Hotărârea nr. 998/2017

Hotărârea 998/2017 - Însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Napoca”.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Napoca”

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Napoca” - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 559204/45/06.12.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Napoca”;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, actualizată, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum și ale Codului civil;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

----------------------------HOTĂRĂȘTE:------------------------

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. topo. 428 în suprafață de 4082 mp., înscris în CF nr. 313732 Cluj-Napoca (CF vechi nr. 1473) în proprietatea Municipiului Cluj- Napoca, astfel:

  • - parcela 1, cu nr. topo. 428/1, în suprafață de 218 mp., care va fi reînscrisă în CF nr. 313732 Cluj-Napoca, în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca;

  • - parcela 2, cu nr. topo. 428/2, în suprafață de 3864 mp., care va constitui „strada Napoca”.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în CF nou Cluj-Napoca, în favoarea Municipiului Cluj-Napoca, a imobilului „strada Napoca”, având suprafața de 3864 mp., identificat prin nr. cadastral nou, nr. topo. 428/2, domeniu public, cu destinație de drum, în baza Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată și actualizată, art. 8 alin (1) „Drumurile de interes local aparțin proprietății publice a unității administrative pe teritoriul căreia se află (...)”.

Art. 3. Se însușește documentația topo-cadastrală de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada Napoca”, situat în municipiul Cluj-Napoca, întocmită de S.C. DAMAR CONSULT S.R.L., ce se constituie în Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.

Nr. 998 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


A,-

MEMORIU TEHNIC

1- Adresa imobil: Strada Napoca, intravilan, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj.

  • 2. Tipul lucrării'. Documentație pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte •=■ funciară.

  • 3. Scurtă prezentare a situației din teren'. Imobilul este artera de circulație, cu categoria de folosiță „drum” situat in intravilanul Municipiului Cluj-Napoca.

Imobilul este delimitat astfel:

  • -  In latura de Sud: din punctul nr. 30 până în punctul nr. 13 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 13 până în punctul nr. 12 Strada Fortaretei; din punctul nr. 12 până în punctul nr. 62 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 62 până în punctul nr. 61 Strada Potaisa; din punctul nr. 61 până în punctul nr. 60 de aliniamentul constructîilofF “

  • -  In latura de Vest: din punctul nr. 60 până în punctul 59 de intersecția Strada Republicii-Strada Gheorghe Șincai;

  • -  In latura de Nord: din punctul nr. 59 până în punctul nr. 56 de aliniamentul construcțiilor; din punctul nr. 56 până în punctul nr. 55 de Strada Samuel Micu; din punctul nr. 55 până în punctul nr. 46 de aliniamentul construcțiilor, din punctul nr. 46 până în punctul nr. 45 de Strada luau Ratiu, din punctul nr. 45 până în punctul nr. 31 de aliniamentul construcțiilor;

  • -  In latura de Est: din punctul nr. 31 până în punctul 30 de intersecția Piața Unirii- Strada Universității;

Imobilul este propritatea publică a Municipiului Cluj-Napoca incadrat in inventarul domeniului public conform Hotărârii de Guvem nr. 193/2006.

în regim de Carte Funciară imobilul este identificat prin număr topografic 428, înscris in Cartea Funciară numărul 313732 a Municipiului Cluj- Napoca.

4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

Măsurătorile s-au executat prin tehnologie GNSS cu GPS-ul Stonex S9, utilizând metoda RT K (cinematica in timp real) asigurandu-se o precizie peX intre 0.009-0.031 m, pe Y intre 0.004-0.26 m si pe Z intre 0.015-0.128 m și cu Statia totala Leica TC 805 cu precizie de 5CC, prin metoda radierii asigurandu-se o precizie astfel încât sa se incadreze in toleranta de ± 7 cm. Calculul suprafețelor s-.a făcut analitic, din coordonatele punctelor de contur rezultate în urma prelucrării operațiunilor de teren. Coordonatele punctelor s-au determinat in Sistem de proiecție Stereografic 1970.

