Hotărârea nr. 983/2017

Hotărârea 983/2017 - Stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 541533 din 07.12.2017 al Direcției impozite și taxe locale, întocmit în colaborare cu Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism, Serviciul Revendicări fond funciar și Registrul agricol, Serviciul Stare civilă - prin care se propune stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale pentru anul 2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare și ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 4 lit. ”c”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - începând cu 1 ianuarie 2018, se stabilesc nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzi, după cum urmează:

 • a) nivelurile valorilor impozabile, a impozitelor și taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum și amenzile administrate de către Direcția impozite și taxe locale, constituind ANEXA I;

 • b) nivelul taxei administrate de către Direcția de sănătate publică, constituind ANEXA II;

 • c) nivelurile taxelor administrate de către Serviciul revendicări fond funciar și Registrul agricol, constituind ANEXA III;

 • d) nivelurile taxelor administrate de către Direcția Generală de Urbanism, constituind ANEXA IV;

 • e) nivelurile taxelor administrate de către Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, constituind ANEXA V;

 • f) nivelul taxei administrate de către Direcția de evidență a persoanelor, Serviciul stare civilă, constituind ANEXA VI.

Art.2. - Bonificația prevăzută la art. 462 (2), 467 (2) și 472 (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, pentru plata cu anticipație a impozitelor locale, datorate pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie, se stabilește după cum urmează:

-10%, în cazul impozitului pe clădiri;

-10%, în cazul impozitului pe teren;

-10%, în cazul impozitului pe mijloacele de transport.

Art.3. - Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren, pentru anul 2018, se aplică delimitarea zonelor în intravilan, aprobată prin Hotărârea nr. 209/2003 privind

încadrarea terenurilor din municipiul Cluj-Napoca pe zone fiscale, cu modificările și completările ulterioare, iar pentru extravilan, se aplică prevederile Hotărârii nr. 264/2002 privind încadrarea terenurilor situate în extravilanul municipiului Cluj-Napoca pe zone fiscale, cu modificările și completările ulterioare.                  _

Art.4.1. - Potrivit prevederilor art. 96 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, se aprobă plafonul maxim de 20 de lei, exclusiv, pentru care se renunță la stabilirea creanței fiscale principale și la emiterea deciziei de impunere.

2. - în situația în care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creanțe fiscale principale, plafonul se aplică totalului acestor creanțe.

Art.5- Potrivit prevederilor art 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, se aprobă plafonul minim al creanțelor fiscale pentru care organul fiscal local are obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane fizice și juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, după cum urmează:

-100.000 lei, inclusiv, în cazul persoanelor juridice;

-5.000 lei, inclusiv, în cazul persoanelor fizice.

Art.6.1. - Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante și a accesoriilor aferente acestora, în sume mai mici de 40 lei, pentru pozițiile de rol care au restanțe mai vechi de 31.12.2017.

2. - Plafonul se aplica totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori conform art. 266 alin (5), (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare.

Art.7. - începând cu 1 ianuarie 2018, se aprobă majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren cu 500 % pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

Art.8. - începând cu 1 ianuarie 2018, se aprobă procedurile și criteriile de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale, constituind ANEXA VII._______________________

Art.9. - Potrivit prevederilor art. 38 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, criteriile în funcție de care se stabilesc contribuabilii mari sau, după caz, contribuabilii mijlocii, sunt cele care stau la baza clasificării acestora de către organul fiscal central.

Art.10. - Lista actelor normative/hotărârilor consiliului local, prin care sunt instituite/stabilite impozite și taxe locale, pe o perioadă de cinci ani anteriori anului fiscal 2018; hotărârile consiliului local, prin care s-a aprobat Planul Urbanistic General, planurile urbanistice zonale, încadrarea terenurilor din municipiul Cluj-Napoca pe zone fiscale, constituie ANEXA VIII.

Art.ll. - Anexele I-VIII fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.12. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția taxe și impozite locale, Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism, Direcția de sănătate publică, Serviciul revendicări fond funciar și registrul agricol, Direcția de evidență a persoanelor-Serviciul stare civilă și Direcția economică.

Nr. 983 din 19 decembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


ANEXA I.

la Hotărârea nr. 983/2017


TIA TAXE Șl IMPOZITE LOCALE . 227/2015 privind Codul fiscal


Impozite si taxe locale administrate de către DIREC TITLUL IX - Impozite și taxe locale din Legea nr

CAPITOLUL I - IMPOZITUL PE CLĂDIRI

Șl TAXA PE CLĂDIRI


Calculul impozitului pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

ART.457(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1% asupra valorii impozabile a clădirii.

ART. 457(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

<a impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței ozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:Tipul clădirii


A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic


construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cuValoarea impozabilă începând cu 01.01.2018


- lei/m2 -


Clădire cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)


Clădire fără instalații de apă,canalizare, electrice sau încălzire1000


B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic


C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic


300


200D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic

:uci

125

75

E. în cazul și/sau la

contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demis mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-

ol

D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. în cazul contribuabilului care deține ia aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demis și/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

ol

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

Calculul impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice

ART. 458 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

 • (1) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii care poate fi:

 • a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ul timii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local, până la primul termen de plată din anul de referință;

  5 ani anteriori anului de referință;

  in cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de


 • b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii

 • c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, referință.

...(3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri.se calculează prin aplicarea finei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • (4) în cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 457.

Calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în propriets tea persoanelor fizice

ART. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

 • (1) în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform art. 457 cu impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform art. 458.

 • (2) In cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457.

  pot fi evidențiate distinct, se aplică următoarele reguli:


 • (3) Dacă suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu

 • a) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art. 457;

 • b) în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfășoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilitățile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, impozitul pe clă

  diri se calculează conform prevederilor art. 458.


Calculul impozitului/taxei pe clădirile deținute de persoanele juridice

I

ART. 460 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

 • (1) Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice , impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,1 % asupra valorii impozabile a clădirii.

 • (2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele jurid ce, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1 % asupra valorii impozabile a clădirii.

 • (3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele jurid ce, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

 • (4) în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform alin. (2) sau (3).

  în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, cota


.. .(8) în cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

SCUTIRI în baza art. 456(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

Consiliul local acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru următoarele clădiri:

a) clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale, bjclădirile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ;

 • c) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada

  pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public; nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au terioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține


 • d) clădirile retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările u afectațiunea de interes public ;

 • e) clădirile restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public ;

  996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 • f) clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/ precum și clădirea cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificările și completările ulterioare. în cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit

  i modificări și completări prin Legea nr. 82/1995, cu au se aplică noului proprietar al acesteia;


 • g) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • h) clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor sc reme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislația în domeniul ajutorului de stat;

 • i) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se const auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul d urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor 158/2011, cu modificările și completările ulterioare;

  ată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către le audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.


 • j) clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

REDUCERI în baza art. 456(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fis cal:

î

Consiliul local acordă reducerea cu 50% a impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru:

a) clădirile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul;

Potrivit art.456(3)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative.

ART. 487^1 Termenul de depunere a documentelor

pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la

'or care dețin documente justificative emise până la data de 31

»


Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei art. 456, 464 și 469 se aplică, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoanei decembrie a anului fiscal anterior și care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.

prevederile Hotărârilor Consiliului Local sau Dispozițiilor


Pentru clădirile care fac obiectul unor scheme de ajutor de stat/minimis, se vor respecta primarului municipiului prin care s-au aprobat schemele de ajutor.

Declararea, dobândirea, înstrăinarea și modificarea clădirilor se face conform prevederilor art.461 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal Plata impozitului/taxei pe clădiri se efectuează conform prevederilor art.462 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

CAPITOLUL II - IMPOZITUL PE TEREh Calculul impozitului/taxei pe teren

ART. 465 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

 • (1) Impozitul/Taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul loca folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

 • (2) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzi

Șl TAXA PE TEREN

lității în care este amplasat terenul, zona și categoria de

de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se itoare prevăzută în următorul tabel:

Zona în cadrul localității

Nivelurile impozitului/taxei pentru L rangul I din Legea nr.227/2' -lei/ha-

realitatea de

315

Nivelurile impozitului/taxei aprobate pentru anul 2018

-lei/ha-

A

6878-17194

8597

B

5199-12998

6499

C

3558-8894

4447

D

1690-4226

2113

 • (3) în cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă cate impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în h rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la alin. (5).

