Hotărârea nr. 946/2017

Hotărârea 946/2017 - Vânzarea cotei de 87,97% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 14, ap. 6, în favoarea doamnei Molnar Maria-Magdolna.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea cotei de 87,97% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 14, ap. 6, în favoarea doamnei Molnar Maria-Magdolna

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea cotei de 87,97% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 14, ap. 6, în favoarea doamnei Molnar Maria-Magdolna -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Constantin Ioan Tomoș și Adrian Mureșan;

Analizând Referatul nr. 520534/45/14.11.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune vânzarea cotei de 87,97% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 14, ap. 6, în favoarea doamnei Molnar Maria-Magdolna;

Reținând prevederile Legii nr. 112/1995, actualizată și ale H.G. nr. 20/1996;

Văzând avizul Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat, precum și cel al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea cotei de 87,97%, reprezentând suprafața de 42,77 mp. din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Pitești nr. 14, ap. 6, înscrisă în C.F. nr. 259760-C1-U3 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 125792), cu nr. topo 4815/1/VI, în favoarea doamnei Molnar Maria-Magdolna.

Art. 2. Se însușește procesul-verbal de evaluare a cotei de 87,97% din locuință, reprezentând suprafața de 42,77 mp., conform Anexei.

Art. 3. (1) Prețul de vânzare al cotei de 87,97% din locuință, reprezentând suprafața de 42,77 mp., este de 42.712 lei valabil la data de 20.10.2017, determinat potrivit normelor metodologice.

(2) Prețul stabilit la alin. 1 va fi actualizat cu coeficientul de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului anterior plății prețului locuinței.

Art. 4. La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, doamna Molnar Maria-Magdolna va prezenta următoarele documente:

 • a) adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari sau orice document care atestă faptul că nu înregistrează restanțe rezultate din neachitarea cheltuielilor comune.

 • b) certificat fiscal eliberat de autoritatea locală privind obligațiile față de bugetul local.

 • c) declarație notarială din care să rezulte că atât titularul cât și membrii familiei sale (soț, soție, copii minori) nu au dobândit sau nu au înstrăinat o locuință proprietate personală, după data de 1 ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu.

în cazul nedepunerii documentelor, contractul de vânzare-cumpărare nu va fi încheiat.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția Juridică.

Nr. 946 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Anexa la Hotărârea nr. 946/2017


România

Județul Cluj

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca

Nr...Z2g/.... din .,^.&.../.O.......... 20 //-

PROCES-VERBAL

încheiat azi..................


PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE r.dPA....ap<^.. nivelul ..frl.......,

~Z f.l.......... cota indiviză

cof. normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, aprobate p

.ti.


situat in Cluj-Napoca,............................

înscris în c.f. nr.’X^.TAQ.T.Qtrr.^/S. cu nr.topo ■ X.folS, teren atrib-d.MT’

H.G.nr. 20 din 17.01.1996.

Titular contract de închiriere

Număr contract de închiriere

Modul de preluare a imobilului de către Statul Român
Valoar in pretur ian. 1990

(lei)

Coeficient de actualizare

Valoarea

Actualizată

Coeficient de actualizare

Valoarea

Actualizata

CUI w

su = AXyX

XX.Bcav

6062,33

3OXA- PIVNIȚA

Su =

împrejmuire Magazie Șopron

—Za—

'T.W4-.78^

TOTAL

VALOARE (Locuința       si

anexe)

Valabila la data de............

—uf,-—

VALOARE

ACTUALIZATA

Valabila la data

ele.............

pentru 1 $ =

Valoare GARAJ .. valabila la data de


Comisia tehnică mixtă de specialitate:

1. PREȘEDINTE


DAN ȘTEFAN ȚARC EA


2. MEMBRI:


Constantin loan Tomoș

Radu Florin Rațiu

Molhen Mohammad- Bachar

Adrian Mureșan Gergely Balâzs


 • - consilier local.

 • - consilier local.

 • - consilier local.

 • - consilier local

 • - consilier localDirector, Direcția Patrimoniul municipiului și Evidența Praprietății-IULL Sef serviciu, Serviciul Juridic, Legislație, Contracte-Sef serviciu, Serviciul Administrare, Spații, Terenuri- RALUCA FEREZAN.Uz Sef serviciu, Serviciul Evidență Patrimoniu și Cadstru- MIHAELA MIRON Sef. serviciu, Serrviciul Rate, Chirii, Tarife și Prețuri- MIHAELA TODORUȚ,

-consilier S.E.P.

 • - consilier S.E.P.C..

 • - consilier S.E.P.

 • - consilier S.E.P.C...

 • - consilier S.E.P.C...‘Ț2Ri/.fe.Ac

 • - consilier S.E.P.C


Henț Adrian V. Cristina Popovici Mircea T. Todoran Steliana Turdean Ștefania Cucereanu

Cristina Vajas