Hotărârea nr. 939/2017

Hotărârea 939/2017 - Însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu (fosta str. Galați) nr. 5.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu (fostă str. Galați) nr. 5

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu (fostă str. Galați) nr. 5 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 510689/45/14.11.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății prin care se propune însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu (fostă str. Galați) nr. 5;

Reținând prevederile Ordinului Directorului General al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36 al. 2 lit. „c”, al. 5 lit. „b”, 39 alin. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară pentru imobilul-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu (fostă str. Galați) nr. 5, cu nr. topo. 4942/2, cu suprafața din acte de 254 mp., înscris în CF nr. 322587 Cluj-Napoca (CF vechi nr. 9598), în proprietatea Statului român în administrarea Municipiului Cluj, în sensul înscrierii în cartea funciară a suprafeței măsurate de 245 mp. și a titularului dreptului de proprietate, respectiv Municipiul Cluj-Napoca.

Art. 2. Se însușește Documentația tehnică pentru înscrierea suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. str. Onisifor Ghibu (fostă str. Galați) nr. 5, întocmită de PFA Lujerdean Silviu-Ciprian, ce se constituie în Anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății.

Nr. 939 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

LUJERDEAN SIL VIU CIPRIAN

Autorizația seria RO-B -F nr. 1491/2012

CONTACT:

BIROU : tel/fax ; 0264-561553

Iiig. Silviu. Ciprian Lujerdean tel. 0740-504603

FOAIE DE PREZENTARE

DENUMIRE PROIECT :

DOCUMENTAȚIE TOPO - CADASTRALĂ

PENTRU CUMPĂRARE

STR. ONISIFOR GHIBU NR. 5

CLUJ - NAPOCA

BENEFICIAR:
I LUJERDEANSIL VIU CIPRIAN

Autorizația seria RO-B-F nr. 1491/2012

CONTACT:

BIROU ■ tel/fax : 0264-561553

Ing. Silviu Ciprian Lujerdean tel. 0740-504603

FOAIE DE PREZENTARE

DENUMIRE PROIECT :

DOCUMENTAȚIE TOPO - CADASTRALĂ

PENTRU CUMPĂRARE

STR. ONISIFOR GHIBU NR. 5

CLUJ -NAPOCA


STATUL ROMÂN în administrarea MUNICIPIUL CLUJ

CAL. MOȚILOR NR. 1-3

CLUJ-NAPOCA


ÎNTOCMiy


ING. LUJE^EA^^yitlCIPRIAN

AUT. RO-BÂ NrA49UțT Ii

"""■      \ A


.ATU

» ■ • ■ •


O

z N

„O • 1. Denumirea lucrării : - Plan de amplasament și delimitare a imobilului având în caietul de evidența nr .

 • 2. Beneficiarul lucrării:

STATUL ROMÂN în administrarea MUNICIPIUL CLUJ cu sediul în mun. CLUJ -NAPOCA, cal. MOȚILOR nr. 1-3, jud. CLUJ.

 • 3. Executantul lucrării : P.F. LUJERDEAN SILVIU CIPRIAN, având certificatul de autorizare seria RO-B-F, nr. 1491/2012 .

 • 4. Obiectivul lucrării: PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI situat în mun. CLUJ - NAPOCA, str. ONISIFOR GHIBU nr. 5, .jud. CLUJ.

 • 5. Scopul lucrării : Documentație topo — cadastrală pentru cumpărare.

 • 6. Amplasamentul corpului de proprietate : Terenul este situat în mun. CLUJ -NAPOCA, str. ONISIFOR GHIBU nr. 5, jud. CLUJ.

 • 7. Situația juridică a corpului de proprietate : Dovada deținerii corpului de proprietate se face cu :

- Extras C.F. nr. 322587 ( Nr. C.F-. vechi: 9598 Cluj - Napoca ) Nr. topo: 4942/2 în suprafață de 254 mp

Suprafața rezultată în urma măsurătorilor imobilului înscris în CF. 322587 (Nr. CE. vechi: 9598 Cluj - Napoca), nr. topografic 4942/2 este de 245 mp, cu 9 mp mai mică decât suprafața înscrisă în actul de proprietate.

