Hotărârea nr. 937/2017

Hotărârea 937/2017 - Modificarea Hotărârii nr. 609/2000 (concesionarea unui teren).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr. 609/2000

(privind concesionarea unui teren)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 609/2000 (privind concesionarea unui teren) - proiect din inițiativa primarului;

finalizând Referatul nr. 522472 din 15.11.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 609/2000 (privind concesionarea unui teren);

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale O.U.G. nr. 54/2006 și ale Hotărârii nr. 609/2000;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se aprobă dezmembrarea parcelei înscrise în C.F. nr. 318956 Cluj-Napoca. (nr. C.F. Vechi 6288 Cluj-Napoca. nr. topo. 5505/2), cu nr. cad. 318956, teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Parcul Feroviarilor nr. 19, în suprafață de 814 mp. în două parcele, respectiv:

  • - parcela nr. 1, cu nr. topo. 5505/2/1. teren în suprafață de 66 mp., urmând a fi înscris în C.F. NOU. drept de proprietate Statul Român. în administrarea operativă a Sfatului popular al orașului Cluj;

  • - parcela nr. 2, cu nr. topo. 5505/2/2, teren în suprafața de 748 mp., urmând a fi înscris în C.F. NOU, drept de proprietate Statul Român, în administrarea operativă a Sfatului popular al orașului Cluj.

Art.II. (1) Se aprobă modificarea Art.l al Hotărârii nr. 609/2000 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în sensul modificării nr. topo. 5505/1, 5505/2 în 5505/2/1 și suplimentarea suprafeței de 57.25 mp., concesionată în favoarea domnului Li viu Eugen Mcra și soția Angela, conform Contractului de concesiune nr. 63751 din 27.11.2000 cu 8,75 mp., teren situat în municipiul Cluj-Napoca, sir. Parcul Feroviarilor nr. 19;

(2) Asupra parcelei cu nr. 1, cu nr. lopo. 5505/2/1, teren în suprafață de 66 mp., înscrisă în C.F. NOU, drept de proprietate Statul Român, în administrarea operativă a Sfatului popular al orașului Cluj se aprobă înscrierea dreptului de concesiune în favoarea domnului Mera I.iviu-Eugen, având C.N.P                și a doamnei Mera Angola, având C.N.P.

Art.HI. Se aprobă completarea Art. 2 al Hotărârii nr. 609/2000 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în sensul că taxa de concesionare pentru suprafața de 8,75 mp. se stabilește la suma de 950 lei/nip.

Art.IV. Se însușește Documentația cadastrală pentru dezmembrare teren concesionat, situat în municipiul Cluj-Napoca. str. Parcul Feroviarilor nr. 19, întocmită de P.F.A. Aniaric Sînziana, ce se constituie în Anexă și face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.V. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Nr. 937 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Anexă la Hotărârea nr. 937/2017

Inventar de coordonate: sistem de proiecție stereo 1970 -Puncte de statîe:

Nr.

Pct.

X

[m]

Y

[m]

j. q.n .Q.

i o a n

luUZ

3 C u u 4 U » 1Z 4 U

0 “ J U 1 J . -J Otr

1001

588059.9960

393038.1330

1000

588066.6930

393067.0700

Puncte radiate:

Nr. Pct.

X

[m]

Y

[m]

1

588046.3807

393064.9248

2

588045.1000

393024.0600

3

588045.1381

393023.8818

4

588055.6020

393026.1130

5

588054.4680

393032.3260

6

588061.4710

393033.6690

7

588065;5800

393047.1380

8

588066.3720

393046.8960

9

588069.8716

393059.9876

10

588075.3769

393058.3068

11

588077.9140

393066.6170

12

588078.4540

393067.5140

13

588066.0680

393067.3620

14

588065.8600

393066.4190

15

588063.3440

393066.22,60-Calcul de suprafețe - metoda analitica -

Parcela (1) Cc

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

..........v- r.Tn 1 -

V-      1

A L UI J

i- im-j

Dfi, i+i-y-

1

588046.3807

393064.9248

40.885

2

588045.1000

393024.0600

0.182

3

588045.1381

393023.8818

10.699

4

588055.602C

393026.1130

6.316

5

588054.4680

393032.3260

7.131

6

588061.4710

393033.6690

14.082

7

588065.5800

393047.1380

0.828

8

588066.3720

393046.8960

13.551

9

588069.8716

393059.9876

5.756

10

588075.3769

393058.3068

8.689

11

588077.9140

393066.6170

1.047

12

588078.4540

393067’.5140

12.387

13

588066.0680

393067.3620

0.966

14

588065.8600

393066.4190

2.523

15

588063.3440

393066.2260

17.013

S-814mp  P=142.055m
Nr. Cadasira1


3189ovPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI


ANEXA NR. 1.35


Suprafața masurata a imcb Iubii (mo)

Adresa Imobilului

Mur.. Cluj Napoca Jud. Cluj'     .     ■■■? ?•.;! JuiiuL'd :

c;. .ce ccr.țvr

Lungimi ■

li j'V -

luturi i

|! -cl • i x :.v]

¥ f n

D (i, 1'1} !