 • (4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, potrivit alin. (3), se folosesc sumele dii

gorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, setare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest

tabelul următor, exprimate în lei pe hectar:

Nr

Crt

Zona

Categoria

de folosință

Nivelurile ir

-valori actua

npozitului/taxei începând cu 01.01.2018

izate cu coeficientul de corecțieț cu 5)-

Zona A

Zona

B

Zona C

Zona D

1

Teren arabil

140

101

95

75

2

Pășune

105

95

75

65

3

Fâneaț

ă                          i

105

95

75

65

4

Vie

230

175

140

95

5

Livadă

265

23C

175

140

6

Pădure

sau alt teren cu vegetație forestieră

140

101

95

75

7

Teren cu ape

75

65

40

X

8

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

9

Teren neproductiv

X

X

X

X

1-5... (7) în cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție core privind Codul fiscal:


spunzător prevăzut la art. 457 alin. (6) din Legea nr. 227/2015


- lei/ha -

Nr

Crt

Zona

Categoria

de folosință

Nivelurile impozitului/taxei prevăzute de Legea nr.22

- valori actualizate cu coeficientul de corecție 2,50 pen

A, respectiv 2,40 pentru zona B-

7/2015

tru zona

Nivelurile impozitului/taxei începând cu 01.01.2018

-valori actualizate cu coeficientul de corecție 2,50 pentru zona A, respectiv 2,40 pentru zona B-

Zona A

Zona B

Zona A

Zona B

1

Teren cu construcții

55-77,5

52,8-74,4

77,5

67,2

2

Arabil

105-125

100,8-120

125

115,2

3

Pășune

50-70

48-67,2

70

62,4

4

Fâneață

50-70

48-67,2

70

62,4

5

Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 5.1

120-137,5

115,2-132

137,5

127,2

5.1.

Vie până la intrarea pe rod

0

0

0

0

6

Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt. 6.1

120-140

115,2-134,4

140

127,2

6.1.

Livadă până la intrarea pe rod

0

0

0

0

7.

Pădure sau alt teren cu vegetație forest. cu excepția celui prevăz.la nr.crt.7.1

20-40

19,2-38,4

40

33,6

7.1.

Pădure în vârstă de până la 20 de ani și pădure cu rol de protecție

0

0

0

0

8.

Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

2,5-15

2,4-14,4

15

12

8.1.

Teren cu amenajări piscicole

65-85   ,. .. O '

* ^\62,4-81-6

85

74,4

9

Drumuri și căi ferate

0 L'V/t

xo\ o

0

0

10.

Teren neproductiv

shM» \ I 0

0

0
moș®SCUTIRI în baza art. 464(2)

Consiliul local acordă scutirea impozitului/taxei pe teren datorate pentru :


 • a) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • b) terenul aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • c) terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999, republicată, pe durata pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public;

 • d) terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;

 • e) terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ;

 • f) terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile

 • g) terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de 5 ani;


ară scop lucrativ;


 • h) terenurile aferente clădirii de domiciliu și/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare;

 • i) terenurile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condițiile elaborării unor de legislația în domeniul ajutorului de stat;


scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut


Potrivit prevederilor art.464(3)din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Scutirea de la plata impozitului/taxei, se aplică începând cu data de 1 ianuarie a justificative.

ART. 487'’ l Termenul de depunere a documentelor

Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei art. 456, 464 fi 469 se aplică, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal, persoane decembrie a anului fiscal anterior fi care sunt depuse la compartimentele de specialita inclusiv.


anului următor celui în care persoana depune documentele


i pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la lor care dețin documente justificative emise până la data de 31 te ale autorităților publice locale, până la data de 31 martie,


Pentru terenurile care fac obiectul unor scheme de ajutor de stat/minimis, se vor respecta prevederile Hotărârilor Consiliului Local sau Dispozițiilor primarului municipj i-pripcarc s-au aprobat schemele de ajutor.


Declararea, dobândirea, î fiscal.

Plata impozitului/taxei jțe;tȘpifilijdjficarea terenurilor se face conform prevederilor art.466 din Legea nr. 227/2015 privind Codul


a^ăjconform prevederilor art.467 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE MIJLOAC

Calculul impozitului pe mijloacele de transport

ART. 470 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

(1) în cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transpo prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma corespunză

idl hz.-JKL ._T<                                .                   _                                  ........ ....... . --z.

IELE DE TRANSPORT

rt se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, toare din tabelul următor:

Mijloace de transport cu tracțiune mecanică

Nivelurile de

Leg

! impozitare prevăzute de

ea nr.227/2015

Nivelurile de impozitare începând cu

01.01.2018

Lei/ 200

cm3 sau fracțiune din aceasta

Lei/ 200 cm3 sau fracțiune din aceasta

1. Vehicule înmatriculate (lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta)

X

X

1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri și autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm3 inclusiv

8

8

2. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1600 cm3

9

9

3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm3 și 2000 cm3 inclusiv

18

18

4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001 cm3 și 2600 cm3 inclusiv

72

72

5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cm3 și 3000 cm3 inclusiv

144

144

6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3

290

290

7. Autobuze, autocare, microbuze

24

24

7. Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

30

30

8. Tractoare înmatriculate

18

18

II. Vehicule înregistrate

X

X

1. Vehicule cu capacitate cilindrică

X

X

1.1. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică < 4.800 cm3

2-4

2

1.2. Vehicule înregistrate cu capacitate cilindrică > 4.800 cm3

4-6

4

2. Vehicule fără capacitate cilindrică evidențiată

50-150 lei/an

50 lei/an

 • (2) în cazi

 • (3) în cazi

il mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%.

.11 unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pei

1-8

itru motocicletele respe^fț^^^^^ /   ]

WTV

___X

(4) în cazul unui autovehicul de transport de marfa cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:

Numărul

de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă

Impozitul începând cu 01.01.2018 (lei/an)

Ax(e) motor(oare) cu sistem de st pneumatică sau echivalentele rect

spensie inoscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

1. două axe

1. Masa

ie cel puțin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

142

2. Masa

ie cel puțin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

142

395

3. Masa

ie cel puțin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

395

555

4. Masa

ie cel puțin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

555

1257

5. Masa

ie cel puțin 18 tone

555

1257

II. trei axe

1. Masa

ie cel puțin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

142

248

2. Masa

ie cel puțin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

248

509

3. Masa

ie cel puțin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

509

661

4. Masa

ie cel puțin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

661

1019

5. Masa

ie cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1019

1583

6. Masa

ie cel puțin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

1019

1583

7. Masa

ie cel puțin 26 tone

1019

1583

III. patru ax

e

1. Masa

ie cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

661

670

2. Masa

ie cel puțin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

670

1046

3. Masa

ie cel puțin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

1046

1661

4. Masa

ie cel puțin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

2464

5. Masa

ie cel puțin 31 tone, dar mai mică de 32 tone/^

1661

2464

6. Masa

ie cel puțin 32 tone                        /

1661

2464

(5) în cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau trei rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de tra tabelul următor:

nsport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în


!

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă

Impozitul începând cu 01.01.2018 (lei/an)

admisă

Ax(e) motor(oare) cu sistem de sl pneumatică sau echivalentele reci

spensie noscute

Alte sisteme de suspensie pentru axele motoare

I. 2+1 axe

1. Masa de cel puțin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

2. Masa de cel puțin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

3. Masa de cel puțin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

64

4. Masa de cel puțin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

64

147

5. Masa de cel puțin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

147

344

6. Masa de cel puțin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

344

445

7. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

445

803

8. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

803

1408

9. Masa de cel puțin 28 tone

803

1408

II. 2+2 axe

1. Masa de cel puțin 23 tone, dar mai mica de 25 tone

138

321

2. Masa de cel puțin 25 tone, dar mai mica de 26 tone

321

.  528

3. Masa de cel puțin 26 tone, dar mai mica de 28 tone

528

775

4. Masa de cel puțin 28 tone, dar mai mica de 29 tone

775

936

5. Masa de cel puțin 29 tone, dar mai mica de 31 tone

936

1537

6. Masa de cel puțin 31 tone, dar mai mica de 33 tone

1537

2133

7. Masa de cel puțin 33 tone, dar mai mica de 36 tone

2133

3239

8. Masa

de cel puțin 36 tone, dar mai mica de 38 tone

2133

3239

9. Masa de cel puțin 38 tone

2133

3239

III. 2+3 axe

1. Masa de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1698

2363

2. Masa de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2363

3211

3. Masa de cel puțin 40 tone

2363

3211

IV. 3+2 axe

1. Masa

de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1500

2083

2. Masa

de cel pufin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2083

2881

3. Masa

de cel pufin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2881

4262

4. Masa

de cel pufin 44 tone

2881

4262

V. 3+3 axe

1. Masa

de cel puțin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

853

1032

2. Masa

de cel puțin 38 tone, dar mai mică de 40 tone/ft

* iX   1032

1542

3. Masa

de cel puțin 40 tone, dar mai mică de 44 tonjă'%^

X/O \  1542

2454

4. Masa

de cel puțin 44 tone

1542

2454

(6)în caz

ui unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu i

ace parte dint

■....... ;    .....      .          C                      4Î&: e.                                          ■:                                                              . J.

