Hotărârea nr. 969/2017

Hotărârea 969/2017 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 669/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. 1A, 1B, 2A, 2B, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 7B, 9, 10 și 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 29).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicării, începând cu data de 01.01.2018, a Hotărârii nr. 669/2016 (majorarea cu

500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. IA, 1B, 2A, 2B, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 7B, 9, 10, 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 29)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 01.01.2018, a Hotărârii nr. 669/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. IA, 1B, 2A, 2B, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 7B, 9, 10, 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 29) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 541751/49/23.11.2017 al Direcției impozite și taxe locale - prin care se propune încetarea aplicării, începând cu data de 01.01.2018, a Hotărârii nr. 669/2016 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. IA, 1B, 2A, 2B, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 7B, 9, 10, 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 29;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Anexa la H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Nota de constatare nr. 571/22.11.2017 a Direcției Inspecție și Control și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încetarea aplicării, începând cu data de 01.01.2018, a Hotărârii nr. 669/2016 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădiri, pentru apartamentele nr. IA, 1B, 2A, 2B, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B, 7, 7B, 9, 10, 12 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 29, având în vedere remedierea situației imobilului potrivit Notei de constatare nr. 571/22.11.2017 a Direcției Inspecție și Control.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.

Nr. 969 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)