CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J - N A P O C A

P R O C E S - V E R B A L

Nr. 356.316/305/3.08.2017

Încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca din data de 2 august 2017, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali: Rareș Petru Ferdean (absent motivat), Horvath Anna și Molhem Mohammad-Bachar (absent motivat).

Secretarul municipiului - constată că absentează trei consilieri locali, ședința de consiliu fiind legal întrunită; supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare și se obține unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Dl. primar - propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 16a, 16b și 16c, prezentate spre dezbatere comisiilor de specialitate și afișate pe siteul instituției.

Președintele de ședință - supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

 • 1.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 760/2017 (stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, precum și salariaților serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

 • 2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca.

 • 3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 325940.

 • 4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 325214 și 325078.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Borhanci nr. 25, identificat prin nr. cad. 325820.

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 382/2015 (aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 53.457 mp., aferent „Parcul Feroviarilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), modificată și completată prin Hotărârea nr. 408/2016.

 • 7.  Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 7 din blocul 1C și a garajului G16.

 • 8.  Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ghimeșului f.n.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială D+P+R -str. Vânătorului nr. 15A-17; beneficiar: Boca Andrei-Cosmin.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă în anul 2017.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Reabilitare structural-arhitecturală a imobilului situat în „Ansamblul urban -Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”, str. Horea nr. 66.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 638/2016 (solicitarea de transmitere a sectorului de drum cuprins între Calea Turzii, intersecție cu str. Bună Ziua și str. Fagului intersecție cu str. Constantin Brâncuși, din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Transporturilor, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

 • 14. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

 • 15. Informare privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Televiziunea Română, a Selecției Naționale Eurovision 2018.

 • 16. Diverse.

Ordine de zi suplimentară:

16 a - Proiect de hotărâre privind însușirea protocolului de colaborare și aprobarea cheltuielilor pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, Munchen, Germania, în perioda 4-6 octombrie 2017.

16 b - Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de aproximativ 1.800 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 281471, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcului, din proprietatea Județului Cluj, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca.

16 c - Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire sediu administrativ, str. General Traian Moșoiu nr. 35 - Calea Dorobanților nr. 34-36; beneficiară:

S.C. BT Building S.R.L.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, propusă de către primar, și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată, și se obține unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 • 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 760/2017 (stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca, precum și salariaților serviciilor publice din subordinea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării de mobilier urban destinat expunerii produselor alimentare de tip legume-fructe pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

D-na cons. Olah - viceprimar - „aș avea câteva amendamente, care sunt doar erori materiale strecurate în cuprinsul regulamentului, respectiv numărătoarea unor articole: la art. 16, în ceea ce privește durata abonamentului și prelungirea abonamentului, propunerea mea ar fi să includem și posibilitatea de a proceda la prelungire inclusiv prin platforma e-guvernare, iar în ceea ce privește art. 27, la contravenții și sancțiuni, referirile din cuprinsul articolului la alin. 1 și 2 se fac la art. 26 și nu la art. 25, iar la art. 30 alin. 1, referirile se fac la art. 18 și 19, în loc de art. 17 și 18”.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Olah, viceprimar, referitor la art. 16 și se obține unanimitate.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Olah, viceprimar, referitor la art. 27 și se obține unanimitate.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Olah, viceprimar, referitor la art. 30 și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate, și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 325940.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 325214 și 325078.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Borhanci nr. 25, identi ficat prin nr. cad. 325820.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 382/2015 (aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de 53.457 mp, aferent „Parcul Feroviarilor”, situat în municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Statului Român, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), modificată și completată prin Hotărârea nr. 408/2016.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - o propune pe doamna consilier Olah, viceprimar, ca persoană mandatată cu îndeplinirea formalităților notariale.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Moisin și se obține unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 7. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 7 din blocul 1C și a garajului G16.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 8. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de dezlipire a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ghimeșului f.n.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 9. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 4 la Hotărârea nr. 133/2005 (însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială D+P+R — str. Vânătorului nr. 15A-17; beneficiar: Boca Andrei-Cosmin.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de investiții finanțate din taxa specială de apă în anul 2017.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții Reabilitare structural-arhitecturală a imobilului situat în „Ansamblul urban — Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”, str. Horea nr. 66.

