Hotărârea nr. 953/2017

Hotărârea 953/2017 - Aprobarea P.U.D. construire cabană, Colonia Făget nr. 10 R, provizoriu; beneficiară: Rusu Anca Cosmina.


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire cabană, Colonia Făget nr. 10 R, provizoriu

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire cabană, Colonia Făget nr. 10 R, provizoriu - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 408005 din 14.11.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire cabană, Colonia Făget nr. 10 R, provizoriu, beneficiară: Rusu Anca Cosmina;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 855 din 19.09.2016 în conformitate cu prevederile PUG aprobat prin HCL nr. 792/1999, HCL nr. 515/2009 și PUZ - Făget, aprobat prin HCL nr. 226/1999 raportat la Sentință civilă nr. 3663/2015 definitivă prin Decizia civilă nr. 460/2016, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015 și nr. 737/2017;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire cabană, Colonia Făget nr. 10 R, provizoriu, beneficiară: Rusu Anca Cosmina, pe o parcelă de teren proprietate particulară. Documentația reglementează:

  • •  retragerea minimă față de limitele laterale: H comișă/2, dar nu mai puțin de 4 m;

  • •  retragerea minimă față de limita posterioară: H comișă/2, dar nu mai puțin de 5 m;

  • •  indicatorii urbanistici propuși: POT= 5%, CUT= 0,1;

  • •  regimul de înălțime propus: două nivele supraterane.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației doi ani.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 953 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)