Hotărârea nr. 987/2017

Hotărârea 987/2017 - Încetarea aplicării Hotărârii nr. 664/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 10A, 10B, 11, 12, 13, 14, 14 și 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 12), începând cu data de 1.01.2018.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI . CLUJ-NAPOCA.

HOTĂRÂRE privind încetarea aplicării Hotărârii nr. 664/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 10A, 10B, 11, 12, 13, 14, 14 și 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 12))începând cu data de 01.01.2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea aplicării Hotărârii nr. 664/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 10A, 10B, 11, 12, 13, 14, 14 și 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 12),începând cu data de 01.01.2018 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 553761/49/04.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale - prin care se propune încetarea aplicării Hotărârii nr. 664/2016 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 10A, 10B, 11, 12, 13, 14, 14 și 15 din clădirea situată în Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 12, începând cu data de 01.01.2018;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii m. 227/2015 plivind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Anexa la Hotărârea nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Nota de constatare nr. 576/27.11.2017 a Direcției Inspecție și control și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. începând cu data de 01.01.2018, se aprobă încetarea aplicării Hotărârii nr. 664/2016 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3A, 3B, 4, 5, 6, 7, 8, 10A, 10B, 11, 12, 13, 14, 14 și 15, din clădirea situată în Cluj-Napoca, P-ța Unirii nr. 12, având în vedere remedierea situației imobilului potrivit Notei de constatare nr. 576/27.11.2017 a Direcției Inspecție și control.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.

Nr. 987 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)