Hotărârea nr. 950/2017

Hotărârea 950/2017 - Aprobarea P.U.D. construire imobil mixt (spațiu comercial+locuințe), S+P+2E+R, str. Berăriei nr. 5; beneficiară: S.C. Goikomin S.R.L.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu construire imobil mixt (spațiu comercial+locuințe), S+P+2E+R, str. Berăriei nr. 5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -construire imobil mixt (spațiu comercial+locuințe), S+P+2E+R, str. Berăriei nr. 5 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 473116 din 23.10.2017 al Direcției Generale de Urbanism, prin care se propune aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil mixt (spațiu comercial+locuințe), S+P+2E+R, str. Berăriei nr. 5, beneficiar Goikomin S.R.L.;

Având în vedere Avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 680 din 7.08.2017, avizele organismelor teritoriale interesate, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de prevederile Regulamentului Local de Urbanism, aprobat prin Hotărârea nr. 493/2014, așa cum a fost modificat și completat prin Hotărârile nr. 118/2015 și nr. 737/2017;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 pct. 5 lit. c, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil mixt (spațiu comercial+locuințe), S+P+2E+R, str. Berăriei nr. 5, beneficiar Goikomin S.R.L., pe o parcelă proprietate privată. Documentația reglementează:

  • - retragerea față de limita laterală sud-estică: min. 3 m;

  • - retragerea față de limita laterală nord-vestică: min. 3 m (clădirea) și pe limită (copertina auto);

  • - retragerea față de limita posterioară: min. 6 m;

  • - circulațiile și accesele: din str. Berăriei;

  • - echiparea tehnico-edilitară: existentă pe str. Berăriei.

    Art. 2. -


    Art. 3. -


Se stabilește perioada de valabilitate a documentației de doi ani de la aprobare. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Dirșțția Generală de Urbanism.


S'EMNEAZĂ: ajMcipiului, Roșea

Nr. 950 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)