Hotărârea nr. 949/2017

Hotărârea 949/2017 - Vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe.

CONSILII:! LOCALAl municipiului

CI.UJ-NAPOCA

hotărâri:

privind vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe

Consiliul loeal al municipiului Cluj-Napoca întrunit in .ședință extraordinara.

Lxaminând proiectul dc hotărâre privind vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 537909/451 .'21.11.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății privind vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe:

Reținând prevederile Legii nr. 152/1998. actualizată și republicată, cu completările și modificările ulterioare, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, ale 11.G nr. 962 din 27 septembrie 2001 (^actualizată*), plivind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152. 1998 plivind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, procedura de vânzare a locuințelor A.N.L.. precum și ale Ordinului 3776/25.07.2017. pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2017. în vederea vânzării locuințelor pentru tineri:

Văzând procesele verbale ale Comisiei de veri licăre a condițiilor obligatorii de vânzare a locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe din dala dc 30.10.2017. 15.11.2017, 17.11.2017. 20.11.2017 și 21 11.2017. ale Comisiei de stabilire a prețului dc vânzare a locuințelor construite din fundurile Agenției Naționale pentru Locuințe din data dc 30.10.2017. 03.11.2017 și 14.11.2017. precum și avizul comisiei dc specialitate;

Potrivii dispozițiunilor art.. 36. 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTI::

.Art. 1. Se aprobă vânzarea locuințelor situate în municipiul Cluj-Napoca str. Mehedinți nr 41 în favoarea titularilor contractelor dc închiriere, precum și modul de achitare al prețului, conform Anexei 1. care lace parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. Prețul de vânzare al locuințelor prevăzut în Anexa 1 kt prezenta hotărâre este valabil pe perioada valabilității Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 3776/25.07.2017.

Art. 3. La dala încheierii contractului in formă administrativă, respectiv în formă autentică, titularii au obligația reconfirmării condițiilor de eligibilitate.

în cazul în care condițiile de eligibilitate nu suni întruni le, contractul de vânzarc-cumpărare nu va fi încheiat.

Art. 4. Sc aprobă contractul de vânzare-cumpărare a locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe cu achitarea integrală a prețului, conform Anexei 2. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Sc aprobă contractul de vânzare-cumpărare a locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe cu achitarea in rate a prețului, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. (1) Sc iiiandaicază Primarul municipiului Cluj-Napoca să semneze contractele de vânzare-cumpărare având ca obiect locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, în formă administrativă, în numele și pe scama Consiliului local al mumcipiului CIuj-Napoca.

(2) Primarul municipiului Cluj-Napoca va desemna la rândul său. prin Dispoziție, persoanele care sc vor prezenta în fața notarilor publici în vederea autentificării contractelor de vânzare-cumpărare.

Art. 7. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății și Direcția economică.


an Tare ea


Nr. 949 din 28 noiembrie 2017

(I lotărârca a fost adoptată cu 19 voturi)


J J             I ISTA IVClJUI l-l OR AM. SITUATE ÎN M'JNIC.'Pil II CI UJ-NAPOCA.

/l DIX || NR. 4. CARE FAC <?B II •CIUL VÂNZĂRII IN FAVOAREA TITULARII (.IR CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE


N'R. CRT

■..     :...:T

mAii:;’::'

m i.n<

C.N.P.

•ADIH.ȘĂ IMOBIL CE FACE OBIKCI UI. VVNZĂRI1

STiPRAEVIA UTILĂ (MP)

OĂTE DriDIiX l ITICARl- ALE IMOllII ULUI Cf FACE OBIECTUL VÂNZĂRII

l-RI' J '

LEI

MODAL1TAR1. Dl

ĂCHITARE A PRE11 LVi

prenume.

IMi'l.RAI

R.Â1T LUNARE

STRADA

5K

ni or

SCAhA

1 ■TU

AP

CARIE H'NCJAR.A

număr-•.

CADASTRAL. .

1

2

3

4

5 . . .

t>

t:

s

9

10

li

12

14

15

16

1

POP

MONICA

MMILDIN TI

41

Ml

1

PARl'f.R

1

40,18

305381 -CI-UI

:«I5.-|XI-CT-U1

112759

DA

••

2

STÎNĂ

ILORLN-GABRIF.I.

MEHEDINȚI

41

Ml

1

1

4

40.(17

305381-CI-U4

305381 <T-14

120226

-

25 DE ANI

| 3

OLOSVTEAN

RALLCA-NECTARA

MEHEDINȚI

41

Ml

1

1

s

40.07

305.181-C1-U5

305381-CI-1.5

120226

-

25 DIC ANI

4

RCIZISCI

FLORIN'-DEZlDIIRIU

MTIITD1N 11

41

Ml

1

1

6

40.18

30S381-CT-II6

3IJ5.iKM.T-U6

120226

25 DE ANI

5

CRisrrsct

ANA-l.ll.lANA

MEHEDINȚI

41

Ml

1

K

40.07

305381-C1-IJ8

30538l-CLL 8

120226

DA

«

A

NEAG

ALINA-ALEXANDRIN 4

MEHEDINȚI

41

Ml

1

2

10

441.18

30538I-C1-VI0

3IJ5381-C1-L1I)

120226

-

25 DE ANI

1 7

RLSl

Al IN -EUGEN

.MEHEDINȚI

41

Ml

1

3

12

40.117

3II5.38I-C1-II2

305381-C.I-l 12

120226

-

25 iii: ani

1 *

Dl MA

TI 1.1 i FLORIN

MEHEDINȚI

41

Ml

1              3

13

40.07

305381-Ci-L 1.1

30SW1-CI-L13

120226

DA

7

IGNAT

ANCA- IO AN A

MI.IITDINI1

41

Ml

1

3

15

40.18

30538 l-C 1-1 15

305.1X1-Cl-L 15

120226

25 DE ANI

VI

LEITE

VIORICA

MEHEDINȚI

41

Ml

1

MANSARDĂ

16

411.07

30S381-CMT6

30538LC1.U16

120226

DA

II

l'OMA

SANDA- MELAMA

MEHEDINȚI

41

Ml

1

MANSARDĂ

1?

