Hotărârea nr. 996/2017

Hotărârea 996/2017 - Completarea Hotărârii nr. 21/2016 (atribuirea în proprietate cu titlu gratuit a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 29A, în favoarea Asociaţiei pentru Adevărul Revoluţiei Cluj).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii nr. 21/2016 (atribuirea în proprietate cu titlu gratuit

a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 29A, în

favoarea Asociației pentru Adevărul Revoluției Cluj)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 21/2016 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 522708/451/15.11.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prîhTârCse'pfbpunCcdmpletăfeaHbtăfâfii"r^"21720r6;

Reținând Sentința civilă nr. 892/2017, Decizia civilă nr. 1313A/2017, pronunțate în dosarul nr. 17292/211/2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

--------Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă completarea art. 1 al Hotărârii nr. 21/2016, care va avea următorul conținut:

„ Art. 1 Se aprobă atribuirea în proprietate cu titlu gratuit a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 29A, parter, corp A, compus din două birouri și un wc, cu suprafața utilă de 37,16 m.p., înscris în CF 265755-C1-U33, nr. cad. 265755-C1-U33 și cota-parte din curtea imobilului-teren în suprafață de 20,50 m.p., înscris în C.F. 280408, nr. C.F. vechi 9515, sub nr. topo. 4797/2, 4798/2, în favoarea Asociației pentru Adevărul Revoluției

Cluj."

Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul

municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


Nr. 996 din 19 decembrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)