Hotărârea nr. 960/2017

Hotărârea 960/2017 - Aprobarea P.U.Z. str. Iancu de Hunedoara-B-dul 1 Decembrie 1918; beneficiari: Iacob Ion și Iacob Speranța Maria.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

P.U.Z str. Iancu de Hunedoara - bd-ul 1 Decembrie 1918

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - P.U.Z str. Iancu de Hunedoara - bd-ul 1 Decembrie 1918 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 232438, 490261 din 13.11.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal - P.U.Z str. Iancu de Hunedoara - bd-ul 1 Decembrie 1918, beneficiari: Iacob Ion și Iacob Speranța Maria;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 86056/433/259 din 16.04.2015 și Avizul Arhitectului Șef nr. 975 din 26.10.2017 și avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - P.U.Z str. Iancu de Hunedoara - bd-ul 1 Decembrie 1918, beneficiari: Iacob Ion și Iacob Speranța Maria, întocmit în scopul instituirii subzonelor S_Et* și S_Va cu reglementările specifice, după cum urmează:

UTR - S_Et* - subzona de activități economice cu caracter terțiar situate în zone cu caracter rezidențial;

-funcțiune predominantă, funcțiune de cazare și servicii;

-regim de construire: izolat; -înălțimea maximă admisă'. S+P+2E+R -indici urbanistici: pentru parcele de colț P.O.T max =50% , C.U.T max=2,8 ADC/mp -retragere față de aliniament:

  • - 5,00m față de strada Iancu de Hunedoara

  • - în aliniamentul străzii Sinaia

-retragere min.față de limita laterală vestică: 5,50m; -retragere min.față de limita posterioară( UTR S_Va): 0,50m; -circulații, accese: din str. Iancu de Hunedoara și str. Sinaia -staționarea autovehiculelor: se va organiza în interiorul parcelei; -echipare tehnico-edilitară: zonă echipată edilitar complet;

UTR S_Va - Subzona spațiilor verzi publice aferente arterelor de circulație situate în zone cu alt caracter.

-funcțiune predominantă : scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

-condiții de amplasare, echipare și configurare a clădirilor : se vor stabili, după caz, prin PUD -indici urbanistici : P.O.T max =5% ,C.U.T max=0,l ADC/mp.

Parcela încadrată în UTR S_Va, va fi amenajată, până la recepția imobilului propus în UTR S_Et, de către investitor pe baza unui proiect aprobat în prealabil de către executivul primăriei.

Art.2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează.jQirecția\Generală de Urbanism.

Nr. 960 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)