Hotărârea nr. 955/2017

Hotărârea 955/2017 - Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+M parțial, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 96A; beneficiari: Pop-Curșeu Ștefana și Pop-Curșeu Ioan-Simion.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

construire locuință unifamilială, P+M parțial, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 96A

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință unifamilială, P+M parțial, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 96A - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 455652 din 25.10.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, P+M parțial, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 96A, beneficiari: Pop-Curșeu Ștefana și Pop-Curșeu Ioan-Simion;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 688 din 11.08.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015 șinr. 737/2017;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială, P+M parțial, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 96A, beneficiari: Pop-Curșeu Ștefana și Pop-Curșeu Ioan-Simion, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limitele laterale - min. 3 m;

  • - retragerea fată de limita posterioară - min. 6 m;

  • - circulațiile și accesele: din str. Gen. Eremia Grigorescu;

  • - echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Gen. Eremia Grigorescu.

Art. 2. -

Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Nr. 955 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)