Data întocmirii :

Noiembrie 2017Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca


ANCPI

AGt.XfLi NAT4ONAti » t. r a ii *;< t 4 t: yj mihh74TI iHosit; ir,4


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 313732 Cluj-Napoca


L _ Macerare

Ziua

i 201815

•.....   17    ' 1

Luna

11

Anul

2017A. Partea 1. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:1473 de evidenta

Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 din 2Adresa: Loc. Cluj-Napoca, Str Napoca, Jud. Cluj

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 428

4.082

Strada Nicolae lorga

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

90506 / 09/06/2015--------------------------------------------------------------

Act Administrativ nr. 210482/453, din 03/06/2015 emis de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA - SERV. EVIDENȚA PATRIMONIU Șl CADASTRU (act normativ nr. 193/09-02-2006 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI; referat emis de referentul de carte funciara care confirma deteriorarea parțiala a pârtii A, a cârtii funciare , în locul imobilelor vechi din CF 3016, 3481, 5026, 6081, 10840 Cluj și din CF 1671, 2072, 2707, înlocuite se înscriu imobilele noi distribuite prin comasatie și prevăzute la transformare);

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEdistribuit prin comasatie și prevăzut la transformare- in rang serial castigat prin incheietrea de carte funciara nr 3640/08-03-1938, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL CLUJ

B3

Totodată acest imobil se abnotează din aceasta carte funciară neformand obiect de circulație publică

Al

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 428

4.082

Strada Nicolae lorga

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

__________ DETALII LINIARE IMOBIL _______,

Geometria pentru acest imobil nu a fost g sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

drum

DA

-

-

-

-


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

17/11/2017, 08:54Document care conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 2 din 2


INVENTAR DE COORDONATE AL IMOBILULUI


SISTEM DE PROIECȚIE STEREO 70


strada Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj

U.A.T. CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984


Număr Punct

X(m)

Y(m)

1

586309.018

392257.598

2

586310.191

392259.729

3

586312.794

392264.601

4

586311.174

392265.173

5

586314.782

392274.983

6

586318.162

392273.886

7

586322.696

392284.923

8

586326.405

392290.903

9

586328.761

392295.238

10

586332.412

392300.250

11

586335.570

392304.398

12

586343.979

392318.653

13

586347.691

392324.776

14

586357.765

392341.823

15

586363.060

392351.780

16

586365.670

392355.460

17

586365.401

392355.651

18

586366.840

392358.040

19

586369.370

392361.930

20

586375.132

392372.015

21

586381.200

392382.030

22

586388.330

392394.230

23

586388.012

392394.337

24

586396.070

392406.372

25

586396.443

392406.172

26

586400.806

392413.336

27

586400.467

392413.554

28

586405.423

392422.414

29

586405.894

392423.620

30

586406.824

392425.082

31

586420.021

392412.697

32

586418.574

392410.508

33

586417.782

392409.310

34

586417.872

392409.239

35

586405.488

392388.566

36

586404.087

392386.240

37

586393.364

392368.42Ș

38

586393.213

392368.Șd#

39

586392.748

392367,/^2

cHflT'.FlCA'CATEGOV^


40

586391.468

392368.651

41

586378.295

392349.069

42

586376.717

392346.735

43

586373.828

392342.509

44

586374.052

392342.327

45

586363.915

392325.780

46

586361.512

392321.669

47

'      586356.684

392313.576

48

586356.444

392312.926

49

586355.951

392312.924

50

586348.787

392299.211

51

586344.184

392291.681

52

586337.105

392280.102

53

586332.206

392271.359

54

586320.769

392250.217

55

586308.490

392227.113

56

586306.268

392218.820

57

586302.518

392211.031

58

586300.810

392211.860

59

586292.020

392193.590

60

586278.170

392200.489

61

586291.179

392224.979

62

586295.184

392231.647

63

586301.620

392243.219


Data: Noiembrie 2017


Calculul Suprafețelor

Sistem de proiecție Stereografic 1970 Strada Napoca, Municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj UAT CLUJ-NAPOCA - Cod SIRUTA 54984Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

