Proces verbal din 03.11.2017

Ședința din 3 noiembrie 2017


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 507.155/305/7.11.2017

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 3 noiembrie 2017, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează motivat consilierii locali: Rareș Petru Ferdean, Marius Sorel Jurja și Ioan Pop.

Secretarul municipiului - constată că absentează trei consilieri locali, ședința de consiliu fiind legal întrunită; supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 18f, 18g, 18h și 18i.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2017-2018, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor formulate la lista provizorie de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, aprobate prin Hotărârea nr. 868/2017.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 142/2005 (vânzarea unor spatii cu altă destinatie în baza Legii nr. 550/2002).

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 456/2016 (acceptarea ofertelor de donație a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318156 și 272310).

 • 7. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Caisului nr. 19 (fostă Cireșilor nr. 53), înscris în C.F. nr. 310109 Cluj-Napoca, cu nr. topo. 1027/1/1/7 (nr. C.F. vechi 140328).

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 16, în incinta Școlii „Iuliu Hațieganu”.

 • 9. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită a Companiei Naționale de Investiții „C.N.I. S.A.” asupra imobilului cu nr. cadastral 255104, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod f.n.

 • 10. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere din domeniul public al Statului Român, administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, a suprafețelor de teren identificate cu numerele cadastrale 299621, 299254, 299250 (acestea fiind în proprietatea Statului Român, în administrarea Ministerului Transporturilor).

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Parking, str. Mogoșoaia nr. 9-str. Ion Meșter nr. 10”.

 • 12. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca.

 • 13. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

 • 14. Proiect de hotărâre privind modernizarea unui număr de șapte puncte termice situate în municipiul Cluj-Napoca, și transformarea acestora în centrale termice de cvartal.

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 8”.

 • 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitei maxime de consum lunar de carburanți pentru autoutilitarele Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

 • 18. Diverse.

Ordine de zi suplimentară:

18 a - Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Hurgoiu Dan și alții, înregistrată sub nr. 449910/43 din 3.10.2017.

18 b - Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Văduva Călin Marin și alții, înregistrată sub nr. 452118/3 din 4.10.2017 și Nagel Ildikâ, înregistrată sub nr. 448845/43 din 3.10.2017.

18 c - Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de David L. Radu-Andrei privind abrogarea în tot a Hotărârii nr. 767/2004 (normele de conduită ale personalului R.A.T.U.C. și ale publicului călător în mijloacele de transport în comun).

18 d - Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 782/2017 (însușirea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 72).

18 e - Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Resurse pentru Părinți și Copii în structura Serviciului Protecția Copilului și Familiei din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

18 f - Informare privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis contând pentru primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, februarie 2018.

18 g - Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 273/2017 (alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de produse alimentare și acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate, în cadrul Programului „Alimente” - 2017).

18 h - Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății Tetarom S.A., din data de 27.11.2017, ora 11.

18 i - Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a Anexei Hotărârii nr. 714/2017 (alocarea sumei de 1.485.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre).

Cvorumul este de 24.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, propusă de către primar, și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată, și se obține unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Comisia I - aviz favorabil cu următorul amendament: „la capitolul 51.02 Autorități publice și acțiuni externe se diminuează titlul XX, la acest capitol, titlul XX Bunuri și servicii, articolul 20, punct 30 Alte cheltuieli, alineat 20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii, cu suma de 110.000 lei; se majorează la capitolul 65, punct 02 Învățământ, la titlul XX Bunuri și servicii, articolul 20.01 Bunuri și servicii, alineat 20.01.30 Alte bunuri și servicii cu caracter '                                                                      5                          *                                                                                       5

funcțional cu suma de 110.000 lei pentru Liceul cu Program Sportiv - finanțare de bază din bugetul local; în cadrul capitolului 65.02 Învățământ se majorează la titlul LXX Cheltuieli de capital, articolul 71.01 Active fixe, alineat 71.01.03 Alte active fixe în sumă de 35.000 lei pentru Grădinița cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” și 20.000 lei, pentru Grădinița cu Program Prelungit „Zâna Zânelor”, pentru finanțare complementară și se diminuează la capitolul 65.02 Învățământ, subcapitol 65.02.04.02 titlul Cheltuieli de capital, titlul LXX Cheltuieli de capital, articol 70.01 Active fixe, alineat 71.01.30 Alte active fixe cu suma de 55.000 lei din bugetul local; se modifică Anexele 2A, 2A.1, 2A.2, 2A.4, 2A.5 și Anexa 6, în consecință; se modifică de asemenea articolul 3 al hotărârii privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate în sensul că: se aprobă suplimentarea din bugetul local în vederea susținerii finanțării de bază aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii pe anul 2017, cu suma de 13.407.900 lei, conform Anexelor 2A.2 și 2A.4; se modifică articolul 4 al hotărârii privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2017, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate în sensul că: se aprobă finanțarea complementară aferentă unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri și servicii, transport, burse, ajutoare sociale și cheltuieli de capital pe anul 2017 din bugetul local, cu suma de 51.039.099 lei, conform Anexelor 2A.2 și 2A.5”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obține unanimitate.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2017-2018, pentru elevii din învățământulpreuniversitar de stat.

Comisia I - aviz favorabil, cu următorul amendament: „la Liceul Teoretic „Brassai Samuel” solicită suplimentarea numărului de burse, cu cinci burse, și la Școala Gimnazială „Ioan Bob” cu o bursă, ca atare se modifică articolul 1 și va avea următorul cuprins: se aprobă un număr de 13.547 de burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat de pe raza municipiului Cluj-Napoca, aferent semestrului I al anului școlar 2017-2018, după cum urmează: burse de merit - 10.429, burse de performanță - 179, burse de studiu - 461, burse de ajutor social - 2.478; se modifică anexa la proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2017-2018, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat”.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Comisiei de soluționare a contestațiilor formulate la lista provizorie de priorități pentru anul 2018, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, aprobate prin Hotărârea nr. 868/2017.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil, cu următoarea propunere: „să se mențină aceeași componență a comisiei de soluționare a contestațiilor, cu mențiunea înlocuirii doamnei consilier local Horvath Anna , cu doamna viceprimar Olah Emese”.

Președintele de ședință - „doamna consilier Olah, cu doamna consilier Horvath”.

Dna. cons. Pop - „doamna viceprimar Olah Emese se va înlocui cu doamna consilier local Anna Horvath”.

Președintele de ședință - anunță că, la acest punct de pe ordinea de zi, există o luare de cuvânt.

