCM Transilvania S.R.L.D.

- arată că nu a putut rămâne în sală, din motive medicale, când a fost discutat punctul 48 de pe ordinea de zi; contestă respectivul P.U.D., considerând că a fost executat în condiții ilegale, deoarece situația juridică a parcelei nu este clarificată; susține că nu a fost obținut acordul vecinilor; afirmă că informarea a fost, într-adevăr, realizată, „dar nu la toate persoanele”, precizând că în zonă există și o grădiniță, la care nu s-a făcut referire; arată că proprietatea în cauză are un front de 12 m. și o suprafață de 440 de mp., fiind propusă realizarea unui imobil cu cinci niveluri supraterane; întreabă dacă nu a fost solicitat un studiu de însorire; susține că nu a putut participa la ședința C.T.A.T.U. deoarece nu a primit niciun plic în acest sens -„este a nu știu câta oară când nu se primesc plicurile poștale”; afirmă că este vorba despre o construcție care urmează să fie demolată și care nu are niciun statut juridic.

Președintele de ședință - având în vedere că membrii consiliului local nu cunosc 9                                     9              9

situația expusă de domnul Octavian Baciu, îi propune acestuia să depună, în scris, o sesizare.

Dl. cons. Moisin - susține că, procedural, pentru ca intervenția sa să aibă efect, domnul Octavian Baciu va trebui să depună o plângere prealabilă împotriva hotărârii votate astăzi, în care să invoce argumentele pe care tocmai le-a expus, „urmând ca noi, în prima ședință de consiliu local după depunerea plângerii, să reanalizăm situația în plenul consiliului local, sigur, și cu prezența dumneavoastră”.

Dl. Florin Alin Covaciu - director adjunct al Clubului Școlar Sportiv „Viitorul” Cluj-Napoca - solicită ca clubul pe care îl reprezintă să fie scutit de plata utilităților la sălile sportive ale școlilor unde își desfășoară activitatea.

Dl. cons. Morar - arată că este membru în Consiliul de Administrație al Clubului Școlar Sportiv „Viitorul” Cluj-Napoca și cunoaște problema; afirmă că există un regulament aprobat de consiliul local potrivit căruia cluburile trebuie să suporte contravaloarea utilităților, însă, potrivit unui paragraf al legii educației naționale, „autoritatea locală este obligată să pună la dispoziție cu titlu gratuit”; precizează că o mare parte din suma pe care consiliul local a alocat-o Clubului Școlar Sportiv „Viitorul” Cluj-Napoca merge către plata utilităților sălilor sportive ale școlilor, fără să existe un cadru legal pentru acest lucru; susține că o școală nu poate să obțină venituri de pe urma clubului sportiv și nu îi poate imputa plata unei părți a utilităților; consideră că regulamentul mai sus menționat ar trebui amendat, astfel încât Clubul Școlar Sportiv „Viitorul” Cluj-Napoca și alte cluburi să fie scutite de plata utilităților.

Președintele de ședință - propune ca această problemă să fie studiată inițial în cadrul departamentelor de specialitate ale primăriei.

Dl. Florin Alin Covaciu - director adjunct al Clubului Școlar Sportiv „Viitorul” Cluj-Napoca - susține că există două orașe din țară, Zalăul și Baia Mare, unde scutirea plății utilităților la sălile de sport ale școlilor pentru cluburile sportive a fost aprobată.

Președintele de ședință - „în regulă, mulțumim; vom analiza și vom lua o decizie în acest sens”.

