Hotărârea nr. 999/2017

Hotărârea 999/2017 - Însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Petru Maior”.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Petru Maior”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Petru Maior” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 558687/45/06.12.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Petru Maior”;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, actualizată, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. topo. 838, în suprafață de 3349 mp., înscris în CF nr. 311851 Cluj-Napoca (CF vechi nr. 1473) în proprietatea Municipiului Cluj - Napoca, astfel:

  • -  parcela 1, cu nr. topo. 838/1, în suprafață de 191 mp., care va fi reînscrisă în CF nr. 311851 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca;

  • -  parcela 2, cu nr. topo. 838/2, în suprafață de 3158 mp., care va constitui „strada Petru Maior”.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului „strada Petru Maior”, având suprafața de 3158 mp., identificat prin nr. cadastral nou, nr. topo. 838/2, domeniu public, cu destinație de drum, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește documentația topo-cadastrală de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Petru Maior”, situat în municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. DAMAR CONSULT S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 999 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

ANEXĂ LA HOTĂRÂREA NR. 999/2017

MEMORIU TEHNIC

  • 1. Adresa imobil: Strada Petm Maior, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul.Cluj.

  • 2.  Tivul lucrării: Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte „ funciară.

Si

  • 3. Scurtă prezentare a situației din teren: Imobilul este artera de circulație, cu categoria de folosită „drum” situat in intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Imobilul este delimitat astfel:

  • -   In latura de Est: din punctul nr. 10 până în punctul nr. 65 de aliniamentul construcțiilor;

  • -  In latura de -Sud: din punctul nr. 65 până în punctul 64 de Piața Lucian Blaga; .

  • -   In latura de Vest: din punctul nr. 64 până în punctul nr-. 11 de aliniamentul

_      ' construcțiilor; ‘                        ——.......~   ~              - ■■■■ •=--———

  • -  In latura de Nord: din punctai nr. 11 până în punctul 10 de strada Memorandumului.

Imobilul este propritatea publică a Municipiului Cluj-Napoca încadrat in inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvern nr. 193/2006.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat prin număr topografic 838,

----înscris in Cartea Funciară numărul 311851 a Municipiului Cluj- Napoca.__

  • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Măsurătorile s-au executat prin tehnologie GNSS cu GPS-ul Stonex S9, utilizând metoda R T K (cinematica bi timp real) asigurandu-se o precizie pe X intre 0.009-0.031 m, pe Y intre 0.004-0.26 m si pe Z intre 0.015-0.128 m și cu Statia totala Leica TC 805 cu precizie de 5CC, prin metoda radierii asigurandu-se o precizie astfel incat sa se încadreze in toleranta de ± 7 cm. Calculul suprafețelor s-a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contaT rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat in Sistem de proiecție Stereografic 1970.-

Data Întocmirii:

Noiembrie 2017Cancel A<j t .VFi A N ATI t».VA t A fi t r,..Vi»Ă* J-* t. și M »»•!<■ ITțTt ixX


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

202096

Ziua

17

Luna

11

Anul

2017


Carte Funciară Nr. 311851 Ciuj-NapocaTEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:1473 Cluj - NapocaAdresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Petru Maior, Jud. Cluj

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 838

3.349


B. Partea II. Proprietari și acte


înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

/ UO/U13/

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATEimobil distribuit prin comasație și prevăzut la transformare, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473 Cluj - Napoca)

B2

acest imobil se abnotează din această carte funciară neformând obiect de circulație publică

Al

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 1473 Cluj - Napoca)


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 2________Carte Funciară Nr. 311851 Comuna/Oraș/Municipiu: Cluj-Napoca

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 838

3.349

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

___________ DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobil mia fost g sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vi lan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

3.349

-

-

838

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

17/11/2017, 09:58

Pagina 2 din 2


Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

INVENTAR DE COORDONATE AL IMOBILULUI


SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70


strada Petru Maior, Municipiul Cluj- Napoca, județul Cluj

U.A.T CLUJ-NAPOCA, Cod SIRUTA 54984
Număr Punct

X(m)

Y(m)