Dna. Andreea Adam - cetățean - expune problema situației materiale precare a familiei sale, cu copiii grav bolnavi; solicită obținerea unei locuințe sociale.

Președintele de ședință - îi răspunde doamnei Adam că alocarea unei locuințe sociale este posibilă în baza unui anumit punctaj și o întreabă pe doamna Iulia Ardeuș, directorul executiv al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, „când se va finaliza procedura de alocare a locuințelor sociale pe anul acesta și dacă doamna este pe listă”.

Dl. primar - consideră că doamna Adam se află în faza de depunere a contestațiilor.

Dna. Iulia Ardeuș - director executiv Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății - „la acest moment este afișată lista provizorie”.

Dl. primar - spune că se pot depune contestații la lista provizorie.

Dna. Andreea Adam - cetățean - menționează că se află „pe locul 141 cu 94 de puncte” și confirmă că a depus contestație.

Dl. primar - precizează că, în caz de evacuare și de necesitate, doamna Adam și copiii dânsei pot primi, temporar, adăpost și hrană la „centrul de asistență socială”; spune că dosarul doamnei Adam „va fi analizat cu responsabilitate de către colegii noștri”.

Dna. Andreea Adam - cetățean - „vă mulțumesc frumos, domnule primar!”.

Dl. primar - îi solicită domnului Aurel Mocan, directorul Direcției de Asistență socială și medicală, să o aibă în vedere pe doamna Adam, printr-o posibilă situație de urgență.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 24 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor locuințe din fondul locativ de stat.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Nistor - anunță că nu participă la vot.

Președintele de ședință - le solicită consilierilor locali să-și menționeze și numele

9                                     9              9                                                                                                           9                 »                      i

în momentul în care anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Dl. primar - menționează că este foarte important acest aspect pentru a fi consemnat și pe banda de înregistrare.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Nistor Daniel nu participă la vot).

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 142/2005 (vânzarea unor spatii cu altă destinatie în baza Legii nr. 550/2002).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 456/2016 (acceptarea ofertelor de donație a imobilelor situate în municipiul Clui-Napoca, identificate prin nr. cad. 318156 și 272310).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „aviz favorabil și propunerea pentru semnarea actului în formă autentică este doamna viceprimar Olah Emese”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Clui-Napoca, str. Caisului nr. 19 (fostă Cireșilor nr. 53), înscris în C.F. nr. 310109 Clui-Napoca, cu nr. topo. 1027/1/1/7 (nr. C.F. vechi 140328).

Comisia I - „aviz favorabil și se propune menținerea taxei de concesiune”.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Molhem - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Molhem Mohammad-Bashar nu participă la vot).

 • 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu nr. 16, în incinta Școlii „Iuliu Hațieganu ”.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Dl. cons. Morar - anunță că nu participă la vot, motivând prin faptul că „sunt membru în consiliul de administrație al acestei școli”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Dan Ioan Morar nu participă la vot).

 • 9. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită a Companiei Naționale de Investiții „C.N.I. S.A.” asupra imobilului cu nr. cadastral 255104, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vaida Voevod f.n.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - președintele Comisiei II - „avem un amendament, în sensul că: în preambulul proiectului de hotărâre, la temei legal, să se indice și dispozițiile Codului civil”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 24 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere din domeniul public al Statului Român, administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca, a suprafețelor de teren identificate cu numerele cadastrale 299621, 299254, 299250 (acestea fiind în proprietatea Statului Român, în administrarea Ministerului Transporturilor).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Parking, str. Mogoșoaia nr. 9-str. Ion Meșter nr. 10”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului de activitate al R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind modernizarea unui număr de șapte puncte termice situate în municipiul Cluj-Napoca, și transformarea acestora în centrale termice de cvartal.

Comisia I - aviz favorabil.

Dl. cons. Tomoș - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Constantin Tomoș un participă la vot).

 • 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 7”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 8”.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 17. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitei maxime de consum lunar de carburanți pentru autoutilitarele Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 18. a. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Hurgoiu Dan și alții, înregistrată sub nr. 449910/43 din 3.10.2017.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Dl. Dan Irimie - avocat - expune speța mai multor cetățeni din zona Odobești, care solicită Consiliului local Cluj-Napoca să continue „procesul de urbanizare a zonelor agricole”.

Președintele de ședință - îi mulțumește domnului avocat pentru pledoaria susținută.

Dl. Dan Irimie - avocat - solicită consiliului local să mai acorde un termen în soluționarea acestei spețe pentru a nu se ajunge la un litigiu de durată.

Președintele de ședință - menționează că, pentru realizarea P.U.Z.-ului și pentru obținerea avizului de oportunitate, este nevoie de rectificarea Planului Urbanistic General; ulterior, plângerea prealabilă, adoptată parțial de către consiliul local, să fie pusă în aplicare; conchide că nu pot fi încălcate prevederile P.U.G.-ului aflat în vigoare.

Dl. Dan Irimie - avocat - „planul deschide o portiță pe termen lung”.

Președintele de ședință - „estimăm că, în următorii doi, trei ani, pentru că noi am inițiat și am pornit deja aceste demersuri, pentru ca să obținem toate avizele necesare; nu avem în acest moment alte modalități”.

Dl. cons. Morar - precizează că executivul primăriei și consiliul local trebuie să găsească toate formele necesare în procesul de actualizare a P.U.G.-ului.

Președintele de ședință - răspunde că nu poate controla emiterea unui aviz de la nivel de minister și nici încadrarea acestuia într-o perioadă de timp.

Dl. cons. Moisin - „pentru primele plângeri prealabile admise, care reprezintă, să spunem, prima fază a acceptării, s-a mers și la faza a doua a acceptării, cea care să producă efecte juridice și anume, la emiterea hotărârii de consiliu local, de transpunere a plângerii prealabile; au fost vreo șase asemenea cazuri; toate au fost atacate în contenciosul administrativ de către prefect și toate acele litigii au fost câștigate de către prefect, motiv pentru care s-a ajuns la concluzia ultimei variante, și anume, actualizarea P.U.G.-ului; consiliul local a avut bunăvoința să și aplice imediat plângerile prealabile acceptate, din păcate în instanță s-au pierdut toate”.

Dl. cons. Morar - „dacă îmi permiteți, nu pot să accept cu fatalism această situație, fără ca noi să încercăm să facem mai mult, să corectăm ...”.

Președintele de ședință - „dacă le-am făcut și prefectura le-a atacat”.

