Hotărârea nr. 945/2017

Hotărârea 945/2017 - Vânzarea cotei de 91,60% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Șaguna nr. 24, ap. 2, în favoarea domnului Czanka Romulus.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea cotei de 91,60% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Șaguna nr. 24, ap. 2, în favoarea domnului Czanka Romulus

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea cotei de 91,60% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Șaguna nr. 24, ap. 2, în favoarea domnului Czanka Romulus -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Constantin Ioan Tomoș și Adrian Mureșan;

Analizând Referatul nr. 520284/45/14.11.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune vânzarea cotei de 91,60% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Șaguna nr. 24, ap. 2, în favoarea domnului Czanka Romulus;

Reținând prevederile Legii nr. 112/1995, actualizată și ale H.G. nr. 20/1996;

Văzând avizul Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat, precum și cel al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea cotei de 91,60%, reprezentând suprafața de 32,40 mp. din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Șaguna nr. 24, ap. 2, înscrisă în C.F. nr. 252031-C1-U6 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 137033), cu nr. topo 681/1/II, în favoarea domnului Czanka Romulus.

Art. 2. Se însușește procesul-verbal de evaluare a cotei de 91,60% din locuință, reprezentând suprafața de 32,40 mp., conform Anexei.

Art. 3. (1) Prețul de vânzare al cotei de 91,60% din locuință, reprezentând suprafața de 32,40 mp., este de 24.984 lei valabil la data de 20.10.2017, determinat potrivit normelor metodologice.

(2) Prețul stabilit la alin. 1 va fi actualizat cu coeficientul de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului anterior plății prețului locuinței.

Art. 4. La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, domnul Czanka Romulus va prezenta următoarele documente:

 • a) adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari sau orice document care atestă faptul că nu înregistrează restanțe rezultate din neachitarea cheltuielilor comune.

 • b) certificat fiscal eliberat de autoritatea locală privind obligațiile față de bugetul local.

 • c) declarație notarială din care să rezulte că atât titularul cât și membrii familiei sale (soț, soție, copii minori) nu au dobândit sau nu au înstrăinat o locuință proprietate personală, după data de 1 ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu.

în cazul nedepunerii documentelor, contractul de vânzare-cumpărare nu va fi încheiat.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția Juridică.

Nr. 945 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Anexa la Hotărârea nr. 945/2017


România

Județul Cluj

Consiliul Local al municipiului Cluj-Napo^a

Nr.../Ș^...


_...._________r. —j . ,_^oca

...din .^./$...........20/^

PROCES-VERBAL

încheiat azi..................


PRIVIND EVALUAREA APARȚAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE ..............nr...ap.«^nivelul..St.......,

L.............. cota indivizăAE^fîZ


situat in Cluj-Napoca,..........................................

înscris în c.f. nr.Z&Z-rQ.?^.T.Q\.77..l)..<^.. cu nr.topo

teren atrib.3t4r.WP’ <

H.G.nr. 20 din 17.01.1996.

Titular contract de închiriere...........

Număr contract de închiriere                       .&QPQ

Modul de preluare a imobilului de către StatuI Român.........13.


.................v....._______ — ...............................,..r.,..

34-.WP’ cof. normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, aprobate p din 17.01.1996.
Valoar in pretur ian. 1990

(lei)

Coeficient de actualizare

Valoarea Actualizată     .

Coeficient de actualizare

Valoarea Actualizata

1C=UI^

8o. ay7

>

3OXA- PIVNIȚA Su =

împrejmuire Magazie Șopron

TOTAL

VALOARE (Locuința        si

anexe)

Valabila la data de............

3o.?89

/iz"- N *\

VALOARE

ACTUALIZATA

Valabila la data

de..........-

pentru 1 $ =

Valoare GARAJ .. valabila la data de


Comisia tehnică mixtă de specialitate:

1. PREȘEDINTE


DAN ȘTEFAN TARCEA- viceprimar


Constantin loan Tomoș

Radu Florin Rațiu

Molhen Mohammad- Bachar

Adrian Mureșan

Gergely Balâzs

Director, Direcția Patrimoniul municipiului și Evidența Praprietății-

Sef serviciu, Serviciul Juridic, Legislație, Contracte-


2. MEMBRI:


 • - consilier local

 • - consilier local

 • - consilier local


Sef serviciu, Serviciul Administrare, Spații, Terenuri- RALUCA FEREZAN..

Sef serviciu, Serviciul Evidență Patrimoniu și Cadstru- MIHAELA MIRON..

Sef serviciu, Serrviciul Rate, Chirii, Tarife și Prețuri- MIHAELATODORUȚ

 • - consilier S.E.P.C

 • - consilier S.E.RC.

 • - consilier S.E.'P.C,...

 • - consilier S.E.P.CT

 • - consilier S.E.P.C.A

 • - consilier S.E.P.C..


Henț Adrian V. Cristina Popovici Mircea T. Todoran Steliana Turdean Ștefania Cucereanu Cristina Vajas