■-o combinație de autovehicule prevăzută la alin. (6),

impozitul

pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din tabeli

j| următor:

Masa totală maximă autorizată

Nivelurile pre

nr.22

văzute de Legea

7/2015

Nivelurile de impozitare începând cu

01.01.2018

Impo

zitul (lei)

Impozitul (lei)

a. Până la 1

tonă inclusiv

9

9

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

34

34

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

52

52

d. Peste 5 tone

64

64

(7) în cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este ega

cu suma corespunzătoare din tabelul următor:

Mijlocul de transport pe apă

Nivelurile pre\

nr.22

ăzute de Legea

7/2015

Nivelurile de impozitare începând cu

01.01.2018

«

Impozi

tul (lei/an)

Impozitul (lei/an)

1. Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit și uz personal

21

21

2. Bărci fără

motor, folosite în alte scopuri

56

56

3. Bărci cu motor

910

210

4. Nave de

sport și agrement*)

între

9 și 1119

836

5. Scutere de apă

910

210

6. Remorchere și împingătoare:

X

X

a) Până la

500 CP inclusiv

559

559

b) Peste 500 CP și până la 2.000 CP inclusiv

909

909

c) Peste 2

.000 CP și până la 4.000 CP inclusiv

1

398

1398

d) Peste 4

.000 CP

2

237

2237

7. Vapoare

- pentru fiecare 1..000 tdw sau fracțiune din acesta

182

182

8. Ceamuri,

șlepuri și barje fl.uviale:

X

X

a) Cu capacitatea de încărcare până la 1.500 de tone inclusiv

182

182

b) Cu capacitatea de încărcare de peste 1.500 de tone și până la 3.000 de tone inclusiv

980

280

c) Cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 de tone

190

490

I- 11


(8) în înțelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabilește prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziție sau un alt document similar.

Declararea și datorarea impozitului pe mijloacele de transport se face conform pr evederilor art.471 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Plata impozitului pe mijloacele de transport se efectuează conform prevederilor art.472 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

CAPITOLUL IV - TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJL OACELOR DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE

ART. 477(5)Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

Cota taxei stabilită de Consiliul local este 2% din valoarea serviciilor de reclamă și puDlicitate.

Declararea și plata taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate se face conform prevederilor art.477 alin. (7) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

ART. 478(2)Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de Consiliul local, astfel:

 • a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 18 lei;

 • b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclami și publicitate, suma este de 10 lei.

Declararea și plata taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se face con form prevederilor art.478 alin. (4) și alin. (5) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

CAPITOLUL V - IMPOZITUL PE SPECTACOLE

ART. 481 Calculul impozitului pe spectacole

 • (1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încisată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor.

 • (2) Consiliul local hotărăște cota de impozit după cum urmează:

 • a) 2% în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;

 • b) 2% în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), înregistrarea biletelor/abonamentelor de intrare Ia spectacol se face conform prev

  ederilor art. 481din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.


Declararea ,datorarea și plata impozitului pe spectacole se face conform preveder lor art. 483din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

i

CAPITOLUL VI-SANC

i

LIMITELE MINIME Șl MAXIME ALE AMENZILOR ÎN (

ȚIUNI

:azul persoanelor fizice

Art.493 alir

<■(2)

Niveluri actualizat

j pentru anul 2018

Contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu amendă de lei la 696 lei

a 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit.b) - d) cu amendă de la 279

Art.493 alir

i.(4)

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amei

evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de îdă de la 325 lei la 1.578 lei

Art.493 alir

1. (4A1)

Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăz data primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu ame

ute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la ndă de la 500 la 2.500 lei.

LIMITELE MINIME Șl MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CI

ZUL persoanelor juridice

Art.493 alin.(2)

Niveluri actualizat

3 pentru anul 2018

Contravenția prevăzută la alin.(2) lit.a) se sancționează cu amendă de la 2.784 lei

la 280 lei la 1.116 lei, iar cele de la lit.b)-d) cu amendă de la 1.116 lei

Art.493 alin.(4)

încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu ame

evidența și gestionarea, după caz, a abonamentelor și a biletelor de îdă de la 1.300 lei la 6.312 lei

Art.493 alin. (4A1)

Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăz data primirii solicitării constituie contravenție și se sancționează cu ami

ute la art. 494 alin. (12) în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la :ndă de la 500 la 2.500 lei.

Art 494 alin(12) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările ș în vederea clarificării și stabilirii reale a situației fiscale a contribuabililor, compartimen au competența de a solicita informații și documente cu relevanță fiscală sau pentru ide după caz, iar notarii, avocații, executorii judecătorești, organele de poliție, organele va de conducere și înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliber. evidență a persoanelor, precum și orice altă entitate care deține informații sau docume la persoanele care au calitatea de contribuabil au obligația furnizării acestora fără plăti

Art 493 alin(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și Conjrc^ențiil»r>pn^\’ăzute în prezentul capitol li se aplică dispozițiile Ordonanței Guve și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și comptermen de cel mult 48 de °re          ^nC^er^ Procesu^~ver^a^ or'1’ după caz, de Ic

I- 13

i

i completările ulterioare.

tele de specialitate ale autorităților administrației publice locale ntificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, nale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor mea pașapoartelor simple, serviciile publice comunitare de nte cu privire la bunurile impozabile sau taxabile, după caz, ori î, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, completările ulterioare.

mului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, etările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în ; data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

Consiliu


local al municipiului


Cluj-NapocaAnexa II

la Hotărârea nr. 983 /2017


E PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ


Taxe administrate de către DIRECȚIA DE SĂNĂTAT

Art. 475 alin (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Denumire taxa

Nivelul taxei pc

Legii nr. 227/:

trivit

2015

Taxa pentru anul 2018

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționara-' /o?<

“L - între 0 -20 inc sN .

usiv

12             |

tei


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

ANEXA III

La Hotărârea nr. 983/2017


CLUJ-NAPOCA

TAXE ADMINISTRATE DE CĂTRE SERVICIUL REVENDICĂRI, FOND FUNCIAR ȘI REGISTRUȚ AGRICOL

227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL AUTORIZAȚIILOR ȘI ALTE TAXE LOCALE


TITLUL IX - IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE DIN LEGEA

TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ȘI

ARTICOL DIN COD FISCAL (LEGEA 227/2015)

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL 2017

NIVELURILE PI

LEGEA 2

JEVĂZUTE DE

27/2015

NIVELURILE STABILITE PENTRU ANUL

2018

Taxa (lei)

Taxa

(lei)

Taxa (lei)

ART. 475 ALIN. (2)

Taxele pentru eliberarea atestatului de producător din sectorul agricol

38,00

maxim

80 lei

38,00

ART. 475 ALIN. (2)

Taxele pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

37,00

maxim

80 lei

37,00

ART. 486 ALIN. (5)

Taxele pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deținute de consiliile locale, consiliil local stabilește o taxa de până la 32 lei, inclusiv

TAXA VIZA PLAN DE ÎNCADRARE ÎN TARLA

20,00

maxim

32 lei

20,00

ART. 486 ALIN. (5)

Taxele pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri deținute de consiliile locale, consiliil local stabilește o taxa de până la 32 lei, inclusiv

TAXA PLAN PARCELAR

20,00

11" i

O \    maxim

V\

y\ >»)

32 lei

20,00 '

in


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA


'3K-


ANEXA IV

la Hotararea nr. 983/2017


Taxe administrate de către Direcția Generala| de Urbanism TITLUL IX - Impozite si taxe locale din Legea nr.227/2015


privind Codul Fiscal Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizeloii si a autorizațiilor


Art.474 din Legea nr.227/2015

Articol din Cod Fiscal


Nivelurile stabil te

7


pentru anul 201 Taxa(lei)


Nivelurile prevăzute de

Legea nr.227/2015


Taxa(lei)


Nivelurile stabilite pentru anul 2018

Taxa(lei)


ART.474 alin.(l)-Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, in mediul urban.