40.07

30.MRLf.T-L 17

3OS38I-CI-IH7

120226

DA

-

12

CĂMPLAN

VASII li

MEHEDINȚI

41

.VII

I

MANSARDĂ

18

40.18

305381 -CI 1 18

305381-Ci-Ulll

120226

25 DE ANI

13

MINȚEAM

ADRIANA

MEHEDINȚI

41

MI

1

MANSARDĂ

19

411. IM

30M81-C1-UI9

305381-C1-IH9

120226

-

25 Dl. ANI

14

CĂTINEAN

ll.liAN V-CI.AUDIA

MEHEDINȚI

41

Ml

2

PARTER

20

64.17

3O5.181-CI.U20

30538LCI-H20

181299

25 DE ANI

15

UÂLC

VIORII

Ml'll EDI N |T

41

Ml

2

PARI IR

21

40.18

3(l5381-( 1 UZI

3'I538I-Cl-U2l

112759

.

25 DE ANI

16

ARMANCĂ

MARGARETA III IVNA

MRIII'.DIN'11

41

Ml

2

PARTER

22

40,18

305381-CI-IJ22

30538I-C1-U22

112759

-

25 DE AM

17

HERGHI1.1GII.

< RIST1A.N-SPIRIDON

MEHEDINȚI

41

Ml

2

1

23

40.18

.105.18l-Cl-L’23

30538 l-C 1-1)23

12(1226

-

25 DE ANI

IX

MA.N

D.VN-MI1LA1

MEHEDINȚI

41

Ml

2

1

24

40.18

305381 CI 1'24

505381-CI-124

120226

DA

19

COL I O

LIV IA

MEHEDINȚI

41

Ml

2

1

26

40.07

30538 l-C.T-t.26

30S3X1-CLL 26

120226

DA

20

CĂTIN \Ș

S1MO.NA-AI.IN A

MI.HLDINI 1

41

Ml

2

2

27

40.18

30538I-C1-L27

3053X1-Ci-1 27

120226

25 di: ani

ZI

YESCAN

OUI.IA- OLANA

MEHEDINȚI

41

Ml

2

2

28

40.18

3IIS3XKLL2X

305381-0-1’28

120226

-

25 DE ANI

22

1ANKO

ZSOI.T

MI.III DINU

41

Ml

2

3

31

40.18

305381-C1-1 31

.«>5.18 l-C LI 31

120226

-

25 l)E ANI

23

BOB

ALIN'A-BIAM A

MMILDIN I I

41

Ml

2

3

32

40.18

305381 -CI-132

305381-CLI .12

1211226

-

25 DK ANI

24

BĂI.C

ANCA- DUMITRITA

MEHEDINȚI

41

Ml

2

3

33

40.07

305.181-CI-U33

305381-0-133

120226

-

25 DE ANI

25

BĂRBOS

I.IANA-CECILIA

MEHEDINȚI

41

Ml

2

3        34

40.07

305381 .CI-1134

3053XI-C1-U34

120226

25 1»E ANI

26

1ÎRNOVLANL

PAUL-VI.Al»

MF.HKDIN 11

41

Ml

2

MANSARDĂ

35

40.18

305381-CI-IJ35

305381-C1-H35

120226

DA

2?

f«A.INO< ZI

ZOLTAN

MEHEDINȚI

41

Ml

2

MANSARDĂ

36

40.18

JO5381-C1-L'J6

305381 -CI -U36

120226

.

25 DE ANI

28

ARDl'lS

ȘT LTAN-COSMIN

MEHEDINȚI

41

Ml

2

MANSARDĂ

37

40.07

305381.( 1.(137

3O5381-CI-U37

120226

i

25 DE ANI

29

CIOC 1 AN

IOANA-CRLNA

MEHEDINȚI

41

Ml

2

MANSARDĂ

58

40.07

305381-CT-IIJ8

305.181 -CI -U38

120226

DA

30

l’A PAI

LEVENTF.-LVSl.O

MEHEDINȚI

41

M2

1

PARTER

1

40.18

JU5382-C1-U1

305382-C1-IH

112759

DA

3i

TRIȚÂ

M.ARIL'S-TI DORI 1

MEHEDINȚI

41

M2

1

PARTER

2

40.18

3U53S2-C1-U2

305382-C 1-1'2

112759

25 DE ANI

î?

GĂN'J

ALEXANDRA

MEHEDINȚI

41

M2

1

PARTER

3

64.17

3«J5382.< 'LI'ii

305382-0-1'3

181299

.

25 DK ANI

33

SOACACI

IOANA-MARI X

MEHEDINȚI

41

M2

1

1

4

40.07

308382-0-1'4

3IJS3X2-CLV4

120226

-

25 DK ANI

u

HAIHJR

KVA-ELZA

MEHEDINȚI

41

M2

1

1

5

40.07

30S382-C1-V5

305382-C. l-t. 5

120226

-

25 DE .AM

35

Rl'Cl R

MIHAM A-DANA

M1HE D1N ȚI

41

V12

1

I

6

40.18

30S3X2 C1I 6

305382-C 1-V6

120226

-

25 DE ANI

36

( HIBĂM AN

MARII S- AIIG'UXTIN

MEIIEDIN 11

41

M2

1

1

n

40.18

305382-C 1-1'7

3O53K2-C1-L 7

120226

-

25 DE ANI

V?

Fl.l'I.RAȘ

CARMEN LAVINIA

MEHEDINȚI

41

M2

1

2

X

40.07

3DS382-C1-V8

305382-CI 1 X

120226

-

25 l»E A.N1

3X

CARAMAN

CREȘTINA

: |

MEHEDINȚI

41

M2

1

2

9

40.07

305.182-C1-1 9

305382-C LI 9

120226

-

25 l)K ANI


39

POP

XDRIAN 1 l CIAN

4H

ALL’XA

DANIELA-MO NIC 5

41

CUMAN

LIVIA

12

I.I.OCA

SABIN- ROMAN

43

DE AC

\NAGABRIIT.A

j 44

lUDORUȚIU

MARn.fi

1

ii.ișii:

FLAVIl’-MIHAl

i 45

BOERU

MARIANA-CODRVȚ.A

47

PERȘA

PA UI A- MARIA

18

râcâtAlani

FI.OREVIINA

49

1 F.NAR'I

KINGA OLG.A

5-0

mocani:

ANDREI- A- AI.INA

SI

GA BOR

ELENA- MARI \

52

l’ÎR A

VICTORIA- MARIA

53

CHIORI. AN

1) A N-CON STĂM LN

54

BOGDAN

CIAIDIA NICOI.I IA

55

MOCANI

IOANA-DANIEI.A

56

IIUGAR

ROBERT-ARP.AD

57

N \G5

IOANA- DANIELA

58

CÎMPF.AN

COSMIN

5|

NF.AG

rKduci - sorin

6l)

l’ARASCA

FLORLN-DORIN

Ui

ROIAU

ILORICA-MONICA

62

SĂLCII AN

MARIANA-NICOI.I: I A

M

IMF

FELIC1A

61

!d.OI>l<AA-l AZAR

CR1STIAN-FLORLN

65

BO.ANC.A

COSMIN II.OKI AN

66

FERENCZ

U.NIGE- EVA

6;

DKAK

CSILLA-ANDRIA

68

MCOAR k

PAI I.A-CRISI INA

69

SIMION

RÂZV'AN-JOAN

7d

TRIE

IOSEFINA-NTCOLETA

71

MSI OK

1 II I AN A

?n

OI.OSI'TEAN

RODICA-DANII I A

73

POP

silvii:

74

IARCEA

LAI RA-.AMALLA

75

ROI BOACÂ

NICOLAI

76

BIRO

ELENA

77

«ARA

CAMELLA

78

MANII!