1

586361.942

392103.788

2

586362.021

392103.963

3

586363.247

392103.409

4

586376.280

392097.517

5

586376.370

392097.420

6

586386.320

392092.690

7

586391.358

392090.456

8

586410.607

392079.009

9

586416.859

392076.122

10

586428.831

392070.950

11

586409.406

392059.233

12

586404.062

392062.590

13

586404.212

392062.884

14

586403.817

392063.086

15

586403.869

392063.189

16

586403.316

392063.472

17

586403.361

392063.559

18

586403.004

392064.043

19

586399.943

392065.400

20

586399.344

392065.358

21

586399.306

392065.267

22

586398.733

392065.504

23

586398.689

392065.398

24

586398.278

392065.568

25

586398.152

392065.262

26

586381.747

392072.056

27

586382.051

392072.792 /"■

28

586378.228

392074.37/ °

29

586377.879

392073.5^7,X’ /

30

586374.971

392074.723

31

586375.276

392075.463 "Q

32

586373.167

392076.330^ O*

33

586373.110

392076.191

34

586370.263

392077.568

35

586370.320

392077.706

36

586366.559

37

586366.239

38

586360.754

y 392080952

39

586360.795   /

1
C^TIFICAT


AUTORIZARF


eris- 80-8-J; Nr. nggg


WMAS consult s I40

586360.562

392081.108

41

586360.583

392081.157

42

586359.601

392081.564

43

586356.782

392082.743

44

586355.814

392083.120

45

586355.777

392083.024

46

586355.575

392083.103

47

586355.536

392083.002

48

586355.114

392083.165

49

586355.056

392083.016

50

586349.948

392085.484

51

586350.010

392085.632

52

586349.578

392085.814

53

586349.641

392085.964

54

586349.091

392086.197

55

586349.135

392086.301

56

586348.706

392086.750

57

586345.673

392088.032

58

586345.018

392087.978

59

----586344.983----

----392087.898----

60

586344.438

392088.133

61

586344.367

392087.970

62

586344.215

392088.035

63

586344.050

392087.650

64

586277.640    >

392114.960

65

586285.060

392135.670

66

586293.300

392132.320

67

586298.360

392130.380

68

586338.290

392114.160 X <

69

586338.252

392113.97/

70

586348.957

392109.35»    1

71

586351.316

392108.330 Șl


s.c.

Data: Noiembrie 2017

Calculul Suprafețelor
Sistem de proiecție Stereografic 1970 strada Petru Maior, Municipiul Cluj - Napoca, județul Cluj
U.A.T CLUJ- NAPOCA, Cod SIRUTA 54984


Nr. Pct

Coordonate pctde contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

xo

YD

1

586361.942

392103.788

0.192

2

586362.021

392103.963

1.345

3

586363.247

392103.409

14.303

4

586376.280

392097.517

0.132

5

586376.370

392097.420

11.017

6

586386.320

392092.690

5.511

7

586391.358

392090.456

22.395

8

586410.607

392079.009

6.886

9

586416.859

392076.122

13.041

10

586428.831

392070.950

22.685

11

586409.406

392059.233

6.311

12

586404.062

392062.590

0.330

13

586404.212

392062.884

0.444

14

586403.817

392063.086

0.115

15

586403.869

392063.189

0.621

16

586403.316

392063.472

0.098

17

586403.361

392063.559

0.601

18

586403.004

392064.043

3.348

19

586399.943

392065.400

0.600

20

586399.344

392065.358

0.099

21

586399.306

392065.267

0.620

22

586398.733

392065.504

0.115

23

586398.689

392065.398

0.445

24

586398 278

3O7QA*; Rfifl

fi»1

25

586398.152

392065.262

17.756

26

586381.747

392072.056

0.796

27

586382.051

392072.792

4.138

28

586378.228

392074.375

0.917

29

586377.879

392073.527

3.144

30

586374.971

392074.723

0.800

31

586375.276

392075.463

2.280

32

586373.167

392076.330

0.150

33

586373.110

392076.191

3.163

34

586370263

392077.568

0.149

35

586370.320

392077.706

4.067

36

586366.559

392079.254

0.800

37

586366.239

392078.521

5.983

38

586360.754

392080.912

0.107

39

586360.795

392081.011

0.252

40

586360.562

392081.108

0.053

41

586360.583

392081.157

1.063

42

586359.601

392081.564

3.056

43

586356.782

392082.743

1.039

44

586355.814

392083.120

0.103

45

586355.777

392083.024

0.217

46

586355.575

392083.103

0.108

47

586355.536

392083.002

0.452

48

586355.114

392083.165

0.160

49

586355.056

392083.016

5.673

50

586349.948

392085.484

0.160

51

586350.010

392085.632

0.469

52

586349.578

392085.814

0.163

53

586349.641

392085.964

0.597

54

586349.091

392086.197

55

586349.135

392086.301

0.621

56

586348.706

392086.750

3.293

57

586345.673

392088.032

0.657

58

586345.018

392087.978

6.087.