xo

YO

1

586309.018

392257.598

2

586310.191

392259.729

3

586312.794

392264.601

4

586311.174

392265.173

5

586314.782

392274.983

6

586318.162

392273.886

7

586322.696

392284.923

8

586326.405

392290.903

9

586328.761

392295.238

10

586332.412

392300.250

11

586335.570

392304.398

12

586343.979

392318.653

13

586347.691

392324.776

14

586357.765

392341.823

15

586363.060

392351.780

16

586365.670

392355.460

17

586365.401

392355.651

18

586366.840

392358.040

19

586369.370

392361.930

20

586375.132

392372.015

21

586381.200

392382.030

22

586388.330

392394.230

23

586388.012

392394.337

24

586396.070

392406.372

25

586396.443

392406.172

26

586400.806

392413.336

27

586400.467

392413.554

28

586405.423

392422.414

29

586405.894

392423.620

30

586406.824

392425.082

31

586420.021

392412.697

32

586418.574

392410.508

33

586417.782

392409.310

34

586417.872

392409.239

35

586405.488

392388.566

36

586404.087

392386.240

37

586393.364

392368.429

38

586393.213

392368.503

39

586392.748

392367.702

40

586391.468

392368.651

41

586378.295

392349.069

42

586376.717

392346.735

43

586373.828

392342.509

44

586374.052

392342.327

45

586363.915

392325.780

46

586361.512

392321.669

47

586356.684

392313.576

48

586356.444

392312.926

49

586355.951

392312.924

50

586348.787

392299.211

51

586344.184

392291.681

52

586337.105

392280.102

53

586332.206

392271.359

54

586320.769

392250.217

55

586308.490

392227.113

56

586306.268

392218.820

57

586302.518

392211.031

58

586300.810

392211.860

59

586292.020

392193.590

60

586278.170

392200.489

61

586291.179

392224.979

62

586295.184

392231.647

63

586301.620

392243.219

S =3864 P=557.782


Lungimi laturi

D(i,i+1)


2.433

5.524

1.718

10.452

3.554

11.932 7.037 4.934 6.201

5.213

16.550

7.160

19.801

11.277

4.512

0.330

2.789

4.640

11.615

11.710

14.131

0.336

14.484

0.423

8.388

0.403

10.152

1.295

1.733 18.098

2.624

1.436

0.115 24.098

2.715

20.790

0.168

0.926

1.593

23.600

2.817

5.119

0.289

19.405

4.762CERTIFICAT

DE

FORI7


.-iPlan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1:1000


Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului (mp)

Adresa imobilului

3864

Municipiul Cluj-Napoca, Strada Napoca, județul Cluj

Nr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

Cluj- NapocaA. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

DR

3864

Imobil neimprejmuit

Total

3864

-

B. Date referitoare la construcții

Cod

Df-stinatia

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

CI

-

-

-

Total

«-

-

*

Suprafața totala masurata a imobilului = 3864 mp Suprafața din act = 4082 mp

Executant SC DAMAR CONSULT SRL

ute&jnfuin executarea masuratoriloplitoBBjQxirc^itudinea întocmirii documS^atiei cadstrale si corespmnfeita acesteia cu rșMitatea din teren FICAT   SA           /& CERT'F|CAT

E                   // \  ) ■GMSx

IZARE

J; Nr. 0998   °            If                        §1

onsults.r.l £/         y%   ^Raluca     s7

//      o      • SANDU 4/

ar/         Semnaturași stampila     «y

Data: Noiembne^OT7

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

Semnătura si parafa

Data:

Stampila BCPI

TABEL DE MIȘCARE PARC


ELARĂ


(FIȘA IMOBILULUI)

Adresa imobilului: Municipiul Cluj-Napoca, Intravilan, Strada Napoca, Județul Cluj


A. SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.

Nr.CF

Număr

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Ser.

