Hotărârea nr. 942/2017

Hotărârea 942/2017 - Vânzarea cotei de 79,46% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Goldiș nr. 1, ap. 3, în favoarea doamnei Poka Estera.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind vânzarea cotei de 79,46% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Goldiș nr. 1, ap. 3, în favoarea doamnei Poka Estera

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind vânzarea cotei de 79,46% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Goldiș nr. 1, ap. 3, în favoarea doamnei Poka Estera - proiect din inițiativa primarului și a consilierilor locali: Dan Ștefan Tarcea, Constantin Ioan Tomoș și Adrian Mureșan;

Analizând Referatul nr. 521078/45/14.11.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune vânzarea cotei de 79,46% din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Goldiș nr. 1, ap. 3, în favoarea doamnei Poka Estera;

Reținând prevederile Legii nr. 112/1995, actualizată și ale H.G. nr. 20/1996;

Văzând avizul Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru evaluarea și vânzarea locuințelor din fondul locativ de stat, precum și cel al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea cotei de 79,46%, reprezentând suprafața de 12,30 mp. din locuința situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Goldiș nr. 1, ap. 3, înscrisă în C.F. nr. 254464-C1-U11 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 123302), cu nr. topo 275/2/III, în favoarea doamnei Poka Estera.

Art. 2. Se însușește procesul-verbal de evaluare a cotei de 79,46% din locuință, reprezentând suprafața de 12,30 mp., conform Anexei.

Art. 3. (1) Prețul de vânzare al cotei de 79,46% din locuință, reprezentând suprafața de 12,30 mp., este de 7.372 lei valabil la data de 20.10.2017, determinat potrivit normelor metodologice.

(2) Prețul stabilit la alin. 1 va fi actualizat cu coeficientul de actualizare în funcție de creșterea veniturilor salariale medii nete pe economie din ultima luna a trimestrului anterior plății prețului locuinței.

Art. 4. La data perfectării contractului de vânzare-cumpărare, doamna Poka Estera va prezenta următoarele documente:

 • a) adeverință eliberată de asociația de proprietari/locatari sau orice document care atestă faptul că nu înregistrează restanțe rezultate din neachitarea cheltuielilor comune.

 • b) certificat fiscal eliberat de autoritatea locală privind obligațiile față de bugetul local.

 • c) declarație notarială din care să rezulte că atât titularul cât și membrii familiei sale (soț, soție, copii minori) nu au dobândit sau nu au înstrăinat o locuință proprietate personală, după data de 1 ianuarie 1990, în localitatea de domiciliu.

în cazul nedepunerii documentelor, contractul de vânzare-cumpărare nu va fi încheiat.

Art. 5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția Juridică.

Nr. 942 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Anexa la Hotărârea nr. 942/2017România Județul Cluj Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoea

.........20/A-

z                         PROCES-VERBAL

încheiat azi..................


PRIVIND EVALUAREA APARTAMENTULUI SI ANEXELOR AFERENTE

situat in Cluj-Napoca,                   ..ZZXkXVX:........... nr..Z......apZ?. nivelul ...T?.....,

înscris în c.f.                            cu nr.topo                  .......... cota indiviză^67/4

teren atrib......... cof. normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, aprobate p

H.G.nr. 20 din 17.01.1996.                               .                  -

Titular contract de închiriere....................                                      .............

Număr contract de închiriere                                           .................

Modul de preluare a imobilului de către Statui Român....................


Valoar in pretur ian. 1990

(lei)

Coeficient de actualizare

Valoarea Actualizată

Coeficient de actualizare

Valoarea Actualizata

)

-OCUINTA , su=

•73.2.V<9.W

BOXA- PIVNIȚA

Su =

împrejmuire Magazie Șopron

XXX .X-’Zj

TOTAL

VALOARE

[Locuința       si

anexe)

Valabila la data de............

/ c >—X

VALOARE

ACTUALIZATA Valabila la data

X...............

-

\ 4' / 'X. y/

pentru 1 $ =

Valoare GARAJ .. valabila la data de


Comisia tehnică mixtă de specialitate:

1. PREȘEDINTE


DAN ȘTEFAN TARCEA- viceprimar


 • - consilier local..

 • - consilier local..

 • - consilier local..

 • - consilier local..

 • - consilier local.. -ietății-IULIAARDEUȘ


Constantin loan Tomoș

Radu Florin Rațiu

Molhen Mohammad- Bachar

Adrian Mureșan

Gergely Balâzs

Director, Direcția Patrimoniul municipiului și Evidența Prc

Sef serviciu, Serviciul Juridic, Legislație, Contracte- ..../i

Set serviciu, Serviciul Administrare, Spații, Terenuri- RALlJCA FEREZAfJ..^

Sef serviciu, Serviciul Evidență Patrimoniu și Cadstru- MIHAELAMIRO Sef serviciu, Serrviciul Rate, Chirii, Tarife și Prețuri- MIHAELATODORUȚ.

 • - consilier S.E.P.C:

 • - consilier S.E.P.

 • - consilier S.E.P.C..

 • - consilier S.E.P.C...S

 • - consilier S.E.P.C...

 • - consilier S.E.P.C..


2. MEMBRI:


Henț Adrian V. Cristina Popovici Mircea T. Todoran Steliana Turdean Ștefania Cucereanu

Cristina Vajas