Hotărârea nr. 977/2017

Hotărârea 977/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 572/2017 (aprobarea prețurilor pentru activitatea Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca [R.A.D.P.] Cluj-Napoca).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 572/2017 ( aprobarea prețurilor pentru activitatea

Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul R.A.D.P Cluj-Napoca)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 572/2017 (aprobarea prețurilor pentru activitatea Centrului de gestionare a câinilor fără stăpân din cadrul R.A.D.P Cluj-Napoca) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 530252 /462 din 20.11.2017 al Direcției Ecologie urbană și spații verzi prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 572/2017;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

în conformitate cu prevederile art. 36, punct 4 lit. a, art. 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.I Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 572/2017, după cum urmează:

”Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează valabilitatea Anexa 5 la Hotărârea nr. 223/2002, astfel cum a fost modificată prin Anexa la Hotărârea nr. 621/2007.”

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 572/2017 rămân nemodificate.

Art.III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Economică, Direcția Ecologie urbană și spații verzi și Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca.


,^- -dțRl ȘI I)\\TI DE ȘEDINȚĂ 0^ & A^S^c.PanĂtefan Tarcea ^Zontrasemsează:

Gcretarul municipiului, Jr. Aurbra Roșea

Nr. 977 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)