5 .58f?0e5.«7: f=

.jyjOby. so-e

5.756!

LC 586075.37G!>

.>93953.2C60

9.589

i_ r:8f.o"7. ii <•:;

3930(6.C_ !2

9.533

30 5RS06S.220-;

393066. țG7O

4 . ’l 4 0 i

3  ‘588066.8540

■.>93062.262*

2.0701

3?. .'5.8806 :. 9331

393060.<989

7.000

$ (1) = 6 (:niu P=32.6

SCro


Nr Csrl. 307990


S=814nxp


4<lJI8cn


A. Late reteriîcâ'e la terer


upraaks


B Dale •

aferitcare ls cens trudii

Cud Orn-lr x'h:

Destinația

Suprafața consfuitaia set

(rr)

Cl

C_

bU

C1

Tctal

Sur.-Bfața lolsia rrasuraia a nc<i.-: ji ~ SM mp SuprUfolO <iln ;n;l - 7-M mp


0.971H

2.52mk fee

V—Plan C.F.


f 9S>j


cs


.. ;Vc<N.O^v

-/t 1 VPLAN DE AMPLASAMENT SL DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1: 500


Muu Cluj-Naowa. slr. Parcel rorcviariior, nr. 19, jui


ă'.r l-urciar


Nr. Top.


111 Ce

S=S14mp


Un :atc Admiri straliv Teiiluiiaia JUAI j


Clui-Na por-a


“xt ii'Juic uouslruntie CI -W-ssiu-x; ii Ni. up. 5505.‘2
Nr. =?rce!a

I

I                                                                                                                      _________

Gnl lljlî u ib: !••

“i?

SiJpi.:t:iXi (mp)

I

Cc

Î14

Tbls

S’4

8 Câte 'sferitea e la o:.- •.•'.ii.'.ii

Cat! Cnnstuii:li.:

nwVnula

Supiafala wvpruiia

I

■mp;

C ’•

OL

Tc:al

fhjfuafața ■,ui.;il.‘î riâ^u-ylă a ricoilului = <!ia ir p Suprafața din aci ?94 tio


..      -             **. r

btl il'.iAul J JU.ÎHhj»!..C.m-i-™ .m.r.dv v vii t; ilT-luIiii "n h: r;


TABEL DE MIȘCARE PARCELARA

CORPUL DE PROPRIETATE : Mun. Clui-Napoca, Strada Parcul Feroviarilor, nr.19, Jud. Cluj

___’    ____I   SITUAȚIA ACTUAl A CONFORM C.F. ______ ___

NR.

;.f.

NR. CAD.

NR.

TOPO

DESCRIERE IMOBIL-'

SUPRAF

c.f.

CAT. DE FOL.

PROPRIETARI

»

Statui Roman, in administrarea

Consiliului Local Cluj, in cota de 1./1 din

8956

Ciuli

teren;

:iuj-

3l8956

5505/2

Teren

811

Construcții

Sarcini: Mera Liviu Eugen si solia Mera

tpor.a

Angola - Drept de CONCESIUNE, pe o

durata de 49 de ani, asupra 57,25mp

II. ETAPA 11-I

ÎNSCRIERE CONCESIUNE C.F. TEREN

'IR.

*:.F.

NR.

CAD.

NR.

TOPO

DESCRIERE.

IMOBIL

SUPRAF

(m.pj

CAT. DE

FOL.

PROPRIETARI

■j -O       cd

| $3 g.

318956

5505/2

T eren

814

Curți

Construcții

Statul Roman, in administrarea Consiliului Local Cluj, in cota de 1/1 din teren: Mera Liviu Eugen si solia Mera Angola -drept de concesiune asupra 66mp

III. gTAPA II DEZLIPIRE GF. TEREN

JR. T.

NR. CAD.

NR.