Dl. cons. Morar - „înseamnă că tot noi trebuie să gândim mai bine”.

Președintele de ședință - „păi, ce să mai gândim, dacă sunt aceleași proceduri ca și pentru votarea Planului Urbanistic General?; noi am început, am făcut demersurile, altceva ce ar mai trebui să facem?”.

Dl. cons. Morar - „P.U.G.-ul este tot un produs al nostru, tot noi trebuie să corectăm și ...”.

Președintele de ședință - „domnule consilier, înțelegeți că sunt aceleași condiții ca pentru votarea lui și pentru modificarea lui trebuie să trecem aceiași pași?; ori dacă pașii sunt începuți și se derulează?; altceva mai mult de atât, ce ar mai trebui să facem?; pentru că se derulează, sunt începuți, procedura este începută; ce să facem altceva?”.

Dl. cons. Morar - „în acest ritm, în următorii trei ani, tot nu se va schimba nimic”.

Președintele de ședință - „o să vă rog să vă adresați instituțiilor statului să urgenteze avizele pe care trebuie să ni le dea”.

Dl. Dan Irimie - avocat - precizează că în cazul de față nu este vorba despre revocarea planului de urbanism, ci despre „aplicarea acelei dispoziții care prevede pe termen lung posibilitatea urbanizării, având în vedere necesitățile de extindere a orașului”.

Președintele de ședință - „cazurile sunt similare și rezoluția asta a fost; dacă mai aveți ceva nou să aduceți la această discuție”.

Dl. Dan Irimie - avocat - „mi-am exprimat punctul de vedere”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24 de voturi pentru.

18 b. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Văduva Călin Marin și alții, înregistrată sub nr. 452118/3 din 4.10.2017 și Năgel Ildiko, înregistrată sub nr. 448845/43 din 3.10.2017.

Comisia III - „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Dl. Răzvan Bălosu - avocat - reprezintă interesele vecinilor și prezintă nemulțumirile acestora cu privire la construirea imobilului pe strada Constantin Brâncuși nr. 98; citește din „avizul negativ pe care comisia de urbanism l-a dat acestui proiect”; îi întreabă pe consilierii locali și pe domnul primar în ce măsură „un proiect respins în comisia tehnică de urbanism a fost votat într-o ședință de consiliu local, având acest aviz”; adaugă următoarele: „acest proiect, după ce a fost respins în comisia C.T.A.T.U., a fost ulterior redepus de către beneficiar, a fost analizat într-o comisie operativă din 22 iunie și, pe baza acestei discuții din comisia operativă, proiectul a fost admis, a primit avizul favorabil”; conchide că singurul nivel de competență al comisiei operative de urbanism este „de a filtra proiectele care urmează să fie dezbătute ulterior în comisia mare de urbanism” și că în cazul dosarului de față, acest fapt nu a avut loc.

Președintele de ședință - îi solicită domnului avocat Bălosu să concentreze discuția pe aspectele mai importante ale acestui punct de pe ordinea de zi.

Dl. Răzvan Bălosu - avocat - reiterează aspectele tehnice ale proiectului care stau la baza nemulțumirilor celor care au înaintat plângerea prealabilă.

Dl. primar - precizează că „ședințele comisiei de urbanism, ședințele tehnice sunt publice, deși legea nu cere acest lucru”; prezintă cadrul procedural după cum urmează: „înainte de a ajunge în comisia tehnică, în plen, proiectul este analizat în comisia operativă de urbanism, care analizează, cere explicații, detalii; după ce acest lucru s-a făcut în comisia operativă, este pus pe ordinea de zi, proiectul în comisia tehnică de urbanism, cu caracter public, deși legea, repet, nu cere acest lucru; aici sunt invitați vecinii, toți își spun punctele de vedere, se realizează prezentări și comisia, care, repet, pe legea care are caracter consultativ, doar emite un punct de vedere, pe care arhitectul șef, șeful Direcției de Urbanism și primarul îl au la dispoziție pentru a propune consiliului local să-și formeze o opinie pe baza părerilor experților; comisia tehnică de urbanism are două soluții mari și late: analizează proiectul și, dacă nu e nicio problemă, îl promovează și spune poate pleca spre consiliul local, poate să respingă proiectul și să spună acest proiect nu poate fi promovat sau poate să spună acest proiect mai are nevoie de câteva modificări, de o anumită nuanță și aceste modificări să le verifice comisia operativă; iar dacă comisia operativă le verifică și sunt îndeplinite, nu mai trebuie să vină în comisia mare, poate pleca cu semnătura arhitectului șef și a directorului de urbanism și la primar spre promovare în consiliul local; deci, poate exista și o asemenea ipoteză de lucru; după care, urmează cea de-a doua etapă de transparență: când proiectul este pus pe ordinea de zi, cu cinci zile mari și late, la dispoziția tuturor cetățenilor, care au o observație; oricine care are un P.U.D. sau un P.U.Z. pe ordinea de zi îl vede, este acolo, poate veni în această ședință de consiliu local; și nu de puține ori am respins P.U.D.-uri sau P.U.Z.-uri ...”; îi solicită domnului Daniel Pop, arhitect șef, să prezinte detaliile proiectului în cauză.

Dl. Daniel Pop - arhitect șef - menționează că „în comisia mare s-a cerut revenirea documentației, nu s-a dat respins total documentației, aveau probleme de formă nu de fond, nu de oportunitate”; prezintă detaliile tehnice ale proiectului.

Președintele de ședință - îl întreabă pe domnul Daniel Pop care sunt indicii urbanistici din zonă.

Dl. Daniel Pop - arhitect șef - răspunde că, după modificările făcute la proiect, indicii urbanistici au scăzut și reiterează aspectele tehnice ale imobilului, spunând că „acest P.U.D. n-a derogat absolut nimic din regulamentul de urbanism”.

Dl. cons. Tothfalusi - îl întreabă pe domnul Daniel Pop dacă este vorba despre un singur P.U.D.

Dl. Daniel Pop - arhitect șef - răspunde că este vorba despre același proiect și aceeași parcelă.

Dl. cons. Tothfalusi - „dar, modificat arhitectural?”.

Dl. Daniel Pop - arhitect șef - răspunde că este același proiect, redepus de mai multe ori, modificat; spune că „la fiecare modificare, vecinii au fost notificați”.

Dl. cons. Tothfalusi - întreabă de ce al doilea P.U.D. modificat nu a intrat „în comisia mare, comisia tehnică, C.T.A.T.U.”.