Topo.

313732

(Nr. CF vechi 1473)

A+l

428

Strada Nicolae

Iorga

4

082

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

4

082

B. SITUAȚIA PROPUSĂ - DEZMEMBRARE

Nr.CF

Număr Topo.

Descrierea imobilului

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

313732

(Nr. CF vechi 1473)

428/1

StradaT

2

18

MUNICIPIUL

CLUJ

Nu sunt

Nou

428/2

Strada Nicolae

Iorga

3

864

MUNICIPIUL CLUJ

Nu sunt

Total suprafață

4

082

C. SITUAȚIA PROPUSĂ - ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ

Nr.CF

Număr Topo.

Număr Cadastral

Descrie imobili

rea lui

Suprafața (mp)

Proprietari

Sarcini

Nou

428/2

Nou

Strada Nap

oca

3864

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Nu sunt

Total suprafață

3864

Data: Decembrie 2017


Municipiul Cluj Napoca

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC A

SECȚIUNEA 1: BUNURI IMOBILE

Ni

cil

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de Identificare

0

1

2

3

1. CONSILIUL LOCAL CLUJ - NAP

OCA

1

1.6.4.

Clădire Primărie

Str. Molilor nr. 1-3, CI1447

2

1.6.4.

Clădire Primărie

P-ța Unirii nr. 1 CF1459

3

001195

Teren aferent

Str. Moților nr. 1-3CM447

construcției

4

801196

Teren aferent

P-|a Unirii nr. 1 Cf1459

construcției

5

1.2.1.

Gospodărie anexă grădină Becaș

Colonia Becaș nr.24      C.F. 8458; Topo 13754

6

1.6.4

Clădire Primărie

Str. Moților nr. 5-7

7

1.6.4

Clădire Primărie

Slr. Moților nr. 5-7

8

1.6.3.2.

împrejmuire - Clădire Primărie

Str. Moților nr. 5-7

9

1.3.1.1.

Garaje (8 buc.)

P-ța Unirii nr. 1

10

801660

Teren

Splaiul lndependentel-f.n-375mp T464

TOTAL

2. SPITALE. POLICLINICI, DISPENSARE, CABINETE MEDICI DE FAMILIE

11

1.6.2.

Dispensar de Med. urbană șl pediatrie

str. Moților nr. 67 Cf2692,120911

12

1.6.2.

Cabinele medici de familie

slr. Crinului nr. 9/25-26 Cf 65773col

13

1.6.2.

Cabinet Medical Individual- medici de familie

str. Dunării nr. 52/29 CF114532col

14

1.6.2.

Cabinet medical Individual

str. Aurel Vlalcu nr. 30

15

1.6.2.

Cabinet medical Individual

slr. Dunării nr. 52/28 CF114532 col

Medicină generală șl pediatrie

16

1.6.2.

Cabinei medical Individual

str. Puieților nr. 4

Medicină generală șl pediatrie

17

1.6.2.

Cabinei medical de familie

str. Plopilor nr. 60 CF114550col

10

1.6.2.

Cabinet Individual- medici de familie

str. Horea nr. 29 CF129499

19

1.6.2.

Cabinei medical grupat

str. 21 Decembrie nr. 30

Medici de familie

20

1.6.2.

Cabinei de med. Individuală

str. Pasteur nr. 60 Cf119997col

Medic de familie

21

1.6.2.

Medici de familie

Glordano Bruno nr. 26-20 CF14076

Cabinet stomatologic + farmacie

22

1.6.2.

Laborator dentar

P-ța Unirii nr. 25 Cfteren 21307 CF126900

23

1.6.2.

Farmacie

str. Moților nr. 2

24

1.6.2.

Dispensar de adult!

str. Pasteur nr. 50

25

1.6.2.

Cabinete medicale

slr. Izlazului nr. 10 CF70540 col

26

1.6.2.