GIIKORCIIL-DÂNUI

79

CĂLUGĂR

IONEI.-MARH S

XI)

RUS

SERURI

fii

BADHJ TIȘA

DOINA IOANA

63

VEIXI1EREAN

CONSTANTIN SORIN

K<

VIDK. AN-GO1 IA

NRULETA

84

CII1RA

COR INA

H5

OLARI-ZÂINIISCU,

OAN’A

86

RÂ< ĂȘAN

H L1A

87

MARf.fi

M VRIA

MEHEDINȚI

41

41

N* r-j

1

1

MEHEDINȚI

Ml.lll.DINII

4!

M2

1

MEIIEDINI 1

41

M2

1

.MEHEDINȚI

41

M2

1

MEIIEDINI 1

41

312

1

MEIIEDINI 1

41

M2

1

MEHEDINȚI

41

M2

1

MEHEDINȚI

41

312

1

MEIIEDINI 1

41

M2

2

MEHEDINȚI

41

312

2

MEHEDINȚI

41

M2

2

MEHEDINȚI

41

M2

2

MEIIEDINI 1

41

M2

2

MEHEDINȚI

41

M2

2

MEHEDINȚI

41

M2

2

MEHEDINȚI

41

M2

i

MEIIEDINI 1

41

M2

2

MEHEDINȚI

41

M2

2

MEHEDINȚI

41

M2

2

MMIEDINII

41

M2

2

MEI IEI» INII

41

M2

2

MEHEDINȚI

■11

M2

2

Ml III.DIN I I

41

M2

2

■ MEHEDINȚI

41

M3

1

MEHEDINȚI

-II

M3

1

MEHEDINȚI

41

M3

1

MI- IIEDIN I I

41

M3

1

MEHED1N |l

11

M3

1

MEHEDINȚI

41

Mi

1

MEI II-DIN |l

41

M3

1

MKHEDIN | l

41

MS

1

MEHEDINȚI

41

Mi

1

MKHEDIN | l

41

M3

1

MlilII-DIN | 1

41

AU

1

MEHEDIN] 1

41

M3

1

MEI1EDLNI1

41

M3

1

MEIIEDINI 1

41

AU

2

MEHEDINȚI

41

Ml

X

MEHEDINȚI

41

M3

2

41

M3

JtMQ.DIN | 1

2

kityJbiN 11

41

AU

2

mehe^inȚj

41

Mi

2

^lhDINlA

41

M3

2

Mișîii:i\i n i i

41

M.»

2

wjriHF.i/rtiTi

■11

M3

2

41

313

2

41

M3

2

atiffiEOnfli

41

M3

2

u i*

2

10

411.18

305382-Ci-Lll»

305382-C 1 -CIO

120226

DA

2

11

4U.1K

305382-4 l-t 11

305382-C l-l 11

120226

25 DE ANI

3

12

40.07

305382-Cl-l. 12

305.182 Cl-I 12

120226

25 DE ANI

3

13

40.07

305382-C. MT3

30S382-C1-CI3

120226

DA

-

3

14

40.18

305382-C1-114

305382-C l-l 14

120226

DA

3

ÎS

40.18

3IJ5.182-C1-I.15

305382.C1-I.1S

120226

DA

-

MANSARDĂ

17

40.07

305382-C 1-f 17

305382-C 1-1’17

120226

25 DE ANI

MANSARDĂ

40.18

305382-C l-l 18

305382-C l-l’18

120226

DA

-

MANSARDĂ

10

4(1.18

31)5382*4*1.1 19

3OS1K2-C1-119

120226

25 DE ANI

PARTER

20

64.17

305382-C. 1-C20

305382-Cl-l. 20

181299

25 DE ANI

PAR TEII

21

4U.1K

305382-C 1-121

305382-Cl-l 21

112759

25 di: ANI

1

23

40.18

305382 4 l-l 23

3115182-4 T-l 23

120226

25 DE ANI

1           24

40.18

305382-C 1-I.-24

305382-Cl-l. 24

120226

DA

1           25

40.07

305382-C 1-1’25

30S382-C.J-l.25

120226

25 DE ANI

1

26

4(1.07

305.182-CI-t 26

305382-Cl-l 26

120226

25 DE ANI

2

27

40.18

305382-C l-l *27

3DS3K2.C1-127

1211226

2$ DE ANI

2

28

40.18

305382-C 1-1’8

305382-C l-l. 28

120226

25 DE ANI

1

29

40.07

305382-C 1-1’29

305382-C 1-1’29

120226

ÎS DE ANI

2

.10

411.07

305.182-0-131)

305382-Cl-l 30

120226

25 DE ANI

3

31

40.18

305382-C: 1-1.31

305382 4.1 1 31

120226

DA

-

3

33

40 07

305382-C 1-1'33

305382-0-133

120226

21) di: ANI

MANSARDĂ

35

40.18

305382-C 1-L 35

305382-Cl-l 35

12226

25 DE ANI

MANSARDĂ

36

40,18

31)5.182 4 1-1.36

305382-Cl-l 36

120226

25 DE ANI

MANSARDĂ

33

40.07

305382-C 1-1’38

305382-Cl-t 38

120226

25 DE ANI

l’ARI I R

1

40.18

305383-Cl-l 1

305383-Cl-l 1

112759

DA

.

