Hotărârea nr. 97/2017

Hotărârea 97/2017 - Aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Între Lacuri nr. 12, identificat prin nr. cad. 323284.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. între Lacuri nr. 12, identificat prin nr. cad. 323284

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. între Lacuri nr. 12, identificat prin nr. cad. 323284 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 51902/453/21.02.2017 al Direcției Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. între Lacuri nr. 12, identificat prin nr. cad. 323284;

Reținând prevederile art. 121 alin. (3) și 115 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 562 și 889 Cod civil, precum și Declarația în formă autentică nr. 535/06.02.2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit „a”, 39 al. 1 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă preluarea, în proprietatea privată a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren cu suprafața de 28 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. între Lacuri nr. 12, identificat prin nr. cad. 323284, înscris în CF nr. 323284 Cluj-Napoca.

Art. 2. (1) Se aprobă trecerea imobilului identificat la art. 1 din proprietatea privată în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, în vederea amenajării unei stații de transport în comun, conform prevederilor stabilite prin PUZ-Ansamblu de locuințe și servicii aprobat prin Hotărârea nr. 253/17.05.2016.

(2) Imobilul va fi inclus în Anexa 4 „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Cluj-Napoca” la Hotărârea nr. 133/2005, cu modificările și completările ulterioare, la Capitolul 1. Consiliul local Cluj-Napoca, Subcapitolul 1.1. Alte terenuri.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția Generală de Urbanism și Direcția economică.

Nr. 97 din 28 februarie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)