Hotărârea nr. 958/2017

Hotărârea 958/2017 - Aprobarea P.U.D. construire hotel S+P+E+M, str. Napoca nr. 17-str. Fortăreței nr. 4; beneficiară: S.C. Napoca 15 S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire hotel S+P+E+M , str. Napoca, nr. 17 - str. Fortăreței, nr. 4

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire hotel S+P+E+M , str. Napoca, nr. 17- str. Fortăreței, nr. 4 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 543792 din 24.11.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire hotel S+P+E+M , str. Napoca, nr. 17 - str. Fortăreței, nr. 4 , beneficiară: S.C. NAPOCA 15 S.R.L.;

Având în vedere Avizul Arhitectului Șef nr. 1095 din 23.11.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015 și nr. 737/2017;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, pct. 5, lit. ”c"; art. 39, al. 2 și art. 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire hotel S+P+E+M, str. Napoca, nr. 17 - str. Fortăreței, nr. 4, beneficiară: S.C. NAPOCA 15 S.R.L, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • •   Clădirea amplasată în aliniament în front conținu închis, pe limitele de proprietate laterale și posterioară, conformarea fiind determinată de contextul generat de cadrul constuit adiacent;

  • •   Accesul auto și pietonal se realizează din str. Fortăreței;

  • •   Staționarea autovehiculelor se realizează în spații specializate dispuse în subsolul construcției (16 locuri de parcare);

  • •   Echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Fortăreței;

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală Urbanism.

deeședinte de ședință, n Ștefan Tarcea »

TRASEMNBAZĂ: ecretarul mupjZipiului,

Jr. Auro

Nr. 958 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)