59

586344.983

392087.898

0.594 c

60

586344.438

392088.133

w

61

586344.367

392087.970

0465

62

586344.215

392088.035

o.W

63

586344.050

392087.650

71.806

64

586277.640

392114.960

21.999

65

586285.060

392135.670

8.895

66

586293.300

392132.320

67

586298.360

392130.380/

68

586338.290

392114.J«0J

»   0.187C

69

586338252

392113'$$'

11.661

70

586348.957

39210^54

247?.

71

586351.316

392jy&330

1.1.55$

S=3158 P=352.725cwt/fic.at mUTORIZ.ARE Ser'a RO-3-j.


CO.\SU,T


>PoaS 'W»4'


întocmit: SC DAMAR CONSULT SRLPlan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

3158

Municipiul Cluj-Napoca, Strada Petru Maior, județul Cluj

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj- NapocaPunct început

Punct sfârșit

Lungime segment (m)

1

2

0.192

2

3

1.345

3

4

14.303

4

5

0.132

5

6

11.017

6

7

5.511

7

8

22.395

8

9

6.886

9

10

13.041

10

11

22.685

11

12

6.311

12

13

0.330

13

14

0.444

14

5

0.115

15

6

0.621

16

7

0.098

17

8

0.601

18

9

3.348

19

20

0.600

20

21

0.099

21

22

0.620

22

23

0.115


25

26

17.756

26

27

0.796

27

28

4.138

28

29

0.917

29

30

3.144

30

31

0.800

31

32

2.280

.32.

. —33    ...

..... - - -0.150

33

34

3.163

34

35

0.149

35

36

4.067

36

37

0.800

37

38

5.983

38

39

0.107

39

40

0.252

40

41

0.053

41

42

1.063

42

43

3.056

43

44

1.039

44

45

0.103

45

46

0.217

46

47

0.108

47

48

0.452

48

49

0.160

49

50

5.673

50

51

0.160

51

52

0.469

52

53

0.163

53

54

0.597

54

55

0.113

55

56

0.621

56

57

3.293

57

58

0.657

8

59

0.087

59

60

0.594

60

61

0.178

61

62

0.165

62

63

0.419

63

64

71.806

64

65

21.999

65

66

8.895

66

67

5.419

67

68

43.099

68

69

0.187

69

70

11.661

70

71

2.572

71

72

11.556

586350


A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

3158

Imobil neimprejmuit

Total

3158

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

-

-

Total

-

Suprafața totala măsurată a imobilului = 3158 mp

1          execu77^\                     --Suprafața din act = 3349 mp

586300
cmini document ! Seria rO-B-J; Nr. 099» 3 S c-DAMARCONSULTS.fi Ă


DAMAR urători


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parafa

Data:____

Stampila BCPI
TABEL DE MIȘCARE PARC ELARĂ

(FIȘA IMOBILULUI)


Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan , Strada Petru Maior, Județul ClujA. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

311851

(Nr. CF vechi 1473)

A+l

838

3

349

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

3

349

B. SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr.CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

311851

(Nr. CF vechi 1473)

838/1

-

1

91

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Nou

838/2

-

3

158

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

3

349

C. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Topo.

Cad.

Nou

838/2

Nou

Strada Petru Maior

3

158

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

3

158

lucrări

Data: Decembrie 2017
Aut. R^B-J, Nr./$>98 autorizare


Seria RO-8-.i- (\j


Municipiul Cluj Napoca
INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC Al


SECȚIUNEA): BUNURI IMOBILE

Ni cit

Codul ■ de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de Identificare

! 0

1

2

3

1. CONSILIUL LOCAL

CLUJ - NAP

OCA

1

1.6.4.

Clădire Primărie

Slr. Moților nr. 1-3. CI1447

2

1.6.4.

Clădire Primărie

P-ța Unirii nr. 1 CF1459

3

801195

Teren aferent

Str. Moților nr. 1-3 Cf1447

construcției

i                  4

801196

Teren aferent

P-ța Unirii nr. 1 Cf1459

construcției

5

1.2.1.

Gospodărie anexă grădină Becaș

Colonia Becaș nr.24      C.F. 8458; Topo 13754

6

1.6.4

Clădire Primărie

Slr. Moților nr. 5-7

7

1.6.4

Clădire Primărie

Str. Moților nr. 5-7

8

1.6.3.2.

