Hotărârea nr. 973/2017

Hotărârea 973/2017 - Mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 5.12.2017, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 6.12.2017, ora 12 (a doua convocare).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului

Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 05.12.2017, ora 12:00 (prima convocare) și, respectiv, 06.12.2017, ora 12:00 (a doua convocare)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 05.12.2017, ora 12:00 (prima convocare) și, respectiv, 06.12.2017, ora 12:00 (a doua convocare) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 523.343/44.10, din 15.11.2017 al Direcției tehnice, prin care se propune mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă

S.A.;

Reținând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale O.U.G. nr. 109/2011 aprobată prin Legea nr. 111/2016 privind guvemanța corporativă a înteprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 37, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se mandatează domnul Constantin Tomoș, consilier local, pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 05.12.2017, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 06.12.2017, ora 12 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” pentru punctele 1,3-5 înscrise pe ordinea de zi.

Art. 2. Se mandatează domnul Constantin Tomoș, consilier local, pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 05.12.2017, ora 12 (prima convocare) și, respectiv, 06.12.2017, ora 12 (a doua convocare), în sensul de a vota „pentru” pentru punctul 2 înscris pe ordinea de zi, după cum urmează:

  • 1. Călian Petru, administrator provizoriu;

  • 2. Cadiș Mihai, administrator provizoriu;

  • 3. Niloș Angela Adela, administrator provizoriu;

  • 4. Rad Vasile Daniel, administrator provizoriu;

  • 5. Lorinczi Zoltan, administrator provizoriu;

  • 6. Macovei Vasile Dan, administrator provizoriu;

  • 7. Cozea Marinela Corina, administrator provizoriu, cu o durată a mandatelor de patru luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maximum șase luni, în conformitate cu art. 641 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. Societatea Sala Polivalentă S.A. va comunica hotărârea adoptată de Adunarea generală ordinară a acționarilor Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


Art. 4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează domnul Constantin Tomoș, Sala Polivalentă S.A. și Direcția Tehnică.* /Contrasemnează* cretarul mu

Jr. Aurora

Nr. 973 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)