Hotărârea nr. 964/2017

Hotărârea 964/2017 - Încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2018, a Hotărârii nr. 709/2016 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 27).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind încetarea aplicării, începând cu data de 01.01.2018, a Hotărârii nr. 709/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr.l, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 27)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 01.01.2018, a Hotărârii nr. 709/2016 (majorarea cu 500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 27) - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 541726/49/23.11.2017 al Direcției impozite și taxe locale - prin care se propune încetarea aplicării, începând cu data de 01.01.2018, a Hotărârii nr. 709/2016 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr.l, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 27;

în conformitate cu prevederile art. 489 al. 5, 6, 7 și 8, coroborat cu art. 456 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art.168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 din Anexa la H.C.L. nr. 343/2016 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Nota de constatare nr. 568/22.11.2017 a Direcției Inspecție și Control și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă încetarea aplicării, începând cu data de 01.01.2018, a Hotărârii nr. 709/2016 de majorare cu 500 % a impozitului pe clădire, pentru apartamentele nr. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 27, având în vedere remedierea situației imobilului potrivit Notei de constatare nr. 568/22.11.2017 a Direcției Inspecție și Control.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția impozite și taxe locale.

Nr. 964 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)