împrejmuire - Clădire Primărie

Str. Moților nr. 5-7

u

1.3.1.1.

Garaje (8 buc.)

P-ța Unirii nr. 1

I            10

801660

Teren

Splaiul lndependentel-f.n-375mp T464

TOTAL

2. SPITALE. POLICLINICI, DISPENSARE, CABINETE MEDICI DE FAMILIE

11

1.6.2.

Dispensar de Med. urbană și pediatrie

str. Moților nr. 67 Cf2692,120911

12

1.6.2.

Cabinele medici de familie

str. Crinului nr. 9/25-26 Cf 65773col

13

1.6.2.

Cabinei Medical Individual- medici de familie

str. Dunării nr. 52/29 CF114532coI

14

1.6.2.

Cabinet medical individual

str. Aurel Vlalcu nr. 38

|            15

1.6.2.

Cabinei medical Individual

slr. Dunării nr. 52/28 CF114532 col

Medicină generală și pediatrie

i            16

1.6.2.

Cabinei medical Individual

str. Pulețllor nr. 4

Medicină generală și pediatrie

;            17

1.6.2.

Cabinet medical de familie

str. Plopilor nr. 60 CF114550coI

18

1.6.2.

Cabinet Individual- medici de familie

str. Horea nr. 29 CF129499

19

1.6.2.

Cabinet medical grupat

str. 21 Decembrie nr. 30

Medici de familie

20

1.6.2.

Cabinei de med. Individuală

str. Pasteur nr. 60 Cf119997col

Medic de familie

21

1.6.2.

Medici de familie

Giordano Bruno nr. 26-28 CF14076

Cabinei stomatologic + farmacie

22

1.6.2.

Laborator dentar

P-ța Unirii nr. 25 Cfteren 21307 CF126900

23

1.6.2.

Farmacie

str. Moților nr. 2

24

1.6.2.

Dispensar de adulțl

str. Pa6leur nr. 58

|            25

1.6.2.

Cabinete medicale

str. Izlazului nr. 18 CF70540 col

w 26

1.6.2.

Dispensar de adulți

P-ța Mihai Vlleazul nr. 9A/33 Cfteren34241 CF34249colANEXA NR. 4 la HCL 498/14.12.2012

MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

Anul dobândirii

sau al dării In folosință

Valoarea de Inventar

lei (RON)

Situația juridică actuală

4

5

6

Ianuarie 1975

14.522.716,78

Itlglu pe rolul Instanțelor de judecată

Decembrie 1993

8.748.569.57

Municipiul Cluj - Napoca

Decembrie 1993

497.218,85

litigiu pe rolul Instanțelor de judecată

Decembrie 1993

716.230,36

Municipiul Cluj - Napoca

Martie 1984

703.578,96

Municipiul Cluj - Napoca

3.608.282.09

Municipiul Cluj - Napoca                                                            “1

1.508.188,18

Municipiul Cluj - Napoca

6.217,80

Municipiul Cluj - Napoca                                                               ;

39.431,04

Municipiul Cluj - Napoca

45.117,23

Municipiul Cluj - Napoca

30.395.550,86

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Clu| - Napoca

Municipiul Cluj - Napooa

Municipiul Clu| - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Clu] - Napoca            •                                                 1

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

i

!            1950

Municipiul Cluj - Napoca

1995

1

Municipiul Cluj - Napoca

1980

Municipiul Cluj - Napoca

1999

Municipiul Cluj - Napoca

1999

Municipiul Clu| - Napoca

:                                                                                                                                                                         1

I


° 1 1 1

3                                                  '

1806                  I

1.3.7.

3-ța Muzeului

S = 2984, CF 1473, topo 274

1807                  !

1.3.7.

P-ța Romanâ

1808 ;

1.3.7.

=-ța Ștefan cel Mare

S = 14512, CF 1473, topo 3715, 3718, 3718, 3719

1809

1.3.7.

P-ta Tlmotei Clparlu

S = 4000, CF 1473, 96339 topo 3577

1810

1.3.7.

P-ța Unirii

S = 16610, CF 1473, topo 2, 3, 5                                     |

1811

1.3.7.

Pablo Plcasso-fosta Dalda Jeno

S = 1440

1812                i

1.3.7.

Padln

S = 4907, topo 23187, cf 30355

1813                I

1.3.7.

Padlș

S = 1800, CF 1473, topo 22981

1814

1.3.7.

Pădurii

S = 5429

1815

1.3.7.

