Hotărârea nr. 957/2017

Hotărârea 957/2017 - Aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă cu servicii P+E+Er – str. Trifoiului nr. 47; beneficiari: Forna Ioan și Forna Claudia-Ioana.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință semicolectivă cu servicii P+E+Er - str. Trifoiului nr. 47

»

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință semicolectivă cu servicii P+E+Er - str. Trifoiului nr. 47 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 501960 din 15.11.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire locuință semicolectivă cu servicii P+E+Er - str. Trifoiului nr. 47, beneficiari: Foma Ioan și Foma Claudia-Ioana;

Având în vedere Avizul Arhitectului Șef nr. 1009 din 2.11.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015 și nr. 737/2017;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire locuință semicolectivă cu servicii


P+E+Er - str. Trifoiului nr. 47, beneficiari: Forna Ioan și Foma Claudia-Ioana, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limita nord-estică - min. 3 m;

  • - retragerea față de limita sud-est - 6 m;

  • - retragerea față de limita sud-vest - 3 m;

  • - circulațiile și accesele: din str. Trifoiului;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă la str. Trifoiului.

Conform art. 25 al Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG, terenul grevat de servitute utilitate publică va fi înscris în C.F. cu destinația de teren rezervat pentru servitute de utilitate publică, anterior autorizării.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 957 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)