Dl. Daniel Pop - arhitect șef - „proiectul a fost de mai multe ori în comisia mare, a fost și anul trecut, acum vorbim doar de anul acesta”.

Președintele de ședință - menționează că domnul primar a explicat cadrul general al procedurii.

Dl. cons. Tothfalusi - „mi s-ar părea normal să intre în comisie”.

Președintele de ședință - „în funcție de ce vi s-ar părea normal?; care sunt criteriile dumneavoastră de evaluare că vi s-ar părea normal sau nu?; în funcție de ce evaluați?”.

Dl. cons. Tothfalusi - „în comisia mare nu sunt numai arhitecți”.

Președintele de ședință - „discutăm în funcție de numărul de etaje, că vi s-ar părea normal, în funcție de numărul de metri pătrați, în funcție de numărul de parcări, în funcție de ce vi s-ar părea normal că ar trebui să intre un proiect sau nu în redezbatere în comisia mare de urbanism?”.

Dl. cons. Tothfalusi - „părerea mea este că ar fi trebuit făcută publică”.

Dl. Daniel Pop - arhitect șef - răspunde că toate modificările au fost făcute publice.

Dl. cons. Mureșan - citește din „procesul-verbal al ședinței C.T.A.T.U., din februarie”.

Dl. Daniel Pop - arhitect șef - răspunde tehnic, explicând modificările aduse la regimul de înălțime al imobilului.

Dna. Andreea Mureșan - șef Birou Strategii urbane - prezintă modificările aduse la proiect, prin reducerea numărului de locuri de parcare, dar și a numărului de apartamente.

Dl. Răzvan Bălosu - avocat - citește din Hotărârea nr. 145/2017 a Consiliului local Cluj-Napoca, făcând referire la atribuțiile comisiei operative și ale comisiei mari; precizează că, în cazul de față, vecinii pe care îi reprezintă au depus o cerere la registratura primăriei, prin care solicitau o copie a procesului-verbal al ședinței comisiei operative din data de „22 iunie”, însă răspunsul a fost că informația cerută nu este de interes public.

Dl. primar - răspunde că accesul persoanelor la aceste ședințe publice de comisie tehnică de urbanism „este nelimitat”, invocând și faptul că tocmai un consilier local a citit din procesul-verbal.

Dl. Răzvan Bălosu - avocat - „noi am făcut o cerere care ne-a fost respinsă”.

Dl. primar - spune că „în comisia mică operativă, aceea nu are reglementări să facă înregistrări pe bandă, doar comisia aceasta mare face înregistrările tehnice pe bandă”; îl întreabă pe domnul avocat Bălosu „când s-a adoptat P.U.D.-ul în consiliul local, singurul care produce efecte juridice, unde ați fost?”.

Dl. Răzvan Bălosu - avocat - „au fost vecini, au fost aici”.

Dl. primar - „atunci înseamnă că s-a discutat, s-a analizat”.

Dl. Răzvan Bălosu - avocat - „nu s-au discutat aceste aspecte”.

Dl. primar - „a fost cea mai publică, a stat cinci zile cel puțin înainte pe site-ul primăriei”; reiterează etapele procedurii interne ale comisiei operative de urbanism.

Președintele de ședință - îl întreabă pe domnul Daniel Pop care sunt indicii urbanistici ai proiectului aflat în discuție; „ce este admis și ce se face?”.

Dl. Daniel Pop - arhitect șef - „este admis 70 la sută POT, POT propus 62, CUT-ul de 3,2, CUT propus 2,89, deci, sub indicii admiși”.

Dl. cons. Morar - îl întreabă pe domnul Daniel Pop: „în toți acești ani de când este arhitect șef și în anii în care nu a fost arhitect șef, dar tot din sfera urbanismului, de câte ori un arhitect șef a emis un avis pus în mapa consilierilor locali, favorabil, pe baza unui aviz negativ dat de o comisie tehnică?”.

Dl. Daniel Pop - arhitect șef - „nu există aviz negativ la această...”.

Dl. cons. Morar - „vă completez aici; de dimineață am fost la ședința C.T.A.T.U. și fiecare punct de pe ordinea de zi s-a terminat cu admis sau respins”.

Dl. primar - „sau cu verificare în comisia operativă”.

Dl. cons. Mureșan - „sau cu revenire”.

Dl. cons. Morar - „respins cu revenire”.

Dl. primar - „nu; admis cu verificare în comisia operativă; chiar azi am discutat două sau trei proiecte; vreți să vă spun numărul lor?; unde am spus se admite proiectul?; pe principiul, da, să verifice comisia urbanistică: să aibă punctul gospodăresc, să aibă accesul din stradă, să aibă gardul într-un fel sau altul, să aibă ...”.

Președintele de ședință - „sau nu merge mai departe fără modificările sau fără recomandările făcute”.

Dl. primar - „sau stop!; și acestea stau să revină; precizăm foarte clar în ședința ...”.

Dl. cons. Morar - „eu am terminat; o să vă rog să-mi dați voie după votarea acestui punct să mai spun câteva cuvinte, să nu influențez eu decizia”.

Președintele de ședință - „puteți să o influențați, aici sunteți consilier local”.

Dl. primar - „aici trebuie să spuneți tot ce aveți de spus; că vreau să avem cea mai clară și transparentă; v-am prezentat de la început acest proiect, nu avem nimic ca autoritate locală să ascundem; spuneți tot ce știți, tot ce vreți aici! ...”.

Dl. cons. Mureșan - precizează că domnul Daniel Pop a spus că nu a fost un aviz negativ.

Dl. Daniel Pop - arhitect șef - „nu, nu a fost un aviz negativ”.

Dl. cons. Mureșan - reiterează faptul că proiectul a revenit în ședința C.T.A.T.U. cu unele modificări.

Dl. Daniel Pop - arhitect șef - „s-a cerut să se revină cu proiectul ...”.

Președintele de ședință - le solicită colegilor să ia cuvântul doar în cazul în care au „chestiuni noi” de adus la acest punct de pe ordinea de zi.

Dl. Răzvan Bălosu - avocat - prezintă detalii tehnice cu privire la numărul de locuri de parcare.

Dl. Daniel Pop - arhitect șef - „iertați-mă, nu au fost opt, au fost 14 sau 13; avem planșele”.

Dl. Răzvan Bălosu - avocat - „haideți să ne uităm pe planșe; eu sunt de acord”.

