Hotărârea nr. 951/2017

Hotărârea 951/2017 - Aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială S+P+E, str. Eclipsei nr. 8; beneficiari: Moldovan Liviu și Moldovan Sanda Adriana.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire locuință unifamilială S+P+E, str. Eclipsei nr. 8

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire locuință unifamilială S+P+E, str. Eclipsei nr. 8 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 324915 din 23.10.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială S+P+E, str. Eclipsei nr. 8, beneficiari: Moldovan Liviu și Moldovan Sanda Adriana;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 366 din 4.05.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015 și nr. 737/2017;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. ”c", 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art, 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire locuință unifamilială S+P+E, str.


Eclipsei nr. 8, beneficiar: Moldovan Liviu și Moldovan Sanda Adriana, pe o parcelă proprietate privată.

Documentația reglementează:

  • •  retragerea față de limita lateral nordică: min. 3 m;

  • •  retragerea față de limita lateral sudică: min. 3 m;

  • •  retragerea față de limita posterioară: min. 6 m;

  • •  distanța dintre două clădiri pe aceeași parcelă: min. 3 m;

  • •  accesul auto și cel pietonal din str. Eclipsei;

  • •  echiparea tehnico-edilitară: completă pe str. Eclipsei.

Se interzice parcelarea suprafeței de teren studiată prin Planul Urbanistic de Detaliu.

Art. 2. - Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare.

Art. 3. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se îi                                         ;m.Nr. 951 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)