Dispensar de adul|i

P-ța Mihai Viteazul nr. 9A/33 Cfteren34241 CF34249col
ANEXA NR. 4 la HCL498/14.12JE012


. MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

Anul dobândirii      {

sau al dării In folosință

Valoarea de Inventar

lei (RON)

Situația juridică                                        i

actuală

4

5

6

Ianuarie 1975

14.622.718,78

Itlglu pe rolul Instanțelor da judecată

Decembrie 1993

8.748.668,57

Municipiul Clu| - Napoca

Decembrie 1993

497.218,85

Itlglu pe rolul Instanțelor da judeoalâ                                                         j

Decembrie 1993

716.230,38

Municipiul Cluj • Napoca

Martie 1984

703.578,96

Municipiul Cluj * Napoca

3.608.282,09

Municipiul Cluj • Napoca

1.508.188,18

Municipiul Cluj * Napoca

6.217,80

Municipiul Cluj - Napoca

39.431,04

Municipiul Cluj - Napoca

45.117.23

Municipiul Cluj - Napoca

30.395.550,86

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Clu| • Napooa

Municipiul Ciul • Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj • Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

Municipiul Cluj - Napoca

I

1950

t

Municipiul Cluj - Napoca

1995

I

Municipiul Cluj - Napoca

1980

Municipiul Cluj - Napoca

1999

Municipiul Cluj - Napoca

1999

Municipiul Cluj - Napoca

!                                                                                                                                                                         4

!

0

1

2

3

1743

1.3.7.

Moș loan Roată

S = 4020. CF14Somc

șenl, topo 108

1744

1.3.7.

Movilei

S = 250, CF 1473, top

0 12132

1745

1.3.7

Muncitorilor

S 3 8251, CF 1473. t<

ipo 2441

1746

1.3.7.

Munteniei

S = 2160, CF 1473, to

30 7997

1747

1.3.7.

Mureșului

S = 4950, CF 1473, to

30 1 50 32

1748

1.3.7.

Muscel

S 3 2495, CF 1473, to

30 1 584/2

1749

1.3.7.

Muzeului Etnografic (alee)

S 3 6650, CF 20261, t

opo 21039

1750

1.3.7.

Nădășel

S = 8035, CF1473, t<

ipo 6865, 7021, 7102/3, 7102/4

1751

1.3.7.

Napoca

S = 3826, CF 1473, to

30 428

1752

1.3.7.

Năsăud

S = 3600, CF 250629

din conversia CF 1473, topo 15830/1

1753

1.3.7.

Năvodari

S 3 3550, CF 1473, t<

ipo 4744/4, 4769/11

1754

1.3.7

Neagră

S 3 1043, CF6849, to

30 852/2

1755

1.3.7

Negoiu

S 3 2800, topo 23558

CF 31907

1756

1.3,7.

Nlchita Stănescu

S = 660

1757

1.3.7.

Nlcolae Bălcescu

S 3 3000, CF 1473, to

30 5014

1758

1.3.7.

Nlcolae Cristea

S = 5018, CF 1473, t<

ipo 4964

1759

1.3.7.

Nlcolae lorga

S 3 5500, CF 1473, tc

2147

po 2101/6, 2101/7, 2101/8. 2102, 2123, 2138,

1760

1.3.7.

Nlcolae Lablș

S 3 690

1761

1.3.7.

Nlcolae Pascaly

S = 3132, CF 1473, ti

ipo 14100/17

1762

1.3.7.

Nlcolae Pătrașcu

S = 2860, CF 18172, t

opo 21296

1763

1.3.7.

Nicolae Românul

S = 1520, CF 1473,

opo 6915

1764

1.3.7.

Nlcolae Teclu

S = 4455, topo 7715/5

9, 7715/100, 7715/98. 7716/5

1765

1.3.7.

Nlcolaus Copernlcus

S 3 967, topo 8952

1766

1.3.7.

Nlrajulul

S 3 1782, CF 1473, t<

ipo 15136

1767

1.3.7.

Nucului

S = 1428, CF 1473, to

30 13794/2/10

1768

1.3.7.

