Hotărârea nr. 959/2017

Hotărârea 959/2017 - Aprobarea P.U.Z. de urbanizare, prelungire str. Luminii; beneficiari: Meseșan Vasile, Meseșan Cristina-Maria, Vanciu Gheorghe Ioan, Pantelimon Ioana Maria, Fărcaș Ștefan, S.C. Tiger Wood S.R.L. și Oprea Ioan.

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, prelungire str. Luminii

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extrardinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, prelungire str. Luminii - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul Nr. 466015 din 10.11.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare, prelungire strada Luminii, beneficiari: Meseșan Vasile, Meseșan Cristina-Maria, Vanciu Gheorghe Ioan, Pantelimon Ioana Maria, Fărcaș Ștefan, S.C. Tiger Wood S.R.L, Oprea Ioan;

Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 575/30.06.2017 și Avizul Arhitectului-șef nr. 722/23.08.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal de urbanizare, prelungire strada Luminii, beneficiari: Meseșan Vasile, Meseșan Cristina-Maria, Vanciu Gheorghe Ioan, Pantelimon Ioana Maria, Fărcaș Ștefan, S.C. Tiger Wood S.R.L, Oprea Ioan, întocmit în scopul stabilirii de reglementări și indici urbanistici, după cum urmează:

 • - UTR Liu_p: Locuințe cu regim redus de înălțime dipuse pe un parcelar de tip urban pe teren în pantă

 • - funcțiune predominantă', locuințe individuale (unifamiliale), semicolective (familiale);

 • - principiu de dezvoltare a terenurilor', pe structuri parcelare și regulament local P.U.Z.

 • - regim de construire: izolat, cuplat sau în cascadă;

 • - înălțimea maximă admisă: pentru clădirile de locuit dispuse în regim izolat sau cuplat regimul de înălțime nu poate depăși una din configurațiile (S)+P+l+M, (S) +P+1+R, D+P+M, D+P+R. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m. Pentru clădirile de locuit de tip cascadă regimul de înălțime maxim admis este de patru niveluri (demisol, parter și trei niveluri /etaje), cu condiția ca în nici un punct al construcției să nu se suprapună pe verticală mai mult de trei niveluri. înălțimea maximă admisă a clădirilor de tip cascadă, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m, iar cea măsurată la coama acoperișului, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 15 m.

 • - indici urbanistici'. P.O.T max =35%, C.U.T max = 0,9 ADC/mp;

 • - retragere față de aliniament: 3 m;

 • - retragere min. față de limitele laterale: min. 3 m, respectiv min. 4,5 m pentru locuințele dispuse în cascadă;

 • - retragere min. față de limitele posterioare: H clădire dar nu mai puțin de 6 m;

 • - circulații, accese: accesul auto se realizează din prelungirea str. Luminii - ampriză 9 m;

 • - staționarea autovehiculelor', se va organiza în interiorul parcelei;

 • - echipare tehnico-edilitară: rețea de apă și electrică existente pe drumul de acces; Prin PUZ se prelungește traseul existent al străzii Luminii, până la str. Eugen Ionescu, în concordanță cu studiul de urbanism aprobat prin H.C.L nr. 51/2007 (str. B), asigurându-se o circulație continuă. Prelungirea străzii Luminii este reglementată la o ampriză de 9 m.

Art. 2 - Toate investițiile propuse prin documentația de urbanism vor fi suportate de beneficiarii acesteia. Circulația nou propusă prin P.U.Z va fi realizată de către investitori la strat de uzură înainte de autorizarea investițiilor propuse.

Art. 3 - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de cinci ani.

Art. 4 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


CONTRAS Secretarul m


Nr. 959 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)