Hotărârea nr. 961/2017

Hotărârea 961/2017 - Aprobarea P.U.Z. de regenerare urbană – etapa 1, str. Primăverii-Aleea Peana și P.U.D. pentru construire parking 2S+P+2E; beneficiar Municipiul Cluj-Napoca.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea P.U.Z. de regenerare urbană - etapa 1, str. Primăverii - Aleea Peana și P.U.D. pentru construire parldng 2S+P+2E

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de regenerare urbană - etapa 1, str. Primăverii - Aleea Peana și P.U.D pentru construire parking 2S+P+2E - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 529187 din 20.11.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea P.U.Z de regenerare urbană - etapa 1, str. Primăverii - Aleea Peana și P.U.D pentru construire parking 2S+P+2E;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 1003 din 08.11.2016, Avizul Arhitectului-șef nr. 1054 din 17.11.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă P.U.Z. de regenerare urbană - etapa 1, str. Primăverii - Aleea Peana și P.U.D. pentru construire parking 2S+P+2E, beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca, întocmit în scopul stabilirii de reglementări și indici urbanistici, după cum urmează:

UTR Lc_A_R = Ansambluri de locuințe colective realizate înainte de anul 1990 supuse regenerării urbane cu subzonele: S_P_R, S_Va_R, S_Is_R.

 • - funcțiune predominantă: locuințe colective și dotări în clădiri existente;

 • - indici urbanistici:

P.O.T. max = 30% ;

C.U.T. max = 1,2 - parcele comune; C.U.T max = 1,5 - parcele de colt;

 • - înălțimea maximă admisă:

 • - P - pentru construcții pavilionare temporare și ediculele pe structura ușoară aferente amenajărilor peisagere;

 • - S+P - pentru construcții edilitare;

 • - S+P+10E - pentru blocurile de locuințe existente.

 • - retragere față de aliniament, față de limitele laterale și posterioară : nu este cazul;

 • - circulații:

 • -  Aleea Peana - profil variabil: 11,0 -15,5 m;

 • -  alee interioară ansamblu rezidențial - profil 11,0 m;

 • -  alee interioară acces parking - profil 10,0 m;

 • -  strada Primăverii - profil 25,0 m.

-staționarea autovehiculelor:

 • -  în pachete de parcaje amplasate la sol, cu pardoseli permeabile și intercalate cu vegetație; acestea se vor amenaja conform planșei de reglementări urbanistice, respectându-se zonele special marcate în sensul acesta;

 • -  în garajele existente, amenajate la subsolul/demisolul clădirilor existente;

 • -  în pachete de parcaje în lungul căilor de circulație: în lungul arterei principale - strada Primăverii și în lungul aleii Peana, cu respectarea profilului stradal propus pentru acestea.

-echipare tehnico-edilitară: zonă echipată edilitar complet.

S_P_R - Subzona destinată construcțiilor pentru parcaje colective de cartier în cadrul UTR Lc_A_R

 • - funcțiune predominantă: clădiri pentru parcări;

 • - indici urbanistici: P.O.T. max = 60%, C.U.T. max = 1,2;

 • - înălțimea maximă admisă: 3 nivele supraterane;

 • - retragere față de aliniament, față de limitele laterale si posterioare: conform PUD;

 • - accese: circulațiile și accesele în parkinguri se vor realiza conform PUD;

 • - echipare tehnico-edilitară: zonă echipată edilitar complet.

S_Va_R- Subzona verde-scuar, grădină, parc cu acces public nelimitat în cadrul UTRLcAR

 • - funcțiune predominantă: plantații înalte, medii, joase, sisteme de alei și platforme pentru circulații pietonale, velo, mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități compatibile, edicule, componente ale amenajării peisagere, construcții pentru activități culturale și alimentație publică grupuri sanitare, spații pentru administrare si întreținere;

 • - indicatori urbanistici - P.O.T max = 5%, CUT max= 0,1 (numai pentru clădiri ce includ spații interioare, de orice tip);

 • - înălțimea maximă admisă: H cornișă = 9 m, (D)+P+E;

 • - retragere față de aliniament: min. 5 m;

 • - retragere față de limitele laterale și posterioară: min. 3 m;

 • - staționarea autovehiculelor: se interzice amenajarea de locuri pentru staționarea autovehiculelor pe teritoriul zonei verzi;

S_Is_R - Subzonă de instituții și servicii publice sau de interes public constituite în clădiri dedicate, situate înafara zonei centrale în cadrul UTR Lc_A_R

 • - funcțiune predominantă: instituții și servicii de interes public; se conservă de regulă actualele utilizări, ce pot fi dezvoltate, reorganizate sau modernizate, în conformitate cu necesitățile actuale;

 • - indici urbanistici: P.O.T. max = 35%, C.U.T max = 1,7;

 • - înălțimea maximă admisă:

 • -  pentru clădiri noi - nu este cazul;

 • -  pentru clădiri existente - regimul maxim de înălțime permis este S+P+4E, urmărindu-se alinierea la cota superioară a aticului cu cea a imobilele de locuințe colective din vecinătate, în vederea realizării unui front unitar la strada Primăverii;

 • - retragere față de aliniament, retragerea față de limitele laterale și posterioare: pentru clădirile existente se mențin retragerile față de aliniamentul străzii Primăverii și față de limitele laterale și posterioare; pentru clădiri noi - nu e cazul;

 • - staționarea autovehiculelor: se interzice amenajarea de locuri pentru staționarea autovehiculelor, altele decât cele existente;

 • - echipare tehnico-edilitară: zonă echipată edilitar complet.

Prevederi P.U.D. - propuse

Prin PUD se propune amplasarea unui parking cu regim de înălțime 2S+P+2E, cu acces din Aleea Peana la o distanță minimă de:

 • -  8,0 m față de limita laterală estică;

 • -  4,5 m față de limita laterală vestică;

 • -  19,0 m față de limita posterioară (sudică).

Față de blocul SI (sc. I - sc. VIII) din vecinătate, subsolul parkingului este extins pînă la maxim:

 • -  8,0 m față de sc. I și față de sc. VIII (latura vestică);

  • -  7,0 m față de sc. II, sc. III și sc. IV;

  • -  6,0 m față de sc. V, sc. VI și sc. VII;

  • -  6,5 m față de sc. VIII (latura sudică).

  • - acces auto si pietonal: din Aleea Peana;

  • - staționarea autovehiculelor: în interiorul parcelei, locuri de parcare amenajate în spațiu specializat.

  Art.2-

  Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani de la aprobare.

Art. 3- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.

Nr. 961 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)