TOPO

DESCRIERE IMOBIL

SUPRAF

(m.p.)

CAT. DE FOL.

PROPRIETARI

OU

NOU

5505/2/1

Teren

66

Curii

Construcții

Statul Roman, in administrarea Consiliului Local Cluj, in cota de 1/1 din teren;

Mera Liviu Eugen si soția Mera Angela -drept de concesiune asupra 66mp

OU

NOIJ

5505/2/2

Teren

748

Curii

Construcții

Statui Roman. in administrarea Consiliului Local Cluj, in cota de 1/1 (lin teren;

ÎNTOCMIȘI:

PFA'Âhtarre-'Siriziana


/-

/
C'.j< i.;l de Cadasi-u și Pub!’cil:;ite imobiliară CLUJ birou d« CaoastriJ și Pi. bl iertate Imobiliară Chij-Kapoca

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carie Funerara Wr. 318958 Cluj-HapccaÂ. Partea L Descrierea imobilului


Nr. cr v-chi:6288

N r. Io pog raf i c: 5 c 0 5/2


TEREN InUăv/iiur.

Adresa;: Lee. Cluj-Napcca, |ud. Cluj _____________

Nr.

Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

i'           ».....j

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

318956

814

Teren împrejmuit:


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Io dreptul de proprietate și alte drepturi reale            Referințe

7260 /11/02/1957   ’Z?Z~               ’                       '

Decret nr. 92/1959 (Decizie nr.30R6/264-267/IV din 23.11.1959 a Sfatului Popular al Orașuiui GujJ: n7” Intaouiare, d-ept de'PROi’RIETATEnatior.alizare, dcbardil prin Lege/              Al

irota acluaia 1/1 *      ____ _____ _____ i____        ____

1) STATUL ROMÂN. în administrarea operativă a


_2) SFATULUI POPULAR AL ORAȘULUI CLUJ

CWSLH'/ATi'i; fp/H'/erlits din corr.'wa Ci 6288)

15161/09/10/1997             " . ’ZZ


Aci


iu. 0;                 _______ ___ _ __         __

Imobilul este folosiri: ‘n comun cu proprictaiii i.uubi ului cu nr.lop.-

5.501/1______________'

0P.5F/1fprwe.’ws dat r.snvers/3 CF 6288)C, Partea HI. SARCINI


ins-crieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini        ___]•


Referințe


27626 / 25/04/2007________ _____.           ______

Contract Concesiune nr. 63751/27.11.2000 (actul adițional ri". 1/25.10 2002. a! caietului ce sarcini și a


procesului verbal de [j;edarn primire,);____ _________ __

.... intdbulare, drept de CONCFSIUNEpe o durata de 49 ani, asupra 57,25 c mp _____ ______ ____ ____

1J MERA UVIU EUGEN2) MERA ANGELA      ______

OBSLIV/ATH: {provenita din conversa CI- 8288)kicument care conține date cu caracter personal, p.rore/aic de .c/ei'srMr/ie Legi; Nr. 6/7/2001.
Ni

Crt

Categorie foiosință

Intra vna î

Suprafața

(r>pj

Iar k.i

Parcela

Mr. topo

Observați: / Referințe

1

curți consU .jctii

PA

81<

. ...

b'jQS/?

liuonil intravilan iitipiQjmuit <“u gard pe fundație du beT.n ia S si L. gard iietalir la V, delimitai du amprenta cor.strut .iui la sol a N.


Lunginr.e Segmente

1) Valorile iungiîTillcr segmentelor sunt cbțînuto din proiecție în pi^n.


Punct

sfârșit


Lungime segment c- (m)-i 7.013

2

3

2.523

3

4

O.S6€

4

5

12.387:

6

”g

_:.wz


pocumcni care conține cfate cu caraclwperwnaf. prctejatc d:‘ !-cvvw!ffifc Nr. b/7/2091.Punct

Punct

Lungime segment

început

sfârșit

i- (m)

6

7

8.639

7

8

5.758

8

9

13.551

9

10

0.828

w

11

14.082

11

12

7.131

12

13

6.316

13

14

10.699

14

15

C’l82

15

i

40.885

** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil >a autentificarea de către notarul public a actelor juridice pr:n care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

Sa achitat tariful de 60 RON, -Chitanța interna nr/39183/14-09-201 / in suma de 60, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 254.          /

Data soluționării,

21-09-2017

Data eliberării,

7«SE? W


Asistent AcgKîralor, "

ANA IlAtfEL^RODAN


_____zp:_____

ătura)