Hotărârea nr. 970/2017

Hotărârea 970/2017 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 699/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 3, 4, 5, 7A, 7B, 7C, 8, 10, 11, 11C, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 și 21 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 12).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicării, începând cu data de 01.01.2018, a Hotărârii nr. 699/2016 (majorarea cu

500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr.l, 2A, 2B, 3, 4, 5, 7A, 7B, 7C, 8, 10, 11, 1 IC, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 și 21 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 12)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 01.01.2018, a Hotărârii nr. 699/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr.l, 2A, 2B, 3, 4, 5, 7A, 7B, 7C, 8, 10, 11, 1 IC, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 și 21 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 12) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 542065/49/23.11.2017 al Direcției impozite și taxe locale - prin care se propune încetarea aplicării, începând cu data de 01.01.2018, a Hotărârii nr. 699/2016 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr.l, 2A, 2B, 3, 4, 5, 7A, 7B, 7C, 8, 10, 11, 11C, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 și 21 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 12;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din HG. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Anexa la H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Nota de constatare nr. 569/22.11.2017 a Direcției Inspecție și Control și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încetarea aplicării, începând cu data de 01.01.2018, a Hotărârii nr. 699/2016 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr.l, 2A, 2B, 3, 4, 5, 7A, 7B, 7C, 8, 10, 11, 11C, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 și 21 din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 12, având în vedere remedierea situației imobilului potrivit Notei de constatare nr. 569/22.11.2017 a Direcției Inspecție și Control.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.


eșe^țnte de ședință,

Ștefan Tarcea

Nr. 970 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)