PAR) EH

2

40.18

305383-4 1-1.2

30.53K3-C1-1 2

112759

25 DE ANI

PARTER

3

64.17

305383-C1-13

305383-Cl-l 3

181299

-

25 DE ANI

1

s

40.07

305383-4.1 -1 5

305383-CJ-C5

120226

25 DE ANI

1

"7

411,18

3D5.1K.i-Cl-l 7

305383-Cl-l 7

120226

25 DE ANI

2

8

40.07

305383 CI-1:8

305383-C1-LK

120226

DA

-

2

10

40.18

30S383-C1-110

30S383-O-VI0

120226

25 DE ANI

3

12

40.07

305383-C l-l 12

305383-Cl-l 12

120226

2SDE ANI

3

13

40.07

305383-4 1-1 13

30.51K3.47M 13

120226

25 DE ANI

3

14

40.18

305383-0-1*14

305383-0-04

120226

IJA

3

15

40.18

305383-Cl-l 15

3OK383-C1-IT5

120226

25 DE ANI

MANSARDĂ

16

40.117

305.18.1-CI-t.l6

305383-Cl-l16

120226

25 DE ANI

MANSARDĂ

IT

40.07

305383-C 1-UI 7

305383-Cl-l. 17

120226

25 DE ANI

PARTER

2(1

64.17

3O5383-C1-E2O

305383-Cl-l 20

181299

25 DE ANI

1

26

40.07

305383-C l-l! 26

.105.18.1-4 l-l 26

120226

25 DE ANI

2

28

40.18

305383-4.1-1128

.105383 Ci-1.28

121)226

DA

-

2

29

40.07

305383-C l-l>29

305383-0-1:29

120226

25 DE ANI

3

31

40.18

3O53«3-Cl-L'31

3053 83-C’l-1’31

120226

25 DE ANI

3

32

40.18

305383-C l-l 132

1051K1-C1-132

12)1226

20 DE ANI

3

33

40.07

305383-C 1-133

305383-0-1’33

120226

DA

3

34

40.(17

305383-C l-L’34

305383-C 1-1’34

120226

20 DE ANI

MANSARDĂ

35

40.18

305383-Cl-l 135

.1053X3-4*1-1 35

120226

DA

-

MANSARDĂ

36

40.18

3O5383-C1-U36

305383-Cl-l 36

120226

20 DE ANI

MANSARDĂ

37

40.07

.105.183-11-1:37

305383-0-137

120226

25 DE ANI

MANSARDĂ

38

40.07

305383 CI-1'38

305383-Cl-l 38

121)226

DA

-

MUN1C1PIUI

Anexa nr. 2 la I ICI, nr.949/2017


CLUJ-NAPOCA

DIRECȚIA PATRIMONIUL MUNICIPIULUI

Șl EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL ADM IN IS I RARE SPAȚII. TERENURI

Nr._______dm_      2017


I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. I. Statul Român in calitate de proprietar, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj Napoca in calitate de administrator al imobilului in baza I egii nr, 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu sediul in Cluj-Napoea, strada Moților nr. 3, județ Cluj. în calitate de VÂNZĂTOR, pe de o parte și

____. cu domiciliul în municipiul_________ , slr. ______________nr. ____, jud._____     . identificată cu Bl/Cl scria nr. __________eliberat la dala de_______de ___________. având CNP _______________, în calitate de CUMPĂRĂTOR, pe de altă parte.

A

In baza Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, a H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998, republicată cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a cererii nr. _____________ din data de _______, aprobată prin H.C.L. nr.___ din ________, sc încheie prezentul contract dc vânzare-cumpărare în următoarele condiții:

II. OBIECTEI, CONTRACTUL! I

Art. 2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie transmiterea dreptului de proprietate asupra locuinței ANI .- apartamentului nr._____. situat în Cluj-Napoca, str. ________, nr. _

bloc ____. scara_____ . etaj ____județul Cluj. înscris în C.F. nr. ____Cluj-Napoea. cu nr.

cadastral _     . compus din            _______. cu suprafața utilă dc _____mp., cu cote

părți comune de _______________. conform releveului ce constituie anexa nr. 1 la contract și care

face parte integrantă din acesta.

Art. 2.2. Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinței ANL se transmite dreptul de folosință pe durata existenței construcției (blocului) asupra cotei părți de teren dc __________.

aferentă locuinței ANL din terenul în suprafața de _          mp. pe care este construit blocul de

locuințe, Intabulat în C.F. nr.           CIuj-Napoca.

Art. 2.3. Locuința ANL ce se vinde este ocupată de cumpărător în baza contractului de închiriere nr.________din________________.

Art. 2.4. Contractul de închiriere nr.___din_________existent pentru locuința ANL.

încetează de drept la dala autentificării contractului de vânzare-cumpărarc, iară punere în întârziere și iară nicio altă formalitate.

ITT. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

Ari. 3.1. Prețul de vânzare al locuinței ANL descrisă la CAP. II este de______________lei. fiind

calculat în baza Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicata, a HG nr 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr 152/1998, republicata cu modificările și completările ulterioare și a H.C.L. nr._________________și este valabil până la data publicării în Monitorul Oficial ai României, partea I.

al următorului Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin care se stabilește valoarea de înlocuire pe mp. ce stă la baza calculării acesteia, dată până la care este valabil Ordinul nr. 3776/025.07.2017.

Art 3.2 Municipiul Cluj-Napoca beneficiază de un comision de :% din valoarea de vânzare calculată a locuinței, comision inclus, împreună cu valoarea de vânzare a locuinței, in prețui final de vânzare al acesteia, prevăzut la art 3.1. din prezentul contract.

Art. 3.3. Prețul dc vânzare al locuinței ANL-prevăzut la Art. 3.1. din prezentul contract, se achită integral, astfel:

- la data încheierii contractului dc vănzare-cumparare autentic, când prețul locuinței ANL se achită din surse proprii ale cumpărătorului/ cu plata în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la dara înscrierii dreptului dc proprietate în cartea funciară, când prețul locuinței ANL sc achită din credite contractate de cumpărător de la instituții financiare autorizate, inclusiv cu garanția statului, după caz.

Art. 3.4. Plata prețului de vânzare al locuinței ANI se efectuează în baza prezentului contract, în numerar la casieria Primăriei municipiului Cluj Napoca, sau prin virament bancar. în contul vânzătorului. CLI RO 14920794. cod 1BAN: ROI4TREZ216502205X031114. deschis la trezoreria CJuj Napoca.

Art. 3.5. Dovada achitării prețului de vânzare a locuinței ANL sc face prin chitanța/’ ordinele dc plată vizate de bancă.