Suprafața pentru care se solicita certificatul de urbanism:


a)pana la 150 mp inclusiv


5,00


5,00-6,00


5,00


b)intre 151 si 250mp, inclusiv


6,00


6,00-7,00


6,00


c)intre 251 si 500mp,inclusiv


8,00


7,00-9,00


8,00


d)intre 501 si 750mp,inclusiv


9,00


9,00-12,00


9,00


e)intre 751 si lOOOmp,inclusiv


12,00


12,00-14,00


12,00


f)peste lOOOmp)+0,0 llei/mp pentru ecare mp care (pășește lOOOmp


14,00+0,0llei/mp pentru fiecare mp care depășește lOOOmp


14,00+0,0 llei/mp pentru fiecare mp care depășește lOOOmp


1

Art.474 alin.(4)-Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism si amenajare a teritoriului, de către primari

12,00

0-15

12,00

Art.474 alin.(5)-Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențiala sau cladire-anexa

0,5% din valoar autorizata a lucrări construcții

sa

or de

0,5% din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

0,5% din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

Art.474 alin.(6)-Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru alte construcții decât cele menționate la alin.(5).

1%

din valoarea autori: lucrărilor de consti

rnta a uctii

1%

din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

1%

din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

Art.474 alin.(3) si alin.(8)-Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizații de construire

30%

din cuantumul ta pentru eliberare certificatului d urbanism sau autorizației de cons

xei

a

t

truire

30%

din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism sau a autorizației de construire

30%

din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism sau a autorizației de construire

Art.474 alin.(9)-Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totala sau parțiala a unei construcții

0,1%

din valoarea impoz stabilita pentri determinarea impozitului pe cla aferenta pârtii desfi

abila

i

diri, intate

0,1%

din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferenta pârtii desființate

0,1%

din valoarea impozabila stabilita pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferenta pârtii desființate

Art.474 alin.(10)-Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavari necesare lucrărilor de cercetare si prospectare a terenurilor in etapa efectuării studiilor geotehnice si a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavari se datoreaza de către titularii drepturilor de prospecțiune si explorare si se calculează prin înmulțirea numărului de metri patrati de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje si excavari

7,00

0-15,00

7,00

1

I

IV-2


I

Xrt.474 alin.(12)-Taxa pentru eliberarea autorizației îecesare pentru lucrările de organizare de șantier in /ederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse n alta autorizație de construire

3%

din valoarea autori: lucrărilor de organ de șantier

:ata a izare

3%

din valoarea autorizata a lucrărilor de organizare de șantier

3%

din valoarea autorizata a lucrărilor de organizare de șantier

2

\rt.474 alin.(13)-Taxa pentru eliberarea autorizației de imenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri

2%

din valoarea autori: lucrărilor de consti

:ata a uctii

2%

din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

2%

din valoarea autorizata a lucrărilor de construcții

J

Xrt.474 alin.(14)-Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine ,spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si in spatii publice

7,00

Pana la 8 lei inclusiv

7,00

1

1

1

\rt.474 alin.(15)-Taxa pentru eliberarea unei autorizații irivind lucrările de racorduri si branșamente la rețelele cublice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu

10,00

Pana la 13,00 lei inclusiv pentru fiecare racord

10,00

Art.474 alin.(16)-Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

5,00

Pana la 9,00 lei inclusiv

5,00

1

1

\rt.486 alin(5)-Taxa pentru eliberarea de copii îeliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte isemenea planuri, deținute de către consiliile locale

25,00

Pana la 32,00 lei inclusiv

25,00

s

c

-

a

p

>CUTIRI în baza art.476 alin.(2) lit. ”a” din Legea nr.227/2015 Consiliul local acordă scutirea de taxă pentru eliberarea certificatelor de t ’ucrari de întreținere, reparpt^cm»e^vcire, consolidare, restaurare, punere efinite in Legea nr.422/2001 privindp/țolejarea monumentelor istorice, repiu roprietarii persoane fifiee,^^^^^^^^^mtegral sau parțial aceste lucrar

IV-3

rbanism si a autorizațiilor de construire pentru: in valoarea a monumentelor istorice astfel cum sunt ilicata, cu modificările ulterioare, datorate de pe cheltuiala proprie.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


Anexa nr. V

la Hotărârea 983/ 2017


Taxe administrate de către DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI Șl EVIDENȚA PROPRIETĂȚII


TITLUL IX- Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal


Art.475 alin.(3)Nivelurile aprotate pentru anul 20


17


Nivelurile prevăzute în

Legea 227/2015


Nivelurile pentru anul 2018


Taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a atorizației privind desfășurarea activităților persoanelor a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561-Restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională-CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională-CAEN, pentru:

 • a) construcții provizorii (gherete);

 • b) structuri de vânzare, a căror suprafețe ale sălilor de servire (conform declarațiilor pe proprie răspundere) sunt:

de până la 50 mp între 50 și 100 mp între 100 și 200 mp mai mare de 200 mp si mai mica sau egala cu 500 mp mai mare de 500 mp

o) pentru structurile de vânzare în cadrul cărora se desfășoară activități de alimentație publică iar localul respectiv deține categorie stabilită de către Ministerul pentru IMM, Comerț, Turism și Profesii Liberale:

local de 2 stele de până la 50 mp între 50 și 100 mp între 100 și 200 mp mai mare de 200 mp si mai mica sau egala cu 50 mai mare de 500 mp local de 3 stele


60 le


 • a) până la 4.000 lei, pentru o suprafață de până la 500 m2, inclusiv;

 • b) între 4.000 și 8.000 lei pentru o suprafață mai mare de 500 m2.


60 lei


120 lei

180 lei

240 lei

300 lei

4000 lei120 lei

180 lei

240 lei

300 lei

4000 lei


de până la 50 mp

între 50 și 100 mp

între 100 și 200 mp

mai mare de 200 mp si mai mica sau egala cu 500 mp

mai mare de 500 mp

local de 4 stele

de până la 50 mp

între 50 și 100 mp

între 100 și 200 mp

mai mare de 200 mp si mai mica sau egala cu 500 mp

mai mare de 500 mp

local de 5 stele

de până la 50 mp

între 50 și 100 mp

- între 100 și 200 mp

mai mare de 200 mp si mai mica sau egala cu 500 mp

mai mare de 500 mp

Art 486

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectură și arheologie

1)

Taxă zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice

1.2)

Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului stradal. Pentru comercializarea de produse specifice pe obiecte de mobilier stradal de tipul: dozatoare, vitrine frigorifice, autovehicule de tip comercial, precum și alte aparate standardizate.

1-3)

Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului stradal la sărbători religioase, sărbători populare, la festivaluri, târguri,, la evenimente promoționale, sportive și culturale (inclusiv parcuri distractive, spectacole de circ, etc) pentru o perioadă de maxim 4 luni, la expunere/manifestări promoționale pentru o perioadă de maxim 4 luni.

1.4)

Pentru comercializarea produselor agricole de către deținătorii de certificate de producător sau de către persoane juridice autorizate pe o perioadă de max.4 luni

1.5)

Pentru căi de acces la spațiile comerciale și de prestări servicii.

Pentru depozitarea produselor rezultate din activitatea de colectare a deșeurilor refolosibile, a materialelor antiderapante etc.

Pentru depozitarea de produse aferente organizării de șantier pe domeniul public sau privat al municipiului.

1-6)

Pentru prestări servicii

illZx'Z'u'd&'.'kLl'.r......

.. ...

240 le

i

240 lei

360 le

i

360 lei

480 le

i

480 lei

600 le

i

600 lei

5000 lei

5000 lei

480 le

r

480 lei

720 le

i

720 lei

960 le

i

960 lei

1200 k

îi

1200 lei

6000 le

6000 lei

960 le

i

960 lei

1440 k

si

1440 lei

1920 k

si

1920 lei

2400 k

îi

2400 lei

7000 I

ei

7000 lei

X

X

X

X

Nu sunt prevăzute limite

X

0,56 lei/rr

p./zi

0,56 lei/mp./zi

0,36 lei/rr

îp/zi

0,36 lei/mp/zi

1,56 lei/rr

ip/zi

1,56 lei/mp/zi

0,16 lei/rr

ip/zi

0,16 lei/mp/zi

0,31 lei/rr

ip/zi

0,31 lei/mp/zi

'-2

1-7)

Pentru servicii de reclamă și publicitate (panouri publicitare sau alte tipuri de mobilier publicitar)

8,82 lei/rr

p/zi

8,82 lei/mp/zi

1.8)

Pentru amplasarea de eșarfe publicitare tip banner - echivalentul ‘n lei, la cursul stabilit de B.N.R. pentru ziua plătii

201lei/amplasa

Tient/luna

201 lei/amplasament/luna

1.9)

3entru eșarfe publicitare tip banner care sunt amplasate fără autorizație de construire-echivalentul in lei, la cursul stabilit de B.N.R. pentru ziua plătii sau pentru care nu se deține abonament 'n valabilitate

334 lei/amplas;

iment/luna

334 lei/amplasament/luna

1.10)

Pentru căi de acces la spațiile comerciale și de prestări servicii, acces realizat făiă autorizație de construire sau pentru care nu se deține abonament în valabilitate.