în urma verificărilor efectuate s-a constatat că suprafața nr. topo. 4942 determinată grafic conform CF. ediția 1941, este mai mică decât suprafața totală a nr. topo. 4942/1 și 4942/2 înscrise în CF., diferența constatată putând rezulta în

urma unor erori de măsurare.


ÎNTOCMIT ' Tto ,? ING. LțlJERJQERM.SÎLVI AUT.         îWî V

"T ' vÂf “

V.'UcR'A!' ..M

PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

SCARA 1:5000

s.c.c©nstructarbealul s.a-

CLUj-NAPOCA

i E’-dul 21 Dccetnbrla >989 Nr. 67 ATELIER. PROIECTARE •


- M          ■S&tA/


'î'Vrr..^'.—* 1 — *T---:


10PkÂM. l>C‘S'5UAtlE


CALCULUL SUPRAFEȚEI

C.F. NFL 322587 ; NR. TOPOs 4942/2

Parcela (TOPO:4942/2)

CC

Nr. Pct.

Coordonat© pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

¥ [m]

45

587217.584

393136.607

0.358

37

587217.845

393136.362

4.418

36

587221.518

393138.817

6.100

32

587226.701

393142.033

3.058

31

587229.222

393143.764

0.634

30

587229.692

393143.338

3.893

26

587232.921

393145.513

3.603

25

587235.616

393147.905

5.031

24

587232.205

393151.603

4.357

28

587228.731

393154.232

8.844

3

587221.876

393159.820

3.952

4

587219.129

393156.979

5.088

5

587215.614

393153.301

1.562

40

587214.501

393152.205

8.396

50

587220.655

393146.494

8.896

51

587214.569

393140.005

4.523

52

587217.880

393136.923

0.433

S(TOPO:4942/2)=245.40mp P=73.146m587240,00


PLAN de: amplasament si delimitare a imobilului

SCARA 11200


Mr. cadastral

Suprafața nasurata a (nobilului (np)

Adresa Inobllulut

S=245np

STR, ONISJFDR GHIBU NR, 5, CLUJ-NAPdCA

Mr. Cartea Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT>

322587

CLUJ-NAPDCA


587240,00Pct.

Coordonate pcl.de contur

Lungimi laturi

D(l,l+1)

X[m]

Y[O1]

45

587217.584

393136.607

0.358

37

587217.045

393138.362

4.418

36

587221.518

393138.817

6.100

32

587226.701

393142.033

3.058

31

587229.222

393143.764

0.634

30

587229.692

393143.338

3.893

26

587232.921

393145.513

3.603

25

587235.616

393147.905

5.031

24

587232.205

393151.603

' 4.357

20

587228.731

393164.232

8.844

3

567221.876

393159.820

3.952

4

587219.120

393156.979

s.oae

5

587215.614

393153.301

1.562

1     40

587214.501

393152.205

6.396

50

587220.655

393146.494

B.B96

51

587214.569

393140.005

4.523

52

587217.880

393136.923

0.433

5(TOPO:4942/2)=245.40mp P=73.148m


Parcela (TOPO:4942/1)

Nr. PcL

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi □(1,1+1)

X[m]

Y[m]

53

587213.455

393132.216

12.911

7

587204.005

393141.013

15.344

40

587214.501

393152.205

8.396

50

587220.655

393146.494

8.896

51

587214.569

393140.005

4.523

52

587217.880

393136.923

0.433

45

587217.584

393136.607

6.027

S(TOPO:4942/1)=158.07mp P=56.530m


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

l

CC

245

Terenul este împrejmuit.

Total

245

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

Total

-

I

\     Suprafața totală măsurată a imobilului - 245 mp

'              Suprafața din act = 254 mp

,.    Executant;

1NG. LUIERD^l^iLVIUCIP^IAN /AUT. RO-B-FțljUJ491

Confirm.execu tarea; mătj u.rătq^oija^eren» corectitudinea'îritocmirii'dopumenlațieîicadastrale și corespondența acesteia cu realitatea din teren

Semnătura și ștampila

Data: 04,05.2017

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și

atribuirea numărului cadastral

Semnătura și parafa

Data.................

