Hotărârea nr. 944/2017

Hotărârea 944/2017 - Vânzarea cotei de 86,60% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. B.P. Hasdeu nr. 41-43, ap. 1, în favoarea doamnei Balea Maria.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea cotei de 86,60% din locuința

situată în municipiul Cluj-Napoca, str. B. P. Hașdeu nr. 41-43, ap. 1,

în favoarea doamnei Balea Maria

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea cotei de 86,60% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. B. P. Hașdeu nr. 41-43, ap. 1, în favoarea doamnei Balea Maria -proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Constantin Ioan Tomoș și Adrian Mureșan;

Analizând Referatul nr. 520669/45/14.11.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune vânzarea cotei de 86,60% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. B. P. Hașdeu nr. 41-43, ap. 1, în favoarea doamnei Balea Maria;

Reținând prevederile Legii nr. 112/1995, actualizată și ale H.G. nr. 20/1996;

Văzând avizul Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat, precum și cel al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea cotei de 86,60%, reprezentând suprafața de 73,54 mp. din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. B. P. Hașdeu nr. 41-43, ap. 1, înscrisă în C.F. nr. 254078-C1-U2 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 142607), cu nr. topo 12311/3/1, în favoarea doamnei Balea Maria.

Art. 2. Se însușește procesul-verbal de evaluare a cotei de 86,60% din locuință, reprezentând suprafața de 73,54 mp., conform Anexei.

Art. 3. (1) Prețul de vânzare al cotei de 86,60% din locuință, reprezentând suprafața de 73,54 mp., este de 49.762 lei valabil la data de 20.10.2017, determinat potrivit normelor metodologice.

(2) Prețul stabilit la alin. 1 va fi actualizat cu coeficientul de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariate medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului anterior plății prețului locuinței.

Art. 4. La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, doamna Balea Maria - va prezenta următoarele documente:

 • a) adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari sau orice document care atestă faptul că nu înregistrează restanțe rezultate din neachitarea cheltuielilor comune.

 • b) certificat fiscal eliberat de autoritatea locală privind obligațiile față de bugetul local.

 • c) declarație notarială din care să rezulte că atât titularul cât și membrii familiei sale (soț, soție, copii minori) nu au dobândit sau nu au înstrăinat o locuință proprietate personală, după data de 1 ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu.

în cazul nedepunerii documentelor, contractul de vânzare-cumpărare nu va fi încheiat.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția Juridică.

Nr. 944 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Anexa la Hotărârea nr. 944/2017


România Județul Cluj Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoea Nr........din ..         ..........20/y2

PROCES-VERBAL încheiat azi..................


PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE

situat in Cluj-Napoca, ...(fe.-......................^.... nf£^7.^î...ap4... nivelul............

înscris în c.f. nr.^fK^.VS.rC^r.U.a^-cu nr.topo 42.^51 Zp./j,............ cota indiviză

teren atrib.,49%. cof. normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, aprobate p H.G.nr. 20 din 17.01.1996.                                      /

Titular contract de închiriere..........................................

Număr contract de închiriere          ^4'3../. .04...Ol.         .......................

Modul de preluare a imobilului de către Statul Român......,..........................................


Valoar in pretur ian. 1990

(lei)

Coeficient de actualizare

Valoarea Actualizată

Coeficient de actualizare

Valoarea

Actualizata

»

-OCUINTA ,

0408

.2-36.5Sț

>

BOXA- PIVNIȚA

Su =

—w —

Împrejmuire Magazie Șopron

97182.994

TOTAL

VALOARE (Locuința       si

anexe)

Valabila la data de............

<S1.72J2_

/r

7

VALOARE

ACTUALIZATA

Valabila la data

de.............

pentru 1 $ =

Valoare GARAJ .. valabila la data de


Comisia tehnică mixtă de specialitate:

1. PREȘEDINTE


DAN ȘTEFAN TARCEA


- viceprimar


Constantin loan Tomoș

Radu Florin Rațiu

Molhen Mohammad- Bachar

Adrian Mureșan

Gergely Balăzs

Director, Direcția Patrimoniul municipiului și Evidența Proprietății-IULL

Sef serviciu, Serviciul Juridic, Legislație, Contracte-                   .......

Sef serviciu, Serviciul Administrare, Spații, Terenuri- RALUCA FEREZAN...'

Sef serviciu, Serviciul Evidență Patrimoniu și Cadstru- MIHAELA MIRON...

Sef serviciu, Serrviciul Rate, Chirii, Tarife și Prețuri- MIHAELA TODORUȚ.

 • - consilier S.E.P.Cf

 • - consilier S.E.PXT

 • - consilier S.E.

 • - consilier S.E.P.CJ

 • - consilier S.E.P.C..

-consilier S.E.P.C ..../^


2. MEMBRI:


 • - consilier local

 • - consilier local.

 • - consilier local

 • - consilier local

 • - consilier local... ietății-IULIA AR


Henț Adrian V. Cristina Popovici Mircea T. Todoran Steliana Turdean Ștefania Cucereanu Cristina Vajas