IV. I RANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

Art. 4.1. Cumpărătorul deținu posesia și folosința locuinței ANI descrisă la CAP. II din prezentul contract

Art. 4.2. Dreptul dc proprietate asupra locuinței ANL se transferă de la vânzător la cumpărător, la data autentificării contractului du vânzare-cumpărare.

Art. 4.3. Cumpărătorul se obligă, in condițiile legii, să înscrie iu Cartea Funciară, pe cheltuială proprie, dreptul dc proprietate, asupra imobilului idcntilicat la CAP. II din contract.

Art. 4.4. De la data transferului dreptului du proprietate, sarcinile și riscurile trec asupra cumpărătorului, cu obligația acestuia de a deciara proprietatea imobiliară în vederea stabilirii obligațiilor fiscale, în termen dc 30 zile, de la dala autentificării prezentului contract.

Art 4.5. Locuința ANI nu poate tace obiectul unor acte dc dispoziție între vii pe o perioadă du 5 ani de la data dobândirii acesteia.

Art. 4.6. Prin excepție de la prevederile Art 4.5.. locuința poate face obiectul unor garanții reale imobiliare, constituite iu favoarea instituțiilor du credit definite conform Ordonanței dc urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007. uu modificările și completările ulterioare, care finanțează achiziția acestor locuințe, și/sau în favoarea stalului român, in cazul creditelor acordate du instituțiile de credit, cu garanția statului, conform prevederilor legale în vigoare. Instituțiile de credit, sau după caz stalul român, prin organele competente, vor puica valorifica locuința și anterior expirării termenului de 5 ani, pe calea executării silite. în condițiile legii, în cazul neîndcpliriirii obligațiilor din coniractul de credit dc către proprietarul locuinței.

  • V. OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORI LUI ȘI ALE VÂNZĂTORULUI

A. OBLIGAȚULE CI MPĂRÂTORULt'l

Art.5.1. La data autentificării contractului de vânzarc-cumpărarc, cumpărătorul se obligă, in condițiile legii, să înscrie. în evidențele de publicitate imobiliară, respectiv cartea funciară a imobilului, pe cheltuială proprie, dreptul de proprietate al locuinței A.N.L. identificară la CAP 11. și respectiv dreptul de folosință asupra cotei-părți de teren aferent locuinței conform CAP II din contract.

Art.5.2. La data autentificării contractului de vânzarc-cumpărarc. cumpărătorul se obligă, în condițiile legii, să înscriu în favoarea vânzătorului, in cartea funciară, pe cheltuiala proprie, interdicția de înstrăinare prin acte între vii. asupra imobilului identificat la CAP 11. pentru o perioada de 5 ani de la data transferului de proprietate, potrivit dispozițiilor legale.

Art.5.3. Cumpărătorul declară că la data încheierii și autentificării contractului. îndeplinește toate dispozițiile legale în vigoare, inclusiv condițiile stipulate la art. 10. alin.l. alin.2 lil.b, c. cAl și lil.g din Legea nr. 152/199X republicată, cu modificările și completările ulterioare și se obligă sa întocmească și să depună toate documentele care sunt necesare pentru înregistrarea contractului autentificat în evidențele de carte funciară.

Art.5.4. Cumpărătorul se obligă să achite toate obligațiile pecuniare care decurg din transferul dreptului de proprietate, înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară, costurile notariale, costurile legate de înscrierea și radierea interdicției de înstrăinare, sarcinilor și ipotecilor în cartea funciară, precum și orice alte costuri legate de încheierea, executarea, modificarea sau rczoltițiunea contractului.

Art.5.5. Cumpărătorul se obligă să achite contravaloarea proprietății imobiliare kt termenul și in condițiile stabilite de prezentul contract.

Art.5.6. Cumpărătorul se obligă ca la dala autentificării contractului de vânzare -cumpărare să depună documentele necesare reconfirmării condițiilor de eligibilitate prevăzute de lege.

Art. 5.7. Cumpărătorul declară că este de acord să facă parte și să sc înscrie în asociația de proprietari ce urmează a se constitui pentru blocul de locuințe din care face parte imobilul cumpărat.

Art.5.8. Cumpărătorul sc obligă să obțină certificatul de performanță energetică pentru locuința ce tace obiectul prezentului contract.

B. OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORII Ll:!

Art.5.9. Vânzătorul garantează cumpărătorul contra evicțiunii conform art. 1695 din Cod Civil, referitor la dreptul de proprietate transferat,(imobilul nu este grevat de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane și nu face obiectul nici unui litigiu).

Art.5.10. Vânzătorul își dă acordul ca in baza contractului de vânzarc-ctimpărare, să se îndeplinească toate formalitățile legale privind notarea în evidențele de publicitate imobiliară, in favoarea cumpărătorul ui. a dreptului de proprietate asupra imobilului ce se constituie obiectul contractului, precum și să se noteze interdicția de înstrăinare prin acte între vii, pe o perioada de 5 ani de la data dobândirii. De asemenea, vânzătorul își dă acordul ca în baza contractului de vânzare-cumpărare, sâ se îndeplinească toate formalitățile legale privind înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, în favoarea cumpărătorului a dreptului de folosința asupra cotei-părți de teren aferentă locuinței descrisă la CAP II din contract, pe durata existenței clădirii.

Art 5JI. Vânzătorul prezintă certificatul de performanță energetică înregistrat la Conciliul local al municipiului Cluj-Napoca sub nr 356636/22.08.2016 întocmit pentru blocul de locuințe situat în Municipiul Cluj-Napoea. slr. Mehedinți, nr. 41. bloc

VI. REZOLUT1UNEACONTRACTULUI

Art.6.1. Prezentul contract este lovit de nulitate absolută in cazul in care la încheierea lui. au fost încălcate dispozițiile ari. <8 alin. (3) și ale ari. 10 din l egea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art.6.2. Prezentul contract, se rezolutioneaza de plin drept, fara a mai fi necesară punerea în întârziere - cumpărătorul fiind de drept în întârziere și Iară a mai fi necesară o alta formalitate prealabilă. Iară intervenția instanței judecătorești, fără posibilitatea acordării unui termen de gratie, în situația in care prețul prevăzut la art. 3.1. nu intră in contul vânzătorului la data autentificării contractului de vânzarc-cumpărare. în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înscrierii dreptului de proprietate în cartea funciară, prezenta clauză constituind un pact comisoriu.