Pentru panouri publicitare sau alte tipuri de mobilier publicitar care sunt amplasate fără autorizație de construire sau pentru care nu se deține abonament în valabilitate.

3entru depozitarea abuzivă (fără acordul primăriei- aviz Siguranța circulației și abonament ocupare teren) de produse aferente organizării de șantier pe domeniul public al municipiului, respectiv □e domeniul privat al municipiului.

Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului stradal în construcții provizorii pentru care nu se deține autorizație de construire sau pentru care nu se deține abonament în valabilitate. Pentru amenajări de orice tip executate fără autorizație de construire sau pentru care nu se deține abonament în valabilitate, altele decât cele prevăzute anterior.

15 lei/m|

)/zi

15 lei/mp/zi


Taxa pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activităților persoanelor a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561-Restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a lăuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională-CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională-CAEN, se achită la data eliberării actului de autorizare.

Taxa pentru vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților persoanelor a căror activitate este înregistrată în grupele CAEN 561-Restaurante, 563-Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932-Alte activități recreative și distractive, potrivit Clasificării activităților din economia națională-CAEN, actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională-CAEN, se achită până la data de 31 martie a fiecărui an.

Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice se achită trimestrial până în ultima zi a fiecărui trimestru.


Fac excepție mobilierul stradal amplasat temporar și manifestările aprobare a Regulamentului privind activitatea de comerț stradal pe raza pentru care termenul de achitare al taxei este stabilit pentru fiecare activita :e și amplasament prin actul de aprobare.

Taxa datorată pentru depozitarea produselor rezultate din activitatea de colectare a deșeurilor refolosibile, a materialelor antiderapante etc. și pentru depozitarea de produse aferente organizării de șantier pe domeniul public sau privat al municipiului se achită anticipat perioadei de ocupare a domeniului public sau privat al municipiului..

In cazul căilor de acces la spațiile comerciale și de prestări servicii,


publice aprobate, în condițiile HCL nr. 120/2010 de municipiului Cluj-Napoca, prin Dispoziția Primarului


acces realizat fără autorizație de construire sau pentru


care nu se deține abonament în valabilitate, pentru panouri publicitare sau alte tipuri de mobilier publicitar care sunt amplasate fără autorizație de construire sau pentru care nu se deține abonament în primăriei- aviz Siguranța circulației și abonament ocupare teren) de produ

municipiului, respectiv pe domeniul privat al municipiului, pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului stradal în construcții provizorii pentru care nu se deține autorizație de construire s; precum și pentru amenajări de orice tip executate fără autorizație de c< valabilitate, altele decât cele prevăzute anterior, se va proceda la întocmire;

prevăzute la punctul 1.10), scadența la plată fiind data de 30 a fiecărei luni pentru luna în curs. La baza întocmirii fișei de daune pentru teren ocupat fără titlu

Nerespectarea

vigoare.


i valabilitate, pentru depozitarea abuzivă (fără acordul se aferente organizării de șantier pe domeniul public al


au pentru care nu se deține abonament în valabilitate onstruire sau pentru care nu se deține abonament în a fișei pentru teren ocupat fără titlu aplicându-se taxelede inspecție/procesul-verbal întoci ecQz^te anterior, atrage după sine pf


mit de reprezentanții Direcției Generale Poliția locală, ata majorărilor de întârziere, prevăzute de legislația în


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexa VI

la Hotărârea nr. 983/2017


TAXE ADMINISTRATE DE CĂTRE DIRECȚIA DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR, SERVICIUL STARE CIVILĂ

Art.

486 alin. (4) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal

Denumire taxa

Nivelul taxei potrivit Legii nr.

227/2015

Taxa stabilită pentru anul 2017

Taxa pentru ț anul 2018

i

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă

500

500

500

Orice persoană care solicită pronunțarea divorțului pe cale administrativă.

ă începând cu data depunerii, de către ambii soți, a cererii


Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă se datoreaz;

privind pronunțarea divorțului pe cale administrativă.

Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativă nu se restituiej, iar cererea se clasează:

-dacă unul sau ambii soți nu se prezintă, împreună la completarea declarației de stăruință;

-dacă ambii soți sau numai unul dintre aceștia înțeleg/înțelege să renunțe la divorț;

sub interdicție;


-dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți este pus

-dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorț, intervine nașterea unui sopil;

-dacă, înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți a decedat, căsătoria încetând prin deces.

Taxa mai sus menționată face venit la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca și se încasează de către Direcția economica în contul R020TREZ21621330250XXXXX, la data depunerii cererii de divorț.


ilirea, controlul și colectarea acestei taxe.

119/1996 cu privire la actele ce stare civilă, republicată cu modificările și completările 1 pentru aprobarea Metodologiei cu privire aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de


Serviciul stare civilă este respo

Cadrul legislativ este asigur

ulterioare și de Hotărârea stare civilă.Anexa VII la Hotărârea nr. 983/2017

Procedurile și criteriile de acordare a facilităților la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren pentru anul 2018

I Scutire la plata impozitului/taxei pentru clădirile/terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvernamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale

A. Reguli generale

 • (1) Organizațiile neguvernamentale sunt structuri instituționalizate de natură privată ce pot activa fie ca grupuri informale, fie ca persoane juridice, și care sunt independente în raport cu orice autoritate publică. Ele nu urmăresc nici accesul la puterea politică și nici obținerea de profit.

 • (2) Din punct de vedere juridic, în România, organizațiile neguvernamentale pot exista sub trei forme: asociație, fundație, federație.

 • (3) Organizațiile neguvernamentale trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 • - să funcționeze ca entitate structurată - pot face dovada unei anumite structuri organizaționale instituționalizate (există mecanisme interne de decizie, elaborează și respectă propriile reguli de funcționare, proceduri, în activitatea pe care o desfășoară, etc.). Reuniuni ad-boc, temporare și infor-male ale unui grup de persoane, nu sunt considerate ca fiind organizații.

 • - să fie acreditate și licențiate ca furnizori de servicii sociale, conform legii;

 • - să fie de natură privată - sunt instituțional separate de autoritățile publice (fapt care nu exclude finanțarea din bugetul public), fiind constituite pe baza liberei inițiative;

 • - să respecte criteriul nondistribuției profitului - pot genera venituri, respectiv obține "profit" din activitățile lor, dar acestea nu pot fi distribuite membrilor sau organelor de conducere, ci sunt folosite doar pentru atingerea obiectivelor declarate;

 • - să se auto-guvemeze - au capacitatea de a-și asuma decizii privind funcționarea internă sau relațiile cu alte instituții în mod independent, iar structurile de conducere nu sunt dominate de reprezentanții autorităților publice;

 • - să fie voluntare - posedă capacitatea de a lucra cu voluntari, de a gestiona munca voluntară (fapt care nu exclude posibilitatea angajării de personal);

 • - să fie de interes public - servesc unor scopuri de interes public sau contribuie la binele public;

 • - să ofere servicii sociale cum ar fi: echitate, dreptate socială, protecția drepturilor persoanelor, măsuri de protecție a copilului, prevenirea și combaterea excluziunii și marginalizării sociale, protecția drepturilor persoanelor cu handicap, prevenirea și combaterea violenței, consilierea, intervenția în adicții, justiția restaurativă, etc.

 • (4) întreprinderile sociale sunt definite potrivit art .3 din Legea nr.219 din 23 iulie 2015 privind economia socială.

B.Criterii de acordare a facilităților

 • (1) Beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren organizațiile neguvemamentale și întreprinderile sociale care înființează și administrează unități de asistență socială


 • -   persoane vârstnice dependente și persoane cu dizabilități - unități de îrfgjyît

  5

  n*p\'venție,


 • -  persoane supuse riscului de consum substanțe toxice - unități

consiliere și intervenție în ceea ce privește dezvoltarea comportarnprftel/br

* ?

persoane aflate în situații de dificultate- centre de zi, adăposturi de noapte, centre rezidențiale, cantine sociale, etc.