Președintele de ședință - menționează că atât domnul avocat Bălosu, cât și domnul arhitect Pop au avut posibilitatea să studieze aceste planșe și să-și exprime fiecare punctul de vedere.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 18 voturi pentru și 5 împotrivă (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

18 c. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de David L. Radu-Andrei privind abrogarea în tot a Hotărârii nr. 767/2004 (normele de conduită ale personalului R.A.T. U.C. și ale publicului călător în mijloacele de transport în comun).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii și menținerea hotărârii și se obține 24 de voturi pentru.

Domnul consilier local Constantin Ioan Tomoș și doamna consilier local Mihaela-Rodica Suciu părăsesc sala, fiind învoiți.

Cvormul este de 22.

18 d. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 782/2017 (însușirea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 72).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - „aviz favorabil și avem o propunere pentru semnarea actului de dezmembrare, respectiv doamna viceprimar Olah Emese”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 21 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 22 de voturi pentru.

18 e. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Resurse pentru Părinți și Copii în structura Serviciului Protecția Copilului și Familiei din cadrul Direcției de Asistență Socială și Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia IV - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

18 f. Informare privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis contând pentru primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, februarie 2018.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

18 g. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 273/2017 (alocarea sumei de 1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2017 al Direcției de Asistență Socială și

Medicală, în vederea achiziționării de produse alimentare și acordarea acestora unor categorii de persoane defavorizate, în cadrul Programului „Alimente” — 2017).

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

18 h. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Societății Tetarom S.A., din data de 27.11.2017, ora 11.

Comisia II - „aviz favorabil și avem o propunere pentru a reprezenta interesele consiliului local, respectiv domnul consilier local Călin-Marcel Găbudean, iar mandatul este pentru”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 22 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 22 de voturi pentru.

18 i. Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a Anexei Hotărârii nr. 714/2017 (alocarea sumei de 1.485.000 de lei de la bugetul local pe anul 2017 pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre).

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

18. Diverse.

Dl. cons. Morar - are rugămintea ca pe viitor la fundamentarea hotărârilor de urbanism să se anexeze procesul-verbal al comisiei tehice sau o sinteză a ceea ce se discută în acea comisie pentru a ști că decizia arhitectului șef este fundamentată pe un vot favorabil sau pozitiv din comisia mare; de asemenea, solicită înregistrarea video și audio a ședințelor din comisiile tehnice; discuțiile comisiei de urbanism să fie păstrate confidențial pentru că „este foarte frustrant să auzi din alte părți ceea ce se discută în comisia de urbanism din Primăria Cluj, în speță din comisia din care eu fac parte”.

Dl. primar - „atât de consfidențial este că îi deschis la toată lumea din acest oraș, 300.000 de cetățeni pot să vină să participe”.

Dl. cons. Morar - „comisia de urbanism a consilierilor locali cer ca ceea ce se discută acolo să fie confidențial, în speța a ceea ce a discutat fiecare dintre consilieri, să nu se audă a doua zi ceea ce a discutat unul dintre consilieri”.

Dl. Primar - „adică dumneavoastră nu discutați în interes public acolo, discutați altceva?”.

Dl. cons. Morar - „ba discut în interes public, dar argumentele pe care le discut eu acolo, dacă a doua zi le aud din altă parte citate din gura mea, nu este ok”.

Dl. Primar - „fiecare să-și asume repsonsabilitatea a ceea ce spune; dacă cineva a spus altceva să-l dea în judecată; adică, vreți să spuneți că dumneavoastră discutați altceva decât interes public în comisia consilierilor locali?; asta vreți să spuneți?”.

Dl. cons. Morar - „tot ceea ce discut este interes public”.

Dl. Primar - „atunci, vă rog să lăsați transparență totală, nu avem nicio reținere; aici, tot ce discutăm în comisie cu publicul se poate înregistra”.

Dl. cons. Morar - „comisia tehnică nu se înregistrează nicăieri”.

Dl. Primar - „înregistrăm și noi pe bandă, aici, tot”.

Dl. cons. Morar - „comisia tehnică nu se înregistrează”.

Dl. Primar - „atenție! dacă noi avem nevoie, nu putem ca în 4, 5, 8, 12 ore să le transcriem, dar dacă avem un punct și ne interesează să știm dacă am uitat ceva, ne ducem la bandă, dar dumneavoastră puteți veni să înregistrați ședința, cum face mass-media, vine aici și înregistrează toate discuțiile”.

Dl. cons. Morar - „cred că nu m-am făcut înțeles”.

Dl. Primar - „ ... am înțeles că...”.

Dl. cons. Morar - „înregistrările comisiei tehnice nu apar nicăieri; noi, în dosar, nu avem argumentarea sau votul din această comisie”.

Dl. Primar - „repet! nici legea nu ne cere acest lucru, ne cere doar să venim...”.

Dl. cons. Morar - „era o recomandare și o cerere a mea”.

Dl. Primar - „nu putem să înregistăm 20 de ore, să le transcriem de ședință, că nu avem cum, tehnic, această posibilitate, însă invităm pe toți să-și înregistrezi toate ședințele la care participă, cine e interesat; presa e foarte atentă, vigilentă și vine și înregistrează, dă experesii, formulări; vă dați seama, uneori, după 8 ore de ședință, mai suntem și la capătul unor resurse suficiente, dar eu sunt consternat de ceea ce spuneți, că ceea ce discutați în comisia consilierilor locali n-are caracter public; dumneavoastră ați fost ales să serviți interesul public, n-ați fost ales să discutați alte interese decât interese publice, să vă fie jenă de ce discutați acolo?; păi, atunci nu participați sau dați-vă demisia din funcția de consilier local”.

Dl. cons. Morar - „să le fie jenă celor care au linie directă cu urbaniștii din orașul nostru și care transmit tot ceea ce se discută acolo către acei urbaniști”.

Dl. Primar - „nimic!; totul este public și transparent; dacă ați spus ceva de care vă simțiți rușinat, spuneți, dacă ați spus ceva care credeți că a depășit limitele legale, să vă asumați, dacă nu, nu puteți cere cuiva că acolo discutați altceva decât interesul public; chiar sunt consternat să aud asta, că noi facem toate eforturile de transparență aici, să punem toate proiectele, să stăm 6, 8 ore, de multe ori, pentru comisia tehnică de urbanism în prezența tuturor, a oricărui om care vrea să spună, iar dumneavoastră spuneți „știți, comisia noastră ar trebui să fie secretă”.

Dl. cons. Morar - „nu faceți politică din ceea ce am ...”.

