Hotărârea nr. 992/2017

Hotărârea 992/2017 - Aprobarea încetării în parte a Contractului nr. 104749/1.03.2017, precum și a Hotărârilor nr. 181/2017 și nr. 182/2017.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încetării în parte a Contractului nr. 104749/01.03.2017,

precum și a Hotărârilor nr. 181/2017 și 182/2017

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea încetării în parte a Contractului nr. 104749/01.03.2017, precum și a Hotărârilor nr. 181/2017 și 182/2017J

Analizând Referatul nr. 562612/461/07.12.2017 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi, Serviciul spații verzi, prin care se propune aprobarea încetării în parte a Contractului nr. 104749/01.03.2017, încheiat cu R.A.D.P. Cluj-Napoca, precum și a Hotărârilor nr. 181/2017 și 182/2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, ale Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale și a Hotărârii judecătorești nr. 5767/27.11.2017 a Curții de Apel Cluj;

Văzând avizul comisiilor de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 alin. (2) lit. d, 36 alin. (6) lit. a, 39 și 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încetarea în parte a Contractului nr. 104749/01.03.2017, încheiat între Municipiul Cluj-Napoca și R.A.D.P. Cluj-Napoca în sensul excluderii activităților de întreținere și amenajare a spațiilor verzi care fac obiectul Acordului-cadru nr. 75716/24.02.2016, respectiv al Acordului-cadru nr. 75718/24.02.2016, încheiate cu S.C. Garden Center Grup S.R.L., urmare a Hotărârii judecătorești nr. 25767/27.11.2017 a Curții de Apel Cluj.

Art. 2. (1) Se aproba încetarea în parte a Hotărârilor nr. 181/2017 și 182/2017, cu privire la activitățile prevăzute la art. 1, urmând ca R.A.D.P Cluj-Napoca să presteze activitățile prevăzute în Anexa 1, conform tarifelor prevăzute în Anexa 2.

(2) Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Ecologie urbană și spații verzi și R.A.D.P. Cluj-Napoca.

Nr. 992 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 992/2017


TABEL NOMINAL

cuprinzând lucrărilor care vor fi executate de R.A.D.P. Cluj-Napoca


1

Extras /replantat arbori pe aliniamente

buc

2

Tratament fitosanitar la arbori, arbuști si zone verzi

mp

3

Realiniere jardiniere

buc

4

încărcarea, descărcarea, fixarea și ancorarea brazilor puși Ia dispoziție de către beneficiar pentru sărbătorile de iarnă.

buc

5

Curățat șanțuri și rigole de potmol, pământ și aluviuni m cimitire

ml

6

Măturat/curățat și îndepărtarea zăpezii în cimitire- manual

1000 mp

7

Măturat/curățat și îndepărtarea zăpezii în cimitire- mecanizat

1000 mp

8

Combaterea poleiului în cimitire                      /TiT'

mp

9

Spart gheața în cimitire - mecanic                            -__

'        mp

10

Măturat și spălat platforme de înmormântare în cimitire * /

Y *\ mpCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexa 2 la Hotărârea nr. 992/2017


TABEL NOMINAL

cuprinzând prețurile unitare a lucrărilor care vor fi executate de R.A.D.P. Cluj-Napoca

DENUMIREA LUCRĂRILOR

UM

preț negociat lei fără TVA

1

Extras /replantat arbori pe aliniamente

buc

120,96

2

Tratament fitosanitar la arbori, arbuști și zone verzi

mp

1,26

3

Realiniere jardiniere

buc

2,37

încărcarea, descărcarea, fixarea și ancorarea brazilor puși la dispoziție

4

de către beneficiar pentru sărbătorile de iarnă.

buc

350,18

5

Curățat șanțuri și rigole de potmol, pământ și aluviuni în cimitire

ml

4,93

6

Măturat/curățat și îndepărtarea zăpezii în cimitire- manual

1000 mp

35,28

7

Măturat/curățat și îndepărtarea zăpezii in cimitire- mecanizat

1000 mp

69,82

8

Combaterea poleiului în cimitire                         /'"T"

\  mP

1,44

9

Spart gheața în cimitire - mecanic                  / q j,---

< A rop

2,90

10

Măturat și spălat platforme de mmormântare în cimitir^

\  \ mp

1,28