 • (2) Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren se acordă:

 • - numai pentru clădirile/terenurile deținute în proprietate și /sau pentru clădirile/terenurile în folosință în baza unor contracte de închiriere, concesiune, comodat, etc., încheiate exclusiv cu unitatea administrativ teritorială Municipiul Cluj-Napoca;

 • - numai pentru clădirea și terenul aferent, care este utilizat pentru furnizarea serviciilor de asistență socială pe tot parcursul anului fiscal, în condițiile în care poate fi dovedit faptul că organizația neguvemamentală/intreprinderea socială își respectă misiunea și pune la dispoziția beneficiarilor, în condițiile programului propriu, toate câștigurile;

 • - numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

 • (3) Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • - actul de înființare al ONG-urilor / întreprinderii sociale;

 • - statutul ONG-urilor / întreprinderii sociale;

 • - certificatul/atestatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale;

 • - memoriu de activitate pe ultimele 12 luni;

 • - raport de inspecție/monitorizare efectuat de către inspectorii sociali (din cadrul Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Cluj);

-extras de carte funciară;

-parteneriatele încheiate cu Direcția de Asistență Socială și Medicală

II Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădirile/terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

A. Reguli generale

 • (1) Prin organizație nonprofit se înțelege orice asociație, fundație, ligă, federație, uniune înregistrată în România, potrivit legislației în vigoare, care utilizează veniturile și activele proprii pentru o activitate de interes general, comunitar sau nonpatrimonial.

 • (2) Persoanele juridice fără scop lucrativ pot avea, potrivit art 206 alin.(2) din Codul civil, doar acele drepturi și obligații care sunt necesare pentru realizarea scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau statut. Profitul nu se împarte asociaților ci va fi utilizat conform scopului în vederea căruia a fost constituită organizația nonprofit.

 • (3) Sunt active în orice domeniu în care se manifestă nevoia societății: educație, știință, cercetare, cultură, sănătate, protecție socială, minorități, drepturile omului, protecția mediului, protecția copilului, etc.

B. Criterii de acordare a facilităților

 • (l)Beneficiază de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri/terenuri organizațiile nonprofit care desfășoară activități de tipul:'

 • a. recuperare și reabilitare;

 • b. suport și asistență pentru familiile și copiii aflați în dificultate;

 • c. educație informală extracurriculară pentru copii și adulți, în funcție de nevoia fiecărei categorii;

 • d. asistență și suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente;

 • e. asistență și suport pentru copii, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane dependente de consumul de droguri, alcool sau alte substanțe toxice, persoane care au părăsit penitenciarele, familii monoparentale, persoane afectate de violența în familie, victime ale traficului de ființe umane, persoane infectate sau bolnave HIV/SIDA, fără venituri sau cu venituri mici, imigranți, persoane fără adăpost, bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, precum și alte persoane aflate în situații de nevoie socială;

 • f. sprijin și orientare pentru integrarea, readaptarea și reeducarea profesională;

 • g. îngrijire social-medicală pentru persoanele aflate în dificultate, inclusiv paleative pentru persoanele aflate în fazele terminale ale unor boli;

 • h. mediere socială;

 • i. consiliere în cadru instituționalizat, în centre de informare și consiliere;

 • j. orice alte măsuri și acțiuni care au drept scop menținerea, refacerea sau dezvoltarea capacităților individuale pentru depășirea unei situații de nevoie socială;

 • k. îngrijire socială și medicală gratuită în unități specializate.

Acestea nu au caracter limitativ, completându-se cu altele de aceeași natură.

 • (2) în cazul taxei pe clădiri/terenuri, scutirea se aplică exclusiv pentru cele care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, administrare, folosință, comodat, etc., încheiate cu autoritățile administrație publice locale (pentru care se datorează taxă).

 • (3) Scutirea se acordă pentru clădirea și terenul aferent, care este folosit exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ pe tot parcursul anului fiscal.

 • (4) Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

 • (5) Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • - actul de înființare organizației nonprofit;

 • - statutul organizației nonprofit;

 • - declarația fiscală de stabilire a impozitului/taxei;

 • - contractul de închiriere, concesiune, administrare, folosință, comodat, etc. încheiat cu autoritățile administrației publice locale (pentru care se datorează taxă);

 • - memoriu de activitate pentru anul fiscal anterior celui pentru care se solicită scutire.

 • III. Scutirea la plata impozitului pe clădirile/terenurile restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

 • A. Criterii de acordare a facilităților

 • 1) clădirea și terenul aferent să fi făcut obiectul restituirii în conformitate cu Legea 10/2001;

 • 2) clădirea și terenul să fie în proprietatea persoanelor îndreptățite la restituire potrivit Legii nr. 10/2001;

 • 3) proprietarul menține afectațiunea de interes public a clădirii /terenului;

 • 4) până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

 • B. Acte necesare

 • (l)Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu originalul;

 • a) act identitate;

 • b) act de proprietate din care rezultă restituirea în baza Legii 10/2001;

>                                                                                                                                        f

 • c) documente din care rezultă menținerea afectațiunii de interes public.

 • IV. Scutirea la plata impozitului pe clădirile/terenurile retrocedate potrivit art.l alm.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

 • A. Reguli generale

 • (1) Cultele religioase din România recunoscute potrivit Legii nr. 489 din 28 decembrie 2006, republicată, privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, care au clădiri/terenuri retrocedate potrivit art.l alin.(lO) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.94/2000 republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri/teren.

 • B. Criterii de acordare a facilităților

 • (1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă în cazul în care imobilele retrocedate sunt

afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar noul proprietar menține afectațiunea de interes public . In această perioadă noul proprietar fiind beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. în acest interval plata cheltuielilor de întreținere aferente imobilului respectiv revine utilizatorilor.__________________________________________________________________________________________________________

 • (2) Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

 • (3) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • - declarația fiscală de stabilire a impozitului;

 • - documentele de recunoaștere a calității de cult;

 • - decizia de retrocedare;

 • - extras de carte funciară;

 • - contractul de închiriere/comodat/etc. din care rezultă că imobilele sunt afectate unor activități de interes public.

 • V. Scutirea la plata impozitului pe clădirile/terenurile restituite potrivit art.l alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată, pentru perioada pentru care proprietarul menține afectațiunea de interes public

A. Reguli generale

 • (1) Comunitățile minorităților naționale din România constituite și organizate potrivit legii române, care au în proprietate clădiri și terenuri restituite potrivit art.l alin.(5) din O.U.G..nr.83/1999, republicată, beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri și teren.

 • B. Criterii de acordare a facilităților

(1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă în cazul în care imobilele restituite sunt afectate unor activități de interes public din învățământ sau sănătate, finanțate sau cofinanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, iar noul proprietar menține afectațiunea pe o perioadă de până la 5 ani de la data emiterii deciziețmaceastăperioadă noul proprietar fiind beneficiarul unei chirii în cuantumul stabilit prin hotărâre a Guvernului. în acest interval plata cheltuielilor de întreținere aferente

imobilului respectiv revine utilizatorilor.

 • (2) Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

 • (3) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • - declarația fiscală de stabilire a impozitului;

 • - actul de constituire;

 • - decizia de restituire;

 • - extras de carte funciară;

 • - contractul de închiriere/comodat/etc. din care rezultă că imobilele sunt afectate unor activități de interes public.

 • VI. Scutirea la plata impozitului pe clădirea nouă cu destinație de locuință, realizată în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și clădirea cu destinație de locuință, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor lucrări publice și construcții de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.82/1995, cu modificările și completările ulterioare.

 • A. Criterii de acordare a facilităților

 • 1) clădirea nouă cu destinație de locuință să fie dobândită în condițiile prevăzute la art.7-10 din Legea nr.114/19-96, actualizată sau clădirea-cu destinație de locuință realizată pe bază de credite să fie dobândită în condițiile prevăzute la art.4-7 din OG nr.19/1994, actualizată;

 • 2) clădirea să fie în proprietatea persoanei fizice beneficiare a Legii 114/1996, respectiv O.G. nr.19/1994. în caz de înstrăinare a locuinței, viitorul proprietar nu mai beneficiază de această facilitate;

 • 3) până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante și ratele scadente (dacă este cazul).