Dl. Primar - „oameni buni, n-am cum să aud așa ceva, în secolul 21, un consilier local cere să fie secrete ședințele comisiei”.

Dl. cons. Morar - „n-am spus să fie secrete”.

Dl. Primar - „la Parlamentul României, toate ședințele sunt cu accesul mediei permise, a comisiilor de parlamentari”.

Dl. cons. Morar - „haideți că transformați într-o ședință politică și vă pricepeți extrem de bine să manipulați și să dezinformați”.

Dl. Primar - „reproduc ceea ce spuneți dumneavoastră...”.

Dl. cons. Morar - „nici ceea ce discut eu în comisie sau ceea ce se discută în comisie, și faptul că eu am poziție contra unui obiect, a doua zi să se audă în altă parte și nu de către mine spus ...”.

Dl. Primar - „dacă aveți o problemă, aveți instanța de judecată să vă adresați”.

Dl. cons. Morar - „foarte corect”.

Dl. Primar - „nu puteți să cereți consiliului local sau primăriei... dacă aveți o problemă cu declarația cuiva, rezolvați-o personal; nu introduceți o politică de securitate aici, încât să eliminăm transparența, să o înlocuim cu elemente secrete”.

Dl. cons. Morar - „primele două cereri se referau să asigurați dumneavoastră transparența...”.

Dl. Primar - „... noi nu putem transcrie 20 de ore de ședință, de foarte multe ori, dar dacă avem nevoie de o înregistrare putem merge la ea, dacă avem nevoie de o ședință de urbanism, să ne uităm în detaliu, putem să cerem imediat”.

Dl. cons. Morar - „se poate?”.

Dl. Primar - „bineînțeles”.

Dl. cons. Morar - „pe câte luni în urmă?”.

Dl. Primar - „pe multe luni în urmă, avem aici de ani de zile toate înregistrările făcute”; „obligație legală este doar pentru aceste ședințe să fie afișate, dar restul sunt doar de lucru pentru noi, care n-ar trebui nici acelea, pe lege, să le facem, dar le facem tocmai pentru transparență; rămân consternat să aud că un consilier local cere să fie secrete discuțiile din comisia consilierilor locali”.

Dl. cons. Morar - „nu am spus secrete; nu dezinformați”.

Dl. Primar - „așa ați spus; am banda, acum nu mai puteți să o întoarceți”.

Dl. cons. Morar - „confidențial, am spus”.

Dl. Primar - „confidențial sau secret e același lucru; repet, aici discutați interesul public, domnul Morar, sau poate n-ați aflat asta; e cazul să-l aflați”.

Dl. cons. Mureșan - expune o problemă semnalată de mai mulți cetățeni cu privire la atacurile provocate de către câinii de la stână, zonele vizate sunt Iris, Mănăștur - Câmpului, Borhanci; există o reglementare prin care se prevede ca stâna să fie la cel puțin 100 m de zona intravilană.

Dl. primar - solicită sprijinul domnului Marcel Bonțidean, directorul general al Direcției Generale poliția locală, fiind vorba de o problemă de siguranță publică.

Dl. cons. Gergely - informează că s-a vandalizat, din nou, grupul statuar Matei Corvin din Piața Unirii; solicită să se ia măsuri și propune punctual următoarele: 1. prezența permanentă a Poliției locale în Piața Unirii; 2. montarea camerelor de supraveghere în această zonă;

Dl. primar - solicită să se facă o plângere oficială; susține că există camere de supraveghere în Piața Unirii; de asemenea, polițiștii locali patrulează în permanență în zona centrală, în trei schimburi; au fost trase la răspundere persoanele care au încălcat prevederile legale; solicită să se verifice înregistrarea, pentru a putea identifica persoanele care au vandalizat statuia.

Dl. cons. Gergely - prezintă a treia propunere, respectiv, îngrădirea statuii pe perioada desfășurării evenimentelor culturale sau a oricăror alte evenimente care au loc în Piața Unirii.

Dl. primar - afirmă că, împreună cu doamna consilier local Anna Horvath, luat măsuri de protecție a statuii pe perioada desfășurării evenimentelor importante.

Dna. cons. Horvath - afirmă că s-au făcut foarte mulți pași cu privire la acestă problemă, dar solicită ajutorul domnului Marcel Bonțidean, directorul general al Direcției Generale poliția locală, deoarce, chiar dacă sunt prezenți polițiștii locali în Piața Unirii, totuși pe statuie sunt oameni.

Dl. primar - „am înțeles”.

Dna. cons. Horvath - amintește că Guvernul României, împreună cu cel maghiar, a restaurat acest monument; afirmă că va fi depus denunț.

Dl. Primar - solicită să se depună denunț pentru identificarea făptuitorilor.

Dl. cons. Morar - expune problema mai multor asociații de proprietari din Mănăștur; aceștia au reclamat că societățiile care colectează gunoiul au facturat suplimentar acestor asociații câte 100 de lei pe lună pentru că nu colectează gunoiul selectiv, acest lucru fiind imposibil, deoarce jumătate din pubele sunt rupte sau nu există suficiente pubele; solicită închiderea acestor pubele sau introducerea unui sistem de carduri; menționează că această speță a fost semnalată cu 6 luni în urmă.

Președintele de ședință - dă cuvântul domnului Gheorghe Șurubaru, administrator public, cu privire la acest subiect.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - afirmă că nu știe de existența publelelor distruse; toate punctele gospodărești de pe raza municipiului Cluj-Napoca au fost inventariate.

Dl. primar - solicită să verifice legalitatea aplicării acestor amenzi.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - afirmă că acea sumă s-a eliminat din factură; cu privire la punctele gospodărești, acestea au fost inventariate, iar pubelele se schimbă ori de câte ori este nevoie; punctele gospodărești se închideau cu lacăte, dar acestea erau rupte de fiecare dată; informează despre începerea proiectului de îngropare a punctelor gospodărești, primul punct îngropat a fost pus în funcțiune pe strada Mehedinți nr. 58, la care s-a adăugat un spațiu închis pentru depozitarea deșeurilor voluminoase; sunt 100 de puncte gospodărești care urmează a fi implementate și se lucrează la o nouă licitație cu privire la încă 200-300 de puncte gospodărești.