Art. 6.3. Totodată, prezentul contract se rezol uționcază de plin drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere - cumpărătorul fiind de drept în întârziere și rară a mai fi necesară o alta formalitate prealabilă, fără intervenția instanței judecătorești, fără posibilitatea acordării unui termen de grație. în situația în care se constată că. la momentul autentificării contractului de vânzare-cumparare cumpărătorul nu îndeplinește condițiile stabilite la an. 10. alin 2, lit. b, c. cAI și lil. g din î.egea nr. 152/1998, prezenta clauză constituind un pact comisoriu.

Ari. 6.4. Rezoluliunea de plin drept, conduce la radierea de îndata a dreptului de proprietate al cumpărătorului asupra locuinței din cartea funciară și restabilirea situației anterioare in favoarea vânzătorului, precum și la radierea, oricăror sarcini înscrise asupra imobilului și Iară restituirea comisionului prevăzut kt art. 3.2 din contract.

VII. NOTIFICĂRI ÎNTRE PĂRȚI

Art. 7.1 (1) în accepțiunea părților contractările, orice ''notificare"’ adresatei uneia dintre acestea, celeilalte, este valabil îndeplinită dacă este transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

/*

(2) In cazul în care notificarea se face pe calc poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficia] poștal primitor pe această Confirmare. Dacă confirmarea se transmite prin lax, ea se consideră primiră în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediaiă.

VIII. FORȚA MAJORĂ

Art.8 Forța majoră exonerează de răspundere partea pe care o invocă în condițiile legi. în cazul notificării scrise prealabile în termen de .3 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

IX. LITIGII

Art. 9 Litigiile de orice fel care decurg din executarea prezentului contracL se vor soluționa pe calc amiabilă. în cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești competente din Municipiul Cluj Napoca.

Prezentul con traci s-a încheiat în 5 exemplare, in limba română. toate au valoare de original și având aceeași torță probantă, din care 3 exemplare se înmânează cumpărătorului.

V Â N Z Â T OR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA prin

PRIMAR,

EMIL BOC

DIRECȚIA ECONOMICĂ

DIRECTOR EXECUTIV

OLIMPIA MOIGRÂDAN

SERVICIUIJURIPTC,

LEGISLAȚIE. CONTRACTE

ȘEF ST.RVICIIJ,

ROXANA l.ÂPUSAN

D.P.M.E.P..

DIRECTOR EXECUTIV

1ULLA ARDEUȘ

SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII. TERENURI

ȘEF SERVICIU.

RALUCA l-EREZAN

InLocrnil:

C l M P Â R Ă T OR: NUME: PRENUME: CNP :


AM PRIMIT AZI.....................

3 exemplare în original din contractul de vânzarc-cumpărareMUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

Anexa nr. 3 la I ICI. nr.949/2017


DIRECȚIAPATRIMONIUL MUNICIPIULUI

ȘI EVIDENȚA PROPRIETĂȚII

SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII,TERENURI Nr._________din__22017


CONTRACT DE VĂNZARE-CU'MPĂRARE

(cu plata în race lunare) NR.____________din________2017

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1. Stalul Român în calitate de proprietar, prin Consiliul Local al Municipiului Cluj Napoca în calitate de administrator al imobilului în baza Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu sediul în Cluj-Napoca. strada Moților nr. 3. județ Cluj. în calitate de VÂNZĂTOR, pe de o parte și

____________. cu domiciliul în municipiul ________, str.       ___________nr. . jud.__________. identificată cu 131/CI seria _ nr. __________eliberat la data de _ de

____________. având CNP________ în calitate de CUMPĂRĂTOR, pe de alta parte.

In baza Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicata, a H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998. republicată cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a cererii nr.

_______ din data de _______. aprobată prin U.C.L. nr. _ din ____ se încheie prezentul contract de vânzare-cumpărare în următoarele condiții:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarca-cumpărarca locuinței ANL. în condițiile legii, respectiv a apartamentului nr. ____. situat in Cluj-Napoca. str. ___________. nr.

____, bloc _    , scara ______, etaj ________. județul Cluj. înscris în (LE. nr.          __ Cluj-Napoca, cu nr. cadastral __ , compus din ___________ , cu suprafața utilă de

____ mp., cu cote părți comune de _      , conform releveul ui ce constituie anexa nr. I la contract și care iace parte integrantă din acesta.

Art. 2.2. Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinței ANI. se transmite dreptul de folosință pe durata existenței construcției (blocului), asupra cotei părți de teren de ____. aferentă

locuinței ANL din terenul în suprafață de _______mp. pe care este construit blocul de locuințe.

intabulat în C.F. nr. ___Cluj-Napoca,

Art. 2.3. Locuința ANL cc sc vinde este ocupată de cumpărător în baza contractului de închiriere nr.          din________________.

Art. 2.4. Contractul de 'închiriere nr. _____din_________existent pentru locuința ANL,

încetează de drept la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare. iară puncte în întârziere și iară nicio altă formalitate.

HI. PREȚULȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

Art. 3.1. Prețul de vânzare al locuinței ANI. descrisă la CAP.II. este de ______________lei.

fiind calculat în baza I egii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, a ll.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 152/1998. republicata cu modificările și completările ulterioare și a H.C.L. nr._________________si este valabil până la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea I.

al următorului Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin care se stabilește valoarea de înlocuire pe mp. ce stă la baza calculării acesteia, dată până la care este valabil Ordinul nr. 3776/25.O7.2017.

Art 3.2 Municipiul Cluj-Napoca beneficiază de un comision de 1% din valoarea de vânzare calculată a locuinței, comision inclus, împreună cu valoarea de vânzare a locuinței, în prețul final de vânzare al acesteia, prevăzut la ari 3.1. din prezentul contract.

Art. 3.3. Prețul de vânzare al locuinței ANL. prevăzut la An. 3.1. din prezentul contract, se achită astlcl:

a) comisionul de 1% din valoarea de vânzare a locuinței, în cuantum de            lei și avansul de

15% din prețul stabilit la Art. 3.1. din contract, mai puțin valoarea comisionului prevăzut la lit.a) a prezentului articol, în cuantum de         ___lei, vor fi achitate la dala autentificării contractului;

c) diferența de preț, în rate lunare egale care se vor eșalona pe o perioadă de       ani, sc va achita

conform graficului de plăți ce consțiruîe anexa nr. 2 la contract.

Art. 3.4. Ratele lunare cuprind o dobândă anuală care acoperă dobânda de referință a Băncii Naționale a României la care se adaugă două puncte procentuale, această dobândă fiind aplicabilă la soldul rămas de achitat. Rara dobânzii de referință a Băncii Naționale a României este cea valabilă la data încheierii contractului de vânzare-cumpărarc și rămâne neschimbată pe întreaga durată a contractului.

