Hotărârea nr. 940/2017

Hotărârea 940/2017 - Completarea Hotărârii nr. 784/2017 (însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 8).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii nr. 784/2017 (însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. I. C. Brătianu nr. 8)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 784/2017 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 508957/453/09.11.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune completarea Hotărârii nr. 784/2017;

Reținând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Se aprobă completarea Hotărârii nr. 784/2017 (însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. I. C. Brătianu nr. 8), cu un nou articol, care va avea următorul conținut:

„Art. 21. Se mandatează doamna Olâh Emese, viceprimar, pentru semnarea actului de alipire în formă autentică”.

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 784/2017 rămân neschimbate.

Art. III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.Nr. 940 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)