 • B. Acte necesare

(1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu originalul:

 • a) act identitate;

 • b) act de proprietate din care rezultă dobândirea în baza Legii nr. 114/1996 sau O.G. nr.19/1994;

 • c) document din care să rezulte că persoana nu înregistrează întârzieri la plata ratelor, în caz că beneficiază și de plata în rate

 • VII. Scutire la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art.3 alin.(l) lit. B) și art.4 alin.(l) din Legea nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare

 • A. Criterii de acordare a facilităților

 • 1) persoana fizică să fie încadrată la una din categoriile prevăzute la art.3(l)b) și art.4(l) din Legea nr.341/2004;

 • 2) clădirea și terenul să fie în (co)proprietatea persoanei și să fie folosite ca domiciliu;

 • 3) scutirea se acordă numai pentru cota-parte de proprietate a beneficiarului;

 • 4) clădirea să fie cu destinație exclusiv rezidențială și să nu fie închiriată;

 • 5) până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

B. Acte necesare

(1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu originalul:

< <                                                             i i                                                                                             .) =>                                                             v i

*                                                                                                                                                            i

 • a) act identitate;

 • b) .acte de proprietate;

 • c) declarația pe propria răspundere că, clădirea nu este închiriată și nu se obțin venituri din închiriere;

 • d) certificat din care rezultă încadrarea în prevederile art.3(l)b) și art.4(l) din Legea 341/2004.

 • VIII. Scutire la plata impozitului pe clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenție pentru creșterea performanței energetice, pe baza procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanță de urgență nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.158/2011, cu modificările și completările ulterioare

 • A. Criterii de acordare a facilităților

 • 1) clădirea ce intră sub incidența OUG 18/2009 să fie în proprietatea persoanelor fizice;

 • 2) să fie realizate pe cheltuiala proprie lucrările de intervenție prevăzute în OUG nr. 18/2009, astfel încât consumul anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kWh/mp arie utilă, în condiții de eficiență economică;

 • 3) lucrările de intervenție trebuie să fie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic;

 • 4) din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor trebuie să rezulte că s-au realizat lucrările recomandate de către auditorul energetic;

 • 5) până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante;

 • 6) scutirea se acordă pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care asociația depune documentele justificative;

 • 7) cererea se depune până cel târziu la data de 31 decembrie a anului în care s-a întocmit procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

 • 8) scutirea se menține în cazul soțului supraviețuitor și în cazul moștenitorilor legali;

 • 9) în cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia.

 • B. Acte necesare

(1) Scutirea la plata impozitului pe clădiri/teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de copii ale documentelor justificative certificate de conformitate cu originalul:

 • a) tabelul cu proprietarii beneficiari din imobil, în cazul asociațiilor de proprietari;

 • b) buletin/carte de identitate a proprietarilor;

 • c) extras CF actualizat al imobilului;

 • d) autorizația pentru executarea lucrărilor de intervenție, emisă în condițiile legii;

 • e) certificatul de performanță energetică sau, după caz, raportul de audit energetic în care sunt precizate măsurile de intervenție pentru reabilitarea termică;

 • f) certificatul de performanță energetică eliberat după realizarea lucrărilor de intervenție;

 • g) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, întocmit în condițiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenție recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanță energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic;

 • h) declarație pe proprie răspundere a proprietarului /reprezentantului legal al asociației că lucrările de intervenție au fost realizate pe cheltuială proprie.

IX Scutire la plata impozitului/taxei pe clădirile deținute de asociațiile de dezvoltare intercomunitară                                                                         

A. Reguli generale

(1) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înființate, în condițiile legii, de unitățile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice.

 • B. Criterii de acordare a facilităților

 • (1) Scutirea la plata impozitului/taxei pe clădiri se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • - declarația fiscală de stabilire a impozitului/taxei;

 • - actul de înființare al asociației de dezvoltare intercomunitară;

 • - statutul asociației de dezvoltare intercomunitară;

 • - memoriu de activitate.

 • (2) Scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

 • (3) Scutirea la plata taxei pe clădiri se aplică exclusiv pentru clădirile care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, administrare, folosință, comodat, etc. încheiate cu autoritățile administrației publice locale (pentru care se datorează taxă).

 • X. Reducerea cu 50% la plata impozitului / taxei pentru clădirile afectate de calamități naturale, pe o perioadă de 5 ani, începând cu 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul și scutirea impozitului/taxei pentru terenurile afectate de calamități naturale, pentru o perioadă de 5 ani.

 • A. Criterii de acordare a facilităților

 • 1) în situația producerii unor calamități naturale, astfel cum sunt definite tipurile de risc în Legea privind sistemul național de management al situațiilor de urgență (Legea nr. 15/2005) se acordă reducerea cu 50% la plata impozitului / taxei pe clădiri și scutire la plata impozitului/taxei pe teren .

 • 2) De aceste scutiri beneficiază persoanele fizice sau juridice, titulare ale obligației de plată a impozitului/taxei pe clădirile/terenurile care au fost afectate în urma unor calamități naturale.

 • 3) Sesizările cetățenilor referitoare la efectele calamităților naturale se pot înregistra în scris la registratura Municipiului Cluj-Napoca în termen de maxim 72 de ore de la producerea calamității.

 • 4)  In termen de 24 de ore de la data primirii sesizări Serviciul Situații de urgență verifică pe teren sesizările, întocmind o notă de constatare privind evenimentele produse și urmările acestora.

 • 5) Notă de constatare privind evenimentele produse și urmările acestora se încheie în 2 exemplare, din care un exemplar rămâne la persoana afectată de calamitatea naturală, un exemplar rămâne la Serviciul Situații de urgență

 • 6) Reducerea cu 50% la plata impozitului / taxei pe clădiri și scutirea la plata impozitului/taxei pe teren se acordă persoanelor în cauză, pe o perioadă de 5 ani incepând cu data de 1 ianuarie a anului în care s-a produs evenimentul condiționat de depunerea cererii de scutire/reducere însoțită de documentele justificative.

 • 7) Reducerea/scutirea se acordă numai în cazul în care până la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante.

 • B. Acte necesare

1) Reducerea cu 50% la plata impozitului / taxei pe clădiri și scutirea la plata impozitului/taxei pe teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente (în copie):

 • a) actul de înființare (pentru persoane juridice);

 • b) actul de identitate /cod unic de înregistrare/cod de identificare fiscală;

 • c) nota de constatare privind evenimentele produse și urmările acestora întocmită de Serviciul Situații de urgență;

 • d) extras de carte funciară.


 • XI. Scutire la plata impozitului pe terenurile aparținând asociațiilor și fundațiilor folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ

 • A. Reguli generale

(1) Asociațiile și fundațiile constituite conform legii, beneficiază de scutire la plata impozitului pe terenurile folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.

B. Criterii de acordare a facilităților

 • (1) Scutirea la plata impozitului pe teren se acordă pentru asociațiile și fundațiile care îndeplinesc următoarele condiții:

 • - la data depunerii cererii sunt achitate toate creanțele fiscale restante;

 • - fac dovada îndeplinirii în anul fiscal anterior celui pentru care se solicită scutirea, a cel puțin unui obiectiv din cele menționate în statutul asociației/fundației;

 • - fac dovada faptului că în anul anterior celui pentru care se solicită scutirea a obținut venituri din folosirea terenurilor.

 • (2) . Scutirea la plata impozitului pe teren se acordă pe bază de cerere depusă la organul fiscal, însoțită de următoarele documente:

 • - actul de înființare asociației/fundației;

 • - statutul asociației/fundației;

 • - memoriu de activitate pentru anul fiscal anterior celui pentru care se solicită scutire;

XII. Dispoziții finale

 • (1) Beneficiari scutirilor/reducerilor au obligația să depună declarații în termen de 30 de zile de la data apariției oricăreia dintre următoarele situații:

-intervin schimbări privind domiciliul fiscal;

-intervin schimbări privind situația juridică de natură să conducă la modificarea impozitului / taxei pe clădiri/teren;

-intervin schimbări privind denumirea/identitatea;

-intervin schimbări în ceea ce privește misiunea/scopul/etc.;

-este retrasă licența de funcționare a serviciului social;

-orice alte schimbări/modificări intervenite față de situația existentă la data acordării scutirii/reducerii.

 • (2) Neanunțarea modificărilor intervenite conduce la ridicarea scutirii/reducerii începând cu data de 1 ianuarie a anului în care au intervenit modificările.