Art.3.5. Ratele lunare sc achită până la data de 30 a fiecărei luni, pentru luna în curs. în numerar la casieria instituției sau prin virament bancar în contul Municipiului Cluj-Napoca. CLI RO 14920794, cod 1BAN: ROI 4TREZ216502205X031114. deschis la Trezoreria Cluj Napoca.

Ari. 3.6. Dovada achitării avansului și a comisionului sc face prin chitanța-' ordinele de plată vizate de bancă.

Art. 3.7. (1) Cumpărătorul se obligă să achite contravaloarea proprietății imobiliare la termenul și în condițiile stabilite la CAP. ni din prezentul contract.

(2) Pentru neachitarca la termenul scadent a ratelor, cumpărătorul datorează majorări de întârziere de 2% din cuantumul obligațiilor neachitate în termen, calculată pentru fiecare luna sau fracțiune de lună. începând cu ziua imediat următoare termenului de scadentă și până la data stingerii suinei datorate inclusiv.

(3) Cumpărătorul arc dreptul să achite în avans, în totalitate sau parțial, ratele rămase, inclusiv dobânda, până la achitarea integrală a prețului contractului.

Art. 3.8. (1) Executarea obligației de plată a ratelor poate fi suspendată pentru o perioadă dc maxim 3 luni. Suspendarea se dispune dc către Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, în condițiile în care titularul contractului de vânzare-cumpărarc cu plata în rate lunare depune o cerere motivată cu 15 zile înainte dc data scadentă stabilită pentru plata ratei curente. însoțită de acte doveditoare privind diminuarea veniturilor. Durata contractului nu se prelungește cu perioada pentru care a intervenit suspendarea, valoarea ratelor lunare fiind recalculată corespunzător.

(2) Suspendarea executării obligației dc plată a ratelor lunare poate ii solicitată doar după minimum 36 luni dc la expirarea unei alte perioade de suspendare și de maximum 3 ori până la achitarea integrală a valorii de vânzare.

IV. TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

Art. 4.1 Cumpărătorul deține posesia și folosința locuinței AM descrisă la CAPII din prezentul contract.

Art. 4.2. Dreptul de proprietate asupra locuinței ANI se transferă de la vânzător la cumpărător, după achitarea integrală a prețului contractului, cu îndeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege, în baza adresei emise de vânzător, în acest sens.

Ari. 4.3. Locuința ANI. rămâne în administrarea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca, până la data achitării integrale a prețului de vânzare al locuinței, conform CAP.II1 din prezentul contract. Vânzătorul își rezervă proprietatea până la achitarea integrală a prețului, în condițiile art. 1684 din Codul Civil.

Art. 4.4. Locuința ANI. nu poate face obiectul unor acte de dispoziție între vii pe o perioadă dc 5 ani de la data dobândirii acesteia.

Art. 4.5. Prin excepție dc la prevederile Art. 4.4., locuința ANT. poate face obiectul unor garanții reale imobiliare, constituite în favoarea instituțiilor dc credit definite conform Ordonanței <ie urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile dc credit și adecvarea capitalului. aprobată cu modificări și completări prin J..cgca nr. 22772007, cu modificările și completările ulterioare, care finanțează achiziția acestor locuințe, și/sau în favoarea statului român, în cazul creditelor acordate de instituțiile de credit, cu garanția statului, conlbrm prevederilor legale în vigoare. Instituțiile de credit, sau după caz statul român, prin organele competente, vor putea valorifica locuința și anterior expirării termenului de 5 ani. pc calea executării silite. în condițiile legii. în cazul neîndeplinirii obligațiilor din contractul de credit de către proprietarul locuinței.

Art. 4.6. Interdicția de înstrăinare a locuinței prin acte intre vii pe o perioadă de 5 ani de la data dobândirii acesteia, inclusiv excepția dc aplicare a acesteia prevăzută la Ari. 4.5 din contract, operează după achitarea integrală a prețului de vânzare al locuinței ANI. și efectuarea transferului de proprietate asupra locuinței în favoarea cumpărătorului.

V. OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULl I ȘI ALE VÂNZĂTORULUI

A. OBLIGA ȚIILE CUMPĂRĂ TORULUI

Art. 5.1. La data autentificării contractului dc vânzare-cumpărare. cumpărătorul se obligă, în condițiile legii, să noteze contractul de vânzare-cumpărare încheiat în formă autentică în evidențele de publicitate imobiliară, respectiv cartea funciară a imobilului, pc cheltuială proprie, iar dreptul dc proprietare al locuinței A.N.I.. identificată la CAP.II și respectiv dreptul de folosința asupra cotei-părți dc teren aferent locuinței ANI., se vor înscrie conform CAP.IV din prezentul contract.

Art. 5.2. Cumpărătorul sc obligă, in condițiile legii, să înscrie în favoarea vânzătorului, în cartea funciară, pe cheltuiala proprie, interdicția dc înstrăinare prin acte între vii, asupra imobilului identificat la CAP.II. pentru o perioada de 5 ani de la data transferului dreptului de proprietate, respectiv dc la dala inlabulării definitive a imobilului, potrivit dispozițiilor legale.

Art. 5.3. ț l) în termen dc 30 zile dc la data achitării integrale a prețului locuinței ANI . cumpărătorul se obligă să îndeplinească formalitățile de intabulate definitivă a locuinței în Cartea Funciară. în baza adresei eliberată dc vânzător, prin care se adeverește plata integrală a prețului, precum și să înscrie locuința pe rolul său fiscal.

(2) De asemenea. în termen de 30 zile de la data achitării integrale a prețului locuinței, cumpărătorul se obligă să noteze în Cartea Funciară data de la care curge interdicția de înstrăinare prin acte între vii asupra imobilului identificat la Cap.II., pentru perioada de 5 ani.

Art. 5.4 Cumpărătorul se obligă să achite toate obligațiile pecuniare care decurg din transferul dreptului de proprietate, notarea dreptului de proprietate în cartea funciară, costurile notariale, costurile legale de înscrierea și radierea interdicției de înstrăinare, sarcinilor și ipotecilor în canea 1’unciară. precum și orice alte costuri legale de încheierea, executarea, modificarea sau rezohițiunca contractului.

