Hotărârea nr. 988/2017

Hotărârea 988/2017 - Încetarea aplicării Hotărârii nr. 700/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 13), începând cu data de 1.01.2018.

ș?                                                                                                  . ,                                 ,

*                                                                         >                      ■>                                                                                                               .        ■                                                                         <

I

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicării Hotărârii nr. 700/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-duI Eroilor nr. 13)jîncepând cu data de 01.01.2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea aplicării Hotărârii nr. 700/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 13), începând cu data de 01.01.2018 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 557948/49/05.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale - prin care se propune încetarea aplicării Hotărârii nr. 700/2016 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 13, începând cu data de 01.01.2018;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu |-----------------modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din- Anexa la Hotărârea—nr. 34-3/2016 privind

aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Nota de constatare nr. 577/29.11.2017 a Direcției Inspecție și control și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

5

r

ș-


Art. 1. începând cu data de 01.01.2018 se aprobă încetarea aplicării Hotărârii nr. 700/2016 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 13, având în vedere remedierea situației imobilului potrivit Notei de constatare nr. 577/29.11.2017 a Direcției Inspecție și control.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


Nr. 988 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)