Pajiște!

S = 6288, CF 1473, topo 12622, 12499

1816

1.3.7.

Palaghia Roșu

S = 1202, CF 1473, topo 14863

1817

1.3.7.

Păltiniș

S = 2226, CF1473, topo 13875

1818

1.3.7.

Panait l&trati

S =1074                                                            }

1819

1.3.7.

Pandurilor

S = 2780, CF 1473, topo 11578

1620

1.3.7.

Papal Pariz Ferenc

S = 770, CF 1473, topo 4539

1821

1.3.7.

Paplu llarian

S = 2560, CF 1473, topo 7666

1822

1.3.7.

Parâng

S = 9960, topo 23372

1823

1.3.7.

Parașutiștllor

S = 2380, topo 798/1/1/109-Someșenl

1824

1.3.7.

Pârăulul

S = 1820, topo 12081/1/2, 12080

1825

1.3.7.

parcul Feroviarilor

S = 3390, CF 1473, topo 5523, 5521

1826

1.3.7.

Paria

S = 9300, CF1473, topo 5657, 5601,4939, 5480/3,5480/4,4872

1827

1.3.7.

Partizanilor

S = 13440, CF 1473, topo 20783, 8138

1828

1.3.7.

Păsărelelor

S = 840, CF 1473, topo 22181

1829

1.3.7.

Păstorului

S = 4171, CF 1473, topo 12321/1,12321/2, 12479/1

1830

1.3.7.

Pata Rât

S = 12600,CF 95 Someșenl, topo 695

1831

1.3.7.

Patriciu Barbu

S = 11760, CF 1473, topo 5522, 5525, 5717, 5816, 5872

1832

1.3.7.

Paul Chlnezu

S = 926, CF 1473, topo 312

1833

1.3.7.

Paul loan

S = 2205, CF 1473, topo 21455, 21489

1834

1.3.7.

3avel Roșea

S = 1410, CF 1473, topo 4859

1835

1.3.7.

’eana

S = 4382, topo 23220, cf 30355

1836

1.3.7.

3etofi Sandor

S = 3294, CF 1473, topo 4724

1837

1.3.7.

Petrache Poienaru

S = 1858, topo 19578

1838

1.3.7.

Petre Dulfu

S = 450

1839

1.3.7.

Petre lepirescu

S = 1224. CF 561 Someșenl. topo 925/1, 930/1, 929/2

1840

1.3.7.

Petru Maior

S = 3233, CF 1473, topo 838

1841

1.3.7.

Petuniei

S = 1430, CF 1473, topo 10888

1842

1.3.7.

3iatra Craiului

S = 2800, CF 1473, topo 20956/3, 8253

1843

1.3.7.

Piersicului

S = 4000, CF 1473, topo 7708/2, 19742/45, 19692

1844

1.3.7.

Piezișă

S = 2960, CF 1473, topo 12200, 12210/1

1845

1.3.7.

Plntea Viteazul

S = 2690

1846

1.3.7.

Pintenului

S = 2370, CF 1473, topo 20632

1847

1.3.7.

Pitești

S = 3233, CF 1473. topo 4812

1848

1.3.7.

Plaiuri

S = 2794, CF 1473, topo 13951/3/5/1/13

1849

1.3.7.

Planoarelor

S = 2545, topo 798/1/1/159-Someșenl

1850

1.3.7.

Plevnel

S = 26205, CF 1473, topo 15652

1851

1.3.7.

Ploiești

S = 6887, CF 1473, topo 698. 703/1. 689/2

1852

1.3.7.

’lopllor-modlficat suprafața hei 494/2010

S = 32670.82 . CF 1473. topo 11724, 11788, 11475

1853

1.3.7.

Poienarilor

S = 1590, topo 8254, CF 1473

1854

1.3.7.

Pomet

S = 1200, CF 1473, topo 18670

1855

1.3.7.

Ponorului

S = 1850, CF 1473, topo 2066

1866

1.3.7.

Porțelanului

S = 11200, CF 1473, topo 6629

1857

1.3.7.

Porțile de Fler

S = 2637, topo 11759/2, 11756/3, 11748/2, 11741/1,11751/3, 11749/3, 21491/2, 21491/1

1858

1.3.7.

Porumbeilor

S = 2550, CF 1473, topo 5461

1859

1.3.7.

’orumbulul

S = 1056, CF 1473, topo 8212

1860

1.3.7.

’osada

S = 1100, CF 1473, topo 3713

1861

1.3.7.