  ăAagepând cu data de 1 gfhăjâ data   31 decembrie

  clusiv, pentru uî\în c^re s-a depus


 • (3) Scutirile și/sau reducerile la plata impozitului/taxei pe clădiri/teren se a ianuarie 2018 pentru persoanele care dețin documente justificative emi 2017 și le-au depus la Direcția de impozite și taxe locale până la dat celelalte cazuri scutirea se aplică începând cu 1 ianuarie a anului fi cererea.»                                                                                            - I                                                             >                  >                                                                                            f I                                                             f                 »

>                                                                                                                                                                                                                           ’f

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA


ANEXA VIII la Hotărârea nr. 983/2017

Lista actelor normative/hotărârile Consiliului Local prin care sunt instituite/stabilite impozite și taxe locale, pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal 2018;

Hotărârile Consiliului Local prin care s-a aprobat Planul Urbanistic General, Planurile Urbanistice Zonale, încadrarea terenurilor din municipiul Cluj-Napoca pe zone fiscale;

 • 1. Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare-abrogată prin Legea nr. 1/2017

 • 2. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările si completările ulterioare.

 • 3. Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării cu modificările și completările ulterioare.

 • 4. Hotărârea de Guvern nr. 846/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind tipărirea, inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole.

 • 5. Ordin nr.384/2002 privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale și a altor venituri ale, bugetelor locale, modificat și completat de Ordinul nr.461/2004, nr. 2052/2006 și nr. 1528/2006.

(>.__Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, republicată, cu modificările si completările

ulterioare.(abogată prin Legea nr.227/2015)

 • 7. Hotărârea nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.(abrogată prin H.G. nr.1/2016)

 • 8. Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare (abrogată prin Legea nr.207/2015)

 • 9. Legea nr.174/2004 pentru aprobarea OG.nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 • 10. Hotărârea nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Guvern nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările si completările • ulterioare.

 • 11. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificările si completările ulterioare.

 • 12. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

 • 13. Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.46/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale

 • 14. Hotărârea Guvernului nr.1309 din 27 decembrie 2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013.

 • 15. Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare.

 • 16. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare.

 • 17. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare.


 • 18. Hotărârea de Guvern nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normele de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

 • 19. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.41 din 28 iunie 2016 priv/ud măsuri de simplificare la nivelul administrație publice centrale și pentru completarea unor acte normative.

» * >.

 • 20. H.C.L. nr.792 din 21 decembrie 1999 de aprobare a Planului Urbanistic General

21. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 715/2000 privind

Nomenclatura stradală.

22. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 264/2002 privind

delimitarea zonelor în extravilan - cu modificările și completările ulterioare.

23. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 209/2003 privind

delimitarea zonelor în intravilan - cu modificările și completările ulterioare.

24. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 222/2008 privind

înființarea Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor den municipiul Cluj-Napoca;

 • 25. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 83/2008 privind modificarea HCL nr.428/2007- aprobarea Regulamentului de exploatare a domeniului public destinat parcărilor auto cu plată din municipiul Cluj-Napoca;

 • 26. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 25/2010 privind aprobarea Regulamentului de închiriere a terenului pentru parcările, garajele sau copertinele aflate pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca;

 • 27. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 209/2003 privind aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plataorară aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulației din municipiul Cluj-Napoca modificată și completă prin HCL 328/2010, respectiv HCL 228/2011;

 • 28. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 238/2010 privind aprobarea Regulamentului de exploatare a parkingurilor din cartierele municipiului Cluj-Napoca situate pe domeniul public, edificate din fondurile municipalității, modificată și completată prin HCL nr. 473/2011

 • 29. H.C.L. nr.158 din 24 martie 2009 privind aprobarea avizului de stabilire a criteriilor de analiză în vederea emiterii de avize de oportunitate pentru întocmire Planuri Urbanistice Zonale

 • 30. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 486/2011 privind aplicarea prevederilor articolului 286 alin.8 din Codul fiscal.

 • 31. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 225/2012 privind reducerea impozitului pe clădiri aferent imobilelor cu o performanță energetică superioară și care dețin certificare oficială, recunoscută la nivel mondial (LEED; BREEAM sau DGNB) ca și „construcții verzi”.

 • 32. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 492/2012 privind nivelul contribuției proprii a Municipiului Cluj-Napoca la Programul Operațional Regional Axa Prioritară I-Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor -poli urbani de creștere, Subdomeniul-sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe și instituirea taxei de reabilitare termică.

 • 33. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 450/2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013.

 • 34. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 9/2013 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale începând cu anul 2013.

 • 35. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 10/2013 privind reducerea nivelurilor valorile impozabile, impozitelor si taxelor locale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1309/2012

 • 36. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 59/2013 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale începând cu anul 2013.

 • 37. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 265/2013 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente obligațiilor bugetare constând în impozite și taxe locale, redevențe, chirii și alte venituri datorate bugetului local de către persoanele fizice de pe raza administrativ-teritorială a municipiului Cluj-Napoca;

 • 38. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 266/2013 privind aprobarea schemei de minimis, reprezentând scutiri de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente impozitelor și taxelor locale, chiriilor, redevențelor și altor obligații la bugetul local, datorate de către societățile comerciale/cooperatiste care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca

 • 39. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 267/2013 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente impozitelor și taxelor locale, redevențelor, chiriilor și altor obligații datorate bugetului local de către personele juridice fără scop lucrativ care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 40. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 370/2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr.267 din 4 iunie 2013 privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere și penalităților aferente impozitelor și taxelor locale, redevențelor, chiriilor și altor obligații datorate bugetului local de către persoanele juridice fără scop lucrativ care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 41. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 451/2013 privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.265/2013.

 • 42. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 452/2013 privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.266/2013.

 • 43. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 453/2013 privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.267/2013, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea

____nr.370/2013_________________________________________________________________T____________

 • 44. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 77/2014 privind aprobarea Schemelor de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază de cotă de impozitare redusă (0.25%) la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca și „clădire verde” și pentru clădirile situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, care nu beneficiază de prevederile Ordinului nr. 2980/2013

 • 45. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 190/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază, in anul fiscal 2014, de cota de impozitare redusa (0.25%) la impozitul/taxa pentru clădirile aflate "in clasa energetica A", care dețin o certificare oficiala recunoscuta la nivel mondial (LEED, BREEAM sau DGNB) ca și "clădire verde"

 • 46. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 550/2013 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale începând cu anul 2014

 • 47. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 49/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anul fiscal 2015, de cotă de impozitare redusă la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE și Green Star) ca și „clădire verde”.

 • 48. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 493/2014 privind aprobarea documentației „Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj Napoca”

 • 49. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 494/2014 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale începând cu anul 2015.

 • 56. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 497/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca care beneficiază, în anul 2015, de cotă de impozitare redusă (0.25%) la impozitul/taxa pentru clădirile situate în parcurile industriale de pe raza municipiului și care nu se încadrează în prevederile Ordinului nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul nr.


2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile, industriale

 • 57. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 412/2015 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale începând cu anul 2016.

 • 58. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art.489 alin. (5)-(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pct.168 din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia

 • 59. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 389/2016 privind modificarea Anexei 1 la Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art.489 alin.(5)-(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pct.168 din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, adoptat prin Hotărârea nr.343/2016.

 • 60. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 417/2016 privind completarea art.l, modificarea art. 3(1), precum și modificarea/completarea Anexelor la Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite, situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art.489 alin. (5)-(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal și pct.168 din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, adoptat prin Hotărârea nr.343/2016, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea nr.389/2016.

61.Ordin M.D.R.A.P. nr. 2.594/2016 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor și taxelor locale desfășurată de către organele fiscale locale.

 • 62. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 466/2015 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiază, în anul 2016, de cotă de impozitare redusă (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile situate în parcurile industriale de pe raza municipiului și care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale

 • 63. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 649/2016 privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale începând cu anul 2017.

 • 64. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 20/2016 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, beneficiari, în anii fiscali 2016-2018, de cotă de impozitare redusă la impozitul/taxa pentru clădirile aflate „în clasă energetică A”, care dețin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial (BREEM, LEED, DGNB, CASBEE și Green Star) ca și „clădire verde”

 • 65. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 82/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru contribuabilii bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, care beneficiază, în următorii patru ani fiscali (2017-2020), de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale situate în parcurile industriale de pe raza municipiului, care nu se încadrează în prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1451 din 07.08.2014 pentru modificarea anexelor la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industrial;

 • 66. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 493/2014 privind aprobarera documentației „ Actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Cluj-Napoca”;

 • 67.Legea nr.209/2017 pentru modificarea și completarrea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;

68.Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr.79/2017 pentru modificași nr.227/2015 privind Codul fiscal.