Nuferilor

S 3 1718, CF 1473, to

30 1 09 22

1769

1.3.7.

Oașului

S = 35330, CF 1473, t

6842/1. 6860, 6843

ipo 18729, 7105/34, 7105/35, 7105/2/1. 6880,

1770

1.3.7.

Oașului Fundătura

S 3 2170, CF 1473, tc

po 7435/9. 7435/32, 7435/17

1771

1.3.7.

Observatorului

S 3 10800, CF 1473, t

opo 1042, 12844

1772

1.3.7.

Octav Bancllă

S = 5700, CF 95 Som

ișenl, topo 163, 162, 178, 213, 311

1773

1.3.7.

Octavian Fodor

S 3 2280

1774

1.3.7.

Octavlan Goga

S =9469, CF 1473, ti

ipo 10489, topo 10746

1775

1.3.7.

Octavian Petrovlci

S 3 2689, CF 1473, to

po 263, 319

1776

1.3.7.

Odobeștl

S 3 6180, CF 1473,

opo 19229

1777

1.3.7.

Oltuz

S 3 2775, CF 1473, t<

ipo 5481

1778

1.3.7.

Olâneștl

S 3 1277, CF 1473, t<

ipo 5583

1779

1.3.7.

Olteniei

S 3 2678, CF1473, t

ipo 8059

1780

1.3.7.

Oltului

S = 7377, CF 1473, tc

po 15083

1781

1.3.7.

Onlslfor Ghlbu

S 3 5630, CF 1473, t<

ipo 4938

1782

1.3.7.

Oradiei

S 3 2005, CF 1473, t

ipo 8306/4, 21033

1783

1.3.7.

Orăștlei

S 3 4590, topo 23, 27

40 ■ Someșeni

1784

1.3.7.

Oravlța

S 3 520

1785

1.3.7.

Orzului

S 3 1348, CF 1473, tc

po 20293/28

1786

1.3.7.

Ospătăriei

S 3 508, cf 1473, top

> 11505-6

1787

1.3.7

Ostașilor

S = 1600, CF 95 Son

eșeni, topo 251

1788

1.3.7

Oțetului

S 3 1947, CF 1473,

opo 11210

1789

1.3.7.

Ovidiu

S 3 3414, CF 1473, ti

ipo 7020, 7021

1790

1.3.7.

P-ța Mitropolit Nicolae Colan

S = 630

1791

1.3.7.

P-ța 1 Mal

S 3 5025, CF 1473, tc

po 6838

1792

1.3.7.

P-ța 14 Iulie

S 3 5460, CF 1473, tc

po 10747. 10746, 10745/2

1793

1.3.7.

P-ța 1848

S 3 3626, CF 1473, tc

po 5582

1794

1.3.7

P-ța 1907

S 3 1999, CF1473, tc

po 4675, 4676

1795

1.3.7.

P-ța Abator

S 3 8223, CF 1473, tc

po 5131

1796

1.3.7.

P-ța Avram lancu

S 3 18504, CF 1473,

opo 4842

1797

1.3.7.

P-ța Baba Novac

S 3 2828, CF 1473, tc

po 1398

1798

1.3.7.

P-ța Fraternității

S 3 3440, CF 1473, tc

po 4211

1799

1.3.7.

P-ța Gării

S 3 12920, CF 1473.

opo 9316, 9489

1800

1.3.7.

P-ța Horea .Cloșca șl-Crlșan

S = 996, CF 5170, top

010663

1801

1.3.7.

P-ța Ion Agărblceanu

S 3 2170, CF 1473, tc

po 1681

1802

1.3.7.

P-ța Karl Liebknecht

S = 2020, CF 1473, tc

po 6948

1803

1.3.7.

P-ța Lucian Blaga

S 3 7897.CF 1473, to

>o 841/2, 841/3, 828, 827. 841/1

1804

1.3.7

P-ța Mărăștl

S 3 24498, CF 1473,

opo 4493/3, 4493/2, 4642/2, 4424/2, 4624/1

1805

1.3.7.