=o.»varu              ,Z Q    ...     ’    X

S = 2830, CF1473, topo 7212, 6915

1862

1.3.7.

Potalssa                /             --A?

S = 2236, topo 451,453

1863

1.3.7.

Povârnișului

S = 1382, CF 1473, topo 8395

1864

1.3.7.

3redeal

S = 5002, CF 1473, topo 2067

1865

1.3.7.

Prieteniei

S = 4635, topo 798/1/1/90, 798/1/1/93 - Someșenl

1866

1.3.7.

’rlmaverll

S = 49466,59

1887

1.3.7.

Prlpor

el

(w&w: i I I

S = 1046

1868

1.3.7.

Prislop

S = 2609, CF 1473, topo 13900

1869

1.3.7.

Priveliștii                    \

S = 4225, CF 1473, topo 12807

1870

1.3.7.

Privighetorii

S = 1860, topo 22178/16


s/r.. Pe-fas A‘?c?Por'

-1                1                           5                            1                                                      6

1.181.607,60

Municipiul Cluj - Napoca

0,00

Municipiul Cluj - Napoca

1.141.621,02

Municipiul Cluj - Napoca

270.626,40

Municipiul Cluj - Napoca

1.306.665,18

Municipiul Cluj - Napoca

0,00

Municipiul Cluj - Napoca

1.121.482,54

Municipiul Cluj - Napoca

141.601,28

Municipiul Cluj - Napoca

1.009.052,06

Municipiul Cluj - Napoca

10.009,99

Municipiul Cluj - Napoca

1.913,49

Municipiul Cluj - Napoca

3.543,61

Municipiul Cluj - Napoca

0,00

Municipiul Cluj - Napoca

218.695,32

Municipiul Cluj - Napoca

843.788,91

Municipiul Cluj - Napoca

4.075,32

Municipiul Cluj - Napoca

673.859,74

Municipiul Cluj - Napoca

3.788,77

Municipiul Cluj • Napoca

2.897,29

Municipiul Cluj - Napoca

1.585.245,74

Municipiul Cluj - Napoca

731.608,63

Municipiul Cluj - Napoca

1.468.054,03

Municipiul Cluj - Napoca

56.831,54

Municipiul Cluj - Napoca

6.639,90

Municipiul Cluj - Napooa

852.473,16

Municipiul Cluj • Napoca

925.128,39

Municipiul Cluj - Napoca

72.845,99

Municipiul Cluj * Napoca

173.461,57

Municipiul Cluj - Napoca

428.087,23

Municipiul Cluj - Napoca

344.720,46

Municipiul Cluj - Napoca

233.406,12

Municipiul Cluj - Napoca

2.785,86

Municipiul Cluj - Napoca

0,00

Municipiul Cluj - Napoca

384.964,41

Municipiul Cluj - Napoca

993.199,02

Municipiul Cluj - Napoca

112.494,35

Municipiul Cluj - Napoca

220.268,66

Municipiul Cluj - Napoca

6.367,68

Municipiul Cluj - Napoca

366.694,40

Municipiul Cluj - Napoca

4.282,26

Municipiul Cluj - Napoca

3.772,85

Municipiul Cluj - Napoca

1.095.164,98

Municipiul Cluj - Napoca

4.447,82

Municipiul Cluj - Napoca

4.051,44

Municipiul Cluj - Napoca

j                                3.083.186,81

Municipiul Cluj - Napoca

417.330,45

Municipiul Cluj - Napoca

660,019,32

Municipiul Cluj - Napoca

2.531,15

Municipiul Cluj - Napoca

1.910,30

Municipiul Cluj - Napoca

82.600,75

Municipiul Cluj - Napoca

881.074,66

Municipiul Cluj - Napoca

371.489,92

Municipiul Cluj - Napoca

200.601,82

Municipiul Cluj - Napoca

83.072,75

Municipiul Cluj * Napoca

847.119,08

Municipiul Cluj - Napoca

4.505,13

Municipiul Cluj - Napoca

149.546,69

Municipiul Cluj - Napoca

2.200,03

Municipiul Cluj - Napoca

7.962,78

Municipiul Cluj - Napoca

7.378,55

Municipiul Cluj - Napoca

j                                   81.420,74

Municipiul Cluj - Napoca

1.665,16

Municipiul Cluj - Napoca

4.201,08

Municipiul Cluj - Napooa

285.849,14

Municipiul Cluj - Napoca

0,0C

Municipiul Cluj - Napoca

on