Ștampila J3CP1


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR - TERITORIUL MUN. CLUJ - NAPOCA SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C.F.


Nr.

CF

Număr

Descriere imobil

Supr. mp.

Proprietari

. Ser.

cad.

topo

322587 (Nr. C.F. vechi: 9598 Cluj-Napoca)

A+l

4942/2

Teren intravilan în Cluj - Napoca, str. Galați nr. 5

254

619/29.02.1968

Bl. Intabulare, drept de proprietate, lege, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1

 • 1. STATUL ROMÂN în administrarea

 • 2. MUNICIPIUL CLUJ 1170/23.01.1997

B2. Imobilul de sub Al este folosit în comun cu proprietarii imobilului cu numărul topografic 4942/1.

TOTAL SUPRAFAȚA

254

SITUAȚIA PROPUSĂ - MODIFICARE SUPRAFAȚĂ IMOBIL ȘI ACTUALIZARE ADRESĂ

Nr.

CF

Număr

Descriere imobil

Supr.

mp.

Proprietari

Ser.

cad.

topo

322587

(Nr. C.F. vechi: 9598 Cluj-Napoca)

ATI

4942/2

Teren intravilan în Cluj - Napoca, str. Onisifor Ghibu nr. 5

245

619/29.02.1968

Bl. Intabulare, drept de proprietate, lege, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1

1. MUNICIPIUL CLUJ 1170/23.01.1997

B2. Imobilul de sub Al este folosit în comun cu proprietarii imobilului cu numărul topografic 4942/1.

TOTAL SUPRAFAȚA

245

ÎNTOCMIT '

INC. LUJERDEAN SILVIU CIPRIAN

AUT. RO-B-F.NR.,1491


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

Oficiu! de Cadastru și Publicitate Imobiliară CLUJ

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Cluj-Napoca

Nr. ce re re

143097

Ziua

22

Luna

08

Anul

2016


 • A. Partea I. DESCRIEREA IMOBILULUI

TEREN intravilan                                              '                Nr. CF vechi: 9598 Cluj - Napoc;

Adresa; Cluj-Napoca, Strada Galați, nr. 5

Nr crt

Nr.cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 4942/2

254

teren curte

 • B. Partea IZ. PROPRIETAR si ACTE

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate st site drepturi reaie

  Observații / Referințe

  619 / 29.02.1968

  Proces verbal /din 28.02.1968, art. HI din decretul 218/1960, decret 712/1966

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, lege, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

  Al 1 j

  • 1) statul ROMÂN, în administrarea

  • 2) MUNICIPIUL CLUJ

  (provenita din conversia CF 9598 Cluj - Napoca)

  1170 / 23.01.1997

  Act, documentație tehnică

  B2

  imobilul de sub Al este folosit în comun cu proprietarii imobilului cu numărul topografic 4942/1

  Al        I

  (provenita din conversia CF 9598 Cluj - Napoca)

 • C. Partea UI. SARCINI

înscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturiie reaie de garanție si sarcini

Observații / Referințe


NU SUNT


Anexa Nr, 1 3a Partea I

TEREH Intravilan

Adresa: CJuj-Napoca, Strada Galați, nr. 5

Hr. cadastral

Suprafața masurata (mp)*

Observații / Referințe

Top: 4942/2

-

teren curte

* Suprafața este determinata in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare ia teren

Nr crt

Categorie folosința

Intra

viian

Suprafața (mp)

Nr.

tarla

Nr.

parcela

Nr.

Topografie

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

254

-

-

4942/2

teren curte

Certific ca prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciara originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum si pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 20 RON, chitanța nr. CJ16C39915/22-08-2016, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272,

Data soluționa Hă, 24/08/2016


Data eliberării,

21^WLJ/U&__Referent,

a iuajajaj

SVOiyiW^iJiMrjejnoiiy

(parara si semnătura)