Hotărârea nr. 952/2017

Hotărârea 952/2017 - Aprobarea P.U.D. construire două case unifamiliale – str. Fagului nr. 68 B provizoriu; beneficiar: Negru Dorin-Vasile.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire două case unifamiliale - str. Fagului nr. 68 B prov.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire două case unifamiliale - str. Fagului nr. 68 B prov.- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 485644 din 15.11.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire două case unifamiliale - str. Fagului nr. 68 B, beneficiar: Negru Dorin-Vasile;

Având în vedere Avizul Arhitectului Șef nr. 864 din 3.10.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015 și nr. 737/2017;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c”, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire două case unifamiliale - str. Fagului nr. 68 B prov., beneficiar: Negru Dorin-Vasile, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • - retragerea minimă față de limita sud-estică - 5 m;

  • - retragerea minimă față de limita sud-vestică - 6 m;

  • - retragerea minimă față de limita nord-vestică - 3 m;

  • - retragerea minimă față de limita nord-estică - 7 m;

  • - distanța între cele două construcții - min. 10 m;

  • - circulații și accese: din str. Fagului pe aleea de acces;

  • - echipare tehnico-edilitară: existentă la str. Fagului.

Anterior emiterii autorizației de construire pentru cele două case se va dezmembra alveola de depășire și alveola de întoarcere și se va înscrie în cartea funciară cu destinația de drum. Drumul de acces cu alveole se va realiza la strat de uzură pe toată lungimea lui anterior emiterii autorizației de construire pentru imobile.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Generală de Urbanism.


Nr. 952 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)