Comisia I - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 638/2016 (solicitarea de transmitere a sectorului de drum cuprins între Calea Turzii, intersecție cu str. Bună Ziua și str. Fagului intersecție cu str. Constantin Brâncuși, din proprietatea publică a statului, administrarea Ministerului Transporturilor, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca).

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia III - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 14. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia V - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

 • 15. Informare privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Televiziunea Română, a Selecției Naționale Eurovision 2018.

Dl. primar - anunță că este necesar un vot de principiu din partea consiliului local pentru a valida opțiunea municipalității de a fi coorganizator, în 2018, al Selecției Naționale Eurovision, având în vedere că în acest an nu pot fi alocați bani din bugetul pentru anul viitor; precizează că informarea și acest vot de principiu nu au o valoare juridică absolută, „doar că dorim și în 2018 să ne menținem același punct de vedere, care va sta la baza deciziei naționale de a organiza, la Cluj, selecția națională, așa cum a fost organizată și în alte orașe din România, cu sprijinul și în parteneriat cu autoritățile locale”.

Se supune la vot organizarea, în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Televiziunea Română, a Selecției Naționale Eurovision 2018 și se obține unanimitate (24 de voturi pentru).

 • 16. a. Proiect de hotărâre privind însușirea protocolului de colaborare și aprobarea cheltuielilor pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, Miinchen. Germania, în perioda 4-6 octombrie 2017.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Comisia VI - aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

Dl. cons. Tothfalusi - propune, în calitate de președinte al Comisiei VI - pentru fonduri europene, relații externe, orașe înfrățite și strategii de dezvoltare comunitară, ca un membru al acestei comisii să participe la Târgul Internațional de Investiții și Imobiliare EXPO REAL, Munchen, Germania, în perioda 4-6 octombrie 2017.

Dl. primar - „este o observație corectă și o să transmitem organizatorilor această solicitare a consiliului local”.

16 b. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a terenului în suprafață de aproximativ 1.800 mp., parte din imobilul cu nr. cadastral 281471, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcului, din proprietatea Județului Cluj, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I - aviz favorabil.

Comisia II - aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Radu Florin Rațiu nu participă la vot).

16 c. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire sediu administrativ, str. General Traian Moșoiu nr. 35 — Calea Dorobanților nr. 34-36; beneficiară: S.C. BT Building S.R.L.

Comisia III - aviz favorabil.

Dl. cons. Constantea - anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Moisin - anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierii locali Radu Mihai Constantea și Radu Marin Moisin nu participă la vot).

16. Diverse.

D-na Norica Margareta - cetățean - arată că a depus un dosar în vederea obținerii unei locuințe sociale, având o situație locativă și familială foarte grea; solicită ca familiei sale să-i fie alocată o locuință socială.

Dl. primar - precizează că nu primarul alocă locuințe sociale; arată că, potrivit legii, trebuie respectat, în fiecare an, termenul de 31 iulie pentru depunerea sau actualizarea dosarelor, după care comisia de specialitate analizează fiecare dosar și realizează o ierarhizare a solicitanților, care pot depune contestații, iar în urma soluționării acestora, lista finală este supusă aprobării consiliului local, după care executivul, în ordinea de pe listă, repartizează locuințele sociale.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de ședință declară lucrările închise.

Președintele de ședință,                                     Secretarul municipiului,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea                                 Jr. Aurora Roșca

Acest proces-verbal a fost întocmit de către Consilier Raul Pușcaș.

Notă. Ședința a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultat/consultat la sediul Serviciului Relații cu consiliul și administrație locală, el fiind mai apoi arhivat în condițiile legii1.

1

Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale, republicată, Legea nr. 358/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, precum și Dispoziția primarului nr. 309/2015 privind aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și de aparatul de specialitate al primarului.