Hotărârea nr. 972/2017

Hotărârea 972/2017 - Numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 519.235/44.10 din 14.11.2017 al Direcției tehnice, prin care se propune numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.;

Reținând prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 641 alin. 3, 4, 5 și 7 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a înteprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A., până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatului de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum șase luni, conform art. 641 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, după cum

urmează:

  • 1.  Cadiș Mihai;

  • 2.  Szelyes Levente;

  • 3.  Vincze Tamas;

  • 4.  Haiduc Ioan Cristian;

  • 5.  Daniel Arpad Zoltan;

  • 6.  Pop Gheorghe;

  • 7.  Brehar Raluca Luminița.

Art. 2. Se stabilește cuantumul remunerației membrilor Consiliului de administrație în sumă brută de 1.000 lei/lună.

Art. 3. Se împuternicește primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A. de numire a administratorilor provizorii, conform art. 1 și 2 din prezenta hotărâre și contractele de mandat.

Art. 4. Se aprobă mandatarea domnului Coroian Alexandru - director general, să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.


Art, 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Napoca, Sala Polivalentă S.A. și Direcția Tehnică

e ședință, an Parcea


Contrasemnează:

Secretarul

Jr. AuroraNr. 972 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)