Dl. primar - supune atenției consiliului local o problemă a Sălii Polivalente, solicitând adoptarea unei direcții de acțiune în acest sens, pozitivă sau negativă; arată că Sala Polivalentă a solicitat Municipiului Cluj-Napoca acordarea unei compensații de la bugetul local, pentru acoperirea diferenței de cost dintre cheltuielile de exploatare a serviciului public și tariful perceput pentru închirierea Sălii Polivalente; afirmă că Consiliul Concurenței i-a recomandat municipalității să se adreseze consiliului local, urmând să se stabilească dacă se optează pentru realizarea unui studiu privind analiza costurilor, iar municipalitatea să acorde compensația pentru serviciul public exploatat de către operatorul economic delegat; precizează că studiul respectiv trebuie să corespundă cerințelor Consiliului Concurenței și să probeze că este posibil ca municipalitatea să acorde compensația necesară, pentru a nu crește prețurile pentru desfășurarea competițiilor sportive; precizează că anul acesta, timp de șase luni, în sală nu se pot desfășura activități, deoarece sunt efectuate lucrări de modernizare; o altă variantă este ca studiul privind analiza costurilor să nu fie realizat, municipalitatea să nu acorde compensații, iar atunci există două soluții: creșterea tarifelor pentru închirierea sălii, astfel încât să se obțină profit, „dar asta înseamnă că nimeni nu va mai putea desfășura activități în Polivalentă” sau Sala Polivalentă va intra pe pierdere, urmând să aibă dificultăți; recomandarea executivului pentru consiliul local este să accepte realizarea unui studiu de cost, care va fi întocmit de către o firmă independentă și care va stabili dacă sunt întrunite cerințele Consiliului Concurenței pentru acordarea compensației necesare Sălii Polivalente; „dacă acest răspuns va fi favorabil, vom putea acorda compensația; dacă nu, nu”.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - arată că informarea prezentată de către domnul primar a fost analizată în cadrul Comisiei I și propunerea acesteia este să fie realizată această analiză de cost, pentru că este vorba despre cluburi de tineret și despre persoane care vor să facă sport în Sala Polivalentă, nu despre competiții; precizează că pentru acest lucru este solicitată subvenția.

Dl. primar - susține că ideea era ca fiecare școală din oraș să facă o oră de sport, fie pe stadion, fie în Sala Polivalentă, însă pentru acest lucru trebuie acordată o compensație din partea consiliului local, care nu poate fi alocată dacă nu sunt parcurse procedurile legale; arată că informarea pe care a prezentat-o a fost distribută doar membrilor Comisiei I și își cere scuze, în numele executivului, că nu a fost multiplicată și pentru restul consilierilor locali.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - precizează că nu este subvenționată Sala Polivalentă, ci sunt subvenționate anumite categorii pentru care legea permite acest lucru; arată că este solicitată aprobarea efectuării acestui studiu, după care va fi luată o decizie.

Dl. cons. Morar - susține că respectiva decizie este obligatorie pentru a putea fi acordată subvenția, însă consiliul local nu va decide astăzi dacă va aloca subvenția.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - arată că rezultatul studiului va genera soluția.

Dl. cons. Morar - afirmă că studiul va putea fi amendat și de către consilierii locali.

Președintele de ședință - „nu studiul poate fi amendat, ci rezultatele, hotărârea, concluziile și ceea ce hotărâm, sigur că poate să fie amendat”.

Dl. cons. Morar - „nu vreau să creez un început pentru a genera un studiu pe care va trebui să-l acceptăm și noi, în plen, să nu putem să găsim alte măsuri pentru Sala Polivalentă”.

Dl. cons. Gliga - președintele Comisiei I - precizează că acel studiu nu va avea un caracter imperativ, ci va avea statut de recomandare.

Președintele de ședință - arată că este vorba despre un vot de principiu.

Se supune la vot întocmirea studiului și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

Se reiau discuțiile la punctul 64.

D-na cons. Loredana Pop - secretarul Comisiei de validare - dă citire procesului-verbal al Comisiei de validare, anunțând următoarele rezultate: din totalul de 22 de voturi valabil exprimate, au fost înregistrate: Călian Petru - 22 de voturi pentru, Cadiș Mihai - 19 voturi pentru și trei împotrivă, Nilos Angela Adela - 21 de voturi pentru și unul împotrivă, Rad Vasile Dan - 21 de voturi pentru și unul împotrivă, Lorinczi Zoltan - 20 de voturi pentru și două împotrivă, Macovei Vasile Dan - administrator provizoriu - 21 de voturi pentru și unul împotrivă, precum și Cozea Marinela Corina - administrator provizoriu - 22 de voturi pentru.

Președintele de ședință - „mandatul domnului Gliga, va trebui să votăm și mandatul, mandatul va fi în felul următor - propunerea pentru mandatul domnului Gliga va fi în felul următor: pentru poziția de administrator, pentru cei cinci cu mandat pentru șase luni, cu modificarea corelativă a statutului, pentru cei cu mandat provizoriu, patru luni plus încă maxim două luni, iar pentru celelalte puncte, votul va fi pentru”.