Art. 5.5 Până la dala transferului dreptului de proprietate, cumpărătorul va executa toate lucrările de întreținere a locuinței, modificări constructive, lucrări de amenajări, îmbunătățiri, pentru o mai bună folosință a locuinței ce face obiectul contractului, doar cu acordul prealabil, scris, al administratorului, dar acestea vor fi efectuate pe seama și pe cheltuiala cumpărătorului, Iară drept de retențic asupra lucrărilor efectuate și tară nici o plată-compensare cu ratele lunare din partea administratorului./vânzătorului locuinței.

Ari. 5.6 De la data transferului de proprietate, cumpărătorul datorează impozitul pe proprietate, stabilit și calculat în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 5.7. Cumpărătorul declară că este dc acord să facă parte și să se înscrie în asociația de proprietari ce urmează a se constitui pentru blocul de locuințe din care face parte imobilul cumpărat.

Art. 5.8. Cumpărătorul se obligă să obțină certificatul de performanță energetică pentru locuința ANL care face obiectul prezentului contract.

B. OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORI LI I

Art. 5.9. Vânzătorul garantează cumpărătorul contra c vie ți un ii conform an. 1695 din Codul Civil, referitor la dreptul de proprietate transferat, (imobilul nu este grevat de sarcini, nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane și nu face obiectul nici unui litigiu).

Art. 5.10. Vânzătorul iși dă acordul ca în baza contractului de vânzare-cumpărare. să se îndeplinească toate formalitățile legale privind notarea în evidențele de publicitate imobiliară a contractului de vânzare-cumparare, precum și notarea interdicției de înstrăinare prin acte între vii. pe o perioada dc 5 ani de la dala dobândirii locuinței. De asemenea, vânzătorul își dă acordul ca in baza contractului de van zare-cum parare, să se îndeplinească toate formalitățile legale privind înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară. în favoarea cumpărătorului. a dreptului dc proprietate după achitarea integrală a prețului, a dreptului dc folosință asupra cotei-părți dc teren aferentă locuinței descrise la CARII, pe durata existenței clădirii conform Art.5.3 din contract și a interdicției prevăzută la Art.4.4. din prezentul contract.

Art. 5.11. Vânzătorul va prezenta certificatul dc performanță energetică înregistrat la Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca sub nr. 356636/22.08.2016 întocmit pentru blocul de locuințe situai în municipiul Cluj-Napoca, ștr. Mehedinți, nr. 41, bloc _______.

V!. REZILIEREA CONTRACTULUI

Aii. 6.1. Prezentul contract este lovit de nulitate absolută în cazul în care la încheierea lui. au fost încălcate dispozițiile art. 8 alin. (3) și ale art. 1G clin Legea iir. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6.2. Prezentul contract se reziliază de plin drept, tară a mai li necesară punerea în întârziere - cumpărătorul fiind de drepi în întârziere și fără a mai li necesară o altă formalitate prealabilă, fără intervenția instanței judecătorești, fără posibilitatea acordării unui termen de grație, în situația în care avansul din prețul de vânzare al locuinței, prevăzut la ("AP. II nu intră în contul vânzătorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data autentificării prezentului contract, prezenta clauză constituind un pact comisoriu.

Art. 6.3. După expirarea perioadei de suspendare a executării obligației de plată a ratelor lunare, prevăzută la CAP.ITI din prezentul contract. în cazul ncachitârii primei rate, contractual de vânzare-cuinpărarc se consideră reziliat de drept. Iară nicio altă formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere și având obligația de a preda locuința în termen de 30 zile de la data primirii notificării de evacuare, în condițiile legii.

Art. 6.4. In cazul rezilierii de drept a contractului, in condițiile prezentului contract, titularul contractului este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea consliluindu-se venituri la A.N.L., urmând regimul prevăzut la ari. 10. alin 3 din I .egea nr. 152/1998 republicată, cu modificările și completările ulterioare, iar cumpărătorul renunță în mod expres la orice pretenții, de orice natură, față dc vânzător. Toate costurile pentru restabilirea situației anterioare de carte funciară revin în totalitate cumpărătorului.

Art. 6.5 în cazul rezilierii prezentului contract. îmbunătățirile aduse locuinței ANI. de către cumpărător cu respectarea sau ncrcspectarea prevederilor Art.5.5 vor rămâne câștigate locuinței, tară vreo plată din partea administratorului sau vânzătorului locuinței și tară dreptul cumpărătorului de a putea invoca un drept de rctenție în ceea cc privește locuința ANL. Lucrările de amenajare la locuința ANI., sunt considerate efectuate pe riscul și în interesul personal și exclusiv al cumpărătorului, fără a constitui o îmbogățire tară justă cauză a admini.slratorului/vânzătorului locuinței, în condițiile Art. 1346 din Noul Cod Civil.

VII. NOTIFICĂRI ÎNTRIl PĂRȚI

Art. 7.1 (1) în accepțiunea părților contractante, orice ''notificare” adresată uneia dintre acestea, celeilalte, este valabil îndeplinită dacă este transmisă la adrcsa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

(2) în cazul în care notificarea se lâcc pc cale poștală, ca va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționata de oficial poștal primitor pc această confirmare. Dacă confirmarea se transmite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

VIII. FORȚA MAJORĂ

Art. 8.1 Forța majoră exonerează de răspundere partea pe care o invocă în condițiile legi. în cazul notificării scrise prealabile în termen de 3 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

IX. LITIGII

Art 9.1 Litigiile dc orice fel care decurg din executarea prezentului contract se vor soluționa pc calc amiabilă. In cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va 11 transmis spre soluționare instanței judecătorești competente din Municipiul Cluj Napoca.

Prezentul contract s-a încheiat în 5 exemplare, iu limba română, toate au valoare dc original, și având aceeași forță probantă, din care 3 exemplare se înmânează cumpărătorului.

V Â N Z Ă T OR:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA prin

PRIMAR,

EMIL BOC

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECU TIV OLIMPIA MOIGRĂDAN

SERVICIUL JURIDIC.

LEGISLAȚ1L, CONTRACTE ȘEF SERVICIU,

ROXANA I.ĂPUȘAN

D.P.M.E.P.,

DIRECTOR EXECUȚIA’

IULIA ARDEUȘ

SERVICIUL ADMINISTRARE SPAȚII. TERENURI ȘEF SERVICIU.,

RALUCA FEREZAN

C U M P Â R Ă T O R: NUME: PRENUME: CNF :AM PRIMIT AZI.....................

3 exemplare în original din contractul dc vânzare-cumpărare


întocmit: