Hotărârea nr. 982/2017

Hotărârea 982/2017 - Aprobarea Înțelegerii de Colaborare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj din România și Municipiul Karaganda din Republica Kazahtan.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea înțelegerii de Colaborare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, din România și

Municipiul Karaganda, din Republica Kazahstan

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea înțelegerii de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, din România și Municipiul Karaganda, din Republica Kazahstan - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 547685/105/27.11.2017 al Biroului Relații externe și investitori prin care se propune aprobarea înțelegerii de Colaborare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, din România și Municipiul Karaganda, din Republica Kazahstan;

Reținând Avizul Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-2/2536 din data de 17 noiembrie 2017 și Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 133745/08.11.2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 15, 16, 36, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, Se aprobă înțelegerea de Colaborare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, din România și Municipiul Karaganda, din Republica Kazahstan, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Biroul Relații externe și investitori.

Nr. 982 din 28 noiembrie 2017

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)


Secretarul municipiului,

Jr. Auroi# (Roșea


Anexă la Hotărârea nr. 982/2017PRIMĂRIA Șl CONSILIUL LOCAL CLUJ-NAPOCA

A

înțelegere de Cooperare între Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, din România și

Municipiul Karaganda, din Republica Kazahstan

Autoritățile locale din Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj, din România și Municipiul Karaganda, din Republica Kazahstan, denumite în continuare Părți,

Convinse de relațiile de prietenie și de cooperare dintre Părți,

Dorind să contribuie la crearea unui parteneriat pe baza aspirațiilor comune,

Au convenit următoarele:

Articolul 1. Obiective

Municipiul Cluj-Napoca, din România și Municipiul Karaganda, din Republica Kazahstan au convenit asupra încheierii unei înțelegeri de Cooperare.

în scopul dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare între autoritățile locale, precum și al promovării înțelegerii și prieteniei între locuitorii celor două municipii, în urma consultărilor reciproce, Părțile au convenit asupra încheierii prezentei înțelegeri de Cooperare, în conformitate cu legislațiile în vigoare în România și Republica Kazahstan.

Cele două Părți sunt de acord să depună eforturi concertate, pe baza egalității și reciprocității, să

promoveze contactele prietenoase între locuitorii lor și schimbul de bune practici și experiențe în ceea ce privește dezvoltarea viitoare a celor două orașe.


Articolul 2. Domenii de cooperare

Această colaborare va lua toate formele stabilite prin proiecte încheiate de comun acord în următoarele domenii: administrație, cu posibilitatea schimburilor de experiență, business, educație, artă, cultură, sport, politici pentru tineret, sustenabilitate urbană și proiecte comune.

Articolul 3. Principiile cooperării

în ceea ce privește organizarea proiectelor comune în legătură cu domeniile de interes mai sus menționate, decidenții politicilor și locuitorii celor două orașe își vor respecta reciproc tradițiile și cultura, înțelegând importanța unui parteneriat bazat pe încredere și toleranță reciprocă. Colaborarea trebuie să aibă loc în cadrul legislației naționale a ambelor țări.

Articolul 4. Aspecte financiare

în cazul invitării unei delegații, va fi aplicat principiul reciprocității. Fiecare parte va asigura transport internațional pentru propriile delegații în limitele stipulate de legislația națională, iar cheltuielile de masă și cazare vor fi suportate de orașul gazdă, în conformitate cu legislația în vigoare. Cele două Pălii vor conveni asupra cheltuielilor care vor fi suportate de fiecare Parte pentru desfășurarea programelor de colaborare și implementarea unor proiecte de dezvoltare economică și socială a celor două municipii.

Articolul 5. Soluționarea diferendelor

Orice diferend apărut cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei înțelegeri de Cooperare va fi soluționat amiabil, de către Părți, pe calea negocierilor directe.

Articolul 6. Autoritățile competente

Autoritățile competente sunt reprezentate de Primar și de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, din România și de Primar și Municipalitatea Karaganda, din Republica Kazahstan.

Articolul 7. Coordonarea activităților de cooperare

  • (1) Fiecare Parte va desemna un coordonator care va urmări implementarea eficientă a acestei înțelegeri de Cooperare.

  • (2) Coordonatorii desemnați de către Părți vor elabora un plan de implementare și vor propune acțiuni suplimentare care pot fi întreprinse de ambele părți.

Articolul 8. Modificarea și completarea înțelegerii de Cooperare

Prezenta înțelegere de Cooperare poate fi modificată și/sau completată în baza acordului reciproc, în scris al Părților. Modificările și/sau completările produc efecte de la data semnării, în conformitate cu prevederile art. 9 din înțelegerea de Cooperare.

Articolul 9. Aplicarea, durata și încetarea valabilității înțelegerii

Prezenta înțelegere de Cooperare se încheie pe durată nedeterminată și va produce efecte de la data semnării.

Fiecare Parte poate denunța înțelegerea de Cooperare printr-o notificare scrisă adresată celeilalte Părți. Denunțarea își produce efectele după trei luni de la primirea respectivei notificări.

încetarea prezentei înțelegeri de Cooperare nu va afecta punerea în aplicare a programelor și proiectelor demarate în perioada de valabilitate a acesteia, cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către Părți.

Semnată la..............., la data de.............în două exemplare originale, fiecare exemplar în limbile

română, kazahă, rusă și engleză, toate textele fiind egal autentice. în caz de diferențe în interpretare, textul în limba engleză va prevala.


Pentru


Pentru


Municipiul CIuj-Napoca, județul Cluj, din


Municipiul Karaganda, din


ROMANIA


REPUBLICA KAZAHSTAN


Primar,


Primar,


Emil Boc


Nurlan Aubakirov