Hotărârea nr. 995/2017

Hotărârea 995/2017 - Aprobarea solicitării de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 453608/05.10.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune aprobarea solicitării de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca;

Reținând prevederile H.G. nr. 964/2010 și ale Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 1 lit. „c”, al. 5 lit „b”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 126 - Secțiile de psihiatrie, ambulatoriul de profil și farmacia, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în vederea dării acestuia în administrarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca.

Art. 2. Se mandatează executivul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, cu îndeplinirea tuturor formalităților necesare modificării/adoptării hotărârii de guvern privind transmiterea imobilului.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 995 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)