Președintele de ședință - ca o completare a celor spuse de către domnul Gheorghe Șurubaru - administrator public, afirmă că următoarele puncte gospodărești îngropate care vor fi licitate vor fi cu card și vor fi accesibile doar persoanelor care dețin aceste carduri și, astfel, va fi eliminat orice risc.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - „card plus sesizor de umplere a lor, în așa fel încât societățiile să vină să le golească și ne gândim să amplasăm, împreună cu asociațiile de proprietari, camerele de luat vederi pentru fiecare punct gospodăresc, care să fie legate la administrator sau președintele asociației; legea prevede acum că persoanele juridice au obligația de a avea o persoană care să se ocupe de managementul deșeurilor”.

Dna. cons. Croitoru - întreabă care este demersul pentru zonele în care nu vor fi puncte gospodărești îngropate, dar se dorește să se facă colectare pe fracții, deoarece spațiul de depozitare a deșeurilor, într-un bloc nou, nu permite sa se facă colectare a deșeurilor pe patru fracții.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - punctele gospodărești au în 90% dintre ele patru pubele pentru colectare selectivă; pentru punctele gospodărești mai mici, să se facă sesizare, iar dacă există, spațiul permite, va fi extins la patru pubele pentru colectare selectivă.

Dna. cons. Croitoru - solicită să vină la domnul Gheorghe Șurubaru, administrator public, pentru o discuție în numele asociației.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - „puteți veni să solicitați amplasarea unui punct gospodăresc îngropat; pentru amplasarea unui punct gospodăresc îngropat este necesar de o suprafață de minim 12 mp care să fie în proprietatea primăriei și să nu fie traversată subteran de rețele de apă, curent sau termoficare”.

Dl. primar - „să fie bloc public, nu o proprietate privată unde este obligația proprietarului privat”.

Dna. cons. Croitoru - „sunt câteva locuri publice, dar nu cred că se încadrează”.

Dl. Primar - „la propunerea domnului viceprimar, în toate proiectele de urbanism de acum este obligatoriu să aibă puncte gospodărești îngropate, noile ansambluri imobiliare, noile blocuri care se construiesc; dacă este un bloc vechi, din acela public, vă puteți adresa fără discuție și venim și vă sprijinim”.

Dna. cons. Croitoru - „vechi de patru ani, dar vom avea nevoie de o soluție de sprijin”.

Dl. Primar - „... domnul viceprimar o să vă dea și alte detalii cu privire la cele de patru fracții și de două fracții”.

Dna. cons. Croitoru - „bine; voi reveni asupra acestui subiect; mulțumesc”!

Președintele de ședință - afirmă că obligația legală este colectarea pe două fracții, fracția umedă și fracția uscată; dacă se face colectarea pe aceste două fracții, firma de salubritate le ia împreună, tot ce înseamnă fracție uscată și le selectează în interiorul rampelor special amenajate la fiecare firmă; cele două firme au rampe special amenajate pentru selectare; s-au făcut următorii pași de a duce colectarea selectivă la un grad de civilație mult mai mare, astfel că punctele gospodărești îngropate au patru fracții.

Dl. cons. Mureșan - o completează pe doamna consilier local Horvath Anna cu rugămintea ca domnul Marcel Bonțidean, directorul general al Direcției Generale poliția locală, să intervină în protejarea statuii din Piața Unirii, deoarece persoanele care urcă pe statuie, pe lângă faptul că deteriorează statuia, dar ar putea suferi un accident; aduce în discuție modul în care se face publicitate cu stickere în centrul Clujului, prin lipirea acestora pe vitrine, stâlpi, semne de circulație, acestea sunt greu de dezlipit; a fost martorul unui astfel de eveniment pe strada Horea, a încercat să sesizeze poliția locală, dar fără vreun rezultat.

Președintele de ședință - afirmă că se mai poate apela și la numerele 955 sau 94.

Dl. cons. Mureșan - întreabă dacă există posibilitatea de a fi sancționate persoanele care lipesc aceste stickere.

Dl. Primar - „sigur că există, dar să-i prindem în flagrant”.

Președintele de ședință - „ flagrant”.

Dl. Primar - solicită domnului Vasile Moldovan, șeful Serviciului Spații verzi, „ca în folosul comunității, luni până miercuri”, să dispună eliminarea stickerelor și afișelor de pe stâlpii din zona centrală, str. Moților, str. Horea.

Dl. cons. Tothfalusi - aduce la cunoștință că, de Ziua Luminației, la Cimitirul central, pubelele erau arhipline încă de dimineață.

Dl. primar - afirmă că mașinile firmelor de salubritate au fost prezente non-stop la cimitir, pentru ridicarea gunoiului.

Dl. cons. Tothfalusi - face o propunere cu privire la iluminarea aleilor interioare care nu sunt iluminate deloc și solicită ca de Ziua Luminației să se monteze lămpi sau reflectoare mobile pe drumurile principale.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - afirmă că cimitirul este iluminat public asigurat, dar în proporție de 70% din ceea ce este necesar, aleile nu sunt iluminate complet, au fost refăcute toate, dar va avea în vedere extinderea iluminatului.

Dl. Primar - „partea superioară nu este iluminată”?

Dl. cons. Tothfalusi - „este beznă de sus până jos”.

Dl. Gheorghe Șurubaru - administrator public - „beznă nu poate fi, există un iluminat strict necesar, dar nu sunt iluminate aleile ca pe trotuare, pe străzi...”

Dl. cons. Mureșan - „acum sunt variante cu lumină solară, până la urmă...”.

Președintele de ședință - anunță că sunt două luări de cuvânt.

9                                    9              9                         5

Dna. Karin Hann - cetățean - prezintă situația juridică a imobilelor de pe bulevardul Eroilor nr. 34 și 38; menționează că va depune la registratura primăriei un memoriu colectiv și va pune la dispoziția autorității publice noi documente care să susțină cazul; solicită sprijin legal din partea primarului și a consilierilor locali.

Dl. primar - îi solicită doamnei Alina Rus, directorul Direcției Juridice să prezinte speța.

Dna. Alina Rus - director Direcția Juridică - prezintă juridic stadiul actual al dosarului.

Dna. Karin Hann - cetățean - confirmă că din partea Serviciului Juridic nu a avut opoziție în derularea procedurii de soluționare a cazului și expune o situație de care s-a lovit în colaboarare cu Primăria Bistrița.

Președintele de ședință - pentru a nu se intra într-o dezbatere mult prea tehnică, fără posibilitatea obținerii unei soluții, îi propune doamnei Hann să inițieze un schimb de informații noi cu Direcția Juridică și să revină în plenul consiliului local cu o informare punctuală.

