Hotărârea nr. 936/2017

Hotărârea 936/2017 - Concesionarea, prin încredințare directă, a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cap. Grigore Ignat, în suprafață de 36.136 mp., înscris în C.F. nr. 327226 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 327226, în favoarea Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea prin încredințare directă, a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cap. Grigore Ignat, în suprafață de 36.136 mp., înscris în C.F. nr. 327226 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 327226, în favoarea Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea prin încredințare directă, a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cap. Grigore Ignat, în suprafață de 36.136 mp., înscris în C.E nr. 327226 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 327226, în favoarea Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 520278 din 14.11.2017 al Direcției patrimoniul municipiului și evidența proprietății, prin care se propune concesionarea prin încredințare directă, a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cap. Grigore Ignat, în suprafață de 36.136 mp., înscris în C.F. nr. 327226 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 327226, în favoarea Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.;

Reținând prevederile O.U.G. nr. 30/1997, ale Legii nr. 51/2006, modificată și completată, ale Legii nr. 50/1991, republicată și actualizată, ale Legii nr. 287/2009, republicată și actualizată, privind Codul Civil, ale Hotărârii nr. 499/2013, ale Hotărârii nr. 94/2014 și ale Hotărârii nr. 821/2017;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 36, 39 al. 2 și 45 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. (1) Se aprobă concesionarea prin încredințare directă, a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cap. Grigore Ignat, în suprafață de 36.136 mp., înscris în C.F. nr. 327226 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 327226, în favoarea Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., identificată prin C.U.I. 201195, teren aferent depoului de tramvaie.

(2) Asupra imobilului-teren în suprafață de 36.136 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cap. Grigore Ignat, înscris în C.F. nr. 327226 Cluj-Napoca, cu nr. cad. 327226, drept de proprietate Municipiul Cluj-Napoca - se aprobă înscrierea dreptului de concesiune, în favoarea Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A. identificată prin C.U.I. 201195.

Art.2. Perioada concesionării este pe durata delegării gestiunii serviciului de transport public local prin Contractul nr. 282639 din 11.08.2014, încheiat între Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj și Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A., iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 170 lei/mp.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția patrimoniul municipiului și evidența proprietății, Direcția economică și Direcția juridică.

Președinte de ședință, Ec. Dan Ștefan Tarcea


ecretarul municipiului, Jr. Aurpia l<oșca

Nr. 936 din 28 noiembrie 2017 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)