Hotărârea nr. 962/2017

Hotărârea 962/2017 - Atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca (Str. Augustin Buzura).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 311890/43 din 1.11.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune atribuirea denumirii unei străzi din municipiul Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 48/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Avînd în vedere avizul comisiei de specialitate și Avizul nr. 7/20.10.2017 al Comisiei județene Cluj pentru atribuirea de denumiri;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit.”c", al. 5 lit. "d", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă atribuirea denumirii „str. Augustin Buzura”, străzii ”Y”, reglementată prin documentația de urbanism P.U.Z. str. Bună Ziua sud, aprobată prin Hotărârea nr. 10/2016.

Art. 2. - Se aprobă încadrarea str. Augustin Buzura în zona fiscală "D".

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism și Direcția Taxe și impozite locale.

Nr. 962 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)