Hotărârea nr. 991/2017

Hotărârea 991/2017 - Modificarea repartiției domnului Peter Iosif.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind modificarea repartiției domnului Peter Iosif

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea repartiției domnului Peter Iosif-proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Olâh Emese, Tothfalusi Andras și Râcz Levente Zsolt;

Analizând Referatul nr. 562756 din 07.12.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune modificarea repartiției domnului Peter Iosif;

-------Reținând dispozițiile Codului civil și actele nr.*71416/443/09.02.2017/335043/19.07.2017 și 114831/443/06.05.2016 emise de către Direcția Tehnică;

Văzând avizul comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,-----------------------------------------

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se modifică repartiția domnului Peter Iosif, în sensul schimbării locuinței situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 17, ap. 7, cu locuința socială situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Lăcrimioarelor nr. 10, ap. 88, etaj IV, în vederea asigurării locatarilor liniștita și utila folosință a bunului pe tot timpul locațiunii.

Art. 2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția Juridică.

Nr. 991 din 19.12.2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)