P-ța Mihal Viteazu

S 3 33617, CF 1473, t

746/3, 747, 748, 691,

757/2, 758, 759, 760,

ipo 689/1, 744, 689/2, 745/1, 745/2, 746/1, 746/2, '49, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757/1.

’61. 762, 763, 717

--------'

WQX -

6                                                                i

/ V S

'v>r \

316.242,87

Municipiul Cluj

Napoca                                                        j

^-\ VA j\

19.666,85

Municipiul Cluj

Napoca

/ •>.' /fffe

2.496.757,90

Municipiul Cluj

Napoca

169.921,54

Municipiul Cluj

Napoca

!         \ Cj«s3

P ■

546.651,07

Municipiul Cluj

Napoca

196.275,11

Municipiul Cluj

Napoca

\ 4. \ \

z<>^7

0,00

Municipiul Cluj

Napoca

■''&-> /

12.791,08

Municipiul Cluj

Napoca

«TO-~r> ' /

300.981,40

Municipiul Cluj

Napoca

V * u

c y

243.563,76

Municipiul Cluj

Napoca

1.218.066,67

Municipiul Cluj

Napoca

3.763,51

Municipiul Cluj

Napoca

189.438,48

Municipiul Cluj

Napoca

0,00

Municipiul Cluj

Napoca

236.002,14

Municipiul Cluj

Napoca

1.418.868,43

Municipiul Cluj

Napoca

1.948.578.29

Municipiul Cluj

Napoca

0.00

Municipiul Cluj

Napoca

584.185,94

Municipiul Cluj

Napoca

13.658.67

Municipiul Cluj

Napoca

7.259.16

Municipiul Cluj

Napoca

7.092,00

Municipiul Cluj

Napoca

76.071.36

Municipiul Cluj

Napoca

1.862.951,00

Municipiul Cluj

Napoca

2.273,26

Municipiul Cluj

Napoca

135.150,56

Municipiul Cluj

Napoca

2.779.318.54

Municipiul Cluj

Napoca

0.00

Municipiul Cluj

Napoca

849.607.70

Municipiul Cluj

Napoca

1.059.118.70

Municipiul Cluj

Napoca

0.00

Municipiul Cluj

Napoca

2.062.119,68

Municipiul Cluj

Napoca

211.536,58

Municipiul Cluj

Napoca

9.838.07

Municipiul Cluj

Napoca

4.417.58

Municipiul Cluj

Napoca

2.032,88

Municipiul Cluj

Napoca

4.263,16

Municipiul Cluj

Napoca

11.743.59

Municipiul Cluj

Napoca

1.808.200.86

Municipiul Cluj

Napoca

3.191,80

Municipiul Cluj

Napoca

7.306,91

Municipiul Cluj

Napoca

827,80

Municipiul Cluj

Napoca

2.145.91

Municipiul Cluj

Napoca

808,70

Municipiul Cluj

Napoca

2.547,07

Municipiul Cluj

Napoca

153.165.39

Municipiul Cluj

Napoca

5.953.78

Municipiul Cluj

Napoca

0.00

Municipiul Cluj

Napoca

395.303,58

Municipiul Cluj

Napoca

429.523.89

Municipiul Cluj

Napoca

285.247.92

Municipiul Cluj

Napoca

157.256.09

Municipiul Cluj

Napoca

646.881,87

Municipiul Cluj

Napoca

9.282.808,56

Municipiul Cluj

Napoca

222.471,35

Municipiul Cluj

Napoca

410.777,98

Municipiul Cluj

Napoca

1.016.382,55

Municipiul Cluj

Napoca

78.667.38

Municipiul Cluj

Napoca

170.708,21

Municipiul Cluj

Napoca

158.908.11

Municipiul Cluj

Napoca

1.567.469,57

Municipiul Cluj

Napoca

1.657.451,39

Municipiul Cluj

Napoca

3.179.026,14

Municipiul Cluj

Napoca