Se supune la vot mandatul domnului consilier Gliga și se obțin 22 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul nr. 64, cu amendamentul aprobat, și se obțin 22 de voturi pentru.

Se reiau discuțiile la „Diverse”.

Dl. cons. Morar - susține că comuna Aiton a înaintat, în urmă cu câteva luni, o solicitare Primăriei municipiului Cluj-Napoca, pentru a fi primită în Asociația Metropolitană de Transport Public; arată că respectiva comună este situată la cinci km. de satul Gheorgheni, care face parte din asociație, iar celelalte comune membre și-au dat acordul pentru ca Aitonul să fie primit în asociație; precizează că el susține intrarea comnuei Aiton în Asociația Metropolitană de Transport Public.

Dl. primar - arată că în cadrul ultimei ședințe a Asociației Metropolitane de Transport Public a fost discutată solicitarea comunei Aiton, care, de principiu, a fost acceptată, dar un vot final va fi dat după ce Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. va prezenta un raport exact cu privire la posibilitatea implementării efective a soluției, fără a scădea calitatea transportului public în Cluj-Napoca și în zona metropolitană; precizează că solicitarea comunei Aiton este pe ordinea de zi a asociației și urmează să fie discutată în continuare, după finalizarea procedurilor de achiziționare a tuturor autobuzelor și troleibuzelor, pentru a nu fi afectată calitatea transportului public din zona metropolitană.

Dl. cons. Morar - solicită detalii referitoare la achiziționarea unui corp de clădire pentru Școala „Iuliu Hațieganu” și întreabă dacă există o corespondență purtată cu Telekom în acest sens.

Dl. primar - răspunde că, din câte știe, Telekom a impus niște condiții care, deocamdată, nu pot fi acceptate, cum ar fi ca municipalitatea să plătească toți banii și „să-i lăsăm zece ani în sediu în continuare”; arată că le-a solicitat celor de la Telekom să-și reevalueze oferta, municipalitatea menținându-și opțiunea de a cumpăra respectivul imobil, însă pentru a-l da în folosință școlii de îndată.

Dl. cons. Morar - și-ar fi dorit să fie creată o comisie de negociere în acest sens.

Dl. primar - precizează că există deja o comisie constituită, în cadrul căreia îl invită să participe și pe domnul consilier Morar.

Dl. cons. Morar - își dorește ca demersurile să fie grăbite, chiar printr-o întâlnire, la București, cu C.E.O.-ul Telekom.

Dl. primar - este de acord cu domnul consilier Morar și reiterează că acea condiție impusă de Telekom, de a folosi sediul încă zece ani, este inacceptabilă.

Dl. cons. Tothfalusi - referitor la proiectul „Curățenia la rigolă”, reclamă că toate canalele cu grilaje metalice din cartiere sunt înfundate și solicită ca acestea să fie curățate; oferă ca exemplu str. Mărginașă.

Președintele de ședință - arată că este vorba despre un program lunar, stabilit împreună cu Compania de Apă Someș S.A., iar până în prezent au fost curățate 562 de cămine, iar procesul continuă; precizează că în proiect poate fi inclusă și str. Mărginașă.

Mapa președintelui de ședință

1. Adresa S.C. Garden Center Grup S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 230.668/3 și 230.822/3, în data de 16 mai 2017, prin care solicită ca doamnei Bianca Racolța, avocat, reprezentanta societății, să i se permită să ia cuvântul în cadrul ședinței de consiliu din data de 16 mai 2017.

Doamna Bianca Racolța, avocat, reprezentanta S.C. Garden Center Grup S.R.L., a luat cuvântul în cadrul ședinței de consiliu din data de 16 mai 2017, la punctul 84p.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                     Secretarul municipiului,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea                                 Jr. Aurora Roșca

Acest proces-verbal a fost întocmit de către Consilier Raul Pușcaș și Inspector de specialitate Ramona Nistor.

Nota 1. Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultat/consultat la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, el fiind mai apoi arhivat în condițiile legii1.

Nota 2. Fișele cu motivația votului la proiectele de urbanism sunt anexe și fac parte integrantă din prezentul proces-verbal, conform legii2.

1

 Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.

2

 Art. 56 alin. 7'1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.