Dna. Karin Hann - cetățean - precizează că a demarat plângeri penale și acțiune în instanță și, dat fiind că și primăria este coproprietar al acelor imobile, solicită ca, împreună, să întreprindă demersurile juridice.

Dl. primar - „categoric suntem împreună, dar vreau să vă spun când faci o plângere penală este și reversul medaliei, al denunțului calomnios; deci, dacă noi nu avem temei sau argumente juridice, o plângere penală nu pot să o semnez decât dacă am date certe, de existența unui fals sau a unei ... și dacă colegii mei vor sesiza vreodată, au obligație legală să mă sesizeze pentru a face o plângere penală, .... noi ca instituție nu putem să ne permitem decât în baza existenței unor probe reale, care certifică un fals de identitate... noi avem niște rigori instituționale pe care trebuie să le respectăm”.

Dna. Karin Hann - cetățean - adaugă unele informații cu privire la plângerea penală pe care a înaintat-o.

Dl. primar - îi răspunde că o clasare poate fi atacată la instanța de judecată.

Dna. Karin Hann - cetățean - „am făcut și acest lucru, dar vom reveni cu un memoriu”.

Dna. cons. Horvath - o întreabă pe doamna Hann de unde apare problema, din moment ce primăria și acei proprietari pe care-i reprezintă doamna Hann sunt coproprietari ai imobilelor.

Dl. primar - „revendicatorii spun, cei care au revendicat”.

Dna. cons. Horvath - „noi, înțeleg cum suntem, proprietari”.

Dna. Karin Hann - cetățean - „sunt chiriași ai primăriei și sunt apartamente vândute”.

Dl. primar - „noi suntem proprietari și ei chiriașii noștri și revendicatorii”.

Dna. cons. Horvath - „și dumneavoastră sunteți chiriaș?”.

Dna. Karin Hann - cetățean - „nu, eu sunt proprietar”.

Dna. cons. Horvath - „dar, cum?; asta nu înțeleg, că dacă a fost revendicat imobilul”.

Dna. Karin Hann - cetățean - „imobilele s-au vândut începând cu anul 1996, iar procesul a început în anul 2000”.

Dna. cons. Horvath - „dar, cum?; că legea interzicea”.

Dl. primar - „în baza legii ... până atunci s-au vândut și acum este un proces să se anuleze ....”.

Dna. cons. Horvath - „și asta cum împiedică investiția?; că nu știți cum se va termina procesul de revendicare sau?”.

Dna. Karin Hann - cetățean - „păi, evident că nu știm, ar fi foarte bine să știm; ideea este în felul următor...”.

Dna. cons. Horvath - „este un proprietar decedat?”.

Dl. primar - „nu proprietar, revendicator”.

Dna. cons. Horvath - „revendicator, scuze, decedat”.

Dl. primar - menționează că discuția tehnică este prea lungă și propune doamnei Hann să informeze Direcția Juridică cu privire la noile documente pe care le deține.

Dna. Karin Hann - cetățean - „noi le vom oferi Serviciului Juridic; mulțumesc, domnule primar”.

Dl. primar - anunță că, pentru deblocarea proiectului centurii metropolitane Cluj-Napoca, prin aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca, de la punctul unu de pe ordinea de zi, la „pagina 12, poziția 26, am aprobat banii necesari pentru realizarea documentației de consultanță în vederea realizării studiului de fezabilitate și bani pentru realizarea studiului de fezabilitate a centurii metropolitane”.

Dna. Eniko Vincze - președintele Fundației Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială - prezintă situația precară a doamnei Ana Adam, dar și a familiei acesteia, oferind detalii cu privire la incendiul de pe strada Cantonului „din octombrie 2016”; menționează că toate cererile depuse de doamna Adam, către Primăria Cluj-Napoca, prin care solicita acordarea unor forme de sprijin, locuință de necesitate sau locuință socială, au fost respinse; solicită reexaminarea acestui caz.

Dl. primar - menționează că doamna Adam ar trebui să depună contestație, pentru ca în procesul de acordare a locuințelor sociale, dosarul dânsei să fie reevaluat de către comisie; solicită Direcției de Asistență socială și medicală, să verifice „dacă din punct de vedere legal”, cazul doamnei Adam se încadrează în acordarea sprijinului sau a despăgubirilor materiale, oferite și în acest an, acelora care au trecut printr-un incendiu.

Dna. Ana Adam - cetățean - expune situația familială; prezintă cazul unei familii care a primit o locuință de la primărie.

Dl. primar - explică faptul că familia la care doamna Adam face referire a primit o locuință „pe baza criteriilor A.D.I.Z.M.C.”.

Dna. Eniko Vincze - președintele Fundației Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială - menționează că în „31 octombrie” a depus cererea.

Dl. primar - spune că în acest caz, cererea se află în procedură.

Dna. Eniko Vincze - președintele Fundației Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială - „în care cerem reexaminarea acelor cereri de anul trecut și reexaminarea situației actuale”.

Dl. primar - îi solicită domnului Aurel Mocan, directorul Direcției de Asistență socială și medicală ca, în baza unei anchete sociale, să aplice „aceleași rigori legale” ca în alte cazuri similare și să o sprijine și pe doamna Adam.

Dna. Eniko Vincze - președintele Fundației Desire pentru Deschidere și Reflecție Socială - „va fi o anchetă socială?”.

Președintele de ședință - „da, va fi o anchetă socială”.

Dl. primar - confirmă că va fi derulată o anchetă socială.

Dl. Mircea Pușcă - cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca - aduce în discuție punctul 18f de pe ordinea de zi și întreabă cine este organizatorul sau cine sunt coorganizatorii și partenerii evenimentului propus pentru anul 2018.

Dl. primar - „primăria și consiliul local împreună cu Federația Română de Tenis”.

Dl. Mircea Pușcă - cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca - solicită modificarea „regulamentului cetățenilor de onoare” și „să scoateți de acolo, dintre drepturile cetățenilor de onoare, dreptul de a participa gratuit la manifestările cultural-sportive organizate sau coorganizate de către consiliul local și primărie”, motivând cererea personală exprimată mai sus.

Președintele de ședință - „am consemnat, mulțumesc pentru intervenție”.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                     Secretarul municipiului,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea                                 Jr. Aurora Roșca

Prezentul Proces-verbal nr. 507.155/305/7.11.2017 a fost întocmit de către Jr. Brigita Bereschi, inspector de specialitate și Ramona Nistor, inspector de specialitate.

Notă: Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultat/consultat la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, el fiind mai apoi arhivat în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.